ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА И МУЗИЧКИТЕ ПОСТИГНУВАЊА 

 

Миодраг Л. СТОШЉЕВИЌ 1,
Фадиљ Н. ЕМИНОВИЌ 1,
Радмила М. НИКИЌ 1,
Гордана И. АЧИЌ 2,
Санела Р. ПАЦИЌ 2

 

Факултет за специјална едукација и рехабилитација, Белград1, Република Србија
Музичко училиште „Војислав Вучковиќ“, Белград2, Република Србија

 

CEREBRAL PALSY AND MUSIC ACHIEVEMENT

 

 

Miodrag L. STOSHLJEVIKJ 1,
Fadilj N. EMINOVIKJ 1,
Radmila M. NIKIKJ 1,
Gordana I. ACHIKJ 2,
Sanela R. PACIKJ 2

 

Faculty for Special Education and Rehabilitation, Belgrade1, Republic of Serbia
Secondary Music School ”Vojislav Vuchkovikj“, Belgrade2, Republic of Serbia

 

UDK: 37.036-056.26
159.928.22-056.26

 

 

Original article

     

Резиме

 

Abstract

Учениците со церебрална парализа посе­ту­ваат основно образование согласно редовен и специјален (изменет или модифициран) нас­тавен план и програма. Наставниот план од редовните училишта е иновиран во 1992 година, додека учениците со це­реб­рал­на парализа и понатаму работат по наставен план и програма кој не е изменет и при­ла­го­ден на нивните можности и потреби. Му­зи­ка­та е едно од најдобрите средства за изра­зу­ва­ње. Таа игра многу важна улога во раз­во­јот на секое дете, па така и во развојот на де­те­то со церебрална парализа.
Со цел да се проверат можностите на уче­ни­ци­те со церебрална парализа, со и без мен­тал­на ретардација, за усвојување на актуел­ни­те програмски содржини од музичка кул­тура, спроведовме истражување на музич­ки­те постигнувања и моторната подготвеност на децата со церебрална парализа. Истра­жу­ва­­њето е направено во текот на 2007 година, на примерок од 27 ученици со церебрална па­­рализа и лесна ментална ретардација кои по­­сетуваа настава во училиштето „Миодраг Ма­­тиќ“ (павилјон 1 во Сокобањска улица и
па­вилјон 2 на улица Браќа Јерковиќ) и при- мерок од 16 ученици со церебрална пара­ли­за без ментална ретардација кои посетуваа нас­тава во училиштето „Д-р. Драган Хер­цог“ во Белград.
Резултатите од спроведеното истражување ка­ко и направената анализа на програмските содржини на наставата по музичка култура, укажуваат на тоа дека можностите на уче­ни­ци­те со церебрална парализа (со и без мен­тал­на ретардација) за извршување на зада­чи­те поставени во наставниот план бараат из­го­­т­вување на програма со специјален прис­тап и методика на работа. Во таа насока ги одредивме почетните предлози за полесно со­владување на планот и програмата по му­зич­ка култура, со посебен акцент на некои од многубројните средства за асистивна тех­но­логија кои во многу би го олесниле целиот про­цес.

 

Pupils with cerebral palsy attend elementary education accordind to a regular and special teaching plan and program. Regular school curriculum was reformed in 1992, while special plan and program has not been changed and adapted according to pupil’s needs and capacities.  Music is one of the best means of expressing oneself and plays a very important role in the development of every child, the child with cerebral palsy in particular.
In order to test the possibility of pupils with cerebral palsy, with and without mental retardation, to apprehend the actual program content, we have conducted research on musical achievement of children with cerebral palsy. During 2007 a research was carried out, on the sample of 27 pupils with cerebral palsy and mild mental retardation who attended classes in the school “Miodrag Matikj”, and a sample of16 students with cerebral palsy without mental retardation who attended the school “Dr. Dragan Hercog” in Belgrade.
Results of the research, as well as analysis of music curriculum content, indicated that the capacities of students with cerebral palsy to carry out the curriculum tasks require special approach and methodology. Therefore, we introduced some proposals to overcome the difficulties in fulfilling music curriculum demands of those pupils. We made special emphasis on the use of computer based Assistive technology which facilitates the whole process to a large extent.

 
 
 

 

 

 

 

Citation:Stoshlkevikj M, Eminovikj NF, Nikikj MR, Achikj IG, Pacikj RS. Cerebral Palsy and Music Achievement. J Spec Educ Rehab 2008; 9(3-4):23-37.

   

 

   

Клучни зборови: церебрална парализа,музичките постигнувања, асистивна технологија.

 

Key words: cerebral palsy, music achievements, assistive technology.

     

Адреса за кореспонденција:

 

Coresponding Address:

Фадиљ Н. ЕМИНОВИЌ

 

Fadilj N. EMINOVIKJ

Факултет за специјална едукација и рехабилитација Белград, Република Србија
e-mail: emin73@EUnet.yu

 

Faculty for Special Education and Rehabilitation Belgrade, Republic of Serbia
e-mail: emin73@EUnet.yu

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in