ДА СЕ БИДЕ ИЛИ НЕ: ИНФОРМАТИВНА СТУДИЈА ЗА ОБРАБОТКА НА НЕСИМБОЛИЧКА НУМЕРИЧКА МАГНИТУДА ЗА МАЛИТЕ НАСПРОТИ ГОЛЕМИТЕ БРОЕВИ КАЈ ДОЕНЧИЊАТА   
                                                     
Анелис СЕУЛЕМАНС1
Том ЛОЈС2
Карел ХОПЕНБРОУВЕРС3
Анеми ДЕСУТЕ4

 

1Оддел за експериментална клиничка и здравствена психологија, развојни нарушувања, Универзитет во Гент;
2Оддел за анализа на податоци, Универзитет во Гент;
3Центар за здравствена грижа, Католички универзитет во Левен;
4Оддел за експериментална клиничка и здравствена психологија, развојни нарушувања, Универзитет во Гент и Артевелде, Универзитетски колеџ во Гент, Белгија.

 

TO BE OR NOT TO BE: AN INFORMATIVE NON-SYMBOLIC NUMERICAL MAGNITUDE PROCESSING STUDY ABOUT SMALL VERSUS LARGE NUMBERS IN INFANTS

 

 

Annelies CEULEMANS1
Tom LOEYS2
Karel HOPPENBROUWERS3
Annemie DESOETE4

 

1Department of Experimental Clinical and Health Psychology, Developmental Disorders, Ghent University
2Department of Data-analysis, Ghent University,
3Centre for Youth Health Care, Catholic University of Louvain,
4Department of Experimental Clinical and Health Psychology, Developmental Disorders, Ghent University and Artevelde University College Ghent, Belgium

 

Примено: 01. 06. 2013
Прифатено: 18. 11. 2013
UDK: 159.937.522-053.31

 

 

Recived: 01.06.2013
Accepted: 18.11.2013
Original article

 

 

 

Резиме

 

Abstract

 

 

 

Во многу истражувања е тестирана поврзаноста меѓу обработката на нумеричките магнитуди и постигнувањата по математика со спротивставување на заклучоците за поединци со тешкотии во усвојувањето на математичките операции. Некои недоследности можат да се објаснат со употребата на несимболички стимули или колекции од точки во истражувањата. Дадена е хипотеза дека постои објектно-датотечен систем за „мали“ и аналоген магнитуден систем за „големи“ броеви. Во овој двосистемски профил, поставен е лимит на големината на објектно-датотечниот систем (три ставки).

Границата е дефинирана така што броевите под четири се категоризирани како „мали“, а од четири нагоре како „големи“. Сепак, недостасуваат податоци за обработка на „малите“ броеви, како и на „границата“ помеѓу малите и големите броеви. Со ова даваме придонес, обезбедувајќи податоци за разликувањето на поставеноста 4 vs.8 и 1 vs. 4 од страна на доенчињата, a во двата случаја бројот 4 е комбиниран, соодветно, со малите и големите броеви. Учесници беа 25 и 26 навремено родени 9-месечни бебиња за 4 vs 8 и 1 vs 4, соодветно. Стимулите (точки) беа контролирани за континуираните варијабли. Следењето на погледот беше комбинирано со хабитуациската парадигма. Резултатите покажаа дека доенчињата беа успешни во разликувањето на 1 од 4, но неуспешно разликуваат 4 од 8 точки. Заклучоците се во прилог на претпоставката за бројот 4 како „мал“ број, со што го зголемуваат лимитот на објектно-датотечниот систем. Оваа студија ќе помогне во објаснувањето на неконзистентноста во истражувањата. Уште повеќе, информациите ќе бидат корисни како одговор на прашањата на родителите за предизвиците со кои можат да се соочат ранливите деца со проблеми при обработката на броеви, како што се децата со тешкотии во усвојувањето математички операции. Дополнително, истражувањето може да даде информации за стимулите што можат да се искористат за ефикасно поттикнување на вештините на децата за обработување магнитуди.

 

Many studies tested the association between numerical magnitude processing and mathematical achievement with conflicting findings reported for individuals with mathematical learning disorders. Some of the inconsistencies might be explained by the number of non-symbolic stimuli or dot collections used in studies. It has been hypothesized that there is an object-file system for ‘small’ and an analogue magnitude system for ‘large’ numbers. This two-system account has been supported by the set size limit of the object-file system (three items).

A boundary was defined, accordingly, categorizing numbers below four as ‘small’ and from four and above as ‘large’. However, data on ‘small’ number processing and on the ‘boundary’ between small and large numbers are missing. In this contribution we provide data from infants discriminating between the number sets 4 vs. 8 and 1 vs. 4, both containing the number four combined with a small and a large number respectively. Participants were 25 and 26 full term 9-month-olds for 4 vs. 8 and 1 vs. 4 respectively. The stimuli (dots) were controlled for continuous variables. Eye-tracking was combined with the habituation paradigm. The results showed that the infants were successful in discriminating 1 from 4, but failed to discriminate 4 from 8 dots. This finding supports the assumption of the number four as a ‘small’ number and enlarges the object-file system’s limit. This study might help to explain inconsistencies in studies. Moreover, the information may be useful in answering parent’s questions about challenges that vulnerable children with number processing problems, such as children with mathematical learning disorders, might encounter. In addition, the study might give some information on the stimuli that can be used to effectively foster children’s magnitude processing skills.

 

 

 

 

 

 


Citation: Ceulemans A, Loeys T, Hoppenbrouwers K, Desoete A. To be or not to be: an Informative Non-Symbolic Numerical Magnitude Processing Study about Small Versus Large Numbers in Infants. J Spec Educ Rehab 2014; 15(1-2):75-90. doi: 10.2478/JSER-2014-0005

   

 

Клучни зборови: доенчиња, разликување броеви, трагач на поглед, несимболично, обработка на магнитуди

 

 

Keywords: infants, number discrimination, eye-tracking, non-symbolic, magnitude processing

 

Адреса за кореспонденција:
Анеми ДЕСУТЕ
Оддел за експериментална клиничка и здравствена психологија, развојни нарушувања, Хенри Дунантлан 2, 9000 Гент, Белгија
тел: +32 9 264 64 43; fax: +32 9 264 64 89
e-пошта: annemie.desoete@ugent.be

 

 

Corresponding Address:
Annemie DESOETE
Department of Experimental Clinical and Health Psychology, Developmental Disorders, Henri Dunantlaan 2, 9000 Ghent, Belgium
Phone: +32 9 264 64 43; fax: +32 9 264 64 89;
E-mail: annemie.desoete@ugent.be

 

Share

Follow Us



FacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in