Assuming visual is required, and impairment is required, the following results were found.

authors instructions
упатство за авторите authors instructions Дефектолошка теорија и практика (ДТП) ( ISSN 1409-6099) е рецензирано списание на Институтот за дефектологија при Филозофскиот факултет во Скопје и Сојузот на дефектолозите на Македонија. Во списанието се...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/89-2014/2014-1-2-info/1793-authors-instructions
RISKY FACTORS, IMPROVING DIAGNOSTIC ACCURACY AND PREVENTION OF OTITIS MEDIA WITH EFFUSION-IN EARLY CHILDHOOD
РИЗИК ФАКТОРИ, ПОПРЕЦИЗНА ДИЈАГНОЗА И ПРЕВЕНЦИЈА НА ОТИТИС МЕДИА СО ИЗЛИВ (ОМЕ)-ВО РАНАТА ДЕТСКА ВОЗРА С Т Ирена ДУМА ВАСОВСКА Марина ДАВЧЕВА-ЧАКАР Габриела КОПАЧЕВА-БАРСОВА Клиника за уво, нос и грло Медицински факултет-Скопје RISKY FACTORS, IMPROVING...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/204-2007/2007-3-4-articles/1848-risky-factors-improving-diagnostic-accuracy-and-prevention-of-otitis-media-with-effusion-in-early-childhood
THE STATUS OF THE EMPLOYED PEOPLE WITH MENTAL RETARDATION IN THE PROTECTIVE COMPANIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA ACCORDING TO THE CONTEMPORARY LEGISLATION
СТАТУСОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ ЛИЦА СО МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА ВО ЗАШТИТНИТЕ ДРУШТВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СОГЛАСНО ПОСТОЕЧКАТА ЛЕГИСЛАТИВА Магдалена ДИМКОВА 1 Ристо ПЕТРОВ 2 Невработен дефектолог 1 Редовен професор на Филозофски факултет Институт за...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/215-2006/2006-1-2-articles/1912-the-status-of-the-employed-people-with-mental-retardation-in-the-protective-companies-in-the-republic-of-macedonia-according-to-the-contemporary-legislation
SEMANTIC VERBAL FLUENCY OF THE BILINGUAL CHILDREN WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITY
СЕМАНТИЧКА ВЕРБАЛНА ФЛУЕНТНОСТ НА БИЛИНГВАЛНИ ДЕЦА СО ЛЕСНА МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА Ненад П. ГЛУМБИЌ 1 Ане М. БОЖИНОВИЌ 2 Дефектолошкиот факултет, Белград 1 ШОСО "Свети Сава - Умка, Белград 2 Србија SEMANTIC VERBAL FLUENCY OF THE BILINGUAL CHILDREN WITH...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/221-2005/2005-1-2-articles/1976-semantic-verbal-fluency-of-the-bilingual-children-with-mild-intellectual-disability
CONTEMPORARY CONDITIONS AND TENDENCIES OF THE SPECIAL EDUCATION IN BULGARIA, MACEDONIA AND GREECE (COMPARATIVE STUDY)
Добринка ГЕОРГИЕВА, Анета ПЕТКОВСКА, Елени ЗЈУТЗЈУЛИ СОВРЕМЕНИ СОСТОЈБИ И ТЕНДЕНЦИИ НА СПЕЦИЈАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО БУГАРИЈА, МАКЕДОНИЈА И ГРЦИЈА (СПОРЕДБЕНО ПРОУЧУВАЊЕ) Целта на овој труд е да ги прикаже накратко системите за специјалното образование...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/252-1999/1999-1-2-articles/2281-2009-08-16-13-15-10
ЌЕ СЕ ОДРЖИ X-ТА СВЕТСКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ICEVI 1ПОД МОТОТО “ЧЕКОРЕЈЌИ НАПРЕД ЗАЕДНО: СЕМЕЈСТВОТО И СТРУЧЊАЦИТЕ КАКО ПАРТНЕРИ ОВОЗМОЖУВААТ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СИТЕ”
Даниела ДИМИТРОВА ЌЕ СЕ ОДРЖИ X-ТА СВЕТСКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ICEVI 1 ПОД МОТОТО “ ЧЕКОРЕЈЌИ НАПРЕД ЗАЕДНО: СЕМЕЈСТВОТО И СТРУЧЊАЦИТЕ КАКО ПАРТНЕРИ ОВОЗМОЖУВААТ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СИТЕ ” Од 3-9 август 1997 година во Сао Паоло, Бразил, во организација на ICEVI...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/276-1997/1997-2-news/2419-x-icevi-1
80 YEARS OF BIRTH AND 65 YEARS OF HUMANITARIAN PEDAGOGICAL AND SCIENTIFIC ACTIVITY OF PROF. DR. LJUPCHO AJDINSKI
