СЛУЖБИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ВО АНГЛИЈА ЗА ДЕЦА И ВОЗРАСНИ КОИ СЕ ЗАБОЛЕНИ ОД РАЗНОВИДНИ ФОРМИ НА АУТИЗАМ И НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА

 

Дејвид ПРИС

 

Универзитет во Бирмингам, Велика Британија/Совет на областа Нортамптоншир, Велика Британија

 

SOCIAL CARE SUPPORT SERVICES IN ENGLAND FOR CHILDREN AND ADULTS WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS AND THEIR FAMILIES

 

 

David PREECE

 

University of Birmingham, UK/Northamptonshire County
Council, UK

 


UDK: 364-:159.973-05(120)

 

 


UDK: 364-:159.973-05(120)

     

Резиме

 

Abstract

Во оваа статија се елаборира потребата од поддршка за специјална социјална заштита за индивидуите со различен спектар на аутис­тички нарушувања (САН) и нивните се­мејства. Акцентот е ставен врз развојот на услу­гите за оваа група лица во Англија, а осо­бено на услугите во Нортамптоншир, област со 650.000 жители каде што со коор­диниран пристап на мултислужбите се даде при­донес кон развојот на сервисите. Иден­ти­фи­кувани се главните предизвици со кои се соочува Англија во однос на поддрш­ката за социјалната заштита за оваа група.

 

This article discusses the need for specialist social care support for individuals with autism spectrum disorders (ASD) and their families. It outlines how services for this group have been developed in England, making particular reference to services in Northamptonshire, a local government area with a population of 650,000, where a coordinated multiagency approach has been beneficial to service development. The major challenges that remain in England with regard to social care support for this group are identified.

 

 

 

Citation:Preece D. Social Care Support Services in England for Children and Adults with Autism Spectrum Disorders and Their Families. J Spec Educ Rehab 2008; 9(3-4):63-72.

   

 

   

Клучни зборови: аутизам, поддршка, услуги, социјална заштита.

 

Key words: autism, support, services, social care.

     

Адреса за кореспонденција:

 

Coresponding Address:

Дејвид ПРИС

 

David PREECE

Универзитет во Бирмингам, Велика Британија
Совет на областа Нортамптоншир, Велика Британија
e-mail: D.Preece@bham.ac.uk
Dpreece@northamptonshire.gov.uk

 

University of Birmingham, UK /
Northamptonshire County Council, UK
e-mail:D.Preece@bham.ac.uk Dpreece@northamptonshire.gov.uk 

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in