Assuming leisure is required, the following results were found.

MULTIPLE DISORDERS IN PEOPLE WITH MILD AND HARD MENTAL RETARDATION AND THEIR INFLUENCE ON PSYCHOMOTOR ORGANIZATION
МУЛТИПНИТЕ ОШТЕТУВАЊА КАЈ ЛИЦАТА СО УМЕРЕНА И ТЕШКА МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА И НИВНОТО ВЛИЈАНИЕ НА НИВОТО НА ПСИХОМОТОРНАТА ОРГАНИЗИРАНОСТ Тања МИШОВСКА-СТОЈКОВСКА ЈУ Специјален завод Демир Капија MULTIPLE DISORDERS IN PEOPLE WITH MILD AND HARD MENTAL...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/206-2007/2007-3-4-thesis-abstracts/1870-multiple-disorders-in-people-with-mild-and-hard-mental-retardation-and-their-influence-on-psychomotor-organization-abstract
AN INTER-UNIVERSITY CO-OPERATION. REPORT OF A 2-YEAR EXPERIENCE
МЕЃУУНИВЕРЗИТЕТСКА СОРАБОТКА. ИЗВЕШТАЈ ЗА ДВЕГОДИШНОТО ИСКУСТВО Вивиана ЛАНГЕР 2 , Горан АЈДИНСКИ 1 , Роза ФЕРИ 2 , Ристо ПЕТРОВ 1 Институт за дефектологија, Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“-Скопје, Македонија 1 Оддел за динамична...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/215-2006/2006-1-2-articles/1905-an-inter-university-co-operation-report-of-a-2-year-experience
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 2, Issue 2-3,1998
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 2, Issue 2-3,1998
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/193-1998/1998-2-3-info/2223-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-2-issue-2-31998
Journal of Special Education and Rehabilitation blanko contents
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 2, Issue 2-3,1998
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/9-uncategorised/2224-journal-of-special-education-and-rehabilitation-blanko-contents
ORGANIZATION AND STRUCTURE OF ACTIVITIES IN THE GROUP OF CHILDREN WITH MODERATE MENTAL UNDERDEVELOPMENT FROM 3 TO 6 YEARS OF AGE AND IN THE EARLY DIAGNOSIS CONSULTING-ROOM OF THE DAMAGED CHILDREN’S DAY NURSERY OF PAZARDJIK-BUGARIJA
Name="caption"/>SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>Name="Medium List 2 Accent 2"/>3"/>Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/270-1997/1997-4-abstracts/2532-organization-and-structure-of-activities-in-the-group-of-children-with-moderate-mental-underdevelopment-from-3-to-6-years-of-age-and-in-the-early-diagnosis-consulting-room-of-the-damaged-childrens-day-nursery-of-pazardjik-bugarija
Manifesto
Манифест Manifesto Основни стандарди за здравствена грижа за лицата со интелектуални пречки во развојот Ротердам 2003 Basic Standards of Health care for People with Intellectual Disabilities Rotterdam 2003 Примено: 22.05.2010 Прифатено: 14.06.2010 UDK:...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/122-2010/2010-3-4-news/2623-manifesto
ASSESSMENT OF THE INDEPENDENCE IN PERFORMING DAILY ACTIVITIES AND THE NEED FOR OCCUPATIONAL THERAPY IN PERSONS WITH MULTIPLE SCLEROSIS
ПРОЦЕНКА НА САМОСТОЈНОСТА ВО ИЗВЕДУВАЊЕТО НА СЕКОЈДНЕВНИТЕ АКТИВНОСТИ И ПОТРЕБАТА ОД ОКУПАЦИОНА ТЕРАПИЈА КАЈ ЛИЦАТА СО МУЛТИПЛЕКС СКЛЕРОЗА Оливера РАШИЌ-ЦАНЕВСКА Филозофски факултет Институт за дефектологија - Скопје М-р Оливера Рашиќ-Цаневска ја...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/91-2013/2013-3-4-thesis-abstracts/2751-assessment-of-the-independence-in-performing-daily-activities-and-the-need-for-occupational-therapy-in-persons-with-multiple-sclerosis
"THE OTHER" IN THE LIGHT OF INTEGRATION AND INCLUSION IN THE ISRAELI EDUCATIONAL SYSTEM AND SOCIETY: A "SIGNIFICANT OTHER" INDEED?
