ПОДДРШКА НА ИНКЛУЗИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕЦА СО ПРОБЛЕМИ ВО ОДНЕСУВАЊЕТО И НА НИВНИТЕ РЕФЕРЕНТНИ ЛИЦА ВО ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА ВО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ (1-3 ОДД.)
                        
Улрике БЕКЕР

Универзитет во Потсдам,
Факултет за хуманистички науки
Германија

 

INCLUSIVE EDUCATION SUPPORTING CHILDREN WITH BEHAVIORAL PROBLEMS AND THEIR REFERENCE PERSONS IN LOWER PRIMARY SCHOOL (GRADES 1-3)

 

Ulrike BECKER

University of Potsdam,
Faculty of Human Sciences
Germany

 

Примено: 16. 12. 2013
Прифатено: 25. 01. 2014
UDK: 373.3.043.2:376-056.26/.3] :364-787.7(430)

 

 

Recived: 16.12.2013
Accepted: 25.01.2014
Original article

 

 

 

Резиме

 

Abstract

 

 

 

Основа: Во Германија можеме да кажеме дека, и покрај сите напори за инклузивно образование, постои тенденција за издвоено образование што се однесува до „емоционалниот и социјалниот развој“. Во Берлин беше развиен проектот Транзиција. Со овој вид поддршка беше овозможено сите деца-учесници да останат во нивните основни училишта.
Цели: Истражувањето имаше за цел да открие на кој начин поддршката, во контекст на проектот Транзиција, придонесе за успешно инклузивно учење на учениците со значителни проблеми во нивното општествено однесување.
Методи:Беше употребен полустандардизиран прашалник за интервјуирање на наставниците во редовните училишта и, згора на тоа, беа оценети училишните сертификати (свидетелствата) во врска со редовното посетување на училиштето, како и способностите по математика и германски јазик. Во истражувањето учествуваа девет училишта од Берлин. Стапката на одговор беше 96%.
Резултати: Тековното истражување покажува дека инклузивното образование во случај на значителни проблеми во општественото однесување може да биде успешно само со советување на родителите и наставниците, со соработка на училиштата и со помагање на  младите,  како  и  со  привремено  групно ослободување од учење, како на учениците со проблематично однесување така и на целокупната група и на наставниците - првите успеваат со практикување на признавање и прифаќање, дури и покрај сериозните проблеми со однесувањето во училиште. 

Заклучок:Резултатите јасно покажуваат дека интеракцијата наставник – ученик и интеракцијата ученик – ученик значително се подобруваат во субјективната перцепција на одделенските наставници.  За да бидат успешни овие односи, на сите им е потребна „посебна средина“. 

 

Background: in Germany we may state that despite all efforts of inclusive education there is a tendency towards segregated education as far as “Emotional and Social Development” is concerned. In Berlin, the “Transition” project could be developed. By the help of this support approach it was possible all participating children to stay at their primary schools.
Aims: the survey was meant to find out in which way the support, in context of the “Transition” project, has contributed to successful inclusive learning of students with considerable problems in their social behaviour.
Methods:a semi-standardized questionnaire for interviewing class teachers of regular school classes was used, and furthermore school certificates were assessed concerning regular school attendance as well as performance in Mathematics and German. Nine Berlin schools took part in the survey. The response rate was 96%.
Results: the current survey shows that inclusive education in case of considerable problems in social behaviour may be successful by counselling parents and teachers, by cooperation  with  school  and  by youth aid, as
well as by way of a temporary learning group relieving both students with difficult behaviour as well as the overall group and the teachers, one succeeds with practicing recognition and acceptance, even despite serious behavioural problems at school.

Conclusion: the results clearly show that the teacher - student interaction and the student - student interaction improves significantly in the subjective perception of class teachers. For this relationship to work, all those participating in it need “a specific environment”.

 

 

 

 


Citation: Becker U. Inclusive Education Supporting Children with Behavioral Problems and Their Reference Persons in Lower Primary School (Grades 1-3). J Spec Educ Rehab 2014; 15(1-2):24-42. doi: 10.2478/JSER-2014-0002

   

 

Клучни зборови: советување, инклузивно образование, нарушeнo однесување

 

 

Keywords: counseling, inclusive education, behavioral disorder

 

 

 

Адреса за кореспонденција:
Бекер УЛРИКЕ
Ам Стејнберг Парк 59, Д - 13437 Берлин
тел: 0049/016090282775;00493022503511 (канцеларија)
e-пошта: ubecker@rz.uni-potsdam.de

 

Corresponding Address:

Becker ULRIKE
Am Steinbergpark 59, D -13437 Berlin
Phone: 0049/016090282775; 00493022503511 (office)
E-mail address: ubecker@rz.uni-potsdam.de

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in