МИКРОЛИНГВИСТИЧКА АНАЛИЗА НА НАРАЦИЈА НАПРАВЕНА ОД 10-ГОДИШНИ ДЕЦА СО СПЕЦИФИЧНО ЈАЗИЧНО ОШТЕТУВАЊЕ


Маринка ГРОБЛЕР,
Диана АРАПОВИЌ


Советодавен центар за деца, млади и родители Љубљана, Словенија                            

 

MICROLINGUISTIC ANALYSIS OF NARRATIVE PRODUCED BY 10-YEARS OLD CHILDREN WITH SPECIFIC LANGUAGE IMPAIRMENT

 

Marinka GROBLER,
Diana ARAPOVICH

 

Counselling Centre for Children, Youth and Parents Ljubljana, Slovenia

 

 

 

Резиме

 

Abstract

Направено е истражување на 14 деца со специфично јазично оштетување и 14 деца со нормален јазичен развој. Сите деца зборуваат словенечки, монолингвални и еднакви по пол, социоекономски статус и училишна средина.

Хипотезата беше дека постојат разлики меѓу децата со СЈО и децата со НЈР во доменот на нарацијата.

Наративните текстови кои беа добиени со неорганизирано поттикнување (раскажување) беа анализирани врз основа на следните варијабли: вкупниот број на искази, бројот на проширени реченици, бројот на сврзници и бројот на стимулации. Беа утврдени статистички значителни разлики меѓу групите во вкупниот простор на варијаблите од наративниот текст, анализиран на микролингвистичко ниво.

Врз основа на ова може да се заклучи дека, заради специфичниот дефицит во јазичната област, децата со специфично јазично оштетување на возраст од околу десет години ги покажуваат сите карактеристики на типичниот наративен дискурс: кратки текстови со помал квалитет, со тешкотии во организирањето на нарацијата во јазична форма.

 

Research has been carried out on 14 children with specific language impairment and 14 children with normal language development. All children were Slovene speaking, monolingual and matched by sex, socio-economic status and school environment.

Hypothesis was, that differences between SLI children and children with NLD exist in the domain of narration.

Narration texts that were acquired with unstructured encouragement (recount) were analysed on the basis of the following variables: total number of statements, number of compound sentences, number of connectors and number of stimulations. It was established statistically significant differences between the groups in the total space of variables of the narration text, analysed on microlinguistic level.

It can thus be assumed that due to the specific deficit in the language area, children with specific language impairment aged around ten exhibit all the characteristics of typical narration discourse: shorter texts of lesser quality, with difficulties in structuring the narration into language form.

Citation:Grobler M, Arapovich D. Microlinguistic Analysis of Narrative Produced by 10-Years Old Children with Specific Language Impairment. J Spec Educ Rehab 2007; 8(1-2):15-24.

   

 

   

Клучни зборови: специфично јазично
оштетување, нарација, наративен текст,
микролингвистичка анализа

 

Key words: specific language impairment, narration, narrative text, microlinguistic analysis

 

 

 

Adresa za separatite:

 

Address requests for reprint to:

Марика ГРОБЛЕР

 

Marinka GROBLER

Советодавен центар за деца, млади и родители

Готска 18
1000 Љубљана, Словенија

email: marinka.grobler@guest.arnes.si

 

Counselling Centre for Children, Youth and Parents,

Gotska 18
1000 Ljubljana, Slovenia

e-mail: marinka.grobler@guest.arnes.si

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in