Assuming hearing is required, and impairment is required, the following results were found.

DEVELOPMENTAL LEVEL OF THINKING OPERATIONS AT CHILDREN WITH SPEECH IMPAIRMENTS
НИВОТО НА РАЗВОЈОТ НА МИСЛОВНИТЕ ОПЕРАЦИИ КАЈ ДЕЦАТА СО ГОВОРНИ ТЕШКОТИ И Силвана ФИЛИПОВА1 Ана ПОПОВСКА1 Даринка ШОСТЕР2 Лаура ЃУРЧИНОВСКА3 Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Скопје 1 Факултет за специјална едукација и рехабилитација -...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/170-2008/2008-3-4-articles/1798-developmental-level-of-thinking-operations-at-children-with-speech-impairments
THE SYNTACTICAL ABILITY OF A YOUNG GIRL WITH WILLIAMS SYNDROME
СИНТАКСИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ДЕВОЈЧЕ СО ВИЛИЈАМСОВ СИНДРОМ Диана АРАПОВИЌ 1 , Вишна ПРАЊИЌ 2 Едукациски и рехабилитациски факултет 1 Школа за медицински сестри-Виноград 2 Загреб, Хрватска THE SYNTACTICAL ABILITY OF A YOUNG GIRL WITH WILLIAMS SYNDROME...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/201-2008/2008-1-2-articles/1834-the-syntactical-ability-of-a-young-girl-with-williams-syndrome
THE STATUS OF THE EMPLOYED PEOPLE WITH MENTAL RETARDATION IN THE PROTECTIVE COMPANIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA ACCORDING TO THE CONTEMPORARY LEGISLATION
СТАТУСОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ ЛИЦА СО МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА ВО ЗАШТИТНИТЕ ДРУШТВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СОГЛАСНО ПОСТОЕЧКАТА ЛЕГИСЛАТИВА Магдалена ДИМКОВА 1 Ристо ПЕТРОВ 2 Невработен дефектолог 1 Редовен професор на Филозофски факултет Институт за...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/215-2006/2006-1-2-articles/1912-the-status-of-the-employed-people-with-mental-retardation-in-the-protective-companies-in-the-republic-of-macedonia-according-to-the-contemporary-legislation
REVIEW OF A CASE OF CHILD WITH ACQUIRED APHASIA
ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ НА ДЕТЕ СО СТЕКНАТА АФАЗИЈА Маре СТОЈМЕНОВСКА Силвана ФИЛИПОВА Логопедска амбуланта, здравствен дом - Неготино (подрачна единица на Завод за слух, говор и глас - Скопје) REVIEW OF A CASE OF CHILD WITH ACQUIRED APHASIA Mare STOJMENOVSKA...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/226-2004/2004-3-4-articles/2030-review-of-a-case-of-child-with-acquired-aphasia
CONTEMPORARY CONDITIONS AND TENDENCIES OF THE SPECIAL EDUCATION IN BULGARIA, MACEDONIA AND GREECE (COMPARATIVE STUDY)
Добринка ГЕОРГИЕВА, Анета ПЕТКОВСКА, Елени ЗЈУТЗЈУЛИ СОВРЕМЕНИ СОСТОЈБИ И ТЕНДЕНЦИИ НА СПЕЦИЈАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО БУГАРИЈА, МАКЕДОНИЈА И ГРЦИЈА (СПОРЕДБЕНО ПРОУЧУВАЊЕ) Целта на овој труд е да ги прикаже накратко системите за специјалното образование...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/252-1999/1999-1-2-articles/2281-2009-08-16-13-15-10
THE PROBLEMS OF EARLY CLINICAL DEFECTOLOGICAL DIAGNOSTICS
type="text/css">o-level-legacy-indent%3A.25in%3B%0A%09mso-level-legacy-space%3A0in%3B%0A%09margin-left%3A.25in%3B%0A%09text-indent%3A-.25in%3B%0A%09font-family%3ASymbol%3B%7D%0Aol%0A%09%7Bmargin-bottom%3A0in%3B%7D%0Aul%0A%09%7Bmargin-bottom%3A0in%3B%7D%0A...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/278-1997/1997-2-abstracts/2424-the-problems-of-early-clinical-defectological-diagnostics
APHASIA-EPILEPSY SINDROME LANDAU-KLEFFNER
type="text/css">v.MsoBodyText%0A%09%7Bmargin-top%3A0in%3B%0A%09margin-right%3A0in%3B%0A%09margin-bottom%3A6.0pt%3B%0A%09margin-left%3A0in%3B%0A%09text-align%3Ajustify%3B%0A%09mso-pagination%3Awidow-orphan%3B%0A%09font-size%3A10.0pt%3B%0A%09font-family%3AA...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/278-1997/1997-2-abstracts/2428-aphasia-epilepsy-sindrome-landau-kleffner