80 ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО И 65 ГОДИНИ ОД ХУМАНАТА ПЕДАГОШКА И НАУЧНА ДЕЈНОСТ НА ПРОФ. Д-Р ЉУПЧО АЈДИНСКИ Ангелка ВЕЛКОСКА Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Филозофски факултет Институт за дефектологија 80 YEARS OF BIRTH AND 65 YEARS OF HUMANITARIAN...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/122-2010/2010-3-4-news/2619-80-years-of-birth-and-65-years-of-humanitarian-pedagogical-and-scientific-activity-of-prof-dr-ljupcho-ajdinski
SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION SCIENCE AND / OR PRACTICE
СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НАУКА И / ИЛИ ПРАКСА6.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif";color:black;mso-ansi-language:RU"> SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION SCIENCE AND / OR PRACTICE Оливера...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/116-2011/2011-1-2-news/2642-special-education-and-rehabilitation-science-and-or-practice
FOURTH INTERNATIONAL CONGRESS OF THE STUDENTS FROM THE EDUCATIONAL REHABILITATION ZAGREB 11 TO 13 MAY 2012
IV МЕЃУНАРОДЕН КОНГРЕС НА СТУДЕНТИТЕ ОД ЕДУКАЦИСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА, ЗАГРЕБ, 11 - 13 МАЈ 2012 ГОДИНА Наташа СТАНОЈКОВСКА-ТРАЈКОВСКА Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Филозофски факултет Институт за дефектологија Примено:10.07.2012 Прифатено: 21.07.2012...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/100-2012/2012-3-4-news/2709-fourth-international-congress-of-the-students-from-the-educational-rehabilitation-zagreb-11-to-13-may-2012
PARENTS OF CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DISABILITIES: STRESS AND SUPPORT - Abstract
РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА СО ПРЕЧКИ ВО РАЗВОЈОТ : СТРЕС И ПОДДРШКА Наташа ЧИЧЕВСКА - ЈОВАНОВА Даниела ДИМИТРОВА - РАДОЈИЧИЌ Институт за дефектологија-4.8pt 0.0001pt -5.65pt;"> Филозофски факултет Скопје, Македонија PARENTS OF CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/92-2013/2013-1-2-abstracts/2714-parents-of-children-with-developmental-disabilities-stress-and-support-abstract
INTERNATIONAL CONFERENCE: “MODERN ASPECTS OF SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION OF PERSONS WITH DISABILITIES”
МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА СОВРЕМЕНИ АСПЕКТИ НА СПЕЦИЈАЛНАТА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО ИНВАЛИДНОСТ Ирена НОВАЧЕСКА Студент на постдипломски студии Филозофски факултет Институт за дефектологијa Скопје, Р. Македонија INTERNATIONAL CONFERENCE:...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/83-2014/2014-1-2-news/2767-international-conference-modern-aspects-of-special-education-and-rehabilitation-of-persons-with-disabilities
REVIEW OF SPECIAL EDUCATION PROGRAMS IN JORDAN: CURRENT PRACTICES, CHALLENGES, AND PROSPECTS
ol li p{ padding-left:20px; margin-top:0px; } ol > li:before { content: attr(data-letter) '.'; display: inline-block; margin-right: 10px; text-align: left; } ul { list-style-type: none; } ul > li:before { content: "–"; position: absolute; margin-left:...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/241-2014/2014-3-4-articles/2866-review-of-special-education-programs-in-jordan-current-practices-challenges-and-prospects-full-text
PARENT’S SATISFACTION WITH SOME FEATURES OF EARLY CARE PROVISIONS FOR CHILDREN WITH DIFFERENT LEVELS OF INTELLECTUAL DISABILITIES
ЗАДОВОЛСТВОТО НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА РАНИТЕ МЕРКИ НА ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА СО РАЗЛИЧНИ НИВОА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНО НАРУШУВАЊЕ Љиљана ПИНТАРИЌ-МЛИНАР 1 , Даниела БРАТКОВИЌ 1 , Даниела МАМИЌ 2 1 Факултет за едукација и рехабилитација, Универзитет во Загреб 2 Центар за...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/86-2013/2013-3-4-articles/2779-parents-satisfaction-with-some-features-of-early-care-provisions-for-children-with-different-levels-of-intellectual-disabilities-full-text
