Assuming special is required, and education is required, the following results were found.

Subscription
Subscription to JSER JSER ONLINE Access to the JSER website is free to all. Paper JSER Annual subscription types (2 double issues) per year: Personal 400 MKD (7 Euro) Institutional 1000 MKD (17 Euro) Student 200 MKD (3.5 Euro) * There is 20% discount...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/subscription
DEVELOPMENTAL LEVEL OF THINKING OPERATIONS AT CHILDREN WITH SPEECH IMPAIRMENTS
НИВОТО НА РАЗВОЈОТ НА МИСЛОВНИТЕ ОПЕРАЦИИ КАЈ ДЕЦАТА СО ГОВОРНИ ТЕШКОТИ И Силвана ФИЛИПОВА 1 Ана ПОПОВСКА 1 Даринка ШОСТЕР 2 Лаура ЃУРЧИНОВСКА 3 Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Скопје 1 Факултет за едукацију и рехабилитацију - Београд,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/155-2008/2008-3-4-abstracts/1799-viewsopinionsabastract
FAMILY RESOURCES: PERCEIVED SOCIAL SUPPORT AND PARENTS ADJUSTMENT
РЕСУРСИ ЗА СЕМЕЈСТВОТО: ЗАБЕЛЕЖАНАТА СОЦИЈАЛНА ПОДДРШКА И ПРИЛАГОДУВАЊЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ Патриција ВЕЛОТИ Оддел за клиничка и динамичка психологија - Универзитет во Рим “La Sapienza”, Италија FAMILY RESOURCES: PERCEIVED SOCIAL SUPPORT AND PARENTS...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/170-2008/2008-3-4-articles/1801-family-resources-perceived-social-support-and-parents-adjustment
SOCIAL CARE SUPPORT SERVICES IN ENGLAND FOR CHILDREN AND ADULTS WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS AND THEIR FAMILIES
СЛУЖБИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ВО АНГЛИЈА ЗА ДЕЦА И ВОЗРАСНИ КОИ СЕ ЗАБОЛЕНИ ОД РАЗНОВИДНИ ФОРМИ НА АУТИЗАМ И НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА Дејвид ПРИС Универзитет во Бирмингам, Велика Британија/Совет на областа Нортамптоншир, Велика Британија SOCIAL CARE SUPPORT...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/170-2008/2008-3-4-articles/1802-social-care-support-services-in-england-for-children-and-adults-with-autism-spectrum-disorders-and-their-families
DEVELOPMENTAL FOLLOW-UP OF HIGH RISK INFANTS UNTIL THE AGE OF THREE
СЛЕДЕЊЕ НА РАЗВОЈОТ КАЈ ДЕЦА РОДЕНИ СО ВИСОК ФАКТОР НА РИЗИК ДО КРАЈОТ НА ТРЕТАТА ГОДИНА ОД ЖИВОТОТ Валентина ДУКОВСКА ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести - Скопје DEVELOPMENTAL FOLLOW-UP OF HIGH RISK INFANTS UNTIL THE AGE OF THREE Valentina...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/173-2008/2008-3-4-thesis-abstracts/1808-developmental-follow-up-of-high-risk-infants-until-the-age-of-three
DEVELOPMENTAL FOLLOW-UP OF HIGH RISK INFANTS UNTIL THE AGE OF THREE
СЛЕДЕЊЕ НА РАЗВОЈОТ КАЈ ДЕЦА РОДЕНИ СО ВИСОК ФАКТОР НА РИЗИК ДО КРАЈОТ НА ТРЕТАТА ГОДИНА ОД ЖИВОТОТ Валентина ДУКОВСКА ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести - Скопје DEVELOPMENTAL FOLLOW-UP OF HIGH RISK INFANTS UNTIL THE AGE OF THREE Valentina...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/173-2008/2008-3-4-thesis-abstracts/1809-defended0308a
48TH SESION OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE FOR EDUCATION ON THE THEME: “INCLUSIVE EDUCATION-WAY TO THE FUTURE”, GENEVA
вести-информации news and information UDK: 376:061.3(494.42) 48 СЕСИЈА НА МЕЃУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕМА: „ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕ-ПАТОТ КОН ИДНИНАТА“, ЖЕНЕВА 48TH SESION OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE FOR EDUCATION ON THE THEME:...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/171-2008/2008-3-4-news/1815-48th-sesion-of-the-international-conference-for-education-on-the-theme-inclusive-education-way-to-the-future-geneva
