Assuming therapy is required, the following results were found.

FAMILY RESOURCES: PERCEIVED SOCIAL SUPPORT AND PARENTS ADJUSTMENT
РЕСУРСИ ЗА СЕМЕЈСТВОТО: ЗАБЕЛЕЖАНАТА СОЦИЈАЛНА ПОДДРШКА И ПРИЛАГОДУВАЊЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ Патриција ВЕЛОТИ Оддел за клиничка и динамичка психологија - Универзитет во Рим “La Sapienza”, Италија FAMILY RESOURCES: PERCEIVED SOCIAL SUPPORT AND PARENTS...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/170-2008/2008-3-4-articles/1801-family-resources-perceived-social-support-and-parents-adjustment
CEREBRAL PALSY AND MUSIC ACHIEVEMENT
ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА И МУЗИЧКИТЕ ПОСТИГНУВАЊА Миодраг Л. СТОШЉЕВ ИЌ 1 , Фадиљ Н. ЕМИНОВИЌ 1 , Радмила М. НИК ИЌ 1 , Гордана И. АЧИЌ 2 , Санела Р. ПАЦ ИЌ 2 Факултет за специјална едукација и рехабилитација, Белград 1 , Република Србија Музичко училиште...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/170-2008/2008-3-4-articles/1825-cerebral-palsy-and-music-achievement
PERSONAL IDENTITY IN DEAF ADOLESCENTS abstract
ЛИЧНИОТ ИДЕНТИТЕТ КАЈ ГЛУВИ АДОЛЕСЦЕНТИ Јоана КОСЕВСКА Катедра за психологија, Педагошки универзитет, Краков, Полска Катарцина Брдеј Специјално училиште и терепевтски центар за глуви, Краков, Полска PERSONAL IDENTITY IN DEAF ADOLESCENTS Joanna...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/154-2008/2008-1-2-abstracts/1838-personal-identity-in-deaf-adolescents
IMPLEMENTATION OF THE BOLOGNA PROCESS AT THE INSTITUTE OF SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА БОЛОЊСКИОТ ПРОЦЕС НА ИНСТИТУТОТ ЗА ДЕФЕКТОЛОГИЈА Даниела ДИМИТРОВА - РАДОЈИЧИЌ Наташа ЧИЧЕВСКА - ЈОВАНОВА Филозофски факултет Институт за дефектологија IMPLEMENTATION OF THE BOLOGNA PROCESS AT THE INSTITUTE OF SPECIAL EDUCATION AND...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/204-2007/2007-3-4-articles/1839-implementation-of-the-bologna-process-at-the-institute-of-special-education-and-rehabilitation
MICROLINGUISTIC ANALYSIS OF NARRATIVE PRODUCED BY 10-YEARS OLD CHILDREN WITH SPECIFIC LANGUAGE IMPAIRMENT
МИКРОЛИНГВИСТИЧКА АНАЛИЗА НА НАРАЦИЈА НАПРАВЕНА ОД 10-ГОДИШНИ ДЕЦА СО СПЕЦИФИЧНО ЈАЗИЧНО ОШТЕТУВАЊЕ Мари н ка ГРОБЛЕР, Диана АРАПОВИ Ќ Советодавен центар за деца, млади и родители Љубљана ,Словенија MICROLINGUISTIC ANALYSIS OF NARRATIVE PRODUCED BY...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/208-2007/2007-1-2-articles/1873-microlinguistic-analysis-of-narrative-produced-by-10-years-old-children-with-specific-language-impairment
CASE REPORT OF A MENTALLY RETARDED CHILD
ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ НА ДЕТЕ СО МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА Василка ГАЛЕВСКА студент на постдипломски студии на Институтот за дефектологија CASE REPORT OF A MENTALLY RETARDED CHILD Vasilka GALEVSKA student of post-graduated studies at the Institute for Special...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/215-2006/2006-1-2-articles/1914-case-report-of-a-mentally-retarded-child
ROLE OF MOBILE SPECIAL EDUCATOR AND MOTOR-DISABLED CHILDREN IN REGULAR PRIMARY SCHOOL
