Assuming inclusion is required, the following results were found.

DEVELOPMENTAL LEVEL OF THINKING OPERATIONS AT CHILDREN WITH SPEECH IMPAIRMENTS
НИВОТО НА РАЗВОЈОТ НА МИСЛОВНИТЕ ОПЕРАЦИИ КАЈ ДЕЦАТА СО ГОВОРНИ ТЕШКОТИ И Силвана ФИЛИПОВА1 Ана ПОПОВСКА1 Даринка ШОСТЕР2 Лаура ЃУРЧИНОВСКА3 Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Скопје 1 Факултет за специјална едукација и рехабилитација -...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/170-2008/2008-3-4-articles/1798-developmental-level-of-thinking-operations-at-children-with-speech-impairments
SOCIAL CARE SUPPORT SERVICES IN ENGLAND FOR CHILDREN AND ADULTS WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS AND THEIR FAMILIES
СЛУЖБИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ВО АНГЛИЈА ЗА ДЕЦА И ВОЗРАСНИ КОИ СЕ ЗАБОЛЕНИ ОД РАЗНОВИДНИ ФОРМИ НА АУТИЗАМ И НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА Дејвид ПРИС Универзитет во Бирмингам, Велика Британија/Совет на областа Нортамптоншир, Велика Британија SOCIAL CARE SUPPORT...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/170-2008/2008-3-4-articles/1802-social-care-support-services-in-england-for-children-and-adults-with-autism-spectrum-disorders-and-their-families
Preface by the editorial board
ПРЕДГОВОР НА РЕДАКЦИЈАТА Почитувани читатели ,5.4pt;"> Оваа година Институтот за дефектологија го прославува својот 20-годишен јубилеј. Двае ­ сет години трновит пат во насока на едукација на студентите за една од најхуманите нау ­ ки, а тоа,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/94-2013/2013-1-2-info/1810-preface-by-the-editorial-board
ANALYSES OF THE TEACHER-PUPIL INTERACTION WITHIN THE INCLUSIVE CLASSROOM-CASE STUDY OF A CHILD WITH A COCHLEAR IMPLANT
АНАЛИЗА НА ИНТЕРАКЦИЈАТА МЕЃУ НАСТАВНИЦИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ ВО ИНКЛУЗИВНАТА УЧИЛНИЦА - СТУДИЈА НА ДЕТЕ СО КОХЛЕАРЕН ИМПЛАНТАНТ Зора ЈАЧОВА 1 Александра КАРОВСКА 2 Филозофски факултет Институт за дефектологија 1 Последипломец на Институтот за дефектологија 2...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/170-2008/2008-3-4-articles/1824-analyses-of-the-teacher-pupil-interaction-within-the-inclusive-classroom-case-study-of-a-child-with-a-cochlear-implant
OVERPROTECTION AND ADOLESCENTS WITH PHYISICAL DISABILITIES
ПРЕТЕРАНАТА ЗАШТИТА И АДОЛЕСЦЕН­ТИТЕ СО ФИЗИЧКА ПОПРЕЧЕНОСТ Симона Р. ОЖЕК Завод за оспособување на инвалидна младина Камник, Словенија OVERPROTECTION AND ADOLESCENTS WITH PHYISICAL DISABILITIES Simona R. OZHEK Centre for Education and Rehabilitation...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/201-2008/2008-1-2-articles/1828-overprotection-and-adolescents-with-phyisical-disabilities
EDUCATIONAL EFFECTS FROM THE WORK WITH A PROJECT CURRICULUM WITH HEARING IMPAIRED CHILDREN abstract
ОБРАЗОВНО-ВОСПИТНИ ЕФЕКТИ ОД РАБОТАТA НА ПРОЕКТНАТА НАСТАВА СО ДЕЦА СО ОШТЕТЕН СЛУХ Јасмина КОВАЧЕВИЌ Факултет за специјална едукација и рехабилитација, Универзитет во Белград, Србија EDUCATIONAL EFFECTS FROM THE WORK WITH A PROJECT CURRICULUM WITH...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/154-2008/2008-1-2-abstracts/1833-educational-effects-from-the-work-with-a-project-curriculum-with-hearing-impaired-children
SEXUAL EDUCATION FOR PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES abstract
