Assuming neuropsychological is required, the following results were found.

BIBLIOGRAPHY
БИБЛИОГРАФИЈА BIBLIOGRAPHY Ана ПЕТКОВСКА Ana PETKOVSKA Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Филозофски факултет Институт за дефектологија UDK: 016:376 “Ss Cyril and Methodius” University Faculty of Philosophy Institute of Special Education and...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/89-2014/2014-1-2-info/1811-bibliography
THE SYNTACTICAL ABILITY OF A YOUNG GIRL WITH WILLIAMS SYNDROME
СИНТАКСИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ДЕВОЈЧЕ СО ВИЛИЈАМСОВ СИНДРОМ Диана АРАПОВИЌ 1 , Вишна ПРАЊИЌ 2 Едукациски и рехабилитациски факултет 1 Школа за медицински сестри-Виноград 2 Загреб, Хрватска THE SYNTACTICAL ABILITY OF A YOUNG GIRL WITH WILLIAMS SYNDROME...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/201-2008/2008-1-2-articles/1834-the-syntactical-ability-of-a-young-girl-with-williams-syndrome
ABNORMALITIES OF THE GYRAL WINDOW IN AUTISM: A MACROSCOPIC CORRELATE TO A PUTATIVE MINICOLUMNOPATHY
АБНОРМАЛНОСТ НА ГИРАЛНИОТ ПРОЗОРЕЦ КАЈ АУТИЗМОТ : МИКРОСКОПСКИ КОРЕЛАТ НА ПРЕТПОСТАВЕНА МИНИКОЛУМНОПАТИЈА МануелФ . КАЗАНОВА 1 , Али ФАРАГ 2 , Ајман ЕЛ-БАЗ 2 , Меган МОТ 1 , Хосам ХАСАН 2 , Рахид ФАХМИ 2 , Ендрју Е. СВИТАЛА 1 1 Оддел за психијатрија и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/215-2006/2006-1-2-articles/1921-abnormalities-of-the-gyral-window-in-autism-a-macroscopic-correlate-to-a-putative-minicolumnopathy
АГРАМАТИЗМОТ КАКО ИЗОЛИРАН ОБЛИК НА СТЕКНАТОТО ЈАЗИЧНО РАСТРОЈСТВО
Миле ВУКОВИЌ, Гордана ТОМИЌ, Гордана ОЦИЌ АГРАМАТИЗМОТ КАКО ИЗОЛИРАН ОБЛИК НА СТЕКНАТОТО ЈАЗИЧНО РАСТРОЈСТВО Вовед Во најопшта смисла, аграматизмот може да се дефинира како јазично растројство што се манифестира со продукција на аграматични реченици....
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/235-2000/2000-3-4-articles/2098-2009-08-08-17-23-47
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 1, Issue 1,1997
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 1, Issue 1,1997
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/198-1997/1997-1-info/2387-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-1-issue-11997
EARLY DIAGNOSIS AS DETERMINATING FACTOR FOR PROFESSIONAL, RATIONAL AND EFFECTIVE TREATMENT OF CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DIFFICULTIES
Г. АЈДИНСКИ, С. БОШЊАКОВСКА, М. ДУКОВСКИ Л. УГРИНОВСКА, М. ЧАКАР, Л. БОГОЕВСКА РАНАТА ДИЈАГНОСТИКА КАКО ДЕТЕРМИНИРАЧКИ ФАКТОР ЗА СТРУЧЕН, РАЦИОНАЛЕН И ЕФИКАСЕН ТРЕТМАН НА ДЕЦАТА СО ПРЕЧКИ ВО РАЗВОЈОТ Без добра дијагностика нема ни добра рехабилитација...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/277-1997/1997-2-articles/2390-2009-08-23-02-39-22
NEUROREHABILITATION OF POST-TRAUMATIC STRESS AND DEPRESSIVE BEHAVIORS BY BRAIN STATE CONDITIONING
ПОДОБРУВАЊЕ НА ПОСТТРАУМАТСКИОТ СТРЕС И ДЕПРЕСИВНОТО ОДНЕСУВАЊЕ ПРЕКУ УВЕЖБУВАЊЕ НА СОСТОЈБАТА НА МОЗОКОТ Вијендра К. СИНГ, Ли ГЕРДИС Меѓународен истражувачки центар за состојбата на мозокот и технологии 15150 Н. Хајден Роад, стан 106 Скотсдејл,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/150-2009/2009-1-2-articles/2555-neurorehabilitation-of-post-traumatic-stress-and-depressive-behaviors-by-brain-state-conditioning
