АНАЛИЗА НА СЕРУМОТ НА АМИЛОИД-БЕТА ПРОТЕИН1-40 КАЈ ЗДРАВИ СУБЈЕКТИ, ДЕЦА СО АУТИЗАМ И ПАЦИЕНТИ СО АЛЦХАЈМЕРОВА БОЛЕСТ

 

Вијендра К. СИНГ

 

Оддел за биологија, Државен универзитет на Јута, (САД)

 

 

SERUM ANALYSIS OF AMYLOID BETA-PROTEIN 1-40 IN HEALTHY SUBJECTS, AUTISTIC CHILDREN AND ALZHEIMER’S PATIENTS

 

Vijendra K. SINGH

 

Department of Biology, Utah State University, Logan, Utah (USA)

 

 

UDK: 616.89:616.153.96-053.2
UDK: 616.892.3:616.153.96-053.2

 

 

 

     

 

 

 

Вовед

 

Introduction

Акумулација на АП40 се јавува во мозокот во текот на нормалното стареење но неговата ко­ли­чина е зголемена во мозокот на пациентите со Алцхајмерова болест (1). Во однос на мозо­кот, АП40 се локализира над­вор од мозокот на кожните фибробласти и био-лош­ките течности, вклучувајќи го и крвниот серум. Добро е познато дека АП40 покажува и невротрофички и невротоксички ефекти (2-4), вклучувајќи нев­ро­генско делување врз стеблото на нервните клетки (5). Земајќи ги предвид овие својства,  прет­поставуваме дека АП40 мо­же да игра патогенетска улога кај аутизмот.
Аутизмот е рано нарушување на централниот нер­вен систем во развој (ЦНС), манифестирајќи невролошки и бихевиорални оштетувања. Ова нарушување причинува тешки дефицити на по­ви­соките ментални функции како што се со­ци­јал­ната интеракција, јазик, сознавање, комуни­ка­ција и имагинација. Ова нарушување ги по­го­ду­ва милиони луѓе ширум светов, но многу мал­ку се знае за етиологијата и патогенезата на нарушувањето. Актуелните теории ги вклучу­ва­ат генетските фактори, имунолошките факто­ри, факторите на средината и други неиден­ти­фи­кувани фактори. Кај аутизмот бргу се акуму­ли­раат и податоци за поддршка на „автоиму­но­лош­ката хипотеза“ (6-10). Автоимунитетот кај децата со аутизам е прикажан со неколку авто­им­унолошки фактори: специфични мозочни ав­то­антитела, ошетени лимфоцитни функции, аб­нор­мална цитокинска регулација, вирусна асо­ци­јација, поврзаност на извесни имуногенетски фактори и реагирање на терапијата за имуно­лош­ка модулација (6-10).

 

Accumula­tion of AP40 occurs in the brain during normal aging but its amount is increased in the brain of patients with Alzheimer’s disease (1). In addition to brain, AP40 has been localized outside the brain in skin fibroblasts and biological fluids, including the blood serum. AP40 is well known to exhibit both neurotrophic and neurotoxic effects (2-4), including neurogenic action on neural stem cells (5). Considering these properties, we hy­pothesized that AP40 might play a pathogenic role in autism.
Autism is an early-onset disorder of the developing central nervous system (CNS), manifesting both neurological and behavioral impairments. The dis­order causes severe deficits of higher mental func­tions such as social interaction, language, cogni­tion, communication, and imagination. Autism is the fastest-growing developmental disability today. The disorder affects millions of people worldwide, but very little is known about the etiology and pathogenesis of the disorder. Current theories in­clude genetic factors, immune factors, environ­mental factors and yet other unidentified factors. The evidence is rapidly accumulating to support “autoimmune hypothesis” in autism (6-10). Autoimmunity in autistic children is shown by several autoimmune factors: brain-specific autoan­tibodies, impaired lymphocyte functions, abnormal cytokine regulation, viral association, linkage of certain immunogenetic factors, and response to immune modulation therapy (6-10).

Сегашната студија ги опишува резултатите од лабораториската анализа на серумот АП40, кој откривме дека се намалува во текот на нор­мал­но­то стареење, кај децата со аутизам и пациен­тите со Алцхајмерова болест. Прелиминарните наоди на оваа студија беа презентирани на дру­го место (11).