СЕКСУАЛНА ЕДУКАЦИЈА НА ЛИЦАТА СО МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА Александар КАРАНФИЛОСКИ 1 Владимир ТРАЈКОВСКИ 2 Здружение за Down-ов синдром, Загреб 1 Филозофски факултет, Институт за дефектологија, Скопје 2 SEXUAL EDUCATION FOR PERSONS WITH INTELLECTUAL...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/154-2008/2008-1-2-abstracts/1837-sexual-education-for-persons-with-intellectual-disabilities
SOCIAL SECURITY OF PEOPLE WITH DISABILITIES
СОЦИЈАЛНАТА СИГУРНОСТ НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ Љупчо АЈДИНСКИ Член на Национално координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност во РМ SOCIAL SECURITY OF PEOPLE WITH DISABILITIES Ljupcho AJDINSKI Member of the National Coordinative Body...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/204-2007/2007-3-4-articles/1863-social-security-of-people-with-disabilities
REHABILITATION PRACTICAL PROGRAMME
ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА Сузана КРАЈНЦ ЈОЛДИ Ќ Центар за едукација и рехабилитација на фи­зички хендикепирани деца и младинци Камник, Словенија REHABILITATION PRACTICAL PROGRAMME Suzana KRANJC JOLDIKJ Centre for Education and Rehabilitation...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/208-2007/2007-1-2-articles/1881-rehabilitation-practical-programme
NEED FOR CHANGING AND AMENDING THE LEGAL REGULATIONS abstract
ПОТРЕБА ОД МЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА Зоран КИТКАЊ Филозофски факултет Институт за дефектологија NEED FOR CHANGING AND AMENDING THE LEGAL REGULATIONS Zoran KITKANJ Faculty of Philosophy Institute for Special Education and...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/156-2007/2007-1-2-abstracts/1882-need-for-changing-and-amending-the-legal-regulations-abstract
NEED FOR CHANGING AND AMENDING THE LEGAL REGULATIONS
ПОТРЕБА ОД МЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА Зоран КИТКАЊ Филозофски факултет Институт за дефектологија NEED FOR CHANGING AND AMENDING THE LEGAL REGULATIONS Zoran KITKANJ Faculty of Philosophy Institute for Special Education and...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/208-2007/2007-1-2-articles/1883-need-for-changing-and-amending-the-legal-regulations
THE STATUS OF THE EMPLOYED PEOPLE WITH MENTAL RETARDATION IN THE PROTECTIVE COMPANIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA ACCORDING TO THE CONTEMPORARY LEGISLATION
СТАТУСОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ ЛИЦА СО МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА ВО ЗАШТИТНИТЕ ДРУШТВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СОГЛАСНО ПОСТОЕЧКАТА ЛЕГИСЛАТИВА Магдалена ДИМКОВА 1 Ристо ПЕТРОВ 2 Невработен дефектолог 1 Редовен професор на Филозофски факултет Институт за...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/215-2006/2006-1-2-articles/1912-the-status-of-the-employed-people-with-mental-retardation-in-the-protective-companies-in-the-republic-of-macedonia-according-to-the-contemporary-legislation
CASE REPORT OF A MENTALLY RETARDED CHILD
ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ НА ДЕТЕ СО МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА Василка ГАЛЕВСКА студент на постдипломски студии на Институтот за дефектологија CASE REPORT OF A MENTALLY RETARDED CHILD Vasilka GALEVSKA student of post-graduated studies at the Institute for Special...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/215-2006/2006-1-2-articles/1914-case-report-of-a-mentally-retarded-child
TOWARDS REAL STAKEHOLDER COOPERATION IN EUROPE