УЛОГАТА НА ДЕФЕКТОЛОГ И ДЕЦАТА СО МОТОРНИ ПРЕЧ КИ ВО РЕДОВНИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Сузана КРАЈНЦ ЈОЛДИЌ Завод за оспособување на инвалидна младина Камник, Нови трг 43/а, 1241 Камник, Словенија ROLE OF MOBILE SPECIAL EDUCATOR AND MOTOR-DISABLED CHILDREN IN...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/215-2006/2006-1-2-articles/1916-role-of-mobile-special-educator-and-motor-disabled-children-in-regular-primary-school
SEQUELAE OF ACUTE BACTERIAL MENINGITIS IN PATIENTS TREATED AT THE CLINIC FOR INFECTIOUS DISEASES AND FEBRILE CONDITIONS IN SKOPJE abstract
СЕКВЕЛИ КАЈ БОЛНИ СО АКУТЕН БАКТЕРИСКИ МЕНИНГИТИС НА “КЛИНИКАТА ЗА ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ”-СКОПЈЕ Благородна ГРОЗДАНОВСКА 1 Владимир ТРАЈКОВСКИ 2 Невработен дефектолог 1 Филозофски факултет Институт за дефектологија 2 SEQUELAE OF ACUTE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/160-2005/2005-3-4-abstracts/1931-sequelae-of-acute-bacterial-meningitis-in-patients-treated-at-the-clinic-for-infectious-diseases-and-febrile-conditions-in-skopje-abstract
DESCRIPTION OF CHILD WITH ALALIA
ПРИКАЗ НА СЛУ Ч АЈ НА ДЕТЕ СО АЛАЛИЈА Маре СТОЈМЕНОВСКА Силвана ФИЛИПОВА Специјален Завод-Демир Капија DESCRIPTION OF CHILD WITH ALALIA Mare STOJMENOVSKA Silvana FILIPOVA Special Institute-Demir Kapija Вовед Introduction Алалијата е состојба на...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/218-2005/2005-3-4-articles/1939-description-of-child-with-alalia
EDUCATION-PROFESSIONAL VISIT OF THE UNIVERSITY “LA SAPIENZA” IN ROME, ITALY
НАУЧНО СТРУЧНА ПОСЕТА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ “LA SAPIENZA” ВО РИМ-ИТАЛИЈА Наташа ЧИЧЕВСКА-ЈОВАНОВА Филозофски факултет-Скопје Институт за дефектологија EDUCATION-PROFESSIONAL VISIT OF THE UNIVERSITY “LA SAPIENZA” IN ROME, ITALY Natasha CHICHEVSKA-JOVANOVA...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/219-2005/2005-3-4-news/1945-education-professional-visit-of-the-university-la-sapienza-in-rome-italy
IMMUNOLOGYCAL APPROACH TO THE DIAGNOSIS OF AUTISM
ИМУНОЛОШКИ ПРИСТАП ВО ДИЈАГНОСТИКАТА НА АУТИЗМОТ Мирко Ж. СПИРОСКИ Медицински факултет Институт за имунобиологија и хумана генетика Скопје, Македонија IMMUNOLOGYCAL APPROACH TO THE DIAGNOSIS OF AUTISM Mirko Zh. SPIROSKI Faculty of Medicine Institute of...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/221-2005/2005-1-2-articles/1958-immunologycal-approach-to-the-diagnosis-of-autism
TREATMENT OF CHILDREN WITH AUTISM WITHIN THE GROUP OF CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION
ТРЕТМАН НА ДЕЦА СО АУТИЗАМ ВО ГРУПА СО ДЕЦА СО МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА Верица ПЕТРОВА 1 , Ристо ПЕТРОВ 2 Завод за рехабилитација на деца и младинци-Скопје 1 Филозофски факултет Институт за дефектологија 2 TREATMENT OF CHILDREN WITH AUTISM WITHIN THE GROUP...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/221-2005/2005-1-2-articles/1967-treatment-of-children-with-autism-within-the-group-of-children-with-mental-retardation
REVIEW OF A CASE OF CHILD WITH ACQUIRED APHASIA Abstract
ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ НА ДЕТЕ СО СТЕКНАТА АФАЗИЈА Маре СТОЈМЕНОВСКА Силвана ФИЛИПОВА Логопедска амбуланта, здравствен дом - Неготино (подрачна единица на Завод за слух, говор и глас - Скопје) REVIEW OF A CASE OF CHILD WITH ACQUIRED APHASIA Mare STOJMENOVSKA...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/162-2004/2004-3-4-abstracts/2029-review-of-a-case-of-child-with-acquired-aphasia-abstract