 

The present study describes results of labora­tory analysis of serum AP40, which was found to de­cline during normal aging, autistic chil­dren and Alzheimer’s patients. Preliminary findings of this study were presented else­where (11).

 

 

 

Човечки субјекти и методи

 

Human Subjects and Methods

Студијата вклучи 53 нормални деца (на возраст од 3-13 години), 9 нормални возрасни (25-40 го­ди­ни), 9 нормални контролни лица (50-80 годи­ни), 53 деца со аутизам (4-12 години) и 21 па­циент со Алцхајмерова болест (60-82 години). Кли­ничката дијагноза кај аутизмот беше напра­ве­на во основа според стандардните DSM-IV кри­териуми на Американската асоцијација на педијатри, Вашингтон, ДиСи. Невролозите на­пра­ви­ја клиничка дијагноза на Алцхајмеровата болест (АБ) според критериумите на NINCDS-ADRDA, која исто така вклучи едно испиту­ва­ње на „мини-ментална состојба“ и двегодишен опаѓачки тек на прогресијата на болеста. IRB на Универзитетот на државата Јута и Универ­зи­те­тот на Мичиген го оценија и одобрија протоко­лот на нашето истражување, кое вклучи и ко­рис­тење на примероци на човечка крв (6-8). Сите субјекти беа на основната линија без ни­ка­ков третман со препишени медикаменти во време на собирањето на крвта или барем 2 не­дели претходно од третманот. Сите примероци на серум претходно беа собрани како дел на те­ков­ната студија за автоимунитетот при нару­шу­ва­ња на ЦНС и се чуваа замрзнати на околу -20oC.
Ова мерење на серумот АП40 се изведе главно според анализата на ензимо-поврзан имуно­сор­бент (ЕЛИСА). Опремата за анализата (Code No. 17713) користејќи едно антитело против AП11-28 беше купена од IBL Америка, Оддел на KMI Diagonostics, Inc. (Минијаполис, МН, САД) и упатствата на произведувачот за про­це­ду­рата на анализата се следеа без никакви модифи­ка­ции. Примероците од нормалните ис­пи­таници и пациентите беа истовремено анали­зи­рани. Ана­ли­зата на податоците беше изве­де­на со Student-овиот t-тест за примероците без двојник користејќи го софтверот Statview за компју­те­ри­те Макинтош. Податоците се пре­зен­­тирани како средна вредност ± стандардна грешка (S.E.)

 

The study included 53 normal children (age 3-13 yrs), 9 normal adults (age 25-40 yrs), 9 normal aged controls (age 50-80 yrs), 53 autistic children (age 4-12 yrs) and 21 Alzheimer’s disease patients (age 60-82 yrs). The clinical diagnosis of autism was made essentially according to the standard DSM-IV criteria of the American Association of Psychiatrists, Washington, DC. Neurologists made the clinical diagnosis of Alzheimer’s disease (AD) according to the NINCDS-ADRDA criteria, which also included a ‘Mini-Mental State’ examination and a two-year downward course of the disease progression. The IRB of Utah State University and the University of Michigan reviewed and approved our research protocol involving the use of human blood samples (6-8). All subjects were at the base­line without any treatment with prescription medi­cations at the time of blood collection or at least two weeks prior to it. All serum samples were pre­viously collected as part of our ongoing study of autoimmunity in CNS disorders and they were stored frozen at about -20oC.
This measurement of serum AP40 was performed essentially according to enzyme-linked immu­nosorbent assay (ELISA). The assay kits (Code No. 17713) employing an antibody against AP11-28 were purchased from IBL America, a Division of KMI Diagonostics, Inc. (Minneapolis, MN, USA) and the manufacturer’s instructions of assay pro­cedure were followed without any modification. The normal and patient samples were analyzed simultaneously. Data analysis was performed by Student’s t test for non-paired samples by using the Statview software for Macintosh computer. The data are presented as the mean value ± standard error (S.E.).

 

Резултати и дискусија

 

 

Results and Discussion

Нормалните деца имаа значително повисоко ни­во на АП40 споредено со нормалното ста­реење на  индиви­дуи­те (Слика 1).

