Assuming republic is required, and of is required, and macedonia is required, the following results were found.

Authorship statement form
Word PDF Authorship statement form Manuscript Title: Manuscript No .: Name of the author: Byline: JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION Dear Authors, After receiving your manuscript for publicationin the Journal of Special Education and...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/authorship-statement-form
SENSITIVE COMMUNICATION AND INTERACTION THROUGH THE PRINCIPLES OF THE ICDP PROGRAMME
СЕНЗИТИВНАТА КОМУНИКАЦИЈА И ИНТЕРАКЦИЈА НИЗ ПРИНЦИПИТЕ НА ИЦДП-ПРОГРАМАТА Нергис РАМО 1 Ристо ПЕТРОВ 2 Последипломец на Институтот за дефектологија 1 Филозофски факултет Институт за дефектологија 2 SENSITIVE COMMUNICATION AND INTERACTION THROUGH THE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/155-2008/2008-3-4-abstracts/1805-practice03082
DEVELOPMENTAL FOLLOW-UP OF HIGH RISK INFANTS UNTIL THE AGE OF THREE
СЛЕДЕЊЕ НА РАЗВОЈОТ КАЈ ДЕЦА РОДЕНИ СО ВИСОК ФАКТОР НА РИЗИК ДО КРАЈОТ НА ТРЕТАТА ГОДИНА ОД ЖИВОТОТ Валентина ДУКОВСКА ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести - Скопје DEVELOPMENTAL FOLLOW-UP OF HIGH RISK INFANTS UNTIL THE AGE OF THREE Valentina...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/173-2008/2008-3-4-thesis-abstracts/1808-developmental-follow-up-of-high-risk-infants-until-the-age-of-three
DEVELOPMENTAL FOLLOW-UP OF HIGH RISK INFANTS UNTIL THE AGE OF THREE
СЛЕДЕЊЕ НА РАЗВОЈОТ КАЈ ДЕЦА РОДЕНИ СО ВИСОК ФАКТОР НА РИЗИК ДО КРАЈОТ НА ТРЕТАТА ГОДИНА ОД ЖИВОТОТ Валентина ДУКОВСКА ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести - Скопје DEVELOPMENTAL FOLLOW-UP OF HIGH RISK INFANTS UNTIL THE AGE OF THREE Valentina...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/173-2008/2008-3-4-thesis-abstracts/1809-defended0308a
BIBLIOGRAPHY 01/02 2008
БИБЛИОГРАФИЈА Александра КАРОВСКА Филозофски Факултет Институтот за дефектологија BIBLIOGRAPHY Aleksandra KAROVSKA Faculty of Philosophy Institute of Special Education and Rehabilitation UDK: 0121:376.01.8-05 Andrews JF. Deaf people – evolving...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/199-2008/2008-1-2-info/1819-bibl0801
news01-01-208
МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА АУТИЗМОТ Оливера РАШИЌ Универзитет „Св. Кирил и Методиј” Филозофски факултет Институт за дефектологија INTERNATIONAL DAY OF AUTISM Olivera RASHIKJcolor: rgb(153, 51, 102);"> University "St. Cyril and Methodius" Faculty of Philosophy...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/202-2008/2008-1-2-news/1822-news01-01-208
ANALYSES OF THE TEACHER-PUPIL INTERACTION WITHIN THE INCLUSIVE CLASSROOM-CASE STUDY OF A CHILD WITH A COCHLEAR IMPLANT
АНАЛИЗА НА ИНТЕРАКЦИЈАТА МЕЃУ НАСТАВНИЦИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ ВО ИНКЛУЗИВНАТА УЧИЛНИЦА - СТУДИЈА НА ДЕТЕ СО КОХЛЕАРЕН ИМПЛАНТАНТ Зора ЈАЧОВА 1 Александра КАРОВСКА 2 Филозофски факултет Институт за дефектологија 1 Последипломец на Институтот за дефектологија 2...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/170-2008/2008-3-4-articles/1824-analyses-of-the-teacher-pupil-interaction-within-the-inclusive-classroom-case-study-of-a-child-with-a-cochlear-implant
DIFFERENCES BETWEEN AMERICAN SIGN LAN­GUAGE (ASL) AND BRITISH SIGN LANGUAGE (BSL) abstract