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 1, Issue 4,1997
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 1, Issue 4,1997
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/195-1997/1997-4-info/2536-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-1-issue-41998
SEXUAL DEVELOPMENT, EDUCATION AND SEXUAL ABUSE OF PERSONS WITH DISABILITIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
ПОЛОВ РАЗВОЈ, ВОСПИТАНИЕ И СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Оливера РАШИЌ Филозофски факултет Институт за дефектологија SEXUAL DEVELOPMENT, EDUCATION AND SEXUAL ABUSE OF PERSONS WITH DISABILITIES IN THE REPUBLIC OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/136-2009/2009-3-4-thesis-abstracts/2584-sexual-development-education-and-sexual-abuse-of-persons-with-disabilities-in-the-republic-of-macedonia
COMPARATIVE ANALISYS OF ARTICULATION AND PHONOLOGY DISORDERS IN FUNCTION OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS
КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА ФОНОЛОШКО – АРТИКУЛАТИВНИТЕ РАСТРОЈСТВА ВО ФУНКЦИЈА НА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ДИЈАГНОЗА Ана ПОПОСКА, Силвана ФИЛИПОВА Завод за рехабилитација на слух, говор и глас – Скопје COMPARATIVE ANALISYS OF ARTICULATION AND PHONOLOGY DISORDERS IN...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/125-2010/2010-1-2-abstracts/2595-comparative-analisys-of-articulation-and-phonology-disorders-in-function-of-differential-diagnosis
GRAMMAR AND SYNTACTIC DEFICIT IN CHILDREN WITH SPECIFIC DEVELOPMENTAL LANGUAGE IMPAIRMENT - abstract
ГРАМАТИЧКО- СИНТАК Т ИЧЕН ДЕФИЦИТ КАЈ ДЕЦА СО СПЕЦИФИЧНО ЈАЗИ ЧНОmso-ansi-language:MK"> НАРУШУВАЊЕ Неда М ИЛОШЕВИ Ќ¹, Миле В УКОВИ Ќ²11.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-ansi-language:MK"> Институт за психо-физиолошки и говорни ош­тетувања...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/109-2011/2011-3-4-abstracts/2658-grammar-and-syntactic-deficit-in-children-with-specific-developmental-language-impairment-abstract
SYMPOSIUM: EARLY INTERVENTION AND DEVELOPMENTAL DISORDERS
СИМПОЗИУМ : РАНА ИНТЕРВЕНЦИЈА И РАЗВОЈНИ НАРУШУВАЊА SYMPOSIUM: EARLY INTERVENTION AND DEVELOPMENTAL DISORDERSВалентина ДУКОВСКА"> Valentina DUKOVSKA ЈЗУ Универзитетска Клиника за детски болести – СкопјеPHO University Children’s Hospital, Skopje Примено...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/111-2011/2011-3-4-news/2663-symposium-early-intervention-and-developmental-disorders
FOURTH INTERNATIONAL CONGRESS OF THE STUDENTS FROM THE EDUCATIONAL REHABILITATION ZAGREB 11 TO 13 MAY 2012
IV МЕЃУНАРОДЕН КОНГРЕС НА СТУДЕНТИТЕ ОД ЕДУКАЦИСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА, ЗАГРЕБ, 11 - 13 МАЈ 2012 ГОДИНА Наташа СТАНОЈКОВСКА-ТРАЈКОВСКА Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Филозофски факултет Институт за дефектологија Примено:10.07.2012 Прифатено: 21.07.2012...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/100-2012/2012-3-4-news/2709-fourth-international-congress-of-the-students-from-the-educational-rehabilitation-zagreb-11-to-13-may-2012
MULTIDIMETIONAL OUTCOME AND LONG-TERM EVALUATION OF NON-AVOIDANCE STUTTERUNG THERAPY
