Assuming inclusive is required, and education is required, the following results were found.

Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 9, Issue 3-4, 2008
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 9,Issue 3-4,2008 Contents [ PDF ] Preface by the Editorial Board Special education-professional and scientific issues Medical treatment...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/172-2008/2008-3-4-info/1792-current-issue
IMPLEMENTATION OF THE BOLOGNA PROCESS AT THE INSTITUTE OF SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА БОЛОЊСКИОТ ПРОЦЕС НА ИНСТИТУТОТ ЗА ДЕФЕКТОЛОГИЈА Даниела ДИМИТРОВА - РАДОЈИЧИЌ Наташа ЧИЧЕВСКА - ЈОВАНОВА Филозофски факултет Институт за дефектологија IMPLEMENTATION OF THE BOLOGNA PROCESS AT THE INSTITUTE OF SPECIAL EDUCATION AND...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/204-2007/2007-3-4-articles/1839-implementation-of-the-bologna-process-at-the-institute-of-special-education-and-rehabilitation
BARRIERS-CURRENT CONDITIONS AND RECOMMENDATIONS FOR OVERCOMING THEM
БАРИЕРИ - МОМЕНТАЛНА СОСТОЈБА И ПРЕПОРАКИ ЗА НИВНО НАДМИНУВАЊЕ Бранимир ЈОВАНОВСКИ Претседател на Федерацијата за спорт на инвалидите на Република Македонија BARRIERS-CURRENT CONDITIONS AND RECOMMENDATIONS FOR OVERCOMING THEM BranimirJOVANOVSKI...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/204-2007/2007-3-4-articles/1857-barriers-current-conditions-and-recommendations-for-overcoming-them
NEED FOR CHANGING AND AMENDING THE LEGAL REGULATIONS
ПОТРЕБА ОД МЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА Зоран КИТКАЊ Филозофски факултет Институт за дефектологија NEED FOR CHANGING AND AMENDING THE LEGAL REGULATIONS Zoran KITKANJ Faculty of Philosophy Institute for Special Education and...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/208-2007/2007-1-2-articles/1883-need-for-changing-and-amending-the-legal-regulations
ANALYSIS OF THE WRITING PROCESS IN CHILDREN WITH IMPEDIMENTS IN READING AND WRITING abstract
mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> АНАЛИЗА НА ПРОЦЕСОТ НА ПИШУВАЊЕ КАЈ ДЕЦАТА СО ТЕШКОТИИ ВО ЧИТАЊЕТО И ПИШУВАЊЕТО Билјана НАУМОВСКА Медицински центар „Трифун Пановски“-оддел за ментално здравје-Битола102);">...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/206-2007/2007-3-4-thesis-abstracts/1890-analysis-of-the-writing-process-in-children-with-impediments-in-reading-and-writing-abstract
ROLE OF MOBILE SPECIAL EDUCATOR AND MOTOR-DISABLED CHILDREN IN REGULAR PRIMARY SCHOOL abstract
УЛОГАТА НА ДЕФЕКТОЛОГ И ДЕЦАТА СО МОТОРНИ ПРЕЧ КИ ВО РЕДОВНИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Сузана КРАЈНЦ ЈОЛДИЌ Завод за оспособување на инвалидна младина Камник, Нови трг 43/а, 1241 Камник, Словенија ROLE OF MOBILE SPECIAL EDUCATOR AND MOTOR-DISABLED CHILDREN IN...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/158-2006/2006-1-2-abstracts/1915-role-of-mobile-special-educator-and-motor-disabled-children-in-regular-primary-school-abstract
ROLE OF MOBILE SPECIAL EDUCATOR AND MOTOR-DISABLED CHILDREN IN REGULAR PRIMARY SCHOOL
УЛОГАТА НА ДЕФЕКТОЛОГ И ДЕЦАТА СО МОТОРНИ ПРЕЧ КИ ВО РЕДОВНИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Сузана КРАЈНЦ ЈОЛДИЌ Завод за оспособување на инвалидна младина Камник, Нови трг 43/а, 1241 Камник, Словенија ROLE OF MOBILE SPECIAL EDUCATOR AND MOTOR-DISABLED CHILDREN IN...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/215-2006/2006-1-2-articles/1916-role-of-mobile-special-educator-and-motor-disabled-children-in-regular-primary-school
SERVICE INSTITUTIONS IN MACEDONIA FOR CARE, EDUCATION AND REHABILITATION OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATION NEEDS
СЕРВИСНИТЕ СЛУЖБИ ВО МАКЕДОНИЈА ЗА ЗАШТИТА, ОБРАЗОВАНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦАТА СО ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ (развој и состојба, законска рамка, новини и предизвици, предлози) Одржано предавање на 16 и 17 ноември 2006 годи на на Филозофскиот...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/215-2006/2006-1-2-articles/1917-service-institutions-in-macedonia-for-care-education-and-rehabilitation-of-children-with-special-education-needs
PROPOSALS FOR MORE APPROPRIATE EDUCATION OF CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL PROBLEMS AND SPECIAL EDUCATION NEEDS
ПРЕДЛОЗИ ЗА ПОСООДВЕТНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА СО РАЗВОЈНИ ПРОБЛЕМИ И ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ Од расправата по Нацрт националната програма за развој на образованието во РМ водена во втората половина на 2004 година Љупчо АЈДИНСКИ Филозофски факултет...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/218-2005/2005-3-4-articles/1940-proposals-for-more-appropriate-education-of-children-with-developmental-problems-and-special-education-needs
A SCHOOL TO MATCH ANY CHILD