РАЗЛИКИ МЕЃУ AМЕРИКАНСКИОТ (ASL) И БРИТАНСКИОТ ЗНАКОВЕН ЈАЗИК (BSL) Зора Ј АЧОВА 1 , Оливера КОВАЧЕВА 2 Александра К АРОВСКА 2 Филозофски факултет Институт за дефектологија 1 Последипломец на Институтот за дефектологија 2 DIFFERENCES BETWEEN AMERICAN...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/154-2008/2008-1-2-abstracts/1836-differences-between-american-sign-lansguage-asl-and-british-sign-language-bsl
IMPLEMENTATION OF THE BOLOGNA PROCESS AT THE INSTITUTE OF SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА БОЛОЊСКИОТ ПРОЦЕС НА ИНСТИТУТОТ ЗА ДЕФЕКТОЛОГИЈА Даниела ДИМИТРОВА - РАДОЈИЧИЌ Наташа ЧИЧЕВСКА - ЈОВАНОВА Филозофски факултет Институт за дефектологија IMPLEMENTATION OF THE BOLOGNA PROCESS AT THE INSTITUTE OF SPECIAL EDUCATION AND...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/204-2007/2007-3-4-articles/1839-implementation-of-the-bologna-process-at-the-institute-of-special-education-and-rehabilitation
IMPLEMENTATION OF THE BOLOGNA PROCESS AT THE INSTITUTE OF SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION ABSTRACT
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА БОЛОЊСКИОТ ПРОЦЕС НА ИНСТИТУТОТ ЗА ДЕФЕКТОЛОГИЈА Даниела ДИМИТРОВА - РАДОЈИЧИЌ Наташа ЧИЧЕВСКА - ЈОВАНОВА Филозофски факултет Институт за дефектологија IMPLEMENTATION OF THE BOLOGNA PROCESS AT THE INSTITUTE OF SPECIAL EDUCATION AND...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/157-2007/2007-3-4-abstracts/1845-implementation-of-the-bologna-process-at-the-institute-of-special-education-and-rehabilitation-abstract
RISKY FACTORS, IMPROVING DIAGNOSTIC ACCURACY AND PREVENTION OF OTITIS MEDIA WITH EFFUSION-IN EARLY CHILDHOOD Irena DUMA VASOVSKA MarinaDAVCHEVA-CHAKAR Gabriela KOPACHEVA-BARSOVA Clinic of Ear, Nose and Throat Medical faculty-Skopje
РИЗИК ФАКТОРИ, ПОПРЕЦИЗНА ДИЈАГНОЗА И ПРЕВЕНЦИЈА НА ОТИТИС МЕДИА СО ИЗЛИВ (ОМЕ)-ВО РАНАТА ДЕТСКА ВОЗРА С Т Ирена ДУМА ВАСОВСКА Марина ДАВЧЕВА-ЧАКАР Габриела КОПАЧЕВА-БАРСОВА Клиника за уво, нос и грло Медицински факултет-Скопје RISKY FACTORS, IMPROVING...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/157-2007/2007-3-4-abstracts/1849-risky-factors-improving-diagnostic-accuracy-and-prevention-of-otitis-media-with-effusion-in-early-childhood-irena-duma-vasovska-marinadavcheva-chakar-gabriela-kopacheva-barsova-clinic-of-ear-nose-and-throat-medical-faculty-skopje
NASAL SEPTUM DEVIATION AND CONDUCTIVITY HEARING LOSS IN CHILDREN abstract
НАЗАЛНА СЕПТАЛНА ДЕВИЈАЦИЈА И КОНДУКТИВНА РЕДУКЦИЈА НА СЛУХОТ ВО ДЕТСКАТА ВОЗРАСТ Габриела КОПАЧЕВА-БАРСОВА М арина ДАВЧЕВА-ЧАКАР Ирена ДУМА-ВАСОВСКА ОРЛ-клиника, Скопје, Македонија NASAL SEPTUM DEVIATION AND CONDUCTIVITY HEARING LOSS IN CHILDREN...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/157-2007/2007-3-4-abstracts/1851-nasal-septum-deviation-and-conductivity-hearing-loss-in-children-abstract
EARLY DIAGNOSIS AS A PRECONDITION FOR A SUCCESSFUL COCHLEAR IMPLANTATION abstract
РАНАТА ДИЈАГНОСТИКА КАКО ПРЕДУСЛОВ ЗА УСПЕШНА КОХЛЕАРНА ИМПЛАНТАЦИЈА Зора Ј АЧОВА 1 Александра К АРОВСКА 2 Филозофски факултет Институт за дефектологија 1 Последипломец на Институтот за дефектологија 2 EARLY DIAGNOSIS AS A PRECONDITION FOR A SUCCESSFUL...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/157-2007/2007-3-4-abstracts/1852-early-diagnosis-as-a-precondition-for-a-successful-cochlear-implantation
MULTIPLE DISORDERS IN PEOPLE WITH MILD AND HARD MENTAL RETARDATION AND THEIR INFLUENCE ON PSYCHOMOTOR ORGANIZATION
