ВРСНИЧКО ТУТОРСТВО КАКО ИНТЕРВЕНЦИЈА ЗА УЧЕНИЦИ СО АУТИСТИЧЕН СПЕКТАР НА НАРУШУВАЊЕ: МЕТАСИНТЕЗА

Британи Л. ХОТ1
Хафад М. АЛРЕШИД2
Харвета Р. ХЕНРИ1

 

1Универзитет „A&M“ во Тексас
2Универзитет во Орегон, САД

 

PEER TUTORING INTERVENTIONS FOR STUDENT WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS:

A META – SYNTHESIS


Brittany L. HOTT1
Fahad M. ALRESHEED2
Harvetta R. HENRY1

 

1Texas A&M University - Commerce
2University of Oregon, USA

 

Примено: 17. 12. 2013
Прифатено: 13. 02. 2014
УДК 364-787.7:616.896-053.2(73)

 

 

Recived: 17.12.2013
Accepted: 13.12.2014
Review article

 

 

 

Резиме

 

Abstract

 

 

 

Ограничувањето во социјалната интеракција е критично дефинирање на карактеристиките на аутистичниот спектар на нарушување (АСН). Врсничкото туторство е најшироко употребувана интервенција за подобрување на социјалната интеракција и на академските перформанси. Оваа синтеза ги истражува ефектите од врсничкото туторство во Соединетите Држави, користејќи го процентот на податоци што не се преклопуваат (percentage of non overlapping data [PND]). Резултатите укажуваат дека врсничкото туторство е прифатлива интервенција за поддршка на социјалниот и академскиот развој. Претставени се ограничувањата, импликациите во практиката и насоките за понатамошни истражувања.

 

A limitation in social interaction is a critical defining characteristic of Autism Spectrum Disorders (ASD). Peer tutoring is one of the most widely utilized interventions for improvement of social interaction and academic performance.  This synthesis examines the effectiveness of peer tutoring interventions in the United States using percentage of nonoverlapping data (PND).  Results suggest that peer tutoring is a viable intervention for supporting social and academic development.  Limitations, implycations for practice, and future research directions are reported.

 

 

 


Citation: Hott LB, Alsresheed MF, Henry RH. Peer Tutoring Interventions for Student with Autism Spectrum Disorders: a Meta – Synthesis. J Spec Educ Rehab 2014; 15(1-2):109-121. doi: 10.2478/JSER-2014-0007

   

 

Клучни зборови: врсничко туторство, АСН, социјална интеракција, академска ефикасност, процент на податоци што не се преклопуваат (PND).

 

 

Keywords: Peer tutoring, ASD, Social Interaction, Academic Performance, PND

 

 

 

 

 

 

Адреса за кореспонденција:
БРИТНИ Л. ХОТ
Универзитет „A&M“ во Тексас
САД
П. фах 3011
Тексас 75429
тел. (804) 387-2757
е-пошта: Brittany.Hott@tamuc.edu

 

Corresponding address:
BRITTANY L. HOTT
Texas A&M University – Commerce
USA
P.O. Box 3011
Commerce, Texas 75429
phone: (804) 387-2757
e-mail: Brittany.Hott@tamuc.edu

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in