РЕСУРСИ ЗА СЕМЕЈСТВОТО: ЗАБЕЛЕЖАНАТА СОЦИЈАЛНА ПОДДРШКА И ПРИЛАГОДУВАЊЕТО
НА РОДИТЕЛИТЕ

 

Патриција ВЕЛОТИ

 

Оддел за клиничка и динамичка
психологија - Универзитет во Рим
“La Sapienza”, Италија

 

FAMILY RESOURCES: PERCEIVED SOCIAL SUPPORT AND PARENTS ADJUSTMENT

 

 

Patrizia VELOTTI

 

Department of Clinical and Dynamical Psychology- University of Rome
“La Sapienza”, Italy

 

Примено 02-01-2009
Прифатено 20-02-2009
UDK: 159.923.5:316.614.5

 

 

Received 02-01-2009
Accepted 20-02-2009
Original article

     

Резиме

 

Abstract

Социјалните мрежи, најчесто овозможуваат зна­чаен извор на поддршка за новите ро­ди­те­ли. Генерално гледано, програмите за по­д­дрш­ка на родителите го одржуваат соци­јал­ниот и емоционалниот развој на децата. Раз­лич­ните аспекти може да влијаат и врз ква­нти­етот и врз квалитетот на изворите на со­ци­јалната поддршка, како и врз пер­цеп­ци­ја­та ко­ја би ја имале родителите. Ова истра­жу­ва­­ње ја испитува улогата на социјалната под­дрш­ка кај двојките, новите родители и го про­ценува влијанието на моделите на при­друж­ник. Интервју со возрасни придру­ж­ни­ци (ИВП) и Мултидимензионалната про­цен­ка на забележаната социјална поддршка (МПЗСП) се применија на примерок од 100 испи­таници. Резултатите укажаа дека пер­цеп­цијата за социјалната поддршка е повеќе изра­зена кај жените, во главно како резултат на димензијата на социјалната поддршка ко­ја што потекнува од партнерот. Понатаму, се откри поврзаност помеѓу моделите на при­дру­ж­ник ИВП и различните перцепции за со­цијалната поддршка и тоа само кај жените, но не и кај мажите. Податоците даваат по­д­дршка на можноста да се изврши проценка на родителите за време на почетоците на интер­венциите за рехабилитација. Групите за поддршка може да се искористат кај ро­дите­лите коишто не се сигурни и притоа се овоз­можуваат позитивни ефекти при на­ма­лу­вање на стресот и го промовираат при­ла­го­ду­вањето кон хендикепот на децата и нив­ни­те семејства.

 

Social networks often provide an important source of support for new parents. General, parent support programs sustain social-emotional development of children. Different aspects could impact both the quantity and quality of the sources of social support and the perception that parents would had. This study examines the role of social support in the couples of new-parents and assesses the influence of attachment models on it. The Adult Attachment Interview (AAI) and the Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) were administered to a sample of 100 participants. Results indicated a perception of social support more pronounced in women, mainly on the dimension of social support derived from the partner. Furthermore, for women and not for men, an association between attachment models to the AAI and the different perceptions of social support was revealed. Data seems support the opportunity to assess parents during early rehabilitation interventions. Support groups could be used with insecure parents and has positive effects in reducing stress and promoting adjustment to the disability for children and their families.

 

 

 

 

Citation:Velotti P. Perceived Social Support and Parents Adjustment. J Spec Educ Rehab 2008; 9(3-4):51-61.

   

 

   

Клучни зборови: социјална поддршка, родители, придружник.

 

Key words: social support, parents, attachment.

     

Адреса за кореспонденција:

 

Coresponding Address:

Патриција ВЕЛОТИ

 

Patrizia VELOTTI

Оддел за клиничка и динамичка психологија, Универзитет во Рим „La Sapienza“,
Via dei due Ponti, 273,
00189 Рим, Италија
телефон: +390633253913
e-mail: patrizia.velotti@tin.it

 

Department of Clinical and Dynamical Psychology, University of Rome “La Sapienza”,
Via dei due Ponti, 273,
00189 Roma, Italy
Phone: +390633253913
e-mail: patrizia.velotti@tin.it

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in