Assuming aspect is required, the following results were found.

SELF-ESTEEM OF DEAF AND HARD OF HEARING COMPARED WITH HEARING ADOLESCENTS IN SLOVENIA – THE CONTEXT OF SOCIAL AND COMMUNICATION FACTORS
.contentpaneopen{ width:100% !important; } САМОПОЧИТТА НА ГЛУВИТЕ И НАГЛУВИТЕ ВО СПОРЕДБА СО АДОЛЕСЦЕНТИТЕ БЕЗ ОШТЕТУВАЊЕ НА СЛУХОТ ВО СЛОВЕНИЈА – КОНТЕКСТ НА СОЦИЈАЛНИ И КОМУНИКАЦИСКИ ФАКТОРИ Дамјана КОГОВШЕК Факултет за образование, Институт за...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/291-2015/2015-3-4-articles/2941-self-esteem-of-deaf-and-hard-of-hearing-compared-with-hearing-adolescents-in-slovenia-the-context-of-social-and-communication-factors
THE IMPORTANCE OF STRUCTURED TEXT TALKS FOR STUDENTS’ READING COMPREHENSION
.contentpaneopen{ width:100% !important; } СТРУКТУИРАНИ ДИСКУСИИ ЗА ТЕКСТ И НИВНОТО ЗНАЧЕЊЕ ЗА ЧИТАЊЕТО СО РАЗБИРАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ИНТЕРВЕНТНА СТУДИЈА ВО ПОСЕБНИТЕ УЧИЛИШТА Моника РЕJЧЕНБЕРГ Институт за дефектологија, Универзитет во Гетеборг, Шведска...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/241-2014/2014-3-4-articles/2863-the-importance-of-structured-text-talks-for-students-reading-comprehension-full-text
WHAT WE KNOW ABOUT “ATTACHMENT DISORDERS” IN CHILDHOOD
ШТО ЗНАЕМЕ ЗА „НАРУШУВАЊАТА ВО ПРИВРЗУВАЊЕТО“? ПАТРИЦИЈА ВЕЛОТИ 1 СИМОНА ДИ ФОЛКО 2 ЏУЛИО ЧЕЗАРЕ ЗАВАТИНИ 2 1 Институт за образовни науки, Универзитет Џенова, Италија 2 Институт за динамична и клиничка психологија, Универзитет Сапиенца, Рим, Италија...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/86-2013/2013-3-4-articles/2742-what-we-know-about-attachment-disorders-in-childhood
SELF-REGULATION STRATEGIES OF ORAL COMMUNICATION IN CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENT
САМО-РЕГУЛАТИВНИ СТРАТЕГИИ ЗА ОРАЛНА КОМУНИКАЦИЈА КАЈ ДЕЦАТА СО ОШТЕТЕН СЛУХ Алоис ГЕРГУТ Лоредана ПАДУРАРУstyle="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman","serif""> SELF-REGULATION STRATEGIES OF ORAL COMMUNICATION IN CHILDREN WITH...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/110-2011/2011-3-4-articles/2669-self-regulation-strategies-of-oral-communication-in-children-with-hearing-impairment
INCLUSIVE CULTURE IN PRE-SCHOOL INSTITUTIONS - Full Text
ИНКЛУЗИВНАТА КУЛТУРА ВО ПРЕДУЧИЛИШНИТЕ УСТАНОВИ Ирена НОВАЧЕВСКА 10cm;margin-left:-5.65pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"> Илинка ДИМЧЕВСКА 1 Сашка ПАВЛОВСКА 1 Наташа ЧИЧЕВСКА-ЈОВАНОВА 2 Даниела ДИМИТРОВА-РАДОЈИЧИЌ 2mso-ansi-language:MK">...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/115-2011/2011-1-2-articles/2648-inclusive-culture-in-pre-school-institutions-full-text
TEXTBOOKS FOR INITIAL READING AND WRITING FOR STUDENTS WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITY INCLUDED IN INCLUSIVE EDUCATION
.contentpaneopen{ width:100% !important; } УЧЕБНИЦИТЕ ЗА ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИШУВАЊЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ СО ЛЕСНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ ВКЛУЧЕНИ ВО ИНКЛУЗИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Славица ТОДОРОВА ПОУ „Иднина“ Скопје, Република Македонија TEXTBOOKS FOR INITIAL...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/303-2016/2016-3-4-theses/2979-textbooks-for-initial-reading-and-writing-for-students-with-mild-intellectual-disability-included-in-inclusive-education
