ОПЦИИ ЗА ДИЈАГНОЗА И ТРЕТМАН НА АУТИСТИЧНИОТ СПЕКТАР НА НАРУШУВАЊА – ПРЕГЛЕД

Шефали ГУЛАТИ
Бисваруп ЧАКРАБАРТИ

Индиски институт за медицински науки,
Њу Делхи, Индија

 

DIAGNOSTIC AND TREATMENT OPTIONS IN AUTISTIC SPECTRUM DIDORDERS – AN OVERVIEW

 

Sheffali GULATI

Biswaroop CHAKRABARTY

All India Institute of Medical Sciences,
New Delhi, India

 

Примено: 29. 08. 2013
Прифатено: 25. 11. 2013
UDK: 616.896-053.2

 

 

Recived: 29.08.2013
Accepted: 25.11.2013
Review article

 

 

 

Резиме

 

Abstract

 

 

 

Цел: Да се стави акцент на неодамнешните препораки и на идните трендови во дијагностицирањетo и справувањето со аутистичниот спектар на нарушување.
Методологија: Беше извршено сеопфатно пребарување на електронските бази на податоци, списанија, листа на референци и на дисертации поврзани со ова подрачје.
Резултати и заклучоци: Kарактеристично за аутистичниот спектар на нарушување е што се забележува пред 3-годишна возраст, постои квалитативно нарушување во социјалните и комуникациските вештини проследено со репетативни форми на однесување и со ограничени интереси. Во етиопатогенезата се инволвирани повеќе насоки што ги вклучуваат и структуралните и срединските фактори. Дијагнозата првенствено е клиничка, а се базира на интервју со негувателот и на опсервација на пациентот. Сепак, во релевантните сценарија се наведени одредени биохемиски, радиолошки и електрофизиолошки истражувања. Терапијата се потпира, пред сѐ, на интервенцијата во однесувањето со фармакотерапијата предвидена за одредени бихејвиорални прашања. Сѐ уште се  истражуваат предностите на комплементарниот и алтернативниот третман, терапии со диета и матични клетки.  Во моментов се испитуваат различни понови терапии што ја откриваат молекуларната и генетската основа на причинителите.  

 

Goal: To highlight the recent recommendations and future trends in diagnosing and managing autistic spectrum disorder.
Methodology: Comprehensive search was done in the electronic database, journals, reference lists and dissertation related to the field.
Results and conclusion: Autistic spectrum disorder is characterized by onset before the age of 3 years, qualitative impairment in social and communication skills along with repetitive behavioural pattern and restricted interests. Multiple pathways involving genetic, structural and environmental factors have been implicated in the etiopathogenesis. Diagnosis is primarily clinical, based on caregiver interview and observing the patient. However, certain biochemical, radiological and electrophysiological investigations are indicated in relevant scenarios. The mainstay of therapy is behavioural intervention with pharmacotherapy indicated for certain behavioural issues. Complementary and alternate treatment,   dietary   and   stem   cell   therapies are still investigational with some benefits.Various newer therapeutic options are currently being investigated, exploring the molecular and genetic basis of causation.

 

 

 

 


Citation: Gulati S, Chakrabarty B. Diagnostic and Treatment Options in Autistic Spectrum Didorders – an Overview. J Spec Educ Rehab 2014; 15(1-2):43-58. doi: 10.2478/JSER-2014-0003

   

 

Клучни зборови: аутистичен спектар на нарушување, ДСМ-V, психосоцијална интервенција, фармакотерапија, комплементарен и алтернативен третман, mTOR-инхибитори

 

 

Keywords: Autistic spectrum disorder, DSM-V, Psychosocial interventions, Pharmacotherapy, Complementary and alternate treatment, mTOR inhibitors

 

 

 

Адреса за кореспонденција:
Шефали ГУЛАТИ
Отсек за детска неврологија, Оддел за педијатрија
Индиски институт за медицински науки, Њу Делхи, 110 029 Индија
тел: +91 9868397532
e-пошта: sheffaligulati@gmail.com

 

Corresponding Address:
Sheffali GULATI
Division of Pediatric Neurology, Department of Pediatrics
All India Institute of Medical Sciences, New Delhi
110 029 India
Phone: +91 9868397532
E-mail address: sheffaligulati@gmail.com

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in