ЕФЕКТОТ НА ОБУКАТА ЗА ТЕОРИЈА НА УМОТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕТО НА СОЦИЈАБИЛНОСТА КАЈ УЧЕНИЦИТЕ СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ

 

Наргес АДИБСЕРЕШКИ
Мехди Адулахзадех РАФИ
Масуд КАРИМЛО
Мерјам Хасанзаден АВАЛ

 

Факултет при Универзитетот за
добросостојба и рехабилитациски науки, Иран

 

THE EFFECTIVENESS OF THEORY OF MIND TRAINING ON THE ADAPTIVE BEHAVIOR OF STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITY

 

Narges ADIBSERESHKI
Mehdi Abdolahzadeh RAFI
Masood KARMILO
Maryam Hasanzadeh AVAL

 

Faculty of University of Welfare and
rehabilitation Sciences, Iran 

 

Примено: 03.08.2013
Прифатено: 09.09.2013
UDK:159.923.5-057.874-056.3

 

 

Recived: 03.08.2013
Accepted: 09.09.2013
Best practice article

 

 

 

Резиме

 

Abstract

 

 

 

Учениците со интелектуална попреченост имаат проблеми при воспоставувањето и одржувањето другарски односи со своите пријатели. Некои стручни лица сметаат дека овие проблеми се предизвикани од дефицитот во теоријата на умот. Целта на ова истражување е да се испита ефективноста на обуката за теорија на умот на подобрување на социјабилноста на учениците со интелектуална попреченост.
Во ова истражување беше употребена експерименталната метода на преттестирање и посттестирање со контролна група. Во истражувањето беа опфатени триесет момчиња и триесет девојчиња со интелектуална попреченост од две различни основни училишта. Испитаниците беа избрани со помош на повеќестепената кластерметода за земање примероци.
Од овие ученици, по случаен избор беа избрани две експериментални и две контролни групи; една експериментална и една контролна група од девојчињата, а исто така и за момчињата. За експерименталните групи беа подготвени девет сесии за обука, додека контролните групи ја следеа дневната училишна програма.
Резултатите од истражувањето покажаа дека значајно подобри постигнувања во однос на социјализацијата имаат експерименталните групи за разлика од контролните групи (p<0.05).
Во ова истражување задачите на обуката за теорија на умот водат кон подобрување на способностите за социјализација кај учениците со интелектуална попреченост.

 

Students with intellectual disabilities have difficulties establishing and sustaining relationships with their friends. Some professionals believe that deficit in theory of mind tasks causes these difficulties for the children. The purpose of this study is to investigate the effectiveness of theory of mind training in terms of improving the sociability of students with intellectual disability.
The method used for this study was an experimental one, consisted of pre-test and a post-test with a control group. Thirty male and thirty female students with intellectual disabilities from two different primary schools were considered in this study.  The participants were chosen by the multi-stage cluster sampling method.
Two experimental and two control groups were randomly selected from these students; one experimental and one control group for girls and the same for boys. Nine training sessions were designed for the experimental groups while the control groups took part in their daily school program. The results of this study showed that the scores for socialization in the experimental groups were significantly higher than the ones in the control groups (p<0.05).
In this study, training theory of mind tasks led to the improvement of socialization skills in students with intellectual disabilities.

 

 

 

 

 

 


Citation: Adibsereshki N, Rafi AM, Karmilo M, Aval HM. The Effectiveness of Theory of Mind Training on the Adaptive Behavior of Students with Intellectual Disability. J Spec Educ Rehab 2014; 15(1-2):91-107. doi: 10.2478/JSER-2014-0006

 

   

Клучни зборови: теорија на умот, ученици со интелектуална попреченост, социјализација

 

Keywords: theory of mind, students with intellectual disabilities,socialization

     

Адреса за кореспонденција:
Наргес АДИБСЕРЕШКИ
Универзитет за добросостојба и рехабилитациски науки
Евин, Данешју Блв. Кодакјар стрит,  Техеран, Иран
E-пошта: n.adib@hotmail.com

 

Coresponding address:
Narges  ADIBSERESHKI
University of  Welfare and Rehabilitation Sciences, 
Evin, Daneshjoo BLV.Kodakyar street, Tehran, Iran
E-mail: n.adib@hotmail.com

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in