Assuming issue is required, and 3 is required, the following results were found.

PERCEIVED SUBJECTIVE WELLBEING OF PARENTS OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS - Abstract
СУБЈЕКТИВНО НАБЉУДУВАНА БЛАГОСОСТОЈБА КАЈ РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ Реа ФУЛГОСИ - МАСЊАК 1 , Миа МАСЊАК 2 Вања ЛАКОВНИК 3 1 Универзитет во Загреб, Едукациско рехабилитациски факултет, Загреб, Хрватска 2 проф. психолог, Загреб, Хрватска 3...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/103-2012/2012-1-2-abstracts/2679-perceived-subjective-wellbeing-of-parents-of-children-with-special-needs-abstract
INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PROFESSIONAL CONFERENCE: "INCLUSIVE EDUCATION-STATUS AND CHALLENGES"
МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА: ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕ - СОСТОЈБА И ПРЕДИЗВИЦИ Горан ПЕТРУШЕВ Сојуз на дефектолози на Р.Македонија Примено: 01.08.2012 Прифатено: 05.08.2012 UDK: 376:061.3(497.7)(063) INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PROFESSIONAL...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/100-2012/2012-3-4-news/2711-international-scientific-professional-conference-qinclusive-education-status-and-challengesq
Authors instructions
.contentpaneopen{ width:100% !important; } упатство за авторите Instructions for the authors Дефектолошка теорија и практика (ДТП) (ISSN 1409-6099) е рецензирано списание на Институтот за дефектологија при Филозофскиот факултет во Скопје и Сојузот на...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/289-2015/2015-3-4-info/2943-authors-instructions-2015-3-4
JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION FROM SCIENTIFIC PERIPHERY TO RELEVANT SCIENTIFIC JOURNAL
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ДЕФЕКТОЛОШКА ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА ОД НАУЧНАТА ПЕРИФЕРИЈА ДО РЕЛЕВАНТНО НАУЧНО СПИСАНИЕ Владимир ТРАЈКОВСКИ Дефектолошка теорија и практика Институт за дефектологија Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/289-2015/2015-3-4-info/2933-journal-of-special-education-and-rehabilitation-from-scientific-periphery-to-relevant-scientific-journal-full-text
PASSING STANDARDIZED ASSESSMENTS WITH FADING PROMPTS
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ПОЛАГАЊЕ НА СТАНДАРДИЗИРАНИТЕ ОЦЕНУВАЊА СО ИЗБЛЕДУВАЊЕ НА НАСОЧУВАЊАТА Еми Мари ГРИН Универзитет Кларион Северноцентрален универзитет, САД PASSING STANDARDIZED ASSESSMENTS WITH FADING PROMPTS Amy Marie GREENE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/285-2015/2015-1-2-articles/2912-passing-standardized-assessments-with-fading-prompts
RECIDIVISM AFTER A TREATMENT IN A DISCIPLINARY CENTRE FOR JUVENILES
РЕЦИДИВИЗМОТ ПО ТРЕТМАН ВО ДИСЦИПЛИНСКИ ЦЕНТАР ЗА МАЛОЛЕТНИЦИ Ранко КОВАЧЕВИЌ 1 Самир СУЉАГИЌ 2 Џенита ЉУЦА 2 Един МУФИЌ 1 1 Факултет за специјална едукација и рехабилитација, Универзитет во Тузла, 2 КЈУ Дисциплински центар за малолетници, Сараево,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/241-2014/2014-3-4-articles/2865-recidivism-after-a-treatment-in-a-disciplinary-centre-for-juveniles-full-text
TO BE OR NOT TO BE: AN INFORMATIVE NON-SYMBOLIC NUMERICAL MAGNITUDE PROCESSING STUDY ABOUT SMALL VERSUS LARGE NUMBERS IN INFANTS