REINFORCEMENT SENSITIVITY IN REOFFENDERS AND VIOLENT OFFENDERS
ОСЕТЛИВОСТ НА ПОТКРЕПУВАЊЕ КАЈ РЕЦИДИВИСТИ И НАСИЛНИ ПРЕСТАПНИЦИ Зоран КИТКАЊ1 Катерина НАУМОВА2 REINFORCEMENT SENSITIVITY IN REOFFENDERS AND VIOLENT OFFENDERS Zoran KITKANJ1 Katerina NAUMOVA2 ВОВЕД Поврзаноста меѓу особините на личноста и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/327-2018/2018-3-4-articles/3082-reinforcement-sensitivity-in-reoffenders-and-violent-offenders
НЕКОИ АСПЕКТИ НА СОЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА НА МЕНТАЛНО РЕТАРДИРАНИТЕ ЛИЦА
Борче АНДРЕЕВСКИ, Веле БЛАГИН НЕКОИ АСПЕКТИ НА СОЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА НА МЕНТАЛНО РЕТАРДИРАНИТЕ ЛИЦА (Дел прв) Вовед Социјализацијата на ментално ретардираните лица на сите возрасти во процесот на нивната заштита и рехабилитација, претставува мошне значајно...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/235-2000/2000-3-4-articles/2101-2009-08-08-19-11-21
MICROLINGUISTIC ANALYSIS OF NARRATIVE PRODUCED BY 10-YEARS OLD CHILDREN WITH SPECIFIC LANGUAGE IMPAIRMENT
МИКРОЛИНГВИСТИЧКА АНАЛИЗА НА НАРАЦИЈА НАПРАВЕНА ОД 10-ГОДИШНИ ДЕЦА СО СПЕЦИФИЧНО ЈАЗИЧНО ОШТЕТУВАЊЕ Мари н ка ГРОБЛЕР, Диана АРАПОВИ Ќ Советодавен центар за деца, млади и родители Љубљана ,Словенија MICROLINGUISTIC ANALYSIS OF NARRATIVE PRODUCED BY...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/208-2007/2007-1-2-articles/1873-microlinguistic-analysis-of-narrative-produced-by-10-years-old-children-with-specific-language-impairment
UNIVERSITY TEXTBOOK “EDUCATION MANAGEMENT” BY PROF. DR. TRAJAN GOCEVSKI TRANSLATED ABROAD
Кирил ТЕМКОВ Kiril TEMKOV УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ УЧЕБНИК “ОБРАЗОВЕН МЕНАЏМЕНТ" ОД ПРОФ. Д-Р ТРАЈАН ГОЦЕВСКИ ПРЕВЕДЕН ВО СТРАНСТВО UNIVERSITY TEXTBOOK “EDUCATION MANAGEMENT” BY PROF. DR. TRAJAN GOCEVSKI TRANSLATED ABROAD Во првите броеви од претходната серија...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/229-2004/2004-3-4-reviews/2037-university-textbook-education-management-by-prof-dr-trajan-gocevski-translated-abroad
KEY DRIVERS OF OPTIMAL SPECIAL EDUCATION NEEDS PROVISION: AN ENGLISH STUDY
.contentpaneopen{ width:100% !important; } КЛУЧНИ ДВИГАТЕЛИ ВО ПОТРЕБИТЕ ЗА ОПТИМАЛНИ ОДРЕДБИ ЗА ПОСЕБНО ОБРАЗОВАНИЕ: АНГЛИСКА СТУДИЈА Санеја КЈУРЕШИ Институт за социјална иновација и влијание, Универзитет во Нортхемтон, Велика Британија KEY DRIVERS OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/291-2015/2015-3-4-articles/2937-key-drivers-of-optimal-special-education-needs-provision-an-english-study
DEVELOPMENT OF A QUALITY OF LIFE APPROACH: ISSUES ACROSS THE LIFESPAN
РАЗВИВАЊЕ НА ПРИСТАПОТ НА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВЕЕЊЕ : ПРОБЛЕМИ ВО ТЕКОТ НА ЖИВОТНИОТ ВЕК DEVELOPMENT OF A QUALITY OF LIFE APPROACH: ISSUES ACROSS THE LIFESPAN Рој И. БРАУН Универзитет во Калгари, Канада и Универзитетот Флиндерс, Австралија, Универзитет во...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/104-2012/2012-1-2-articles/2682-development-of-a-quality-of-life-approach-issues-across-the-lifespan
FROM REHABILITATION TO RECOVERY: A SELF-HELP EXPERIENCE TO REGAIN QUALITY OF LIFE AFTER VIOLENCE