EXECUTIVE FUNCTIONS EVALUATION THROUGH EVOKED POTENTIALS AMONG CHILDREN WITH OBSESSIVE-COMPULSIVE DISORDER - Abstract
ПРОЦЕНКА НА ЕГЗЕКУТИВНИТЕ ФУНКЦИИ ПРЕКУ ЕВОЦИРАНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ КАЈ ДЕЦА СО ОПСЕСИВНО-КОМПУЛСИВНО РАСТРОЈСТВО Татјана ЗОРЧЕЦstyle="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Tahoma","sans-serif";color:black;mso-ansi-language:PL"> Нада...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/114-2011/2011-1-2-abstracts/2649-executive-functions-evaluation-through-evoked-potentials-among-children-with-obsessive-compulsive-disorder-abstract
LECTURE FOR REATTACH: INTRODUCTION OF A NEW SCHEMA THERAPY BY PAULA WEERKAMP - BARTHOLOMEUS
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ПРЕДАВАЊЕ ЗА ПОВТОРНО ПОВРЗУВАЊЕ ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА НОВ ВИД ШЕМАТСКА ТЕРАПИЈА ОД PAULA WEERKAMP – BARTHOLOMEUS Филип ЈУРТОСКИ Македонско научно здружение за аутизам Скопје, Р. Македонија LECTURE FOR REATTACH:...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/292-2015/2015-3-4-news/2935-lecture-for-reattach-introduction-of-a-new-schema-therapy-by-paula-weerkamp-bartholomeus
THE EFFECTIVENESS OF THEORY OF MIND TRAINING ON THE ADAPTIVE BEHAVIOR OF STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITY
ЕФЕКТОТ НА ОБУКАТА ЗА ТЕОРИЈА НА УМОТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕТО НА СОЦИЈАБИЛНОСТА КАЈ УЧЕНИЦИТЕ СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ Наргес АДИБСЕРЕШКИ Мехди Адулахзадех РАФИ Масуд КАРИМЛО Мерјам Хасанзаден АВАЛ Факултет при Универзитетот за добросостојба и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/82-2014/2014-1-2-articles/2765-the-effectiveness-of-theory-of-mind-training-on-the-adaptive-behavior-of-students-with-intellectual-disability
DIAGNOSIS AND THERAPY OF MOTOR DISTURBANCES IN CHILDREN WITH AUTISM
ДИЈАГНОЗА И ТЕРАПИЈА НА МОТОРНОТО НАРУШУВАЊЕ КАЈ ДЕЦАТА СО АУТИЗАМ Нели ВАСИЛЕВА Универзитет „Св. Климент Охридски“, Софија, Бугарија DIAGNOSIS AND THERAPY OF MOTOR DISTURBANCES IN CHILDREN WITH AUTISM Neli VASILEVA University "St. Kliment Ohridsky"...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/99-2012/2012-3-4-articles/2700-diagnosis-and-therapy-of-motor-disturbances-in-children-with-autism
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 16, Issue 3-4, 2015
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 16, Issue 3-4, 2015
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/289-2015/2015-3-4-info/2920-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-16-issue-3-4-2015
ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDERS IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS: CHARACTERISTICS AND REASONS FOR VITAMIN-MINERAL INTERVENTION
НАРУШУВАЊЕ НА ВНИМАНИЕТО И ХИПЕРАКТИВНОСТ КАЈ ДЕЦА СО АУТИСТИЧЕН СПЕКТАР НА НАРУШУВАЊА: КАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИЧИНИ ЗА ВИТАМИНСКО-МИНЕРАЛНА ИНТЕРВЕНЦИЈА ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDERS IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS: CHARACTERISTICS...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/317-2018/2018-1-articles/3041-attention-deficit-hyperactivity-disorders-in-children-with-autism-spectrum-disorders-characteristics-and-reasons-for-vitamin-mineral-intervention
