ПРОЦЕНА НА ПРАВОПИСНОТО НИВО НА РАКОПИСОТ КАЈ ЛЕСНО МЕНТАЛНО РЕТАРДИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ

 

Анета Т. ХРИСТОВА,1
Силвана ФИЛИПОВА2

ОУ „Ѓорѓи Сугарев“ – Битола1
Завод за рехабилитација на слух, 

говор и глас –Скопје2

 

APPRAISAL OF THE ORTOGRAPHY LEVEL OF THE HANDWRITING IN EASY MENTAL RETARDED CHILDREN

 

Aneta T. HRISTOVA,1
Silvana FILIPOVА2

 

Elementary school Gorgi Sugarev – Bitola1
Institute for Rehabilitation of Hearing, Speech and Voice – Skopje2

 

Примено: 17. 08. 2009
Прифатено: 02. 10. 2009
UDK: 159.946.4-056.37

 

 

Received: 17. 08. 2009
Accepted: 02. 10. 2009
Best practice article

 

 

 

Резиме

 

Abstract

 

 

 

Менталната ретардација е сложен и специфичен општествен проблем, кој се јавува во најраната возраст од детскиот развој. Говорот претставува една од најзначајните човечки особини и несомнено потреба на секоја индивидуа, па е логичен заклучокот дека неговата улога кај секоја, па и кај ментално ретардираната индивидуа, е непроценлива.
Факт е дека јазичкиот дефицит е еден од општите и сериозни проблеми кај ментално ретардираните деца, што доведува до тоа да нивниот говор е оштетен, задоцнет во развојот и недоволно развиен.  Меѓу другото тоа условува и пониско правописно ниво на ракописот.  Затоа е одлучено со инструментите кои ги нуди општата дефектолошка дијагностика, да се процени правописното ниво кај лесно ментално ретардираните деца во посебните училишта, а добиените резултати да се споредат  со успехот по Mакедонски јазик, полот и возраста на учениците, со цел да се увиди нивната поврзаност и континуитет со развојниот период.
Многу истражувања, како и ова наше истражување, покажуваат дека дисортографијата во голем процент е застапена кај лесно ментално ретардираните деца.

 

Mental retardation is a very complex and specific society problem that appears in the earliest period of the child development. Speech represents one of the most important human qualities and undoubtedly a need for each individual, therefore, the logical conclusion is that it is essential for everyone, even for the mentally retarded individual as well.
It is a fact that the speech deficit is one of the general and serious problems with mentally retarded children, which results in damaged, underdeveloped and late development of their speech. Therefore, these conditions also lower success in orthography level of handwriting. That is why we decided to use instruments which the special rehabilitation diagnostic offers, to evaluate the orthography level of handwriting of the mildly mentally retarded pupils in special primary schools, and to compare the obtained results with the success in Macedonian language, gender and the age of the pupil, in order to view their connection and continuance in their developing period.
Many researches, as well as this one, have shown that the disorthography in a huge percentage is found in children with mild mental retardation.

Резултатите од истражувањето покажаа ниско правописно ниво на ракописот кај лесно ментално ретардираните деца, кој е во зависност од одделението - возраста, полот и успехот по македонски јазик.

 

The results of the research have shown a low orthography level of the handwriting in children with mild mental retardation, which is dependant on the class-age, sex and the success in Macedonian language.

 

 

 

Citation:Hristova TA, Filipova S. Appraisal of the Orthography Level of the Handwriting in Easy Mental Retarded Children. J Spec Educ Rehab 2009; 10(3-4):110-121.

   

 

   

Клучни зборови: правописно ниво, дисортографија, лесно ментално ретардирани ученици

 

Key words: orthography level, disorthography, pupils with mild mental retardation.

 

Адреса за кореспонденција:

 

 

Corresponding Address:

Анета ХРИСТОВА

 

Aneta Hristova

ОУ „Ѓорѓи Сугарев“ – Битола
Ул. „Димитар Влахов“ бр.32,
7000 Битола, Р.Македонија
тел. 047 233 023
e-mail: aneta_hristova@freemail.com.mk

 

E.S. Gjorgji Sugarev – Bitola
Dimitar Vlahov  32
7000 Bitola, R.Macedonia
Phone: 047/ 233 023
e-mail:aneta_hristova@freemail.com.mk

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in