вести-информации

 

news and information

UDK: 376:061.3(494.42)

 

 

 

48 СЕСИЈА НА МЕЃУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕМА: „ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕ-ПАТОТ КОН ИДНИНАТА“, ЖЕНЕВА

 

 

48TH SESION OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE FOR EDUCATION ON THE THEME: “INCLUSIVE EDUCATION-WAY TO THE FUTURE”, GENEVA

Во периодот од 25 до 28.11.2008 година, во Же­нева, Швајцарија, беше одржана 48-та се­сија на Меѓународната конференција за обра­зование на тема: „Инклузивно обра­зо­ва­ние - патот кон иднината“, во организација на УНЕСКО и Меѓународното биро за обра­зо­ва­ние (International Bureau of Education-IBE).
153 држави членки на УНЕСКО пратија свои претставници на конференцијата, на ни­во на министри за образование, заменици-ми­нистри, државни секретари, високи служ­бе­ници од министерствата за образование, амба­садори на постојните мисии акре­ди­тирани при ООН. Покрај наведените, учест­ву­ваа и претставници од 20 меѓувладини организации, 25 невладини организации, екс­перти за образование.
Република Македонија беше претставена од офи­цијална делегација во состав: амба­садо­рот Ѓорѓи Аврамчев, постојан претставник при Постојаната мисија на Р. Македонија при ООН во Женева; Сашо Додевски, член на Кабинетот на министерот за образование и наука; Марија Симонова, советник за по­себ­но образование во Бирото за развој на обра­зованието; Билјана Тасевска, опол­но­мош­тен министер при Постојаната мисија на Р. Македонија при ООН во Женева.
Конференцијата имаше за цел да ја поттикне реали­зацијата на глобалната акција на УНЕСКО  „Образование за сите“, а се диску­ти­раа повеќе прашања поврзани со инклу­зив­ното образование, односно неговото за­јак­нување, проширување и поширока при­ме­на во земјите од светот.
Република Македонија се претстави со основ­ната порака и наслов на кампањата ко­ја ја водеше под раководство на министерот г-дин Перо Стојановски: „Знаењето е сила, знае­њето е моќ“, притоа укажувајќи на изме­ни­те во образовниот систем на Републиката, со цел да се овозможи негово унапредување. Бе­ше посочена трансформацијата на сис­темот на осумгодишно школување во систем на деветгодишно школување, воведувањето на задолжително средно образование и бес­плат­ните учебници за сите ученици од основ­ните и средните училишта, како допол­ни­телна стимулација.
Од делегацијата беа претставени и проектот „Компјутер за секое дете“ и кампањата со ко­ја се овозможи бесплатна обука за корис­те­ње на компјутери на сите граѓани, како и приоритетите во образовниот систем, кои го вклучуваат сегментот на инклузивното обра­зо­вание.

 

In the period from the 25th to 28th of November 2008, in Geneva, Switzerland was held the 48th session of the International conference for education on the theme: “Inclusive education-way to the future”, in the organization of UNESCO and International Bureau of Education-IBE.
153 countries members of the UNESCO sent their agents to participate in the conference, which were at the level of Ministers for education, Vice-ministers, State Secretaries, high officers from the Ministry for education, Ambassadors of the Constant missions accredited in UN. Besides the mentioned 20 agents of the intergovernmental organizations, in the conference took part 25 non-governmental organizations and experts for education.
The Republic of Macedonia was presented by the official delegation composed of: the Ambassador Gjorgji Avramchev, Constant Agent in Constant mission of the Republic of Macedonia in UN, Geneva; Sasho Dodevski, member of the Cabinet of the Minister for education and science; Marija Simonova, Counsellor for special education at the Bureau for development of the education; Biljana Tasevska, authorized minister of Constant mission of the Republic of Macedonia in UN, Geneva.
The goal of the conference was to stimulate the implementation of the global action of the UNESCO “Education for all”, though were discussed other questions that are in line with the Inclusive education, the strengthening, enlargement and larger application in the other countries in the world.
The delegation of the Republic of Macedonia presented the basic message and the name of the campaign which was lead by the Minister for education and science, M-r Pero Stojanovski: “The knowledge is force, the knowledge is power” and in addition pointed out the changes in the education system of the R. Macedonia with the aim of its improvement. It was pointed the transformation of the system of eight-years education in the system of ninth-years education, the introduction of obligatory high school education and free of charge books delivered for all students in primary and secondary schools, as additional stimulation.
The delegation presented the project “Computer for every child” and the campaign which enabled free course for usage of the computers for every citizen, as well as the priorities of the educational system, that include the segment of Inclusive education.

Адреса за кореспонденција:

 

Coresponding Address:

Василка ГАЛЕВСКА

 

Vasilka GALEVSKA

Милан Марковиќ  25
1000 Скопје, Република Македонија
моб. :  + 389 70 797824
e- mail: v_galevska@yahoo.com

 

Milan Markovik  25
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Cell Phone:  + 389 70 797824
e - mail: v_galevska@yahoo.com

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in