ЛИЧНИОТ ИДЕНТИТЕТ КАЈ ГЛУВИ АДОЛЕСЦЕНТИ

 

Јоана КОСЕВСКА

 

Катедра за психологија, Педагошки универзитет, Краков, Полска
Катарцина Брдеј
Специјално училиште и терепевтски центар за глуви, Краков, Полска

 

 

PERSONAL IDENTITY IN DEAF ADOLESCENTS

 

Joanna KOSSEWSKA

 

Department of Psychology, Pedagogical University, Cracow, Poland
Katarzyna Brdej
Special School and Therapy Centre for the Deaf, Cracow, Poland

     

 

 

UDK: 376.353-053.6

     

Резиме

 

Abstract

Целта на оваа студија беше да се истражат фак­торите кои влијаат врз идентитетот на глувите адолесценти. Студијата вклучи 67 адолесценти (38 момчиња и 29 девојчиња на возраст од 16 до 19 години, ученици во средно училиште). Деведесет и три деца кои слушаат ја сочинуваа споредбената група. Структурата на идент­и­те­тот се испитуваше врз основа на референците за идентификација што ги дадоа субјектите кои требаше да одговараат написмено дваесетпати по ред, на прашањето: Кој сум јас? (тест на M. H. Kuhn и T. S. McPartland адаптиран од Mar­tines и Silvestre, 1995, даден во писмена форма и знаковна форма).
Резултатите покажаа дека статусот на слухот и стилот на комуникацијата влијаат врз описот на личниот идентитет. Беше откриено дека глуви­те адолесценти користат повеќе описи, особено во следните категории: граѓански статус, телес­на и физичка појава, вкусови и активности, при­ја­телство и врски, лична и социјална полож­ба, негативни лични карактеристики и неутрал­ни лични карактерис­ти­ки. Иако оваа студија би можела да демон­стри­ра влијание на независни варијабли врз идентитетот, податоците ја зголе­му­ваат потре­ба­та  од понатамошно, ако е мож­но, лонгиту­ди­нал­но истражување.
Комбинираните самодес­крип­­тивни процеси во­дат до развој на органи­зи­ран, учен и динамичен идентитет, а субјек­тив­ниот опис на една ин­ди­видуа има силни емо­ционални последици кај релевантната инди­видуа.

 

 

The purpose of this study was to investigate the factors influencing the identity deaf adolescents. The study involved 67 deaf adolescents (38 boys and 29 girls aged 16 to 19 students of secondary school). Ninety-three hearing children constituted a comparison group. The structure of identity was explored on the basis of identification references given by the subjects who were to reply in writing, 20 times running, to the question: „Who Am I?” the test, adapted from M. H. Kuhn and T. S. McPartland by Martines and Silvestre (1995) given in written and signed mode.
Results showed that the hearing status as well as mode of communication influence the description of personal identity.  It was found that deaf adoles­cents used more descriptions especially in the fol­lowing categories: Civil Status, Body and Physical Appearance, Tastes and Activities, Friendship and Relationships, Personal and Social Situation, Negative Personal Traits, and Neutral Personality Traits. Although this study could demonstrate  im­pact  independent variables on identity, the data raise the need for further, preferably longitudinal, research. This complex phenomenon has to be examined more closely.
Combined self-descriptive processes lead to the development of an organized, learned and dynamic identity, and subjective description of an individ­ual has strong emotional consequences for the in­dividual in question.

Citation:Kossewska J. Personal Identity in Deaf Adolescents. J Spec Educ Rehab 2008; 9(1-2):67-75.

   

 

   

 

 

 

Адреса за коресподенција   Address for corespodence

Јоана КОСЕВСКА

 

Joanna KOSSEWSKA

Катедра за психологија, Педагошки универзитет, Краков, Полска
joanna.kossewska@ap.krakow.pl

 

Department of Psychology, Pedagogical University, Cracow, Poland
joanna.kossewska@ap.krakow.pl

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in