THE BARRIERS TO INCLUSIVE EDU­CA­TION: MAPPING 10 YEARS OF SERBI­AN TEACHERS’ ARRITUDES TO­WARD INCLUSIVE EDUCATION
БАРИЕРИ ЗА ИНКЛУЗИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ: ПРЕГЛЕД НА СТАВОВИТЕ НА СРПСКИТЕ НАСТАВНИЦИ ЗА ИНКЛУЗИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ИЗМИНАТИТЕ 10 ГОДИНИ Вера РАЈОВИЌ, Оља ЈОВАНОВИЌ Центар за образование на наставници, Фи­ло­зоф­ски факултет, Универзитет во Белград THE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/86-2013/2013-3-4-articles/2744-the-barriers-to-inclusive-eduscastion-mapping-10-years-of-serbisan-teachers-arritudes-tosward-inclusive-education
RISK FACTORS AND EARLY DEVELOPMENT OF CHILDREN BORN WITH AN ASSISTED FERTILIZATION
РИЗИК ФАКТОРИ И РАН РАЗВОЈ КАЈ ДЕЦА РОДЕНИ СО АСИСТИРАНО ОПЛОДУВАЊЕ Милена МИЛИЧЕВИЌ 1 ,0cm;margin-left:-5.65pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"> Среќко ПОТИЌ 1 , Веселин МЕДЕНИЦА 1 , Марија ЦАКИЌ 25.4pt" valign="top" width="284"> RISK FACTORS...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/110-2011/2011-3-4-articles/2657-risk-factors-and-early-development-of-children-born-with-an-assisted-fertilization
CELABRATION OF 3RD OF DECEMBER, INTERNATIONAL DAY OF PERSONS WITH DISABILITIES
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 3 ДЕКЕМВРИ - МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ Маја ФИЛИПОВСКА Институт за дефектологија, Филозофски факултет Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, Република Македонија CELABRATION...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/298-2016/2016-1-2-news/2954-celabration-of-3rd-of-december-international-day-of-persons-with-disabilities
Authors instructions
Word PDF Authors instructions The Journal of Special Education and Rehabilita­tion . (JSER) ( ISSN 1409-6099) is peer review journal edited by the Institute of Special Education and Rehabilita­tion of the Faculty of Philoso­phy in Skopje, Macedonian...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/authors-instructions
CONTEMPORARY APPROACH TO DIAGNOSIS OF GENETIC CAUSES OF INTELLECTUAL DISABILITY
.contentpaneopen{ width:100% !important; } СОВРЕМЕН ПРИСТАП КОН ДИЈАГНОЗА НА ГЕНЕТСКИТЕ ПРИЧИНИ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ Ана ПЕТЕРЛИН Борут ПЕТЕРЛИН Клинички институт за медицинска генетика Универзитетски клинички центар Љубљана, Словенија...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/300-2016/2016-3-4-articles/2984-contemporary-approach-to-diagnosis-of-genetic-causes-of-intellectual-disability
GUIDED EMPLOYMENT – RIGHTS AND OPPORTUNITIES FOR PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITIES
.contentpaneopen{ width:100% !important; } НАСОЧЕНО ВРАБОТУВАЊЕ - ПРАВА И МОЖНОСТИ ЗА ЛИЦАТА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ Ерна ЖГУР Универзитет во Љубљана, Педагошки факултет Љубљана, Словенија GUIDED EMPLOYMENT – RIGHTS AND OPPORTUNITIES FOR PEOPLE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/306-2017/2017-1-2-articles/3015-guided-employment-rights-and-opportunities-for-people-with-intellectual-disabilities
JSER LIST of REVIEWERS
JSER BOARD of REVIEWERS We would like to thank these persons for their help in reviewing for Journal of Special Education and Rehabilitation (JSER) . We believe this is a complete list of people who have advised us before March 06, 2018 , but please...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/jser-list-of-reviewers

Results 1 - 20 of 60

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in