ДА СЕ БИДЕ ИЛИ НЕ: ИН ФОР МА ТИВ Н А СТ УД ИЈА ЗА ОБРАБОТКА НА НЕ СИМ БОЛ ИЧКА НУМЕРИЧКА МА ГНИ ТУ ДА ЗА МАЛИТЕ НАСПРО ТИ ГОЛЕМИТЕ БРОЕВИ КАЈ ДОЕНЧИЊАТА Анелис СЕУЛЕМАНС 1 Том ЛОЈС 2 Карел ХОПЕНБРОУВЕРС 3 Анеми ДЕСУТЕ 4 1 Оддел за експериментална...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/82-2014/2014-1-2-articles/2763-to-be-or-not-to-be-an-informative-non-symbolic-numerical-magnitude-processing-study-about-small-versus-large-numbers-in-infants
THE BARRIERS TO INCLUSIVE EDU­CA­TION: MAPPING 10 YEARS OF SERBI­AN TEACHERS’ ARRITUDES TO­WARD INCLUSIVE EDUCATION
БАРИЕРИ ЗА ИНКЛУЗИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ: ПРЕГЛЕД НА СТАВОВИТЕ НА СРПСКИТЕ НАСТАВНИЦИ ЗА ИНКЛУЗИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ИЗМИНАТИТЕ 10 ГОДИНИ Вера РАЈОВИЌ, Оља ЈОВАНОВИЌ Центар за образование на наставници, Фи­ло­зоф­ски факултет, Универзитет во Белград THE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/86-2013/2013-3-4-articles/2744-the-barriers-to-inclusive-eduscastion-mapping-10-years-of-serbisan-teachers-arritudes-tosward-inclusive-education
PSYCHOSOCIAL INFLUENCE OF HEARING IMPAIRMENT ON THE INTERPERSONAL BEHAVIOR OF YOUTHS WITH HEARING IMPAIRMENT IN OYO STATE, NIGERIA
ПСИХОСОЦИЈАЛНОТО ВЛИЈАНИЕ НА ОШТЕТУВАЊЕТО НА СЛУХОТ ВРЗ ИНТЕРПЕРСОНАЛНИТЕ ОДНОСИ НА МЛАДИТЕ СО ОШТЕТЕН СЛУХ ВО ДРЖАВАТА ОЈО, НИГЕРИЈА Осисанија АЈО 1 , Адениј Сам ОЛУФЕМИ 2 ,Tahoma, sans-serif;"> Удо Годвин ГРЕГОРИ 1 1 Оддел за специјална едукација при...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/93-2013/2013-1-2-articles/2719-psychosocial-influence-of-hearing-impairment-on-the-interpersonal-behavior-of-youths-with-hearing-impairment-in-oyo-state-nigeria
HYPERLEXIA AND DYSLEXIA IN AUTISM: HITTING A MOVING TARGET
ХИПЕРЛЕКСИЈА И ДИСЛЕКСИЈА КАЈ АУТИЗМОТ: ГАЃАЊЕ НА ПОДВИЖНА ЦЕЛ Емили Л.ВИЛИЈАМС 1 , Мануел Ф. КАЗАНОВА 2 1 Одделение за анатомски науки и невро-биологија, Универзитет во Луисвил, Медицински факултет, Луисвил, Кентаки, САД 2 Одделение за психијатрија и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/99-2012/2012-3-4-articles/2698-hyperlexia-and-dyslexia-in-autism-hitting-a-moving-target
CONTINUOUS EVALUATION OF THE LITERACY AND LEARNING MEDIA OF STUDENTS WITH VISUAL IMPAIRMENT
КОНТИНУИРАНА ПРОЦЕНКА НА НАЧИНОТ НА ОПИСМЕНУВАЊЕ И УЧЕЊЕ КАЈ УЧЕНИЦИТЕ СО ОШТЕТЕН ВИД Рената T. ПАНДУРEВИЌ ,¹ Даниела Б. ДИМИТРОВА-РАДОЈИЧИЌ² 1 Дипломиран дефектолог, Куманово 2 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Филозофски факултет -...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/99-2012/2012-3-4-articles/2696-continuous-evaluation-of-the-literacy-and-learning-media-of-students-with-visual-impairment
ACHIEVEMENT AND INTEGRATION OF STUDENTS WITH AND WITHOUT SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) IN THE FIFTH GRADE
ДОСТИГНУВАЊE И ИНКЛУЗИЈА НА УЧЕНИЦИТЕ СО И БЕЗ ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ (ПОП) ВО ПЕТТО ОДДЕЛЕНИЕ Маркус ГЕБХАРД, Сузан ШВАБ, Матијас КРАМЕР, Клицпера Барбара ГЕСТЕЈГЕР Универзитет во Грац Сектор за образование Единица за посебно образование...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/99-2012/2012-3-4-articles/2694-achievement-and-integration-of-students-with-and-without-special-educational-needs-sen-in-the-fifth-grade
ANALYSIS OF ERRORS IN CHILDREN WITH SIGMATISMUS IN THE BOSNIAN/ CROATIAN/SERBIAN LANGUAGE
АНАЛИЗА НА ГРЕШКИТЕ КАЈ ДЕЦА СО СИГМАТИЗАМ ВО БОСАНСКИОТ/ ХРВАТСКИОТ/ СРПСКИОТ ЈАЗИК ANALYSIS OF ERRORS IN CHILDREN WITH SIGMATISMUS IN THE BOSNIAN/ CROATIAN/SERBIAN LANGUAGE Лејла ЈУНУЗОВИЌ-ЗУНИЌ Амела ИБРАХИМАГИЌ Факултет за образование и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/104-2012/2012-1-2-articles/2683-analysis-of-errors-in-children-with-sigmatismus-in-the-bosnian-croatianserbian-language
