Assuming preschool is required, and children is required, the following results were found.

ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDERS IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS: CHARACTERISTICS AND REASONS FOR VITAMIN-MINERAL INTERVENTION
НАРУШУВАЊЕ НА ВНИМАНИЕТО И ХИПЕРАКТИВНОСТ КАЈ ДЕЦА СО АУТИСТИЧЕН СПЕКТАР НА НАРУШУВАЊА: КАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИЧИНИ ЗА ВИТАМИНСКО-МИНЕРАЛНА ИНТЕРВЕНЦИЈА ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDERS IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS: CHARACTERISTICS...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/317-2018/2018-1-articles/3041-attention-deficit-hyperactivity-disorders-in-children-with-autism-spectrum-disorders-characteristics-and-reasons-for-vitamin-mineral-intervention
RISK FACTORS FOR THE EMERGENCE OF BEHAVIORAL DISORDER AND THE NEED FOR PREVENTION AND EARLY INTERVENTION
ФАКТОРИ НА РИЗИК ЗА ПОЈАВА НА НАРУШУВАЊЕ ВО ОДНЕСУВАЊЕТО И ПОТРЕБАТА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И РАНА ИНТЕРВЕНЦИЈА Ирена НОВАЧЕСКА Филозофски факултет, Институт за дефектологија, Скопје, Р. Македонија RISK FACTORS FOR THE EMERGENCE OF BEHAVIORAL DISORDER AND THE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/88-2014/2014-1-2-thesis-abstract/2768-risk-factors-for-the-emergence-of-behavioral-disorder-and-the-need-for-prevention-and-early-intervention
INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PROFESSIONAL CONFERENCE: "INCLUSIVE EDUCATION-STATUS AND CHALLENGES"
МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА: ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕ - СОСТОЈБА И ПРЕДИЗВИЦИ Горан ПЕТРУШЕВ Сојуз на дефектолози на Р.Македонија Примено: 01.08.2012 Прифатено: 05.08.2012 UDK: 376:061.3(497.7)(063) INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PROFESSIONAL...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/100-2012/2012-3-4-news/2711-international-scientific-professional-conference-qinclusive-education-status-and-challengesq
VISUAL PERCEPTION OF THE CHILDREN WITH PLEXUS BRACHIALIS DAMAGE – ASSESSMENT AND TREATMENT - Abstract
ВИЗУЕЛНАТА ПЕРЦЕПЦИЈА КАЈ ДЕЦАТА СО ОШТЕТУВАЊЕ НА PLEXUS BRACHIALIS – ПРОЦЕНА И ТРЕТМАН Драгана M. КЉАЈИЌ 1 , Сања M. ТРГОВЧЕВИЌ 2 , Радмила M. НИКИЌ 3 1 Висока медицинска школа за струкови сту­дии, Ќуприја, Србија 2 Факултет за политички науки,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/103-2012/2012-1-2-abstracts/2673-visual-perception-of-the-children-with-plexus-brachialis-damage-assessment-and-treatment-abstract
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 14, Issue 1-2, 2013
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 14,Issue 1-2,2013
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/94-2013/2013-1-2-info/2629-journal-of-special-education-and-rehabilitationvolume-14issue-1-22013
ASPHYXIA AND DEVELOPMENTAL OUTCOME IN HIGH RISK INFANTS
АСФИКСИЈАТА И РАЗВОЈНИТЕ ПОСТИГНУВАЊА КАЈ ВИСОКО РИЗИЧНИТЕ НОВОРОДЕНИ Валентина ДУКОВСКА 1 , Аспазија СОФИЈАНОВА 1 , Филип ДУМА 2 , Живко ЈУЗЕВСКИ 3 Одделение за интензивна нега, ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести – Скопје 1 Одделение за...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/126-2010/2010-1-2-articles/2592-asphyxia-and-developmental-outcome-in-high-risk-infants
PRE-SCHOOL UPBRINGING OF CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DIFFICULTIES-CONDITION FOR SUCCESSFUL INTEGRATIONAL EDUCATION
