СЕНЗИТИВНАТА КОМУНИКАЦИЈА И ИНТЕРАКЦИЈА НИЗ ПРИНЦИПИТЕ НА ИЦДП-ПРОГРАМАТА

 

Нергис РАМО 1
Ристо ПЕТРОВ 2

 

Последипломец на
Институтот за дефектологија 1
Филозофски факултет
Институт за дефектологија 2

 

SENSITIVE COMMUNICATION AND INTERACTION THROUGH THE PRINCIPLES OF THE ICDP PROGRAMME

 

Nergis RAMO 1
Risto PETROV 2

 

Postgraduate student on the Institute for Special Education and Rehabilitation 1
Faculty of Philosophy - Institute for Special Education and Rehabilitation 2

 


UDK: 364-787.3-053.5(083.97)

 

 


UDK: 364-787.3-053.5(083.97)

     

Резиме

 

Abstract

ИЦДП-приодот на обука се базира врз иде­ја­та дека најдобар начин да им се помогне на де­цата е прво да им се помогне на нивните не­гуватели. 1
Во центарот на базичните хумани пси­хо­со­ци­јални потреби е потребата за создавање дол­готрајна, стабилна и емотивна по­врза­ност со примарниот негувател, без кој де­ца­та не можат да се развијат соодветно. Затоа предметот мора да биде сензитивирање на не­гувателите, за да се подобри нивната спо­соб­ност да овозможат добра и квалитетна гри­жа и да манифестираат емпатични чув­ства кон децата. Најостварливата стра­те­ги­ја да им се помогне на децата на долго­ро­чен план е да се даде поддршка и да се еду­ци­раат мре­жи од стабилни детски негуватели, што во прак­тика значи сензитивизирање на семејст­ва­та и заедниците за зголемување на нивната спо­собност за подобрување на со­ци­јал­ните, кул­турните и развојните услови по­требни за рас­тот и развојот на децата.

 

The ICDP approach is based on the idea that the best way to help children is first to provide help for the children’s caregivers.1 
At the centre of basic human psycho-social needs is the need for establishing a long-term, stable, and caring relationship with the primary caregiver, without which children cannot develop properly. The objective, therefore, must be to sensitise care­givers, in order to enhance their ability to pro­vide good quality care and to release empathic feelings towards the children. The most feasible strategy for helping children on a large scale is to support and educate children’s network of stable caregivers, which in practice means sen­sitising families and communities to enhance their own ability to sustain the social, cultural and environmental conditions necessary for the growth and development of children.

 

 

 

Citation:Ramo N, Petrov R. Sensitive Communication and Interaction Through the Principles of the ICDP Programme. J Spec Educ Rehab 2008; 9(3-4):73-83.

   

 

   

Клучни зборови: сензитивизирана комуникација, ИЦДП-програма.

 

Key words: sensitive communication,
ICDP programme.

     

Адреса за кореспонденција:

 

Coresponding Address:

Нергис РАМО

 

Nergis RAMO

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Филозофски факултет
Институт за дефектологија
Крсте Мисирков бб, 1000 Скопје
Република Македонија
e-mail: nergis_ramo@yahoo.com

 

“Ss Cyril and Methodius” University
Faculty of Philosophy

Institute of Special Education and Rehabilitation
Krste Misirkov bb, 1000 Skopje
Republic of Macedonia
e-mail: nergis_ramo@yahoo.com

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in