ВТОР ФОРУМ НА СЕРВИСНИТЕ СЛУЖБИ

 

Jasmina IVANOVSKA

 

POU „Idnina“-Skopje

 

SECOND SERVICE PROVIDERS PLATFORM

 

Jasmina IVANOVSKA

 

POU "Idnina"-Skopje

 

 

 

На 16 март 2007 година на Филозофскиот Факултет беше одржан вториот форум на сервисните служби во организација на Македонското научно здружение за аутизам и Европската асоцијација на обезбедувачи на услуги за лицата со пречки во развојот на кој беа поканети сите директори на установите за лица со пречки во развојот во Република Македонија и дел од невладиниот сектор. Главна цел на овој форум беше обединување на секторот кој се занимава со давање на услуги на лицата со пречки во развојот, споделување на информации и модели на добра практика, како и споделување на искуства од Европската унија. Форумот го отвори и со него раководеше претседателот на МНЗА доц. д-р Владимир Трајковски. Официјално добредојде на присутните им посакаа деканот на Филозофскиот факултет проф. д-р Трајан Гоцевски и господинот Luk Zelderloo-генерален секретар на EASPD.
Како предавачи учествуваа господинот Luk Zelderloo (EASPD), госпоѓа Diana Chiriacescu (Handicap International-South Eastern Europe), проф. д-р Љупчо Ајдински-почесен претседател на МНЗА, господин Владо Крстовски („Порака“) и госпоѓа Лидија Крстевска („Отворете ги прозорците“).

 

On March 16, on Faculty of Philosophy was held second service providers forum organized by Macedonian Scientific Society for Autism (MSSA) and the European Association of Service providers for Persons with Disabilities (EASPD) on witch managers of service providers for people with disabilities and NGO's from Republic of Macedonia were invited. The aim of the seminar was to bring together the Macedonian service provision sector for people with disabilities, to share information and models of good practice and to provide participants with training about good practice from EU.
Dean of Faculty of Philosophy Prof. Dr. Trajan Gocevski and Mr Luk Zelderloo EASPD (Secretary General) held official welcome speech. Platform was moderated by president of MSSA Dr. Vladimir Trajkovski.
Participants as lecturers were Mr Luk Zelderloo EASPD (Secretary General), Prof Dr. Ljupco Ajdinski honour president of MSSA, Mr. Vlado Krstovski ("Poraka"), Mrs. Lidija Krstevska (Open The Windows) and Ms Diana Chiriacescu (Handicap International-South Eastern Europe).

 

 

 

 

 

 

Adresa za separatite:

 

Address requests for reprint to:

Jasmina IVANOVSKA

 

Jasmina IVANOVSKA

POU „Idnina“-Skopje
II Makedonska brigada bb Skopje
jasminaiva@gmail.com

 

POU "Idnina"-Skopje
II Makedonska brigada bb Skopje
jasminaiva@gmail.com

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in