 

Normal children had a significantly higher level of AP40 compared to the normal aged individuals (Figure 1).

da


Слика 1. Дистрибуцијата на серумот АП40 како функција на нормалното стареење. Левата верти­кал­на колона ги прикажува податоците за нор­мал­ни­те деца, средната колона за нормалните воз­рас­ни и десната колона за индивдуите што стареат. Аритметичката средина ±S.E. е прикажана за секоја група. Нормалните деца имаа значително по­ви­сока вредност споредена со нормалните индиви­дуи што стареат (p=0.000).

Нивото на АП40 кај нормалните возрасни беше по­блис­ку до нивото на нормалните деца но по­ви­соко од нормалното стареење на субјектите. Децата со аути­зам задржаа значително пониско ниво на АП40 од нормалните деца (Слика 2).

 

Figure 1. Distribution of serum AP40 as a function of normal aging. The left hand vertical column shows data for normal children, middle column for normal adults and the right hand column for aged individuals. The arithmetic mean ± S.E. is depicted for each group. Normal children had a significantly higher value as compared to normal aged individuals (p=0.000).

The level of AP40 in normal adults was closer to the level in normal children but higher than the normal aged subjects. Autistic children harbored a significantly lower level of AP40 than the normal children (Figure 2).

 

Слика 2.Ниво на серум на АП40 кај нормални деца и деца со аутизам. Левата вертикална колона ги прикажува податоците за нормалните деца а десната колона за децата со аутизам. Аритме­тич­ката средина ±S.E. е прикажана за секоја група. Децата со аутизам имаа значително пониска вред­ност споредена со нормaлните деца (p=0.034).

 

Figure 2. Serum level of AP40 in Normal Children and Autistic Children. The left hand vertical column shows data for normal children and the right hand column for autistic children. The arithmetic mean ± S.E. is depicted for each group. Autistic children had a significantly lower value as compared to normal children (p=0.034).

Децата со аутизам имаа значително повисоко ни­во на АП40 од пациентите со Алцхајмерова болест. Така откривме дака нивото на серумот АП40 опа­ѓа со стареењето кај здравите индиви­дуи. Нормалните деца имаа највисоко ниво, но нивото беше намалено кај децата со аутизам, што сугерираше за улогата на овој невропептид кај невропатологијата на аутизмот.

Акумулација на АП40 во мозокот се јавува при­родно како функција на нормалното стареење, меѓутоа, неговото количество драматично се на­­малува во мозокот кај пациентите со Алц­хај­ме­­рова болест (1, 2). И покрај екстензивните ис­питувања, улогата на пептидот сè уште ос­та­нува контроверзна кај Алцхајмеровата болест. Не е познато дали тој е причина за болеста или едноставно е нуспроизвод на болеста. Во однос на мозокот, АП40 се јавува природно во крв­ни­от серум/плазма, цереброспиналната тeчност, кож­­ните фибробласти и други клетки на цицачи (1-4). Присуството на АП40 во биолошките теч­ности сугерираше дека овој пептид се про­из­ведува во текот на нормалниот метаболизам на клетката најверојатно имајќи физиолошка функ­­ција низ животот. Навистина, АП40 ги по­ка­жува двојните дејствија, т.е. невротро­фич­ки­от ефект на пониски концентрации (помалку од 5-10 micromolar) и невротоксичкиот ефект на повисоки концентрации (поголеми од 15-20 mi­cromolar) (1-5). Кон тоа, ние претходно пока­жав­ме дека АП40 предизвикува пролиферација на периферните крвни мононуклеарни клетки (ПКМНК) (фракција на бели крвни клетки кои содржат лимфоцити и моноцити) на нормални­те човечки субјекти, но ПКМНК на пациентите со Алцхајмерова болест не реагираа на АП40 во функционалната анализа (3). Ова беше един­стве­ната карактеристика што би можело потен­цијално да се разликува меѓу нормалното ста­ре­е­ње и Алцхајмеровата болест.

Понатаму, ние известивме дека АП40 предиз­ви­к­ува пролиферација на мозочните клетки во при­марните култури на клетките (4). Овој ефект беше со дополнување на супстанцата P во кул­ту­рите на мозочните клетки и посре­ду­ва­ше виа про­теинската киназа C (ПКЦ), патека на кле­точ­ното сигнализирање (4).

