Assuming mild is required, and intellectual is required, and disability is required, the following results were found.

Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 8 Issue 1-2, 2008
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 9,Issue 1-2,2008 Contents [ Full-Text PDF ] Preface by the Editorial Board Special education-professional and scientific issues Medical treatment Views-Opinions-Dilemmasmce_href="#survey">...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/199-2008/2008-1-2-info/1812-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-8-issue-1-2-2009
THE CURRICULUMS OF THE ELEMENTARY EDUCATION FOR STUDENTS WITH MOTOR DISABILITIES
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА УЧЕНИЦИ TE СО МОТОРНИ ПОПРЕЧЕНОСТИ Радмила Ч УКИ Ќ , Гордана ОДОВИ Ќ , Фади љ ЕМИНОВ ИЌ Факултет за специјална едукација и рехабилитација, Белград THE CURRICULUMS OF THE ELEMENTARY EDUCATION FOR STUDENTS...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/208-2007/2007-1-2-articles/1887-the-curriculums-of-the-elementary-education-for-students-with-motor-disabilities
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 6 Issue 1-2, 2005
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 6,Issue 1-2,2005 Contents [ Full-Text PDF ] Special education-professional and scientific issues Medical treatment Psychological and pedagogical survey Views-Opinions-Dilemmashref="#social"...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/179-2005/2005-1-2-info/1979-abstractjournal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-6-issue-1-2-2005
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 10, Issue 1-2, 2009
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 10,Issue 1-2,2009
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/152-2009/2009-1-2-info/2543-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-10-issue-1-2-2009
SEX EDUCATION OF PERSONS WITH DISABILITIES
ПОЛОВА ЕДУКАЦИЈА НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ Оливера РАШИЌ Владимир ТРАЈКОВСКИ Филозофски факултет Институт за дефектологија SEX EDUCATION OF PERSONS WITH DISABILITIES Olivera RASHIKJ Vladimir TRAJKOVSKI Faculty of Philosophy - Institute of Special...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/150-2009/2009-1-2-articles/2547-sex-education-of-persons-with-disabilities
AGING ADULTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES: PERSPECTIVES ON EMERGING SERVICE CONCERNS
СТАРЕЕЊЕ НА ВОЗРАСНИТЕ СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ: ПЕРСПЕКТИВИ НА ПРОЈАВЕНИТЕ СЕРВИСНИ ГРИЖИ Метју П. ЏЕНИКИ Оддел за инвалидност и човечки развој Универзитет на Илиноис, Чикаго Чикаго, Илиноис САД AGING ADULTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES:...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/126-2010/2010-1-2-articles/2603-aging-adults-with-intellectual-disabilities-perspectives-on-emerging-service-concerns
Manifesto
Манифест Manifesto Основни стандарди за здравствена грижа за лицата со интелектуални пречки во развојот Ротердам 2003 Basic Standards of Health care for People with Intellectual Disabilities Rotterdam 2003 Примено: 22.05.2010 Прифатено: 14.06.2010 UDK:...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/122-2010/2010-3-4-news/2623-manifesto
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 14, Issue 3-4, 2013
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 14, Issue 3-4, 2013
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/90-2013/2013-3-4-info/2736-journal-of-special-education-and-rehabilitationvolume-14issue-3-42013
EDITORIAL OFFICE PREFACE
ПРЕДГОВОР НА РЕДАКЦИЈАТА Драги читатели, На еден месец пред прославувањето на 20-годишниот јубилеј на Институтот за де­фек­то­ло­ги­ја,ко­ле­гите забрзано ги спроведуваат последните подготовки. Како што беше веќе наведено во ми­на­тиот...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/90-2013/2013-3-4-info/2776-editorial-office-preface-2013-3-4
THE BARRIERS TO INCLUSIVE EDU­CA­TION: MAPPING 10 YEARS OF SERBI­AN TEACHERS’ ARRITUDES TO­WARD INCLUSIVE EDUCATION
БАРИЕРИ ЗА ИНКЛУЗИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ: ПРЕГЛЕД НА СТАВОВИТЕ НА СРПСКИТЕ НАСТАВНИЦИ ЗА ИНКЛУЗИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ИЗМИНАТИТЕ 10 ГОДИНИ Вера РАЈОВИЌ, Оља ЈОВАНОВИЌ Центар за образование на наставници, Фи­ло­зоф­ски факултет, Универзитет во Белград THE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/86-2013/2013-3-4-articles/2744-the-barriers-to-inclusive-eduscastion-mapping-10-years-of-serbisan-teachers-arritudes-tosward-inclusive-education
COMPARISONS OF SELF-EFFICACY AND HOPE AMONG STUDENTS WITH AND WITHOUT LEARNING DISABILITIES
