НЕВРОПСИХОЛОШКИ-РАЗВОЈНОДИНАМИЧКИ
ПРИСТАП КАЈ ДЕЦАТА СО АУТИЗАМ

 

Драгослав КОПАЧЕВ

 

Филозофски факултет
Институт за дефектологија

Скопје, Македонија

 

 

NEUROPSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT DYNAMIC APPROACH IN CHILDREN WITH AUTISM

 

Dragoslav KOPACHEV

 

Faculty of Philosophy
Institute of Special Education and Rehabilitation

Skopje, Macedonia

 

 

 

 

 

 

Резиме

 

Abstract

Овој труд за детскиот аутизам дава преглед од невро-психолошки аспект и во контекст на развојниот динамичен приод.

Авторот се осврнува на некои карактеристики и дилеми кои се однесуваат на аутизмот кај Kanner и Asperger-oвиот синдром. Тој презентира свое мислење и дилеми за секојдневната практика во врска со аутизмот кај децата како патолошко нарушување од распространето нарушување, детската психоза или само една фаза од развојот на која децата остануваат засекогаш.
Авторот смета дека детскиот аутизам треба да се разгледува во контекст на играта на биолошките фактори, развојот и стресот.

 

This paper on the children’s autism gives an overview of neuropsychological aspect and in context of the development dynamic approach.

The author expresses some characteristics and dilemmas which refer to the Kanner’s autism and Asperger`s syndrome. He presents his own opinion and dilemmas about the every day practice in relation to children’s autism as a pathological disorder which is an expression of pervasive disorder, children’s psychosis or just one development phase in which children are fixated forever.
The author thinks children’s autism should be seen in context of the inter-game of biological factors, development and the stress.

 

 

 

Citation:Kopachev D. Neuropsychological-Development Approach in Autistic Children. J Spec Educ Rehab 2005; 6(1-2):5-16.

   

 

   

Клучни зборови: аутизам, невропсихолошки-развоен приод, психоза, симбиотска врска и невролошка развојна хипотеза.

 

Key words: autism, neuropsychological-development approach, psychosis, symbiotic relation and neurological development hypothesis.

 

 

 

 

 

 

Адреса за кореспонденција:

 

Corresponding Address:

Драгослав КОПАЧЕВ

 

Dragoslav KOPACHEV

Универзитет "Св. Кирил и Методиј"
Филозофски факултет
Институт за дефектологија
Бул. Крсте Мисирков бб, 1000 Скопје
Република Македонија

 

“Ss Cyril and Methodius” University
Faculty of Philosophy
Institute of Special Education and Rehabilitation
Bull. Krste Misirkov bb, 1000 Skopje
Republic of Macedonia

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in