Сулејман Хрњица, Вера Рајовиќ, Татјана Чолин, Ксенија Крстиќ и Дијана Допуновиќ УЧИЛИШТЕ ПО МЕРКА НА ДЕТЕТО ПРИРАЧНИК ЗА РАБОТА СО УЧЕНИЦИ ПОПРЕЧЕНИ ВО РАЗВОЈОТ ВО РЕДОВНИТЕ УЧИЛИШТА Софија М . АРНАУДОВА Филозофски факултет Институт за социјална работа...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/224-2005/2005-3-4-reviews/1942-a-school-to-match-any-child
EDUCATION-PROFESSIONAL VISIT OF THE UNIVERSITY “LA SAPIENZA” IN ROME, ITALY
НАУЧНО СТРУЧНА ПОСЕТА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ “LA SAPIENZA” ВО РИМ-ИТАЛИЈА Наташа ЧИЧЕВСКА-ЈОВАНОВА Филозофски факултет-Скопје Институт за дефектологија EDUCATION-PROFESSIONAL VISIT OF THE UNIVERSITY “LA SAPIENZA” IN ROME, ITALY Natasha CHICHEVSKA-JOVANOVA...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/219-2005/2005-3-4-news/1945-education-professional-visit-of-the-university-la-sapienza-in-rome-italy
FIRST CONGRESS WITH AN INTERNATIONAL PARTICIPATION FOR THE SURDOLOGY STUDENTS “LET US OVERCOME THE QUIETNESS TOGETHER”
ПРВ КОНГРЕС СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО ЗА СТУДЕНТИТЕ ПО СУРДОЛОГИЈА - „ ДА ЈА ПОБЕДИМЕ ТИШИНАТА ЗАЕДНО “ FIRST CONGRESS WITH AN INTERNATIONAL PARTICIPATION FOR THE SURDOLOGY STUDENTS “LET US OVERCOME THE QUIETNESS TOGETHER” Александра КАРОВСКА Филозофски...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/202-2008/2008-1-2-news/1977-first-congress-with-an-international-participation-for-the-surdology-students-let-us-overcome-the-quietness-together
INTEGRATION-INCLUSION abstract
ИНТЕГРАЦИЈА-ИНКЛУЗИЈА Весна КЕРАМИТЧИЕВСКА-БИЛЈАНОВСКА 1 Роберта МИТРЕВСКА 1 Нада САБОЛИЌ 2 ПОУ „Д-р Златан Сремец”-Скопје 1 ОУ „Крум Тошев”-Скопје 2 INTEGRATION-INCLUSION Vesna KERAMITCHIEVSKA-BILJANOVSKA 1 Roberta MITREVSKA 1 Nada SABOLICH 2 Special...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/163-2004/2004-1-2-abstracts/2002-integration-inclusion-abstract
VISIT OF SPECIAL SCHOOLS AND INSTITUTIONS IN GERMANY
Весна КОСТИЌ-ИВАНОВИЌ Vesna KOSTIKJ-IVANOVIKJ ПОСЕТА НА СПЕЦИЈАЛНИ УЧИЛИШНИ УСТАНОВИ ВО ГЕРМАНИЈА VISIT OF SPECIAL SCHOOLS AND INSTITUTIONS IN GERMANY Преку проект на Темпус „Во фокус”, кој се спроведува на Институтот за дефектологија при Филозофскиот...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/231-2004/2004-1-2-news/2049-visit-of-special-schools-and-institutions-in-germany
Библиографија
Библиографија 1. Ziggler, E. H. Hodapp, R.: Understanding Mental Retardation, Cambridge University Press, 1993. 2. Jonsson, T.: Framework for Action on Special Needs Education, Inclusive Education, Geneve, UNDP, 1995. 3. Brittonil L.: Montessori: Play...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/196-1997/1997-3-info/2472-2009-08-25-04-53-52
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 10, Issue 1-2, 2009
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 10,Issue 1-2,2009
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/152-2009/2009-1-2-info/2543-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-10-issue-1-2-2009
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 10, Issue 3-4, 2009
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 10,Issue 3-4,2009
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/135-2009/2009-3-4-info/2561-journal-of-special-education-and-rehabilitationvolume-10issue-3-42009
60 YEARS OF EDUCATION, REHABILITATION AND EMPLOYMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
60 ГОДИНИ ВОСПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЈА И ВРАБОТУВАЊЕ НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Ангелка ВЕЛКОСКА Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Филозофски факултет Институт за дефектологија 60 YEARS OF EDUCATION, REHABILITATION AND...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/122-2010/2010-3-4-news/2621-60-years-of-education-rehabilitation-and-employment-of-persons-with-disabilities-in-the-republic-of-macedonia
EDITORIAL PREFACE
ПРЕДГОВОР НА РЕДАКЦИЈАТАstyle="width:18.45pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="25"> Почитувани читатели ,style="font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif";color:#333333"> Се наоѓаме пред новиот број на списанието Дефектолошка...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/117-2011/2011-1-2-info/2628-editorial-preface
SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION SCIENCE AND / OR PRACTICE
СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НАУКА И / ИЛИ ПРАКСА6.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif";color:black;mso-ansi-language:RU"> SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION SCIENCE AND / OR PRACTICE Оливера...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/116-2011/2011-1-2-news/2642-special-education-and-rehabilitation-science-and-or-practice

Results 1 - 20 of 122

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in