МУЛТИПНИТЕ ОШТЕТУВАЊА КАЈ ЛИЦАТА СО УМЕРЕНА И ТЕШКА МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА И НИВНОТО ВЛИЈАНИЕ НА НИВОТО НА ПСИХОМОТОРНАТА ОРГАНИЗИРАНОСТ Тања МИШОВСКА-СТОЈКОВСКА ЈУ Специјален завод Демир Капија MULTIPLE DISORDERS IN PEOPLE WITH MILD AND HARD MENTAL...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/206-2007/2007-3-4-thesis-abstracts/1870-multiple-disorders-in-people-with-mild-and-hard-mental-retardation-and-their-influence-on-psychomotor-organization-abstract
THE ROLE OF THE SPECIAL TEACHER IN THE PROCESS OF INCLUSION IN THE REGULAR PRIMARY SCHOOLS abstract
УЛОГАТА НА ДЕФЕКТОЛОГОТ ВО ПРОЦЕСОТ НА ИНКЛУЗИЈА ВО РЕДОВНИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Горан АЈДИНСКИ Филозофски факултет Институт за дефектологија THE ROLE OF THE SPECIAL TEACHER IN THE PROCESS OF INCLUSION IN THE REGULAR PRIMARY SCHOOLS Goran AJDINSKI...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/156-2007/2007-1-2-abstracts/1871-the-role-of-the-special-teacher-in-the-process-of-inclusion-in-the-regular-primary-schools-abstract
NEED FOR CHANGING AND AMENDING THE LEGAL REGULATIONS
ПОТРЕБА ОД МЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА Зоран КИТКАЊ Филозофски факултет Институт за дефектологија NEED FOR CHANGING AND AMENDING THE LEGAL REGULATIONS Zoran KITKANJ Faculty of Philosophy Institute for Special Education and...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/208-2007/2007-1-2-articles/1883-need-for-changing-and-amending-the-legal-regulations
BASICS OF DEFECTOLOGY
Приказ на книга O СНОВИ НА ДЕФЕКТОЛОГИЈА Горан Ајдински, Зоран Киткањ, Љупчо Ајдински Кирил ТЕМКОВ Филозофски факултет Институт за филозофија A review of a book BASICS OF DEFECTOLOGY Goran Ajdinski, Zoran Kitkanj, Ljupcho Ajdinski Kiril TEMKOV Faculty...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/211-2007/2007-1-2-reviews/1884-basics-of-defectology
ANALYSIS OF THE WRITING PROCESS IN CHILDREN WITH IMPEDIMENTS IN READING AND WRITING abstract
mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> АНАЛИЗА НА ПРОЦЕСОТ НА ПИШУВАЊЕ КАЈ ДЕЦАТА СО ТЕШКОТИИ ВО ЧИТАЊЕТО И ПИШУВАЊЕТО Билјана НАУМОВСКА Медицински центар „Трифун Пановски“-оддел за ментално здравје-Битола102);">...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/206-2007/2007-3-4-thesis-abstracts/1890-analysis-of-the-writing-process-in-children-with-impediments-in-reading-and-writing-abstract
TRANSITIONS OF THE CHILDREN WITH DISABILITIES FROM THE EARLY INTER­VEN­TION SERVICES IN THE REGULAR SCHOOLS
ТРАНЗИЦИИ НА ДЕЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ОД СЕРВИСИТЕ ЗА РАНА ИНТЕРВЕНЦИЈА ВО РЕДОВНИТЕ ИНКЛУЗИВНИ УЧИЛИШТА Александра КАРОВСКА 1 , Зора ЈА Ч ОВА 2 Постдипломец на Институт за дефектологија 1 Професор на Филозофски факултет Институт за дефектологија 2...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/212-2006/2006-3-4-articles/1894-transitions-of-the-children-with-disabilities-from-the-early-intersvenstion-services-in-the-regular-schools
“WORKPLACES FOR ALL” A PILOT STUDY ON EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES IN MACEDONIA abstract
„ ОПШТЕСТВО ЗА СИТЕ “ ПИЛОТ СТУДИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И РАБОТНИТЕ УСЛОВИ ЗА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО МАКЕДОНИЈА Зора ЈАЧОВА 1 , Лисбет ГРУТ , Катрине ВАЛСО ЕИДЕ , Геир ТУРМИ 2 , Александра КАРОВСКА 1 Филозофски факултет,/> Институт за дефектологија 1...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/159-2006/2006-3-4-abstracts/1896-workplaces-for-all-a-pilot-study-on-employment-and-working-conditions-for-people-with-disabilities-in-macedonia-abstract

Results 1 - 20 of 306

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in