Тие наоди иденти­фи­куваа еден клеточна проли­фе­рација или невро­то­фично дејство  за АП40, кое неодамна покажа дека се поврзува со нев­ро­генскиот ефект на АП40 на стеблото на нерв­ни­те клетки (5).
Како што е овде опишано, ние откривме по­нис­ко од нормалното ниво на АП40 кај децата со ау­тизам. Овој наод може да укаже на недос­таток на АП40 кај аутизмот. Како резултат на тоа ние претпоставивме дека аутизмот може да вклучува дефект или недостаток на АП40 ме­та­бо­лизмот заради неговите невротрофички и/или неврогенски активности. Овој недостаток веро­јат­но може да резултира од дефектната обра­бот­ка на претходникот на бета-амилоид про­теи­нот (АПП) или имунулошката реакција (анти­те­ла на АП40) за отстранување на циркули­рач­ки­от АП40 (1). Може да има нарушување на АПП метаболизмот кај аутистичкото мозочно нару­шу­вање, слично на, но различно од АПП ме­та­бо­лизмот кај Алцхајмеровата болест. Алтер­на­тив­но, аутизмот може да инволвира различни протеински интеракции меѓу АП40 и други кле­точни протеини од што тоа го прави Алцхај­ме­ро­вата болест.
Понатаму, ние откривме дека децата со аутизам имаа повисоко ниво на АП40 споредени со па­циентите со Алцхајмерова болест. Ова е прв извештај кој ја покажува главната разлика меѓу овие две невролошки нарушувања. Пред наши­от извештај, АП40 се сметаше како карактерис­тич­на црта на Алцхајмеровата болест. Меѓутоа, споредено со пациентите со Алцхајмерова бо­лест, повисокото ниво на АП40 кај децата со аутизам може да сугерира нов механизам за не­гова дистрибуција во телото, посебно неговата акумулација и таложење во мозокот. Природно, оваа тема ги оправдува понатамошните истра­жу­вања за улогата на бета-амилоид протеинот кај аутизмот и Алцхајмеровата болест.

 

Autistic children had a significantly higher level of AP40 than the Alzheimer’s disease patients.

 Thus we found that the serum level of AP40 decreased with aging in healthy individuals. Normal children had the highest level but the level was reduced in autistic children, suggesting a role for this neu­ropeptide in the neuropathology of autism.
The brain accumulation of AP40 occurs naturally as a function of normal aging; however, its amount is dramatically increased in the brain of patients with Alzheimer’s disease (1, 2). In spite of exten­sive investigations, the role of this peptide still re­mains controversial in Alzheimer’s disease. It is not known if it is the cause of the disease or simply a by-product of the disease. In addition to brain, AP40 occurs naturally in the blood serum/plasma, cerebrospinal fluid, skin fibroblasts and other mammalian cells (1-4). The presence of AP40 in biological fluids suggested that this peptide is pro­duced during normal cell metabolism presumably having a physiological function throughout life. Indeed, AP40 displays dual actions, i.e. a neuro­trophic effect at lower concentrations (less than 5-10 micromolar) and a neurotoxic effect at higher concentrations (greater than 15-20 micromolar) (1-5). To that end, we previously showed that AP40 induces proliferation of peripheral blood mononu­clear cells (PBMNC) (a fraction of white blood cells containing lymphocytes and monocytes) of normal human subjects but the PBMNC of Alz­heimer’s patients did not respond to AP40 in this functional assay (3). This was a unique feature that could potentially distinguish between normal aging and Alzheimer’s disease.
Furthermore, we reported that AP40 induced pro­liferation of brain cells in primary cell cultures (4). This effect was reversed by the supplementation of substance P in brain cell cultures and mediated via protein kinase C (PKC) pathway of cell signaling (4).