ОД РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДО ОПОРАВУВАЊЕ: ИСКУСТВАТА НА САМОПОМОШ ЗА ВРАЌАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТ ПОСЛЕ НАСИЛСТВОТО Франческа ЕСПОСИТО 1 Мануела ТОМАИ 2 Валентина НАНИНИ 2 Луција ГИАРДИНИЕРИ 2 Педро АЛЕКСАНДРЕ КОСТА 1 1 ИСПА – Универзитетски институт,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/327-2018/2018-3-4-articles/3083-from-rehabilitation-to-recovery-a-self-help-experience-to-regain-quality-of-life-after-violence
SOME ASPECT OF THE LEGAL REGULATIVE FOR THE SPECIAL AND THE INTEGRATIVE EDUCATION OF THE CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DIFFICULTIES IN SOME CERTAIN EUROPIAN COUNTRIES
Љупчо АЈДИНСКИ НЕКОИ АСПЕКТИ НА ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА ЗА СПЕЦИЈАЛНОТО И ИНТЕГРАТИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА СО ПРЕЧКИ ВО РАЗВОЈОТ ВО ОПРЕДЕЛЕНИ ЕВРОПСКИ ЗЕМЈИ Според расположливите податоци накусо ќе се осврнеме на определени прашања од областа на...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/277-1997/1997-2-articles/2411-2009-08-23-03-50-17
SOCIAL CARE OF THE CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DIFFICULTIES WITH ASPECT OF NORMATIVE-LEGAL REGULATIVE
Сунчица ДИМИТРИЈОСКА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА СО ПРЕЧКИ ВО РАЗВОЈОТ ОД АСПЕКТ НА НОРМАТИВНО-ПРАВНАТА РЕГУЛАТИВА Односот кон децата со пречки во психичкиот и физичкиот развој е определуван од човековата заедница на различни начини, од сепарација и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/273-1997/1997-3-articles/2466-2009-08-25-04-44-52
DEVELOPMENTAL DISHARMONY OF PSYCHOTIC TYPE OVERVIEW FROM A NEUROPSYCHOLOGICAL ASPECT
Драгослав КОПАЧЕВ, Владимир ТРАЈКОВСКИ, Горан АЈДИНСКИ Развојна дисхармонија од психотичен тип согледана од Невропсихолошки аспект Вовед Развојната дисхармонија, ако ја дефинираме како невропсихолошки проблем, претставува растроено однесување на детето...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/256-1998/1998-4-articles/2228-2009-08-13-18-30-52
DEVELOPMENTAL DISHARMONY OF PSYCHOTIC TYPE OVERVIEW FROM A NEUROPSYCHOLOGICAL ASPECT
Roman";} h4 {mso-style-next:Normal; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:150%; mso-pagination:widow-orphan; page-break-after:avoid; mso-outline-level:4; font-size:13.5pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:"MAC C...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/257-1998/1998-4-abstracts/2249-developmental-disharmony-of-psychotic-type-overview-from-a-neuropsychological-aspect
SOCIAL CARE OF THE CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DIFFICULTIES WITH ASPECT OF NORMATIVE-LEGAL REGULATIVE
type="text/css">9%7Bsize%3A8.5in%2011.0in%3B%0A%09margin%3A1.0in%201.25in%201.0in%201.25in%3B%0A%09mso-header-margin%3A.5in%3B%0A%09mso-footer-margin%3A.5in%3B%0A%09mso-paper-source%3A0%3B%7D%0Adiv.Section1%0A%09%7Bpage%3ASection1%3B%7D%0A%2D%2D%3E-->...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/274-1997/1997-3-abstracts/2492-social-care-of-the-children-with-developmental-difficulties-with-aspect-of-normative-legal-regulative

Results 61 - 78 of 78

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in