Assuming issue is required, and 3 is required, the following results were found.

Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 15, Issue 3-4, 2014
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 15, Issue 3-4, 2014
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/239-2014/2014-3-4-info/2855-jser-volume15-2014-3-4
20 YEARS JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION - A PERIOD OF CONTINUOUS DEVELOPMENT
.contentpaneopen{ width:100% !important; } 20 ГОДИНИ ДЕФЕКТОЛОШКА ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА - ПЕРИОД НА КОНТИНУИРАН РАЗВОЈ Владимир ТРАЈКОВСКИ 1 Дончо ДОНЕВ 2 1 Дефектолошка теорија и практика Институт за дефектологија Филозофски факултет, Универзитет „Св....
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/306-2017/2017-1-2-articles/3008-20-years-journal-of-special-education-and-rehabilitation-a-period-of-continuous-development
Editorial & Publishing Policies
/>/>Name="Medium Shading 2 Accent 1" />Shading 1 Accent 2" />SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" />Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" />Accent 5"...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/editorial-and-publishing
THE REPRESENTATIONS OF TYPE OF DISABILITY, ETHNICITY AND AGE AND HOW THESE ARE ASSOCIATED WITH PARTICIPATION IN TEXTBOOKS
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ПРЕТСТАВЕНОСТА НА ВИДОТ НА ПОПРЕЧЕНОСТ, ЕТНИКУМОТ И ВОРАСТА И НИВНАТА ПОВРЗАНОСТ СО УЧЕСТВОТО ВО УЧЕБНИЦИТЕ Моника РАЈЧЕНБЕРГ Оддел за образование и специјална едукација, Универзитет Готенбург THE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/311-2017/2017-3-4-articles/3035-the-representations-of-type-of-disability-ethnicity-and-age-and-how-these-are-associated-with-participation-in-textbooks
NATIONS RELIEF AND WORK AGENCY SCHOOLS IN JORDAN
ПРОЦЕНКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНТЕГРАЦИЈАТА НА УЧЕНИЦИТЕ СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ВО РАМКИТЕ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ И РАБОТНИТЕ АГЕНЦИСКИ УЧИЛИШТА ВО ЈОРДАН Хијам КАТАНАНИ Ал-Балка Применет Универзитет, Солт, Јордан PROJECT EVALUATION OF THE INTEGRATION OF STUDENTS...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/317-2018/2018-1-articles/3057-nations-relief-and-work-agency-schools-in-jordan
COMMITMENT OF PUBLIC INSTITUTIONS IN BULGARIA TO THE ACCESS TO ART FOR THE VISUALLY IMPAIRED INDIVIDUALS. THE ROLE OF THE BAGMIVI PROJECT (BRIDGING THE GAP BETWEEN MUSEUMS AND INDIVIDUALS WITH VISUAL IMPAIRMENT)
ПОСВЕТЕНОСТА НА ЈАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ВО БУГАРИЈА ЗА ДОСТАПНОСТА НА УМЕТНИЧКИ ДЕЛА ЗА ЛИЦАТА СО ОШТЕТЕН ВИД. УЛОГАТА НА ПРОЕКТОТ BAGMIVI (ПРИБЛИЖУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ПОМЕЃУ МУЗЕИТЕ И ЛИЦАТА СО ОШТЕТЕН ВИД) COMMITMENT OF PUBLIC INSTITUTIONS IN BULGARIA TO...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/317-2018/2018-1-articles/3053-commitment-of-public-institutions-in-bulgaria-to-the-access-to-art-for-the-visually-impaired-individuals-the-role-of-the-bagmivi-project-bridging-the-gap-between-museums-and-individuals-with-visual-impairment
PROJECT EVALUATION OF THE INTEGRATION OF STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS IN THE UNITED
ПРОЦЕНКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНТЕГРАЦИЈАТА НА УЧЕНИЦИТЕ СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ВО РАМКИТЕ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ И РАБОТНИТЕ АГЕНЦИСКИ УЧИЛИШТА ВО ЈОРДАН Хијам КАТАНАНИ Ал-Балка Применет Универзитет, Солт, Јордан PROJECT EVALUATION OF THE INTEGRATION OF STUDENTS...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/317-2018/2018-1-articles/3055-project-evaluation-of-the-integration-of-students-with-special-needs-in-the-united
CHALLENGES OF EMPOWERING PEOPLE WITH DISABILITIES IN NIGERIA FOR NATIONAL DEVELOPMENT