m:val="undOvr"/>UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>Accent 1"/>SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>Accent 3"/>SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>Accent 6"/>1.0in;...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/270-1997/1997-4-abstracts/2517-pre-school-upbringing-of-children-with-developmental-difficulties-condition-for-successful-integrational-education
ASPECTS OF SOCIALIZATION OF BILINGUAL CHILDREN AT NON- EQUAL SOCIAL POSITION
Ирина КОЛЕВА , Ичка ДЕРИЖАН АСПЕКТИ НА СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА ДВОЈАЗИЧНИ ДЕЦА ВО НЕЕДНАКВИ СОЦИЈАЛНИ УСЛОВИ Статус Анализирајќи ја психолошката и педагошката литература заклучуваме дека во областа на истражувањето на свеста не постои јасна терминологија и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/269-1997/1997-4-articles/2506-2009-08-25-12-27-48
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 1, Issue 3,1997
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 1, Issue 3,1997
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/196-1997/1997-3-info/2493-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-1-issue-31997
EARLY DETECTION OF ERRORS OF REFRACTION AND SRABISMUS, CONDITION FOR GOOD VISION
1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> Luiza VELJANOVSKA EARLY DETECTION OF ERRORS OF REFRACTION AND SRABISMUS, CONDITION FOR GOOD VISION The “Ward of newborns, small and preschool...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/274-1997/1997-3-abstracts/2479-early-detection-of-errors-of-refraction-and-srabismus-condition-for-good-vision
DOES FATHER INVOLVEMENT INFLUENCE THE AFFECT, LANGUAGE ACQUISITION, SOCIAL ENGAGEMENT AND BEHAVIOR IN YOUNG AUTISTIC CHILDREN? AN EARLY INTERVENTION STUDY
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ДАЛИ АНГАЖИРАНОСТА НА ТАТКОТО ВЛИЈАЕ НА АФЕКТНАТА СОСТОЈБА, НА СТЕКНУВАЊЕТО ГОВОРНИ ВЕШТИНИ, НА СОЦИЈАЛНАТА ВКЛУЧЕНОСТ И НА ОДНЕСУВАЊЕТО НА МАЛИТЕ ДЕЦА СО АУТИЗАМ Прити Табита ЛУИС 1 Навин КУМАР 2 1 Училиште...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/285-2015/2015-1-2-articles/2914-does-father-involment-influence-the-affect-language-acquisition
WHAT WE KNOW ABOUT “ATTACHMENT DISORDERS” IN CHILDHOOD
ШТО ЗНАЕМЕ ЗА „НАРУШУВАЊАТА ВО ПРИВРЗУВАЊЕТО“? ПАТРИЦИЈА ВЕЛОТИ 1 СИМОНА ДИ ФОЛКО 2 ЏУЛИО ЧЕЗАРЕ ЗАВАТИНИ 2 1 Институт за образовни науки, Универзитет Џенова, Италија 2 Институт за динамична и клиничка психологија, Универзитет Сапиенца, Рим, Италија...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/86-2013/2013-3-4-articles/2742-what-we-know-about-attachment-disorders-in-childhood
DIAGNOSIS AND THERAPY OF MOTOR DISTURBANCES IN CHILDREN WITH AUTISM
ДИЈАГНОЗА И ТЕРАПИЈА НА МОТОРНОТО НАРУШУВАЊЕ КАЈ ДЕЦАТА СО АУТИЗАМ Нели ВАСИЛЕВА Универзитет „Св. Климент Охридски“, Софија, Бугарија DIAGNOSIS AND THERAPY OF MOTOR DISTURBANCES IN CHILDREN WITH AUTISM Neli VASILEVA University "St. Kliment Ohridsky"...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/99-2012/2012-3-4-articles/2700-diagnosis-and-therapy-of-motor-disturbances-in-children-with-autism
Language ability in people with intellectual disability
Јазичнитеспособностикај учениците со интелектуална попреченост Примено: 20.11.2017 Прифатено: 17.02.2018 Кескинова Ангелка 1 Ајдински Горан 2 Проект на УСАИД и ЛЦИФ за децата со пречки во видот, Скопје 1 Институт за дефектогија, Филозофски факултет,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/306-2017/2017-1-2-articles/3042-language-ability-in-people-with-intellectual-disability