These findings identified a cell proliferative or neurotrophic action for AP40, which has recently shown to be associated with the neurogenic effect of AP40 on neural stem cells (5).
As described here, we found lower than normal level of AP40 in autistic children. This finding may point to a deficiency of AP40 in autism. Con­sequently, we postulate that autism may involve a defect or deficiency of AP40 metabolism because of its neurotrophic and/or neurogenic activities. This deficiency presumably may result from a de­fective processing of beta-amyloid protein precur­sor (APP) or immune response (antibodies to AP40) for removal of circulating AP40 (1). There might be a disturbance of the APP metabolism in autistic brain disorder, similar to but different from APP metabolism in Alzheimer’s disease. Alterna­tively, autism may involve different protein inter­actions between AP40 and other cellular proteins than the Alzheimer’s disease does.
Furthermore, we found that autistic children had a much higher level of AP40 as compared to Alz­heimer’s disease patients. This is the first report to show a major difference between these two neu­rological disorders. Until our report, AP40 was regarded as the hallmark feature of Alzheimer’s disease only. However, relative to Alzheimer’s patients, the higher levels of AP40 in autistic chil­dren may suggest a novel mechanism of its distri­bution in the body, in particular its accumulation and deposition in the brain. Naturally, this topic warrants further investigations on the role of beta-amyloid protein in autism and Alzheimer’s dis­ease.Слика3.Ниво на серум на АП40 кај деца со аути­зам и пациенти со Алцхајмерова болест.Левата вер­тикална колона ги прикажува податоците за деца со аутизам, а десната колона за пациенти со Алцхајмерова болест. Аритметичката средина ±S.E. е прикажана за секоја група. Децата со аути­зам имаа значително повисока вредност споредена со пациенти со Алцхајмерова болест (p=0.000).

 

Figure 3.Serum level of AP40 in Autistic Children and Alzheimer’s patients. The left hand vertical column shows data for autistic children and the right hand col­umn for Alzheimer’s disease patients. The arith­metic mean ± S.E. is depicted for each group. Autistic chil­dren had a significantly higher value as compared to Alzheimer’s disease patients (p=0.000).

 

Citation:Singh KV. Serum Analysis of Amyloid Beta-Protein 1-40 in Healthy Subjects, Autistic Children and Alzheimer’s Patients. J Spec Educ Rehab 2008; 9(1-2):93-99.

   

 

   

Литература / References

 

 

 1. Singh VK. Neuroautoimmunity: Pathogenic implica­tions for Alzheimer's disease. Gerontology 1977; 43: 79-94.
 2. Yankner BA, Duffy LK, Kirschner DA. Neurotro­phic and neurotoxic effects of amyloid beta protein: reversal by tachykinin neuropeptides. Science 1990; 250: 279-282.
 3. Singh VK. Studies of neuroimmune markers in Alz­heimer’s disease. Molecular Neurobiology 1994; 9: 73-81.
 4. Singh VK, Cheng JF, Leu SC. Effect of substance P and protein kinase inhibitors on beta-amyloid pep­tide-induced proliferation of cultured brain cells. Brain Research 1994; 660: 353-356.
 5. Lopez-Toledano MA, Shelanski ML. Neurogenic effect of beta-amyloid peptide in the development of neural stem cells. J. Neuroscience 2004; 24: 5439-5444.
 6. Singh VK. Neuro-immunopathogenesis in autism. Berczi I, Gorczynski RM, eds. In: NeuroImmune Biology: New Foundation of Biology, Netherlands: Elsevier BV Publishing, 2001; 1: 443-454.

 

 1. Singh VK, Lin XE, Newell E, Nelson C. Abnormal measles-mumps-rubella antibodies and CNS auto­immunity in children with autism. J. Biomedical Science 2002; 9: 359-364.
 2. Singh VK. Cytokine regulation in autism. In: Kron­fol Z, ed. Cytokines and Mental Health, Boston: Kluwer Academic Publishers, 2003; 369-383.
 3. Singh VK. Rehabilitation of autism by immune modulation therapy. J. Spec. Educ. Rehab. 2004; 3-4:161-178.
 4. Singh VK. Phenotypic expression of autoimmune autistic disorder (AAD): a major subset of autism. Annals of Clinical Psychiatry (in press, 2008).
 5. Singh VK. Age-related changes of amyloid beta-protein1-40 in healthy volunteers, autistic children and Alzheimer’s patients. The Fifth Neurobiology of Aging Conference, October 21-22, 2004; San Diego, California.

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in