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА ЕМАНЦИПИРАЊЕТО НА ЛУЃЕТО СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ВО НИГЕРИЈА ЗА ПРИДОНЕС ВО НАЦИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ Јонах ЕЛЕВЕКЕ 1 Габриел СОЈЕ 2 1 Светски јазици и литература, Државен Универзитет Портланд, САД 2...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/300-2016/2016-3-4-articles/2990-challenges-of-empowering-people-with-disabilities-in-nigeria-for-national-development
SURVEY OF ESTABLISHING INSTITUTIONAL SYSTEM FOR CARE, EDUCATION AND REHABILITATION OF DISABLED PEOPLE IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA IN THE PERIOD 1946-1996
ПРЕГЛЕД ВО СОЗДАВАЊЕТО НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИОТ СИСТЕМ ЗА ЗАШТИТА, ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ 1946-1996 SURVEY OF ESTABLISHING INSTITUTIONAL SYSTEM FOR CARE, EDUCATION AND REHABILITATION OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/229-2004/2004-3-4-reviews/2036-survey-of-establishing-institutional-system-for-care-education-and-rehabilitation-of-disabled-people-in-the-republic-of-macedonia-in-the-period-1946-1996
TEN-YEAR EXISTENCE AND ACTIVITIES OF STUDIES OF SPECIAL REHABILITATION AND EDUCATION IN REPUBLIC OF MACEDONIA (1993-2003)
10 ГОДИНИ ПОСТОЕЊЕ И РАБОТА НА СТУДИИТЕ ПО ДЕФЕКТОЛОГИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (1993-2003) * Goran AJDINSKI Филозофски факултет Институт за дефектологија TEN-YEAR EXISTENCE AND ACTIVITIES OF STUDIES OF SPECIAL REHABILITATION AND EDUCATION IN REPUBLIC...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/230-2004/2004-1-2-articles/1984-ten-year-existence-and-activities-of-studies-of-special-rehabilitation-and-education-in-republic-of-macedonia-1993-2003
IMPORTANCE OF SOCIAL WORK IN IMPLEMENTATION OF SOCIAL CARE FOR DISABLED PEOPLE
ЗНАЧЕЊЕТО НА СОЦИЈАЛНАТА РАБОТА ВО ОСТВАРУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ГРИЖА ЗА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ Величко АНДРЕЕВСКИ Сојуз на дефектолози на Република Македонија IMPORTANCE OF SOCIAL WORK IN IMPLEMENTATION OF SOCIAL CARE FOR DISABLED PEOPLE Velichko...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/226-2004/2004-3-4-articles/2028-importance-of-social-work-in-implementation-of-social-care-for-disabled-people
“ENHANCING THE ACCESSIBILITY OF HIGHER EDUCATION FOR THE DISABLED” – CONFERENCE IN OHRID
„ ПОДОБРУВАЊЕ НА ПРИСТАПНОСТА НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЛИЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ “ – КОНФЕРЕНЦИЈА ВО ОХРИД0cm;margin-left:-5.65pt;margin-bottom:.0001pt;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"> Мануела КРЧАНОСКА Универзитет ,, Св. Кирил и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/116-2011/2011-1-2-news/2643-enhancing-the-accessibility-of-higher-education-for-the-disabled-conference-in-ohrid
THE EFFECTIVENESS OF THEORY OF MIND TRAINING ON THE ADAPTIVE BEHAVIOR OF STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITY
ЕФЕКТОТ НА ОБУКАТА ЗА ТЕОРИЈА НА УМОТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕТО НА СОЦИЈАБИЛНОСТА КАЈ УЧЕНИЦИТЕ СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ Наргес АДИБСЕРЕШКИ Мехди Адулахзадех РАФИ Масуд КАРИМЛО Мерјам Хасанзаден АВАЛ Факултет при Универзитетот за добросостојба и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/82-2014/2014-1-2-articles/2765-the-effectiveness-of-theory-of-mind-training-on-the-adaptive-behavior-of-students-with-intellectual-disability
RELATION BETWEEN QUALITY OF LIFE, CHOICE MAKING, AND FUTURE EXPECTATIONS IN ADULTS WITH INTELLECTUAL DISABILITY
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ЗАВИСНОСТА МЕЃУ КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТОТ, МОЖНОСТИТЕ ЗА ПРАВЕЊЕ ИЗБОР И ОЧЕКУВАЊАТА ЗА ИДНИНАТА КАЈ ВОЗРАСНИТЕ ЛИЦА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ Весна КОСТИЌ-ИВАНОВИЌ 1 Наташа ЧИЧЕВСКА-ЈОВАНОВА 2 1 ПОУ „Д-р...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/300-2016/2016-3-4-articles/2987-relation-between-quality-of-life-choice-making-and-future-expectations-in-adults-with-intellectual-disability