.contentpaneopen{ width:100% !important; } МУЛТИДИМЕНЗИОНАЛЕН ИСХОД И ДОЛГОРОЧНА ЕВАЛУАЦИЈА НА ТЕРАПИЈАТА ЗА НЕИЗБЕГНУВАЊЕ НА ПЕЛТЕЧЕЊЕТО Евалуација со Интернационалната класификација на функционирањето, попреченоста и здравјето (ICF) Добринка...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/285-2015/2015-1-2-articles/2910-multidimetional-outcome-and-long-term-evaluation-of-non-avoidance-stuttering-therapy
INCLUSIVE EDUCATION OF BLIND AND VISUALLY IMPAIRED PUPILS IN SLOVENIA
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СЛЕПИ И СЛАБОВИДНИ УЧЕНИЦИ ВО СЛОВЕНИЈА Франц ЦАНКАР 1 Томи ДОЈЧ 1 Бојана ГЛОБAЧНИК 2 Андреја ПИНТEРИЌ 1 1 Национален образовен институт на Словенија 2 Универзитет на Приморска,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/241-2014/2014-3-4-articles/2867-inclusive-education-of-blind-and-visually-impaired-pupils-in-slovenia-fulltext
THE METHOD OF TEACHING AND EXAMINATION FOR INDIVIDUALS WITH VISUAL IMPAIRMENTS: THE SYSTEM IN INDIA AND JAPAN
.contentpaneopen{ width:100% !important; } МЕТОДОЛОГИЈА НА ПРЕДАВАЊЕ И ИСПРАШУВАЊЕ ЗА ЛИЦА СО ВИЗУЕЛНО ОШТЕТУВАЊЕ: СИСТЕМ ВО ИНДИЈА И ВО ЈАПОНИЈА Ритвика ЛАСКАР Оддел за едукација Алипурдуар Махила Махавидиалаја Западен Бенгал, Индија THE METHOD OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/241-2014/2014-3-4-articles/2861-the-metod-of-teaching-and-examination-for-individuals-with-visual-impairments-the-system-in-india-and-japan-full-text
THE BARRIERS TO INCLUSIVE EDU­CA­TION: MAPPING 10 YEARS OF SERBI­AN TEACHERS’ ARRITUDES TO­WARD INCLUSIVE EDUCATION
БАРИЕРИ ЗА ИНКЛУЗИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ: ПРЕГЛЕД НА СТАВОВИТЕ НА СРПСКИТЕ НАСТАВНИЦИ ЗА ИНКЛУЗИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ИЗМИНАТИТЕ 10 ГОДИНИ Вера РАЈОВИЌ, Оља ЈОВАНОВИЌ Центар за образование на наставници, Фи­ло­зоф­ски факултет, Универзитет во Белград THE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/86-2013/2013-3-4-articles/2744-the-barriers-to-inclusive-eduscastion-mapping-10-years-of-serbisan-teachers-arritudes-tosward-inclusive-education
DEVELOPMENT OF FINE MOTOR COORDINATION AND VISUAL-MOTOR INTEGRATION IN PRESCHOOL CHILDREN
РАЗВОЈ НА ФИНАТА МОТОРИКА И ВИЗУЕЛНО-МОТОРНАТА ИНТЕГРАЦИЈА КАЈ ДЕЦАТА НА ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ Харис МЕМИШЕВИЌ, Селмир ХАЏИЌ Центар за едукација и рехабилитација „Мјед e ница“justify; line-height: 115%;"> Сараево, Босна и Херцеговина DEVELOPMENT OF FINE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/93-2013/2013-1-2-articles/2721-development-of-fine-motor-coordination-and-visual-motor-integration-in-preschool-children
CELABRATION OF 3RD OF DECEMBER, INTERNATIONAL DAY OF PERSONS WITH DISABILITIES
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 3 ДЕКЕМВРИ - МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ Маја ФИЛИПОВСКА Институт за дефектологија, Филозофски факултет Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, Република Македонија CELABRATION...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/298-2016/2016-1-2-news/2954-celabration-of-3rd-of-december-international-day-of-persons-with-disabilities
CONTEMPORARY APPROACH TO DIAGNOSIS OF GENETIC CAUSES OF INTELLECTUAL DISABILITY
.contentpaneopen{ width:100% !important; } СОВРЕМЕН ПРИСТАП КОН ДИЈАГНОЗА НА ГЕНЕТСКИТЕ ПРИЧИНИ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ Ана ПЕТЕРЛИН Борут ПЕТЕРЛИН Клинички институт за медицинска генетика Универзитетски клинички центар Љубљана, Словенија...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/300-2016/2016-3-4-articles/2984-contemporary-approach-to-diagnosis-of-genetic-causes-of-intellectual-disability

Results 1 - 20 of 93

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in