Приказ на книга

МЕДИЦИНСКИ ОСНОВИ
НА ИНВАЛИДНОСТА

Владимир Е. Трајковски

Ристо ЉАПЧЕВ

Редовен професор во пензија,
невропсихијатар, субспецијалист по клиничка неврофизиологија

 

A review of a book

MEDICAL BASES
OF DISABILITY

Vladimir Е. Trajkovski

Risto LJAPCHEV

Retired full proffessor,
neuropsychiatrist, subspecialist in clinical neurophysology

vlado

Пишувањето на стручна книга повлекува многу дилеми. Една од нив е дали да се зафатиме со студиозно обработување на некој поединечен проблем извлечен од некоја поголема целина и така да се потрудиме да расветлиме некоја пое­ди­ност, ентитет или да се зафатиме со из­не­су­ва­ње на сè она што може да направи една по­ши­рока целина, да ни даде информации кои ќе нè воведат во базичното запознавање со одре­де­на стручна област.

 

Writing a professional textbook provokes many dilemmas. One of them is either to seize studious elaboration of a separate issue extracted from a bigger unit in order to highlight a particular item, an entity or to elaborate everything that can pro­duce a broader unit and give information on the basic introduction into a certain professional area.

The author of this textbook, Prof. Dr. Vladimir Trajkovski, has no dilemmas of the kind. He ac­cepted the second variant, having in mind the aim and the purpose of this book, i.e. the students of the Institute for Special Education and Rehabilita­tion at the Faculty of Philoso­phy in Skopje to per­ceive the complexity of the disability issue from a medical point of view. Courage, energy, positive motivation and knowledge are needed to accom­plish this, primarily a noble aim. The aim is to help stu­dents to acquire information and surmount the required material, consequently to reach the final goal, i.e. to help those who really need assistance, not any but successful and profes­sional assistance.
The textbook Medical Bases on Disability by Prof. Dr. Vladimir Trajkovski impresses with the con­tent of elaborated topics. Thus, the au­thor divides it into five main parts, and each of them is didacti­cally branched, most frequently starting with the definition of the item. Then it indicates the physiological-anatomic bases, clinical manifesta­tions and classification of the symptoms into syn­dromes, the possibility for their differentiation and diagnosis, and at the end is the information that serves as therapeu­tic arsenal.
Achieving knowledge of a certain part of these five parts from the book, and finally from all parts of the book, I hope that the users of this textbook will have the feeling they have sur­mounted a coherent unit, that they have be­come richer by getting wide-ranging profes­sional information.
The first and the second part of the textbook Medi­cal Bases on Disability by Prof. Dr. Vladimir Trajkovski refers to the neuro-psy­chiatric issues. Thus, starting from the anat­omic characteristics, through serious elabora­tion of the part related to mental retardation, it continuous with pointing out certain psychiat­ric entities (children’s schizophre­nia, autism, epilepsy…) as well as neurological diseases (miopathy, neuropathy, cerebral-vascular dis­eases…) which, in many cases, are the reason for the disability.

The third part of the book refers to the issues of impairments of hearing. The author, in this part, through presenting the anatomic and physiological bases, methods for examining the hearing and the balance, points out all etiological and clinical manifestations related to the disability problem from the beginning of this specific organ impair­ment, necessary for socio-communicative status of each individual.
In the fourth part which refers to the medical bases of speech impairments, the author, with his didac­tical approach, starts with description of the anat­omic and physiological speech bases, and finishes with the basis of phoniatrics.
The medical bases of the vision impairments are presented in the fifth part of the book. Information presented in this part of the book enables the reader to get acquainted with bases of the vision impairments, this important human sense that bears essential information on the existing of the complex everyday reality.
Prof. Dr. Vladimir Trajkovski, the author of the textbook Medical Bases on Disability, additionally gives the references for this book, a very useful medical glossary and index of words that together with the other elements-the aesthetic cover page make the textbook successful from a technical point of view.
Writing a book, especially a textbook for students is a difficult assignment, but at the same time it is a privilege too, because it is a possibility to help someone, and that is a special feeling when behind you stands one’s acknowledgement.  I honestly hope that the author of this textbook will feel the students’ gratitude for helping them to surmount the material, the readers and people with disabili­ties’ gratitude as well.

