СОЦИЈАЛНАТА СИГУРНОСТ НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ

 

Љупчо АЈДИНСКИ

 

Член на Национално координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност во РМ

 

SOCIAL SECURITY OF PEOPLE
WITH DISABILITIES

 

Ljupcho AJDINSKI

 

Member of the National Coordinative Body for equal rights of people with disabilities in RM

 

 

 

Резиме

 

Abstract

Филозофијата и концепцијата на социјалната сигурност во РМ како и националните и меѓу­на­родните документи врз кои се остварува со­ци­јалната сигурност во нашата земја беа пре­зен­тирани на Конференцијата од земјите на Југоисточна Европа на тема: Искуства од реа­ли­зацијата на националните стратегии за изед­начување на правата на лицата со ин­ва­лидност со коментар за нивното спро­ве­ду­ва­ње.
Социјалната сигурност е таква општествена сос­­тојба во која успешно дејствуваат склоп од оп­штествени и законски мерки, чија основна цел е во корист на граѓанинот и неговата за­ед­ни­ца да создадат одреден вид гаранција против одредени „ризици“ кои пред секој чо­век во таа за­едница стојат, како што се на пример: бо­лест, инвалидност, старост, невра­бо­теност, не­с­­реќа на работа и др.
Во секое општество постои дел од попу­ла­ци­ја­та или општествени групи кои не се во мож­ност својата социјална сигурност да ја оства­рат по основa на својата тековна или мината ра­бо­та. Затоа се развиваат посебни аспекти на солидарност во врска со еднаквостa и обез­бе­ду­ва­њето основни услови за развој на детската и социјалната заштита.
Социјалната сигурност ги опфаќа актив­нос­ти­те што се преземаат за заштита на граѓаните  неспособни за работа, а немаат сред­ства за издржување, како и за граѓаните кои со сво­јата работа и по основа на работа, по основа на за­кон­ско издржување, по основа на имот и имот­-

 

The philosophy and the concept of social secu­rity in the Republic of Macedonia as well as the national and international documents according to which social security is realized in the country were presented at the Conference of Southeast­ern Europe on Experience from carrying out the National strategies for equal rights of people with disabilities and comments on their realiza­tion.
Social security is a social condition in which a range of social and legal measures successfully act. Its basic aim is in favour of the citizens and their community to create a certain kind of guar­antee against certain “risks” which each citizen faces with within the community, such as illness, disability, elder age, unemployment, accident at work etc.
In every society there is a part of the population or social groups that are not able to realize their social security on the basis of their current or past labor. Therefore special aspects of solidarity develop in relation to the equality and provision of essential conditions for development of child and social care.
Social care covers the activities that are under­taken in order to protect people unable to work, without means for life, as well as to protect citi­zen that according to their work and on the basis of their work, on the basis of their legal support, on the basis of their property and property  rights

 

 

 

Citation:Ajdinski Lj. Social Security of People with Disabilities. J Spec Educ Rehab 2007; 8(3-4):98-104.

   

 

   

Клучни зборови: социјална сигурност, лица со инвалидност, Македонија

 

Key words: social security, people with disabilities, Macedonia

 

Адреса за сепаратите:

 

Address requests for reprint to:

Љупчо АЈДИНСКИ

 

Ljupcho AJDINSKI

„11 Октомври“ 42 а
1000 Скопје, Република Македонија
е-mail: ajdinski@freemail.com.mk

 

“11 Oktomvri” 42 а
1000 Skopje, Republic of Macedonia
е-mail: ajdinski@freemail.com.mk

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in