THE ASSESSMENT OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF SPATIAL ORIENTATION IN CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENTS
ПРОЦЕНКА НА НИВОТО НА РАЗВИЕНОСТ НА ПРОСТОРНАТА ОРИЕНТАЦИЈА КАЈ СЛЕПИТЕ ДЕЦА Бранка ЈАБЛАН , Весна ЖИГИЌ , Драгана СТАНИМИРОВИЌ Факултет за специјална едукација и рехабилитација, Белград, Србија THE ASSESSMENT OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF SPATIAL...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/201-2008/2008-1-2-articles/1818-sepsci200812
OVERPROTECTION AND ADOLESCENTS WITH PHYISICAL DISABILITIES
ПРЕТЕРАНАТА ЗАШТИТА И АДОЛЕСЦЕН­ТИТЕ СО ФИЗИЧКА ПОПРЕЧЕНОСТ Симона Р. ОЖЕК Завод за оспособување на инвалидна младина Камник, Словенија OVERPROTECTION AND ADOLESCENTS WITH PHYISICAL DISABILITIES Simona R. OZHEK Centre for Education and Rehabilitation...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/201-2008/2008-1-2-articles/1828-overprotection-and-adolescents-with-phyisical-disabilities
THE SYNTACTICAL ABILITY OF A YOUNG GIRL WITH WILLIAMS SYNDROME
СИНТАКСИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ДЕВОЈЧЕ СО ВИЛИЈАМСОВ СИНДРОМ Диана АРАПОВИЌ 1 , Вишна ПРАЊИЌ 2 Едукациски и рехабилитациски факултет 1 Школа за медицински сестри-Виноград 2 Загреб, Хрватска THE SYNTACTICAL ABILITY OF A YOUNG GIRL WITH WILLIAMS SYNDROME...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/201-2008/2008-1-2-articles/1834-the-syntactical-ability-of-a-young-girl-with-williams-syndrome
ROLE OF THE COMPUTERIZED SPEECH LAB (CSL) AND MULTI-DIMENSIONAL VOICE PROGRAM (MDVP) IN VOICE DISORDERS’ INSTRUMENTAL DIAGNOSTICS
УЛОГАТА НА КОМПЈУТЕРИЗИРАНАТА ГОВОРНА ЛАБОРАТОРИЈА (COMPUTERIZED SPEECH LAB) И MDVP (МУЛТИ-ДИМЕНЗИОНАЛНА ГЛАСОВНА ПРОГРАМА) ВО ДИЈАГНОСТИКАТА НА НАРУШУВАЊАТА НА ГЛАСОТ Добринка ГЕОРГИЕВА 1 Ана СТЕФАНОВСКА 2 Центар по Логопедија и говорно-аудитивна...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/204-2007/2007-3-4-articles/1867-role-of-the-computerized-speech-lab-csl-and-multi-dimensional-voice-program-mdvp-in-voice-disorders-instrumental-diagnostics
ANALYSIS OF THE WRITING PROCESS IN CHILDREN WITH IMPEDIMENTS IN READING AND WRITING
АНАЛИЗА НА ПРОЦЕСОТ НА ПИШУВАЊЕ КАЈ ДЕЦАТА СО ТЕШКОТИИ ВО ЧИТАЊЕТО И ПИШУВАЊЕТО Билјана НАУМОВСКА Медицински центар „Трифун Пановски“-оддел за ментално здравје-Битола ANALYSIS OF THE WRITING PROCESS IN CHILDREN WITH IMPEDIMENTS IN READING AND WRITING...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/206-2007/2007-3-4-thesis-abstracts/1869-analysis-of-the-writing-process-in-children-with-impediments-in-reading-and-writing
SEXUAL ABUSE OF PEOPLE WITH MENTAL RETARDATION abstract
СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА НА ЛИЦАТА СО МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА Оливера РАШИЌ 1 Владимир ТРАЈКОВСКИ 2 Студент на постдипломски студии-демонстратор 1 Филозофски факултет Институт за дефектологија 2 SEXUAL ABUSE OF PEOPLE WITH MENTAL RETARDATION Olivera RASHICH...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/159-2006/2006-3-4-abstracts/1898-sexual-abuse-of-people-with-mental-retardation-abstract
TWO FOLD SEMILNGUISM AND DEIXIS
ДВОЈНА ПОЛУЈАЗИЧНОСТ И ДЕИКСА Ненад П. ГЛУМБИЌ 1 , Ане М. БОЖИНОВИЌ 2 Факултет за специјална едукација и рехабилитација, Белград 1 ШОСО "Свети Сава" - Умка, Белград 2 TWO FOLD SEMILNGUISM AND DEIXIS Nenad P. GLUMBIKJ 1 , Ane M. BOZHINOVIKJ 2 Faculty of...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/215-2006/2006-1-2-articles/1906-two-fold-semilnguism-and-deixis-full-text
HOW HEARING IMPAIRED PUPILS COMPREHEND CONCEPTS OF LIVING NATURE?