„ДРУГИОТ“ ВО СВЕТЛОТО НА ИН ТЕГ РА ЦИ ЈАТА И ИНКЛУЗИЈАТА ВО ИЗ РАЕЛ СКИОТ ЕДУКАТИВЕН СИСТЕМ И ВО ИЗРАЕЛСКОТО ОПШТЕСТВО: НА ВИС ТИНА „ЗНАЧАЕН ДРУГ“? Зафи ТИМОР Факултет за едукација, Колеџ за едукација, технологија и уметност „Кибуцим“, Тел Авив, Израел...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/86-2013/2013-3-4-articles/2774-qthe-otherq-in-the-light-of-integration-and-inclusion-in-the-israeli-educational-system-and-society-a-qsignificant-otherq-indeed-full-text
EVIDENCE-BASED ASSESSMENT OF VOICE DISORDERS: A THEORETICAL OVERVIEW AND MODEL - Full Text
ДИЈАГНОСТИКА БАЗИРАНА ВРЗ ДОКАЗИ ПРИ НАРУШУВАЊА НА ГЛАСОТ: ТЕОРЕТСКИ ПРЕГЛЕД И МОДЕЛstyle="mso-bidi-font-weight:normal"> EVIDENCE-BASED ASSESSMENT OF VOICE DISORDERS: A THEORETICAL OVERVIEW AND MODEL Добринка ГЕОРГИЕВА 1 Ана...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/115-2011/2011-1-2-articles/2634-evidence-based-assessment-of-voice-disorders-a-theoretical-overview-and-model-full-text
RELATION BETWEEN QUALITY OF LIFE, CHOICE MAKING, AND FUTURE EXPECTATIONS IN ADULTS WITH INTELLECTUAL DISABILITY
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ЗАВИСНОСТА МЕЃУ КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТОТ, МОЖНОСТИТЕ ЗА ПРАВЕЊЕ ИЗБОР И ОЧЕКУВАЊАТА ЗА ИДНИНАТА КАЈ ВОЗРАСНИТЕ ЛИЦА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ Весна КОСТИЌ-ИВАНОВИЌ 1 Наташа ЧИЧЕВСКА-ЈОВАНОВА 2 1 ПОУ „Д-р...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/300-2016/2016-3-4-articles/2987-relation-between-quality-of-life-choice-making-and-future-expectations-in-adults-with-intellectual-disability
GUIDED EMPLOYMENT – RIGHTS AND OPPORTUNITIES FOR PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITIES
.contentpaneopen{ width:100% !important; } НАСОЧЕНО ВРАБОТУВАЊЕ - ПРАВА И МОЖНОСТИ ЗА ЛИЦАТА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ Ерна ЖГУР Универзитет во Љубљана, Педагошки факултет Љубљана, Словенија GUIDED EMPLOYMENT – RIGHTS AND OPPORTUNITIES FOR PEOPLE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/306-2017/2017-1-2-articles/3015-guided-employment-rights-and-opportunities-for-people-with-intellectual-disabilities
THE INFLUENCE OF EDUCATIONAL SETTING ON BRAILLE USAGE
ВЛИЈАНИЕТО НА ПОСТАВЕНОСТА НА ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМ ВРЗ УПОТРЕБАТА НА БРАЈОВОТО ПИСМО Влатка ПЕНАВА1 Анте БИЛИЌ ПРЦИЌ1 Лидија ИЛИЧИЌ1 1Факултет за Едукациски и Рехабилитациски Науки, Универзитет во Загреб 2Основно училиште Печине, Ријека THE INFLUENCE OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/324-2018/2018-1-abstracts/3044-the-influence-of-educational-setting-on-braille-usage
THE FACTORS OF OCCUPATIONAL CHOICE OF PERSONS WITH CHRONIC SPINAL CORD INJURY IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈААТ ВРЗ ИЗБОРОТ НА ПРОФЕСИЈА КАЈ ЛИЦАТА СО ХРОНИЧНА ПОВРЕДА НА РБЕТНИОТ СТОЛБ ВО РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА Аленка ФИДЛЕР 1 Мајда ШМИДТ 2 1 Факултет за уметност УМ, Марибор, Словенија 2 Педагошки...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/311-2017/2017-3-4-articles/3031-the-factors-of-occupational-choice-of-persons-with-chronic-spinal-cord-injury-in-the-republic-of-slovenia
