СТАВОВИ НА ИЗРАЕЛСКИТЕ И СЛОВАЧКИТЕ СТУДЕНТИ-НАСТАВНИЦИ ВО ОДНОС НА ИНКЛУЗИЈАТА НА УЧЕНИЦИ СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ВО РЕДОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ: КОМПАРАТИВНА СТУДИЈА

 

Цафи ТИМОР1                             
Јана ХАРТАНСКА2

 

1Кибуцов колеџ за образование, технологија и уметност, Тел Авив, Израел
2Универзитет „Константин Филозоф“ во Нитра, Факултет за уметност, Република Словачка

 

ATITUDES OF ISRAELI AND SLOVAK STUDENT TEACHER TOWARDS THE INCLUSION OF STUDENTD WITH SPECIAL NEEDS IN MAINSTREAM EDUCATION: A COMPARATIVE STUDY

 

Tsafi TIMOR1
Jana HARTANSKA2

 

1The Kibbutzim College of Education, Technology &The Arts, Tel-Aviv, Israel
2Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Arts, Slovak Republic

 

Примено: 16.11.2013
Прифатено: 05.01.2014
UDK: 37.043.2:376-056.26/.3(=411.16:=162.4)

 

 

Recived: 16.11.2013
Accepted: 05.01.2014
Review article

 

 

 

Резиме

 

Abstract

 

 

 

Целта на оваа студија е да ги истражи сличностите и разликите на две групи студенти–наставници од различи култури: група од Израелци и група од Словаци. Двете групи беа поделени во парови кои комуницираа преку електронска пошта на тема: Инклузија на ученици со посебни потреби во редовното обрaзование. Анализата на содржината на објавите се однесуваше на три категории: теоретско и практично знаење за посебните потреби, став кон посебните потреби и инклузијата, стратегии за справување со разликите во хетерогени класови. Резултатите покажаа сличност во позитивните ставови кон инклузијата помеѓу двете групи. Сепак, групите се разликуваа во нивното теоретско и практично знаење, затоа што словачката група имаше малку работно искуство и немаше следено академски курсеви за инклузија. Резултатите ја прекинаа постоечката врска меѓу академските курсеви/работното искуство и позитивните ставови за инклузијата и предлагаат поинаков начин на размислување. Тие, исто така, ја истакнуваат потребата да се истражи концептуалната разлика меѓу културите.

 

The goal of this study was to explore the similarities and differences in the attitudes of two groups of student-teachers from different cultures: a group of Israelis and a group of Slovaks.The two groups were divided into pairs who carried out an e-mail correspondence on the topic The Inclusion of Students with Special Needs in Mainstream Education. The content analysis of the posts addressed three categories: Theoretical and practical knowledge of special needs, Attitudes towards special needs and inclusion, Strategies for coping with differences in heterogeneous classes. The findings yielded a similarity in the positive attitudes towards inclusion between the two groups. However, the groups differed in their theoretical and practical knowledge because the Slovak group had limited teaching experience and no academic courses on inclusive education. The findings break the existing link between academic courses/teaching experience, and positive attitudes towards inclusion, and suggest a different way of thinking. They also highlight the need to explore conceptual differences between cultures.

 

 

 

 


Citation: Timor T, Hartanska J. Atitudes of Israeli And Slovak Student – Teacher Towards the Inclusion of Studentd with Special Needs in Mainstream Education: a Comparative Study. J Spec Educ Rehab 2014; 15(1-2):7-23. doi: 10.2478/JSER-2014-0001

   

 

Клучни зборови: инклузивно образование, посебни потреби, хетерогени класови, студент-наставник, ставови

 

 

Keywords: inclusive education, special needs, heterogeneous classes, student-teachers, attitudes

 

 

 

Адреса за кореспонденција:
Цафи ТИМОР
ул. Андерсон, бр. 5, Тел Авив, 69107 Израел
тел: 97236419965 (домашен)
е-пошта: tsafi.timor@smkb.ac.il;         
tsafi.timor@gmail.com

 

Corresponding Address:
Tsafi TIMOR
5 Anderson Street, Tel Aviv, 69107 Israel
phone: 97236419965 (home)
Email: tsafi.timor@smkb.ac.il;
tsafi.timor@gmail.com

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in