Авторот на оваа книга, проф. д-р Владимир Трај­ковски, немал дилема од овој тип, ја акцеп­ти­рал втората варијанта, бидејќи книгата која ја напишал имала одредена цел и намена, а тоа е на студентите од Институтот за дефектологија при Филозофскиот факултет во Скопје да им да­де можност од медицински аспект да ја со­гледаат сложеноста на проблемот на инва­лид­носта. За да се постигне ова секако е по­треб­на храброст, енергија, позитивна мотиви­ра­ност, знаење и во основа племенита цел. А цел­та е да им се помогне на студентите полесно да дојдат до саканите информации, поуспешно да ја совладаат бараната материја со што после­дователно би се постигнала крајната цел, а таа е да им се помогне на оние кои на некој начин, од било кои причини имаат потреба од помош, но не било каква-туку успешна стручна помош.
Учебникот Медицински основи на инвалиднос­та од Владимир Трајковски, импресионира со опсежноста на обработените теми, затоа авто­рот го поделил во пет главни делови, а секој од нив понатаму дидактички го разгранува, нај­чес­то започнувајќи од објаснувањето на дефини­ци­јата на поимот, потоа кон физиолошко-ана­том­ските основи, клиничките манифестации и групирање на симптомите во одредени син­дро­ми, можноста за нивно диференцирање и дија­гнос­тицирање, за на крајот да даде информа­ци­ја за она што денес ни стои на располагање ка­ко терапевтски арсенал.
Добивајќи сознанија за одреден дел од овие пет главни дела во книгата, на крајот по совла­ду­ва­ње на сите делови, се надевам дека тие што ќе ја користат оваа книга, ќе можат да почувству­ва­ат дека совладале една кохерентна целина, де­ка постанале побогати со добивање на опсеж­ни стручни информаци.
Првиот и вториот дел на книгата Медицински основи на инвалидноста од проф. д-р Владимир Трајковски, се однесува на невропсихијатрис­ка­та материја. Тука, започнувајќи од анатомските карактеристики, преку исцрпно обработување на делот посветен на менталната ретардација, се продолжува со изнесување на одредени пси­хи­јатриски ентитети (детската шизофренија, аутизмот, епилепсијата...), како и на многу нев­ро­лошки заболувања (миопатии, невропатии, цереброваскуларни болести...) кои во многу слу­­чаи се како причина на инвалидноста.

 

Третиот дел на книгата е посветен на изучу­ва­ње на проблемите поврзани со оштетувањето на слухот. Авторот, во овој дел, преку изнесување на анатомските и физиолошки основи, мето­ди­те на испитување на слухот и рамнотежата ги дава сите етиолошки фактори и клинички мани­фес­тации поврзани со проблемот на инвалид­нос­та од настанувањето на оштетување на овој специфичен орган, посебно неопходен за со­цио­комуникативниот статус на секоја личност.
Во четвртиот дел, кој се однесува на медицин­ски­те основи на говорните нарушувања, авто­рот пак, држејќи се до својот дидактички начин на презентирање, започнува со опис на анатом­ски­те и физиолошките основи на говорот, за­вр­шу­вајќи со основите на фонијатријата.
Медицинските основи на оштетувањето на ви­дот се дадени во петтиот дел од оваа книга. Оп­сежните информации во овој дел од книгата му даваат можност на читателот навистина да се запознае со сè она што е во основа на оштету­ва­ње­то на видот, на ова важно сетило на човекот кое ни носи неопходни информации за егзис­ти­ра­ње во сложената секојдневна реалност.
На крајот од книгата Медицински основи на ин­ва­лидноста, авторот проф. д-р Владимир Трај­ков­ски ја презентира користената литература, а за­вршува со опширен, но многу корисен за сту­ден­тите медицински речник и индекс на збо­ро­ви, што заедно со другите елементи-естетиката на корицата, ја чини книгата и од технички ас­пект успешна.
Пишувањето на книга, посебно помагало, учеб­ник за студенти е тешка обврска, меѓутоа исто­вре­мено тоа е и привилегија, бидејќи со тоа имате можност некому  да му помогнете, а тоа се­како е едно од поубавите чувства кога зад вашиот труд стои нечија благодарност. Искрено се надевам дека авторот на оваа книга ќе ја по­чув­ствува таквата благодарност заради полесно совладување на потребната материја од страна на студентите, потоа од оние кои од која било  при­чина имаат потреба од запознавање со оваа проблематика, а на прво место од лицата со ин­ва­лидност.

 


Адреса за сепаратите:

 

Address requests for reprint to:

Ристо Љапчев

 

Risto Ljapchev

Редовен професор во пензија,
невропсихијатар, субспецијалист по клиничка неврофизиологија
ljapceva@tmf.ukim.edu.mk

 

Retired full proffessor,
neuropsychiatrist, subspecialist in clinical
neurophysology
ljapceva@tmf.ukim.edu.mk


Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in