ЧЛЕНОВИ НА МНЗА НА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА АУТИЗАМ ВО ПОЛСКА

Василка ГАЛЕВСКА

Студент на последипломски студии на Институтот за дефектологија,
Филозофски факултет

 

 

MSSA MEMBERS AT A CONFERENCE FOR AUTISM IN POLAND

Vasilka GALEVSKA

Student of post-graduated studies at the Institute for Special Education,
Faculty of Philosophy

 

Примено 23-12-2008
Прифатено 267-02-2009
UDK: 376.42:061.3(497.7:438)

 

 

Received 23-12-2008
Accepted 26-02-2009

На покана на Националното здружение за аутизам од Полска - огранок Краков, четири чле­на на Македонското научно здружение за аути­зам (проф. д-р Владимир Трајковски,   д-р Емилија Лазарова-Трајковска, Живка Ди­­мит­ровска и Василка Галевска) од 24-ти до 30-ти ноември 2008, престојуваа во Кра­ков, Полска.
Посетата беше остварена во рамките на проек­тот „Еколошки системи на поддршка на лицата со аутизам“ и истата учествуваше на меѓународната научна конференција „Дож­­довниот човек е меѓу нас“, Екипата оства­ри сту­диска посета на неколку уста­нови и учест­вуваше во работилници орга­ни­зи­рани за НВО-ите кои работат на пробле­ма­ти­ката на аутизмот во Централна и Источна Европа.
Чле­новите на МНЗА имаа можност да по­сетат неколку установи за лица со аутизам во Краков, од кои ќе ги издвоиме Посебното учи­лиште за деца со аутизам бр. 13 и По­себ­ното училиште за деца со аутизам бр. 4. Та­му им беше претставена организациската пос­тавеност на училиштата и нивните актив­нос­ти, а им беше овозможено и опсервација и директно учество во работата со уче­ни­ци­те на самите часови. Исто така, членовите на МНЗА го посетија и Центарот за здравст­ве­на заштита на лица со аутизам, каде им беше презентирана организацијата и дејноста на установата.
Ме­ѓу­народната конференција „Дождовниот чо­век е помеѓу нас“ се одржа на Педагош­киот факултет при Универзитетот во Краков, од 27 до 29 ноември 2008.На првиот ден од Конференцијата, по свече­ното отворање и поздравните обраќања на
про­фесорите од Универзитетот и претстав-
ни­кот на локалните власти, следеше вовед­ното предавање на едно од најпознатите имиња во областа на аутизмот - професорот Пол Шаток. По пленарната сесија, дис­кусии­те продолжија организирани во четири темат­ски сесии. Во рамките на сесијата 3, со тема „Личноста со аутизам и ексосис­тем­ски­те решенија“, Василка Галевска настапи со пре­зентација на трудот „Компаративна ана­лиза на ставовите на родителите на децата со и без аутизам во однос на организацијата на сис­темот на заштита, едукација и реха­били­та­ција на лицата со аутизам во Република Маке­донија“. Во рамките на четвртата сесија „Личноста со аутизам во макросистемот“ пак, Емилија Лазарова-Трајковска го прет­ста­ви Македонското научно здружение за аути­зам и неговите активности.
Вториот ден од Конференцијата продолжи со излагања во две пленарни сесии, од кои мо­же да се издвои излагањето на Рита Џор­дан - уште едно од светски познатите имиња од областа на аутизмот, а беше организирана и специјална работилница за музичката еду­кација на децата со аутизам и постер-сесија.
Последниот ден од Конференцијата, во рам­ки­те на последната пленарна сесија, своја презентација имаше проф. д-р Вла­димир Трај­ковски кој настапи со својот труд “Ге­нет­ска евалуација и генетско советување кај аутизмот”. На крајот на конференцијата се одржаа и две работилници на теми поврзани со микросистемската поддршка на лицата со аути­зам.
Исто така, членовите на МНЗА имаа мож­ност да присуствуваат уште на два посебно орга­низирани настани во рамките на Кон­фе­рен­цијата: ликовната изложба на лица со аути­зам “Добредојде во мојот свет” во гале­ри­јата во Краков и концертот на лица со аути­зам, одржан во концертната сала “Радио Краков”.­