DEVELOPMENT OF A QUALITY OF LIFE APPROACH: ISSUES ACROSS THE LIFESPAN
РАЗВИВАЊЕ НА ПРИСТАПОТ НА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВЕЕЊЕ : ПРОБЛЕМИ ВО ТЕКОТ НА ЖИВОТНИОТ ВЕК DEVELOPMENT OF A QUALITY OF LIFE APPROACH: ISSUES ACROSS THE LIFESPAN Рој И. БРАУН Универзитет во Калгари, Канада и Универзитетот Флиндерс, Австралија, Универзитет во...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/104-2012/2012-1-2-articles/2682-development-of-a-quality-of-life-approach-issues-across-the-lifespan
HEARING AND VISUAL IMPAIRMENTS AS RISK FACTORS FOR LATE-LIFE DEPRESSION
НАГЛУВОСТА И ОШТЕТУВАЊЕТО НА ВИДОТ КАКО ФАКТОРИ НА РИЗИК ЗА ПОЈАВА НА ДОЦНА ДЕПРЕСИЈА Роза Насте КРСТЕСКА Психијатриска болница Скопје , Оддел за психогеријатрија, Скопје, Македонија HEARING AND VISUAL IMPAIRMENTS AS RISK FACTORS FOR LATE-LIFE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/104-2012/2012-1-2-articles/2678-hearing-and-visual-impairments-as-risk-factors-for-late-life-depression
EVIDENCE-BASED ASSESSMENT OF VOICE DISORDERS: A THEORETICAL OVERVIEW AND MODEL - Full Text
ДИЈАГНОСТИКА БАЗИРАНА ВРЗ ДОКАЗИ ПРИ НАРУШУВАЊА НА ГЛАСОТ: ТЕОРЕТСКИ ПРЕГЛЕД И МОДЕЛstyle="mso-bidi-font-weight:normal"> EVIDENCE-BASED ASSESSMENT OF VOICE DISORDERS: A THEORETICAL OVERVIEW AND MODEL Добринка ГЕОРГИЕВА 1 Ана...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/115-2011/2011-1-2-articles/2634-evidence-based-assessment-of-voice-disorders-a-theoretical-overview-and-model-full-text
INCLUSIVE CULTURE IN PRE-SCHOOL INSTITUTIONS - Full Text
ИНКЛУЗИВНАТА КУЛТУРА ВО ПРЕДУЧИЛИШНИТЕ УСТАНОВИ Ирена НОВАЧЕВСКА 10cm;margin-left:-5.65pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"> Илинка ДИМЧЕВСКА 1 Сашка ПАВЛОВСКА 1 Наташа ЧИЧЕВСКА-ЈОВАНОВА 2 Даниела ДИМИТРОВА-РАДОЈИЧИЌ 2mso-ansi-language:MK">...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/115-2011/2011-1-2-articles/2648-inclusive-culture-in-pre-school-institutions-full-text
Authors instructions
.contentpaneopen{ width:100% !important; } упатство за авторите Instructions for the authors Дефектолошка теорија и практика (ДТП) (ISSN 1409-6099) е рецензирано списание на Институтот за дефектологија при Филозофскиот факултет во Скопје и Сојузот на...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/295-2016/2016-1-2-info/2960-authors-instructions
CORRELATION BETWEEN TYMPANIC MEMBRANE PERFORATION AND HEARING LOSS
.contentpaneopen{ width:100% !important; } КОРЕЛАЦИЈА ПОМЕЃУ ПЕРФОРАЦИЈАТА НА УШНОТО ТАПАНЧЕ И РЕДУКЦИЈАТА НА СЛУХОТ Лидија РИСТОВСКА 1 Зора ЈАЧОВА 2 Раде ФИЛИПОВСКИ 1 Никица АТАНАСОВА 1 1 Градска општа болница „8 Септември“, Оддел за...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/296-2016/2016-1-2-articles/2962-correlation-between-tympanic-membrane-perforation-and-hearing-loss
THE ROLE OF ARTICLE LEVEL METRICS IN SCIENTIFIC PUBLISHING
.contentpaneopen{ width:100% !important; } УЛОГАТА НА МЕТРИКАТА НА ТРУДОТ ВО НАУЧНОТО ОБЈАВУВАЊЕ Владимир ТРАЈКОВСКИ Дефектолошка теорија и практика Институт за дефектологија Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Македонија...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/296-2016/2016-1-2-articles/2946-the-role-of-article-level-metrics-in-scientific-publishing

Results 21 - 40 of 104

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in