КОН ВИСТИНСКАТА СОРАБОТКА НА ЧИНИТЕЛИТЕ ВО ЕВРОПА Јеле РЕЈНАРТ Стратешки офицер на ЕАСПД TOWARDS REAL STAKEHOLDER COOPERATION IN EUROPE Jelle REYNAERT Policy Officer EASPD Што е чинител? What is a stakeholder? Постојат многубројни дефиниции за...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/215-2006/2006-1-2-articles/1923-towards-real-stakeholder-cooperation-in-europe
EFFECTS OF DEVELOPMENTAL–COMPENSATORY PROGRAMME IN ACTIVITIES WITH CHILDREN WITH SEVERE MENTAL RETARDATION
ЕФЕКТИ ОД РАЗВОЈНО-КОМПЕНЗАТОРНАТА ПРОГРАМА ВО РАБОТАТА СО ДЕЦА СО ТЕШКА МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА Горан АЈДИНСКИ 1 Татјана ТАКАШМАНОВА 2 Ристо ПЕТРОВ 1 Драгослав КОПАЧЕВ 1 Филозофски факултет Институт за дефектологија 1 Институт за психологија 2 EFFECTS OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/218-2005/2005-3-4-articles/1936-effects-of-developmentalcompensatory-programme-in-activities-with-children-with-severe-mental-retardation
A SCHOOL TO MATCH ANY CHILD abstract
Сулејман Хрњица, Вера Рајовиќ, Татјана Чолин, Ксенија Крстиќ и Дијана Допуновиќ УЧИЛИШТЕ ПО МЕРКА НА ДЕТЕТО ПРИРАЧНИК ЗА РАБОТА СО УЧЕНИЦИ ПОПРЕЧЕНИ ВО РАЗВОЈОТ ВО РЕДОВНИТЕ УЧИЛИШТА Софија М . АРНАУДОВА Филозофски факултет Институт за социјална работа...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/224-2005/2005-3-4-reviews/1941-a-school-to-match-any-child-abstract
EDUCATION-PROFESSIONAL VISIT OF THE UNIVERSITY “LA SAPIENZA” IN ROME, ITALY
НАУЧНО СТРУЧНА ПОСЕТА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ “LA SAPIENZA” ВО РИМ-ИТАЛИЈА Наташа ЧИЧЕВСКА-ЈОВАНОВА Филозофски факултет-Скопје Институт за дефектологија EDUCATION-PROFESSIONAL VISIT OF THE UNIVERSITY “LA SAPIENZA” IN ROME, ITALY Natasha CHICHEVSKA-JOVANOVA...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/219-2005/2005-3-4-news/1945-education-professional-visit-of-the-university-la-sapienza-in-rome-italy
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 7 Issue 1-2, 2007
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 8,Issue 1-2,2007 Contents [ Full-Text PDF ] Preface by the Editorial Board Special education-professional and scientific issues Medical treatment Views-Opinions-Dilemmashref="#survey"...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/175-2007/2007-1-2-info/1948-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-7-issue-1-2-2007
INCLUSIVE EDUCATION OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS IN REPUBLIC OF MACEDONIA abstract
ИНКЛУЗИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Зора ЈАЧОВА Филозофски факултет Институт за дефектологија Скопје, Македонија INCLUSIVE EDUCATION OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS IN REPUBLIC OF MACEDONIA Zora JACHOVA Faculty...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/163-2004/2004-1-2-abstracts/1989-inclusive-education-of-children-with-special-needs-in-republic-of-macedonia-abstract
PROCESS OF DEINSTITUTIONALIZATION OF CHILDREN FROM SPECIAL INSTITUTE IN DEMIR KAPIJA
ПРОЦЕСОТ НА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА ДЕЦА ОД СПЕЦИЈАЛНИОТ ЗАВОД ВО ДЕМИР КАПИЈА Ристо ПЕТРОВ 1 Драгослав КОПАЧЕВ 1 Татјана ТАКАШМАНОВА 2 Филозофски факултет Институт за дефектологија 1 Институт за психологија 2 Скопје, Македонија PROCESS OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/230-2004/2004-1-2-articles/2001-process-of-deinstitutionalization-of-children-from-special-institute-in-demir-kapija

Results 1 - 20 of 162

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in