GUIDED READING PROGRAMME FOR PRISONERS: AN OUTCOME-ORIENTED APPROACH
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ПРОГРАМА ЗА НАСОЧЕНО ЧИТАЊЕ ЗА ЗАТВОРЕНИЦИ: ПРИСТАП НАСОЧЕН КОН РЕЗУЛТАТОТ Жељка БАГАРИЌ 1 Љиљана МИКШАЈ-ТОДОРОВИЌ 2 Ксенија БУТОРАЦ 3 1 Министерство за внатрешни работи, Полициска управа 2 Универзитет во...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/285-2015/2015-1-2-articles/2913-guided-reading-programme-for-prisoners-an-outcome-oriented-approach
DEVELOPMENT OF A QUALITY OF LIFE APPROACH: ISSUES ACROSS THE LIFESPAN
РАЗВИВАЊЕ НА ПРИСТАПОТ НА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВЕЕЊЕ : ПРОБЛЕМИ ВО ТЕКОТ НА ЖИВОТНИОТ ВЕК DEVELOPMENT OF A QUALITY OF LIFE APPROACH: ISSUES ACROSS THE LIFESPAN Рој И. БРАУН Универзитет во Калгари, Канада и Универзитетот Флиндерс, Австралија, Универзитет во...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/104-2012/2012-1-2-articles/2682-development-of-a-quality-of-life-approach-issues-across-the-lifespan
QUALITY OF LIFE OF PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITY IN DIFFERENT TYPES OF HOUSING
КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТОТ НА ЛИЦАТА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ ВО РАЗЛИЧНИ ВИДОВИ ДОМУВАЊЕ Даниела ТАМАШ Санела СЛАВКОВИЌ QUALITY OF LIFE OF PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITY IN DIFFERENT TYPES OF HOUSING Daniela TAMAŠ Sanela SLAVKOVIĆ Вовед...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/327-2018/2018-3-4-articles/3071-quality-of-life-of-people-with-intellectual-disability-in-different-types-of-housing
PEDAGOGICAL DIMENSIONS OF THE LEISURE
Анета БАРАКОВСКА Педагошките димензии на слободното време Слободното време во современото општество, посебно во периодот на интезивните општествени промени, станува сé поизразено подрачје и на воспитно-образовната дејност, а наедно значи и нова...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/261-1998/1998-2-3-articles/2188-2009-08-11-19-38-08
PEDAGOGICAL DIMENSIONS OF THE LEISURE
1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> Aneta BARAKOVSKA PEDAGOGICAL DIMENSIONS OF THE LEISURE The leisure is the phenomenon which needs a special treatment and research, because...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/262-1998/1998-2-3-abstracts/2214-pedagogical-dimensions-of-the-leisure
THE INFLUENCE OF EDUCATIONAL SETTING ON BRAILLE USAGE
ВЛИЈАНИЕТО НА ПОСТАВЕНОСТА НА ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМ ВРЗ УПОТРЕБАТА НА БРАЈОВОТО ПИСМО 1 Влатка ПЕНАВА 1 Анте БИЛИЌ ПРЦИЌ 2 Лидија ИЛИЧИЌ 1Факултет за Едукациски и Рехабилитациски Науки, Универзитет во Загреб 2Основно училиште Печине, Ријека THE INFLUENCE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/317-2018/2018-1-articles/3040-the-nfluence-of-educational-setting-on-braille-usage

Results 1 - 19 of 19

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in