FAMILIES’ FIRST IN EARLYCHILDHOOD INTERVENTION.A THEORETICAL APPROACH TOWARDS PARENT’S INVOLVEMENT AND INCREASE OF EFFICIENCY OF THE EARLY CHILDHOOD INTERVENTION
УЛОГАТА НА СЕМЕЈСТВОТО ПРИ ИНТЕРВЕНЦИЈА ВО РАНОТО ДЕТСТВО. ТЕОРЕТСКИ ПРИСТАП КОН УЧЕСТВОТО НА РОДИТЕЛОТ И ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ЕФИКАСНОСТА НА ИНТЕРВЕНЦИЈАТА ВО РАНОТО ДЕТСТВО Manfred PRETIS Медицински факултет, Хамбург, Германија FAMILIES’ FIRST IN EARLY...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/104-2012/2012-1-2-articles/2672-families-first-in-earlychildhood-interventiona-theoretical-approach-towards-parents-involvement-and-increase-of-efficiency-of-the-early-childhood-intervention
RISK FACTORS OF VIOLENT BEHAVIOR AMONG ELEMENTARY AND HIGH SCHOOL STUDENTS
РИЗИК-ФАКТОРИ НА НАСИЛНО ОДНЕСУВАЊЕ ПОМЕЃУ УЧЕНИЦИТЕ ОД ОСНОВНОТО И СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Ранко КОВАЧЕВИЌ 1, Един МУФТИЌ 1 , Мелиха БИЈЕДИЌ 1 , Хариз ШАРИЌ 2 1 Факултет за специјална едукација и рехабилитација, Универзитет во Тузла, Босна и Херцеговина...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/99-2012/2012-3-4-articles/2702-risk-factors-of-violent-behavior-among-elementary-and-high-school-students
A CASE STUDY OF A CHINESE ‘HIKIKOMORIAN’ IN CANADA – THEORIZING THE PROCESS OF HIKIKOMORIZATION
СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ НА КИНЕСКА АКУТНА СОЦИЈАЛНА ИЗОЛИРАНОСТ ( HIKIKOMORIAN ) ВО КАНАДА – ПОСТАВУВАЊЕ НА ТЕОРИЈА ЗА ПРОЦЕСОТ НА АКУТНА СОЦИЈАЛНА ИЗОЛАЦИЈА ( HIKIKOMORI )valign="top" width="23"> A CASE STUDY OF A CHINESE ‘ HIKIKOMORIAN ’ IN CANADA –...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/99-2012/2012-3-4-articles/2706-a-case-study-of-a-chinese-hikikomorian-in-canada-theorizing-the-process-of-hikikomorization
INCLUSION OF CHILDREN WITH INTELLECTUAL AND MULTIPLE DISABILITIES: A COMMUNITY-BASED REHABILITATION APPROACH, INDIA
ИНКЛУЗИЈА НА ДЕЦАТА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И КОМБИНИРАНИ ПРЕЧКИ: ПРИОД НА РЕХАБИЛИТАЦИЈАТА ЗАСНОВАНА ВО ЗАЕДНИЦАТА, ИНДИЈА Рам ЛАКХАН Одделение за посебни потребиstyle="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> Општинска училишна...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/93-2013/2013-1-2-articles/2782-inclusion-of-children-with-intellectual-and-multiple-disabilities-a-community-based-rehabilitation-approach-india-full-text
PARENT’S SATISFACTION WITH SOME FEATURES OF EARLY CARE PROVISIONS FOR CHILDREN WITH DIFFERENT LEVELS OF INTELLECTUAL DISABILITIES
ЗАДОВОЛСТВОТО НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА РАНИТЕ МЕРКИ НА ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА СО РАЗЛИЧНИ НИВОА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНО НАРУШУВАЊЕ Љиљана ПИНТАРИЌ-МЛИНАР 1 , Даниела БРАТКОВИЌ 1 , Даниела МАМИЌ 2 1 Факултет за едукација и рехабилитација, Универзитет во Загреб 2 Центар за...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/86-2013/2013-3-4-articles/2779-parents-satisfaction-with-some-features-of-early-care-provisions-for-children-with-different-levels-of-intellectual-disabilities-full-text
"THE OTHER" IN THE LIGHT OF INTEGRATION AND INCLUSION IN THE ISRAELI EDUCATIONAL SYSTEM AND SOCIETY: A "SIGNIFICANT OTHER" INDEED?
„ДРУГИОТ“ ВО СВЕТЛОТО НА ИН ТЕГ РА ЦИ ЈАТА И ИНКЛУЗИЈАТА ВО ИЗ РАЕЛ СКИОТ ЕДУКАТИВЕН СИСТЕМ И ВО ИЗРАЕЛСКОТО ОПШТЕСТВО: НА ВИС ТИНА „ЗНАЧАЕН ДРУГ“? Зафи ТИМОР Факултет за едукација, Колеџ за едукација, технологија и уметност „Кибуцим“, Тел Авив, Израел...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/86-2013/2013-3-4-articles/2774-qthe-otherq-in-the-light-of-integration-and-inclusion-in-the-israeli-educational-system-and-society-a-qsignificant-otherq-indeed-full-text

Results 61 - 80 of 104

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in