КАКО УЧЕНИЦИТЕ СО ОШТЕТЕН СЛУХ ГИ СФАЌААТ ПОИМИТЕ ЗА ЖИВАТА ПРИРОДА? Јасмина Б. КАРИЌ Весна С . РАДОВАНОВИЌ Факултет за специјална едукација и рехабилитација, Белград, Србија HOW HEARING IMPAIRED PUPILS COMPREHEND CONCEPTS OF LIVING NATURE? Jasmina B....
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/218-2005/2005-3-4-articles/1928-how-hearing-impaired-pupils-comprehend-concepts-of-living-nature
RELATION BETWEEN SCHOOL RESULTS AND FAMILY CHARACTERISTICS OF THE STUDENTS WITH BEHAVIOURAL DISORDERS IN PRIMARY SCHOOLS
РЕЛАЦИИ МЕЃУ УЧИЛИШНИОТ УСПЕХ И КАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТО КАЈ УЧЕНИЦИ СО ПОРЕМЕТУВАЊЕ ВО ОДНЕСУВАЊЕТО ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА Ранко КОВАЧЕВИЌ Шаќира МЕШАЛИЌ Универзитет во Тузла Едукациско-рехабилитациски факултет, Тузла RELATION BETWEEN SCHOOL...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/218-2005/2005-3-4-articles/1937-relation-between-school-results-and-family-characteristics-of-the-students-with-behavioural-disorders-in-primary-schools
WISE MORALS FOR GOOD LIVING abstract
МУДРИ ПОУКИ ЗА ДОБРО ЖИВЕЕЊЕ WISE MORALS FOR GOOD LIVING Кон книгата “ Одбрани мудрости - Водич низ бурите и ветровите на животот ", составиле Марија Ајдинска и Величко Андреевски , Скопје 2005 Towards the book “ Chosen Wisdoms - a guide through the...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/224-2005/2005-3-4-reviews/1943-wise-morals-for-good-living-abstract
WISE MORALS FOR GOOD LIVING
МУДРИ ПОУКИ ЗА ДОБРО ЖИВЕЕЊЕ WISE MORALS FOR GOOD LIVING Кон книгата “ Одбрани мудрости - Водич низ бурите и ветровите на животот" , составиле Марија Ајдинска и Величко Андреевски , Скопје 2005 Towards the book “ Chosen Wisdoms - a guide through the...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/224-2005/2005-3-4-reviews/1944-wise-morals-for-good-living
EXAMINING THE ORGANIZATION OF SPEECH AND THINKING OPERATIONS IN CHILDREN WITH SPEECH DIFFICULTIES
ИСПИТУВАЊЕ НА ОРГАНИЗИРАНОСТА НА ГОВОРОТ И МИСЛОВНИТЕ ОПЕРАЦИИ КАЈ ДЕЦАТА СО ГОВОРНИ ПОТЕШКОТИИ Силвана А. ФИЛИПОВА Завод за рехабилитација на слух, говор и глас-Скопје EXAMINING THE ORGANIZATION OF SPEECH AND THINKING OPERATIONS IN CHILDREN WITH...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/210-2007/2007-1-2-thesis-abstracts/1951-examining-the-organization-of-speech-and-thinking-operations-in-children-with-speech-difficulties
NEUROPSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT DYNAMIC APPROACH IN CHILDREN WITH AUTISM
НЕВРОПСИХОЛОШКИ-РАЗВОЈНОДИНАМИЧКИ ПРИСТАП КАЈ ДЕЦАТА СО АУТИЗАМ Драгослав КОПАЧЕВ Филозофски факултет Институт за дефектологија Скопје, Македонија NEUROPSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT DYNAMIC APPROACH IN CHILDREN WITH AUTISM Dragoslav KOPACHEV Faculty of...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/221-2005/2005-1-2-articles/1956-neuropsychological-development-dynamic-approach-in-children-with-autism

Results 1 - 20 of 553

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in