PERCEPTION OF AMPLITUDE ONSET SIGNALS IN CHINESE CHILDREN WITH READING DIFFICULTIES AND SPECIFIC LANGUAGE IMPAIRMENTS
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ПЕРЦЕПЦИЈАТА НА ПОЧЕТНИТЕ СИГНАЛИ НА АМПЛИТУДА КАЈ КИНЕСКИТЕ ДЕЦА СО ТЕШКОТИИ ПРИ ЧИТАЊЕ И СО СПЕЦИФИЧНИ ЈАЗИЧНИ НАРУШУВАЊА Чуан-Хан ЧИАНГ И-Чен ЧЕН Ксиао-Лан ВАНГ Институт за специјална едукација, Национален...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/306-2017/2017-1-2-articles/3014-perception-of-amplitude-onset-signals-in-chinese-children-with-reading-difficulties-and-specific-language-impairments
RAPID NAMING IN CHILDREN WITH SPECIFIC LANGUAGE IMPAIRMENT AND IN CHILDREN WITH TYPICAL LANGUAGE DEVELOPMENT
.contentpaneopen{ width:100% !important; } БРЗОТО ИМЕНУВАЊЕ КАЈ ДЕЦА СО СПЕЦИФИЧНИ ЈАЗИЧНИ НАРУШУВАЊА И КАЈ ДЕЦА СО ТИПИЧЕН ЈАЗИЧЕН РАЗВОЈ Неда МИЛОШЕВИЌ 1 Миле ВУКОВИЌ 2 1 Центар за јазична патологија „Логомедика“, Белград, Србија 2 Универзитет во...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/307-2017/2017-1-2-abstracts/3000-rapid-naming-in-children-with-specific-language-impairment-and-in-children-with-typical-language-development-abstarct
DIAGNOSTIC AND TREATMENT OPTIONS IN AUTISTIC SPECTRUM DISORDERS – AN OVERVIEW
ОПЦИИ ЗА ДИЈАГНОЗА И ТРЕТМАН НА АУТИСТИЧНИОТ СПЕКТАР НА НАРУШУВАЊА – ПРЕГЛЕД Шефали ГУЛАТИ Бисваруп ЧАКРАБАРТИ Индиски институт за медицински науки, Њу Делхи, Индија DIAGNOSTIC AND TREATMENT OPTIONS IN AUTISTIC SPECTRUM DISORDERS – AN OVERVIEW Sheffali...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/journal-archive/82-2014/2014-1-2-articles/2771-diagnostic-and-treatment-options-in-autistic-spectrum-didorders-an-overview
HOMEWORK ACCURACY TO INCREASE THE ACADEMIC REPERTOIRE OF YOUNG CHILDREN WITH AUTISM
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ТОЧНОСТА НА ДОМАШНИТЕ ЗАДАЧИ СО ЦЕЛ ДА СЕ ЗГОЛЕМИ УЧИЛИШНИОТ РЕПЕРТОАР НА ДЕЦАТА СО АУТИЗАМ Лина ГИЛИЌ Универзитет „Св. Џон“ Њујорк, САД HOMEWORK ACCURACY TO INCREASE THE ACADEMIC REPERTOIRE OF YOUNG CHILDREN...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/296-2016/2016-1-2-articles/2965-homework-accuracy-to-increase-the-academic-repertoire-of-young-children-with-autism
PHONOLOGICAL SKILLS AMONG CHILDREN WITH READING DISABILITIES - Full Text
ФОНОЛОШКИ ВЕШТИНИ КАЈ ДЕЦАТА СО ПРЕЧКИ ВО ЧИТАЊЕ ТО Маринела ДУРАНОВИЌstyle="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Tahoma","sans-serif";mso-ansi-language:MK"> Невзета САЛИХОВИЌ Амела ИБРАХИМАГИЌ Емина ТИЊИЌ Факултет за едукација и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/115-2011/2011-1-2-articles/2639-phonological-skills-among-children-with-reading-disabilities-full-text
RISK FACTORS AND EARLY DEVELOPMENT OF CHILDREN BORN WITH AN ASSISTED FERTILIZATION
РИЗИК ФАКТОРИ И РАН РАЗВОЈ КАЈ ДЕЦА РОДЕНИ СО АСИСТИРАНО ОПЛОДУВАЊЕ Милена МИЛИЧЕВИЌ 1 ,0cm;margin-left:-5.65pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"> Среќко ПОТИЌ 1 , Веселин МЕДЕНИЦА 1 , Марија ЦАКИЌ 25.4pt" valign="top" width="284"> RISK FACTORS...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/110-2011/2011-3-4-articles/2657-risk-factors-and-early-development-of-children-born-with-an-assisted-fertilization

Results 1 - 20 of 115

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in