IMUNODIAGNOSTIC AND IMMUNOTHERAPY OF AUTISM
Vladimir TRAJKOVSKI Mirko SPIROSKI IMUNODIAGNOSTIC AND IMMUNOTHERAPY OF AUTISM Infantile autism is one of the most disabling illnesses of neurological, emotional and intellectual development. The cause of autism remains unknown. However, recent...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/246-2000/2000-1-2-abstracts/2053-imunodiagnostic-and-immunotherapy-of-autism
Јасмина ИВАНОВСКА
Јасмина ИВАНОВСКА НАРУШУВАЊЕ НА МЕТАБОЛИЗМОТ НА АМИНОКИСЕЛИНИТЕ КАКО ПРИЧИНА ЗА МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА -PHENYLKETONURIA- Вовед Во групата на метаболопатии спаѓаат и нарушувањата на интермедиерниот метаболизам на аминокиселините кои уште се нарекуваат и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/245-2000/2000-1-2-articles/2061-2009-08-05-00-48-12
ДЕФИЦИТИТЕ НА ПЕРЦЕПТИВНИТЕ СПОСОБНОСТИ КАЈ РИЗИКО-ДЕЦАТА
Славица ГОЛУБОВИЌ, Миливојка МАРКОВИЌ ДЕФИЦИТИТЕ НА ПЕРЦЕПТИВНИТЕ СПОСОБНОСТИ КАЈ РИЗИКО-ДЕЦАТА Вовед Перцепцијата е интерпретација на осетот. Базирана е врз претход­ниот осет на искуството во интеракцијата со околината. Перцепцијата е и научена...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/235-2000/2000-3-4-articles/2094-2009-08-08-16-56-40
PHYSICAL DEVELOPMENT OF BLIND CHILDREN
Мира ЦВЕТКОВА ФИЗИЧКИОТ РАЗВОЈ НА СЛЕПИТЕ ДЕЦА Општа карактеристика на растењето и развојот на слепите деца Разгледување на доброто познавање на проблемите на физичкото растење и развојот на слепите деца се од особена важност ако се има предвид фактот...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/256-1998/1998-4-articles/2232-2009-08-13-21-39-14
LANDAN-KLEFNER’S SYNDROME-RECEIVED APHASIA WITH EPILEPSY
1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> Slavica GOLUBOVIC, Leda FILIPOVIC LANDAN-KLEFNER’S SYNDROME-RECEIVED APHASIA WITH EPILEPSY In this work, the authors displayed the preview of...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/257-1998/1998-4-abstracts/2251-landan-klefners-syndrome-received-aphasia-with-epilepsy
THE CONTENTS OF THE WORK IN DAILY CENTERS THAT HAVE PRODUCTIVE ACTIVITY FOR MODERATE AND SEVERED MENTALLY RETARDED PERSONS IN FUNCTION OF REHABILITATION
1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> Ljupco AJDINSKI, Risto PETROV THE CONTENTS OF THE WORK IN DAILY CENTERS THAT HAVE PRODUCTIVE ACTIVITY FOR MODERATE AND SEVERED MENTALLY...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/257-1998/1998-4-abstracts/2257-the-contents-of-the-work-in-daily-centers-that-have-productive-activity-for-moderate-and-severed-mentally-retarded-persons-in-function-of-rehabilitation
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 3, Issue 1-2,1999
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 3, Issue 1-2,1999
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/191-1999/1999-1-2-info/2299-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-3-issue-1-21999

Results 1 - 20 of 146

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in