РАЗЛИКИ МЕЃУ AМЕРИКАНСКИОТ (ASL) И БРИТАНСКИОТ ЗНАКОВЕН ЈАЗИК (BSL)

 

Зора ЈАЧОВА1, Оливера КОВАЧЕВА2
Александра КАРОВСКА2

 

Филозофски факултет
Институт за дефектологија 1
Последипломец на Институтот за дефектологија 2

 

 

DIFFERENCES BETWEEN AMERICAN SIGN LAN­GUAGE (ASL) AND BRITISH SIGN LANGUAGE (BSL)

 

Zora JACHOVA1, Olivera KOVACHEVA2
Aleksandra KAROVSKA2

 

Faculty of Philosophy
Institute of Special Education and Rehabilitation 1
Postgraduate student at the Institute of Special Education and Rehabilitation 2

     

 

 

UDK: 159.925.8-056.263

     

Резиме

 

Abstract

Во комуникацијата на глувите луѓе меѓу себе и со оние кои слушаaт постојат три основни ас­пек­ти на интеракција: гест, дактилен знак и пис­­мо. Гестот е условно договорен начин на ко­му­никација со помош на рацете придружен со ми­ми­ка на лицето и телото и означува некој по­им. Во секој случај, гестот и дви­же­њата му прет­ходат на говорот и има­­ле цел да означат неш­­то, а подоцна да го на­гла­сат говорниот из­раз.
Stokoe бил првиот лингвист кој сфатил дека зна­­ко­вите не се целина која не може да биде ана­­лизи­ра­на (3). Тој анализирал знакови во бе­з­на­чајни де­ло­ви кои ги нарекол “cheremes”, а мно­гу линг­вис­ти денеска ги нарекуваат фоне­ми. Тој создал три главни фонемски категории: поставеност на ра­це­те, локација и движење.
Знаковните јазици како и говорните јазици во­дат потекло уште од далечното минато. Тие се разви­ва­ле паралелно со развојот на говорниот јазик и пре­трпеле многу историски промени. За­­тоа, тие де­нес не претставуваат замена за го­вор­ниот јазик, туку самите се јазици во вис­тин­ска смисла на збо­рот.
Иако структурата на англискиот јазик кој се упо­требува во Америка и оној во Британија е ис­та, сепак нивните знаковни јазици, т.е. ASL и BSL се разликуваат.

 

In the communication of deaf people between them­selves and hearing people there are three ba­sic as­pects of interaction: gesture, finger signs and writing. The gesture is a conditionally agreed manner of communication with the help of the hands followed by face and body mimic. The ges­ture and the move­ments pre-exist the speech and they had the purpose to mark something, and later to emphasize the speech expression.
Stokoe was the first linguist that realised that the signs are not a whole that can not be analysed. He analysed signs in insignificant parts that he called “chemeres”, and many linguists today call them pho­nemes. He created three main phoneme catego­ries: hand position, location and movement.
Sign languages as spoken languages have back­ground from the distant past. They developed par­allel with the development of spoken language and undertook many historical changes. Therefore, to­day they do not represent a replacement of the spoken language, but are languages themselves in the real sense of the word.
Although the structures of the English language used in USA and in Great Britain is the same, still their sign languages-ASL and BSL are different.

 

 

 

Citation:Jachova Z, Kovacheva O, Karovska A. Differences Between American Sign Language (ASL) and British Sign Language (BSL). J Spec Educ Rehab 2008; 9(1-2):41-54.

   

 

   

Клучни зборови:комуникација, гестикулации, ASL, BSL, знаковен јазик, говор

 

Key words: communication, gesture, ASL, BSL, sign language, speech

 

 

 

     
     

Зора ЈАЧОВА

 

Zora JACHOVA

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филозофски факултет, Институт за дефектологија,
Крсте Мисирков бб, 1000 Скопје, Република Македонија
zorajacova@hotmail.com

 

“Ss Cyril and Methodius” University, Faculty of Philosophy,
Institute of Special Education and Rehabilitation,
Krste Misirkov bb, 1000 Skopje, Republic of Macedonia
zorajacova@hotmail.com

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in