REINFORCEMENT SENSITIVITY IN REOFFENDERS AND VIOLENT OFFENDERS
ОСЕТЛИВОСТ НА ПОТКРЕПУВАЊЕ КАЈ РЕЦИДИВИСТИ И НАСИЛНИ ПРЕСТАПНИЦИ Зоран КИТКАЊ1 Катерина НАУМОВА2 REINFORCEMENT SENSITIVITY IN REOFFENDERS AND VIOLENT OFFENDERS Zoran KITKANJ1 Katerina NAUMOVA2 ВОВЕД Поврзаноста меѓу особините на личноста и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/327-2018/2018-3-4-articles/3082-reinforcement-sensitivity-in-reoffenders-and-violent-offenders
5-REINFORCEMENT SENSITIVITY IN REOFFENDERS AND VIOLENT OFFENDERS
ОСЕТЛИВОСТ НА ПОТКРЕПУВАЊЕ КАЈ РЕЦИДИВИСТИ И НАСИЛНИ ПРЕСТАПНИЦИ Зоран КИТКАЊ1 Катерина НАУМОВА2 Резиме Вовед: Поврзаноста меѓу особините на личноста и криминалното однесување е опсежно проучувана тема во голем број теориски и емпириски студии во рамки...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/329-2018/2018-3-4-abstracts/3079-5-reinforcement-sensitivity-in-reoffenders-and-violent-offenders
EYE-GAZE DIGITAL GAMES IMPROVE MOTIVATIONAL AND ATTENTIONAL ABILITIES IN RETT SYNDROME
ДИГИТАЛНИТЕ ИГРИ КОИ СЕ УПРАВУВААТ СО ПОГЛЕД ГИ ПОДОБРУВААТ МОТИВАЦИСКИТЕ СПОСОБНОСТИ И СПОСОБНОСТА ЗА ЗАДРЖУВАЊЕ НА ВНИМАНИЕТО КАЈ РЕТ- ОВИОТ СИНДРОМ Роса Ангела ФАБИО 1 Тиндара КАПРИ 1 Андреа НУЦИТА 2 Гинакарло ИАНИЗОТО 1 Насрин МОХАМАДАСАНИ 2...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/329-2018/2018-3-4-abstracts/3075-eye-gaze-digital-games-improve-motivational-and-attentional-abilities-in-rett-syndrome
AD/HD: POSSIBLE DIAGNOSIS AND TREATMENT
НВ/ХН : МОЖНА ДИЈАГНОЗА И ТРЕТМАН Карл РАЈХАЛТ 1 НУДЛАНД М. 2 ФУС К. 2 КНИВСБЕРГ А. М . 1 Оддел за педијатриско истражување, Универзитет во Осло, Rikшospitalet 1 училиште Madlavol, Stavanger 2 Државен центар за читање, образование и истражување,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/170-2008/2008-3-4-articles/1807-adhd-possible-diagnosis-and-treatment
The Neuropathology of Autism: A Selective Review
Невропатологија на аутизам: Селективен преглед Мануел Ф. КАЗАНОВА 1 , Меган МОТ 1 1 Оддел за психијатрија и бихевиорални науки Универзитет Луизвил, Луизвил, Кентаки The Neuropathology of Autism: A Selective Review Manuel F. CASANOVA 1 , Meghan MOTT 1 1...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/212-2006/2006-3-4-articles/1892-the-neuropathology-of-autism-a-selective-review
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 2, Issue 4,1998
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 2, Issue 4,1998
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/192-1998/1998-4-info/2261-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-2-issue-41998
DYNAMICS OF THE COMPELEX FORMS OF VISUAL PERCEPTION IN CHILDREN OF PRE-SCHOOL AGE (A NEUROPSYCHOLOGICAL ANALYSIS)
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ДИНАМИКАТА НА КОМПЛЕКСНИТЕ ФОРМИ НА ВИЗУЕЛНАТА ПЕРЦЕПЦИЈА КАЈ ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ (НЕВРОПСИХОЛОШКА АНАЛИЗА) Нели ВАСИЛЕВА Софиски универзитет „Св. Климент Охридски“, Софија, Бугарија DYNAMICS OF THE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/290-2015/2015-3-4-abstracts/2924-dynamics-of-the-compelex-forms-of-visual-perception-in-children-of-pre-school-age-a-neuropsychological-analysis-abstract

Results 1 - 20 of 33

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in