СПОРЕДБА НА САМОЕФИКАСНОСТА И НАДЕЖТА МЕЃУ УЧЕНИЦИТЕ СО ПОТЕШКОТИИ ВО УЧЕЊЕТО И УЧЕНИ­ЦИТЕ БЕЗ ПОТЕШКОТИИ ВО УЧЕЊЕТО Мохамад ХОЏАТИ 1 Мохамад АБАЗИ 2 1 Оддел за едукација, Сахнех Бренч, Универзитет „Исламик Азад“, Сахнех, Керманшах, Иран 2 Одделза...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/93-2013/2013-1-2-articles/2725-comparisons-of-self-efficacy-and-hope-among-students-with-and-without-learning-disabilities
RELATION BETWEEN QUALITY OF LIFE, CHOICE MAKING, AND FUTURE EXPECTATIONS IN ADULTS WITH INTELLECTUAL DISABILITY
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ЗАВИСНОСТА МЕЃУ КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТОТ, МОЖНОСТИТЕ ЗА ПРАВЕЊЕ ИЗБОР И ОЧЕКУВАЊАТА ЗА ИДНИНАТА КАЈ ВОЗРАСНИТЕ ЛИЦА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ Весна КОСТИЌ-ИВАНОВИЌ 1 Наташа ЧИЧЕВСКА-ЈОВАНОВА 2 1 ПОУ „Д-р...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/300-2016/2016-3-4-articles/2987-relation-between-quality-of-life-choice-making-and-future-expectations-in-adults-with-intellectual-disability
CONTEMPORARY APPROACH TO DIAGNOSIS OF GENETIC CAUSES OF INTELLECTUAL DISABILITY
.contentpaneopen{ width:100% !important; } СОВРЕМЕН ПРИСТАП КОН ДИЈАГНОЗА НА ГЕНЕТСКИТЕ ПРИЧИНИ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ Ана ПЕТЕРЛИН Борут ПЕТЕРЛИН Клинички институт за медицинска генетика Универзитетски клинички центар Љубљана, Словенија...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/300-2016/2016-3-4-articles/2984-contemporary-approach-to-diagnosis-of-genetic-causes-of-intellectual-disability
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 17, Issue 3-4, 2016
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 17, Issue 3-4, 2016
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/current-issue/299-2016/2016-3-4-info/2967-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-17-issue-3-4-2016
AN EVALUATION OF THE QUALITY OF LIFE OF HEARING IMPAIRED CHILDREN ATTENDING SPECIAL SCHOOLS IN THE SERBIAN EDUCATION SYSTEM
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ` ПРОЦЕНКА НА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТОТ НА ДЕЦАТА СО ОШТЕТЕН СЛУХ КОИ ПОСЕТУВААТ ПОСЕБНИ УЧИЛИШТА ВО СРПСКИОТ ОБРАЗОВЕН СИСТЕМ Радомир Бранислав АРСИЌ 1 Србољуб Властимир ЃОРЃЕВИЌ 2 1 Универзитет во Приштина -...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/306-2017/2017-1-2-articles/3010-an-evaluation-of-the-quality-of-life-of-hearing-impaired-children-attending-special-schools-in-the-serbian-education-system
THE REPRESENTATIONS OF TYPE OF DISABILITY, ETHNICITY AND AGE AND HOW THESE ARE ASSOCIATED WITH PARTICIPATION IN TEXTBOOKS
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ПРЕТСТАВЕНОСТА НА ВИДОТ НА ПОПРЕЧЕНОСТ, ЕТНИКУМОТ И ВОРАСТА И НИВНАТА ПОВРЗАНОСТ СО УЧЕСТВОТО ВО УЧЕБНИЦИТЕ Моника РАЈЧЕНБЕРГ Оддел за образование и специјална едукација, Универзитет Готенбург THE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/311-2017/2017-3-4-articles/3035-the-representations-of-type-of-disability-ethnicity-and-age-and-how-these-are-associated-with-participation-in-textbooks
QUALITY OF LIFE OF PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITY IN DIFFERENT TYPES OF HOUSING
КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТОТ НА ЛИЦАТА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ ВО РАЗЛИЧНИ ВИДОВИ ДОМУВАЊЕ Даниела ТАМАШ Санела СЛАВКОВИЌ QUALITY OF LIFE OF PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITY IN DIFFERENT TYPES OF HOUSING Daniela TAMAŠ Sanela SLAVKOVIĆ Вовед...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/327-2018/2018-3-4-articles/3071-quality-of-life-of-people-with-intellectual-disability-in-different-types-of-housing
INCLUSION OF CHILDREN WITH INTELLECTUAL AND MULTIPLE DISABILITIES: A COMMUNITY-BASED REHABILITATION APPROACH, INDIA - Abstract
ИНКЛУЗИЈА НА ДЕЦАТА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И КОМБИНИРАНИ ПРЕЧКИ: ПРИОД НА РЕХАБИЛИТАЦИЈАТА ЗАСНОВАНА ВО ЗАЕДНИЦАТА, ИНДИЈА Рам ЛАКХАН Одделение за посебни потреби Општинска училишна област во Јазу Сити САД6pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/92-2013/2013-1-2-abstracts/2726-inclusion-of-children-with-intellectual-and-multiple-disabilities-a-community-based-rehabilitation-approach-india
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 17, Issue 1-2, 2016
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 17, Issue 1-2, 2016
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/295-2016/2016-1-2-info/2945-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-17-issue-1-2-2016
Bibiliography
.contentpaneopen{ width:100% !important; } БИБЛИОГРАФИЈА Филип ЈУРТОСКИ Дефектолошка теорија и практика, Институт за дефектологија, Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, РепубликаМакедонија BIBLIOGRAPHY Filip JURTOSKI Journal...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/310-2017/2017-3-4-info/3020-bibliography

Results 1 - 20 of 52

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in