Величко АНДРЕЕВСКИ

 

Velichko ANDREEVSKI

 

 

 

ОДБЕЛЕЖЕН МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА "БЕЛИОТ СТАП"-15 ОКТОМВРИ, СВЕТСКИ ДЕН НА СЛЕПИТЕ ЛИЦА

 

CELEBRATION OF THE INTERNATIONAL DAY OF “THE WHITE CANE” – 15 OCTOBER, WORLD DAY FOR BLIND PEOPLE

 

 

 

Во рамкитена одбележувањето 15 октомври-светски ден "Белиот стап" на слепите лица и оваа година во организација на Сојузот на слепите на Република Македонија, а со поддршка од Сојузот на инвалидските организации, беа одржани повеќе манифестации и активности. Притоа, беа апострофирани непрекидните стремежи на цивилизираното човештво за подостоинствен живот на сите во кој ќе биде вклучен слепиот човек.
И покрај тоа што "Белиот стап" како симбол на слепилото од древни времиња за распознавање и снаоѓање на слепите лица во просторот, тој и во современиот сообраќаен метеж не го губи значењето, туку напротив станува препознатлив сигнал во секојдневното човеково владеење како елемент на културата и етиката. Во таа смисла Меѓународниот ден на "Белиот стап" беше повод, преку широк регистар активности, да се сугерира во императивна смисла решавање на многубројни проблеми со кои слепите лица се соочуваат во сегашните услови на транзиција на општеството со своите стручни и државни институции, воспоставувајќи стандарди што важат за сите лица со пречки во развојот од целиот свет.

 

Within the celebration of 15 October – World day of “The White Cane” of blind people, this year, in organization of Association of Blind People of the Republic of Macedonia, supported by the Association of Disabled People Organizations, several events and activities have happened. The continuous strivings of civilized human race has been emphasized for more dignified life for all, including the blind ones, too.
Besides the fact that the “The White Cane”, as a symbol for blind from ancient times for recognition and coping the blind people with space, in the contemporary traffic jam does not lose its meaning. It is a noticeable signal in everyday behavior of a human being as an element of culture and ethics. The international Day of “The White Cane” was a motive, through a wide range of activities, to suggest imperative solution of a great number of problems the blind people are facing in present conditions of the transition of society with its professional and state institutions; establishing standards for people with developmental disabilities worldwide. It is very important to point out that in the frames of celebration of the International day of “White cane” – 15 October, the Association of Blind People of the Republic of Macedonia delivered “PROCLAMATION TO THE  PUBLIC” under the motto: “Help us to be with you and not near you”. It states: “It is known that blind people, besides their severe disabilities, successfully educate themselves and acquire the highest academic titles, qualify for various professions and jobs, work in a great number of vocations, as workers and intellectuals; top pedagogues, writers, musicians, journalists, lawyers, translators and interpreters. Dear fellow townsmen! Along with state organs and institutions (governmental and non-governmental) and the Association for Blind People of the Republic of Macedonia, we hope that you will fight for revoking all forms of discrimination of blind and other people with severe disabilities; provide them with better conditions for complete and richer lives, complete participation and equal conditions, active participation at work and socially useful ones.
The blind, as well as other disabled people expect the reform process that is in progress in our country to be a new step in improving this category of citizen’s rights and development of modern forms of care for disabled people. The conditions for a successful prevention and effective eye diseases and injury treatment should be created with the development of contemporary health care, social policy and economics.

Покрај другото, особено е значајно да се нагласи дека во рамките на одбележувањето на Меѓународниот ден на "Белиот стап"-15 октомври, Сојузот на слепите на Република Македонија упати "ПРОГЛАС ЗА ЈАВНОСТА" под мотото: "Помогнете ни нам да бидеме со вас, а не покрај вас" во кој меѓу другото се вели: "Познато е дека слепите лица, и покрај тешкиот хендикеп, денес успешно се образоваат и се стекнуваат со највисоки академски звања, се оспособуваат за разни занимања и работи, успешно работат во многу струки, работнички и интелектуални, дека меѓу слепите има врвни педагози, литерати, музичари, новинари, правници, преведувачи, толкувачи. Затоа очекуваме од вас, почитувани сограѓани, заедно со државните органи и институции, владини и невладини организации, меѓу кои е и Сојузот на слепите на Република Македонија, било каде и кога можете да се залагате за укинување на сите облици на дискриминација спрема слепите лица и другите тешки инвалиди и да им овозможиме подобри услови за посестран и содржајно побогат живот, целосно учество и рамноправна положба, за да бидат работно активни и општествено полезни.
Слепите лица, како и другите инвалиди, очекуваат реформскиот процес, што е во тек во нашава земја, да биде нов чекор во унапредувањето на правата на оваа категорија граѓани и во развојот на современите облици за заштита на лицата со инвалидност. Со развојот на модерната здравствена заштита, социјалната политика и економија да се создадат услови за успешна превенција и за ефикасно лекување на очните болести и повреди".

 

  
  
  

Адреса за кореспонденција:

 

Corresponding Address:

Величко АНДРЕЕВСКИ

 

Velichko ANDREEVSKI

Дом на хуманитарни организации "Даре Џамбаз"
11 Октомври 42 а
1000 Скопје, Република Македонија

 

House of humanitarian organizations "Dare Dzambaz” 
11 October 42 a
1000 Skopje, Republic of Macedonia

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in