 

Following the invitation of the National Society for Autism from Poland – Krakow Branch, four members of the Macedonian Scientific Society for Autism (Prof. d-r Vladimir Trajkovski, d-r Emilija Lazarova - Trajkovska, Zhivka Dimitrovska and Vasilka Galevska) in the period 24th –30th November 2008 realized a visit in Krakow, Poland.
The respective visit was realized within the framework of the project “Ecological Support Systems for Autistic People” and it included participation at the international scientific conference “The Rain Man is Among Us”, a study visit and workshops for NGO repre­sen­ta­tives working in the field of autism in Central-East Europe.
MSSA members had the opportunity to visit few institutions for autistic persons in Krakow as are the Special School No.13 and the Special School No.4 where they were introduced with the schools’ organization and activities and were given the opportunity to observe and directly participate in the class work with the pupils. MSSA members also visited the Non-Public Health Care Centre for Autistic Persons where the organization and the activities of the institution were presented.
International conference “The Rain Man is among us” took place at the Faculty of Pedagogy at the Krakow University from 27th until 29th of November 2008.On the first conference day right after the opening ceremony and the ceremonial welcomes by the University professors and the representative of the local authorities followed the inaugural lecture by Prof. Paul Shattock – one of the most famous names in the field of autism. Following the plenary session, the discussions continued, organized in four thematic sessions. Within the framework of the session III entitled “A Person with Autism and Exo-systematic Solution”, Vasilka Galevska presented the paper “Comparative Analysis of the Attitudes of parents of Children With and Without Autism towards the Organization of the System of Protection, Education and Rehabilitation of Persons with Autism in the Republic of Macedonia”. Within the framework of the fourth session “A Person with Autism in the Macro system”, Emilija Lazarova-Trajkovska made presentation of the Macedonian Scientific Society for Autism and its activities. 
The second Conference day continued with the presentations grouped in two plenary sessions, from which we can underline the presentation of Rita Jordan – another worldwide famous name in the field of autism. Also, there was a special workshop organized dedicated to the music education of autistic children as well as poster-session.
The last Conference day, within the framework of the last plenary session, Prof. d-r Vladimir Trakovski had a presentation of its paper “Genetic Evaluation and Genetic Counseling for Autistic Spectrum Disorders”. At the end of the Conference, two workshops dedicated to the micro system support of the autistic persons took place.
MSSA members as well had the opportunity to attend two special events organized as a part of the Conference: the art exhibition of autistic persons “Welcome to My World” at the Krakow Gallery, and the concert of autistic people which took place at the “Radio Krakow” Concert Hall.

 

Учеството на научната конференција “Дож­дов­ниот човек е меѓу нас” и воопшто пре­сто­јот во Полска на членовите на МНЗА им овоз­можи претставување и афирмација на Здру­жението, размена на искуства и воспос­та­вување на нови контакти со поединци и организации од другите европски земји кои ра­ботат на проблематиката на аутизмот.

 

The attendance of the scientific conference “The Rain Man is among us” and the visit in Poland in general enabled MSSA member’s presentation and affirmation of the Society, exchange of experiences and establishment of new contacts with individuals and organization from the European countries working in the field of autism.

Адреса за кореспонденција:

 

Coresponding Address:

Василка ГАЛЕВСКА

 

Vasilka GALEVSKA

Милан Марковиќ  25
1000 Скопје, Република Македонија
моб. :  + 389 70 797824
e- mail: v_galevska@yahoo.com

 

Milan Markovik  25
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Cell Phone:  + 389 70 797824
e - mail: v_galevska@yahoo.com

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in