Assuming education is required, the following results were found.

Subscription
Subscription to JSER JSER ONLINE Access to the JSER website is free to all. Paper JSER Annual subscription types (2 double issues) per year: Personal 400 MKD (7 Euro) Institutional 1000 MKD (17 Euro) Student 200 MKD (3.5 Euro) * There is 20% discount...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/subscription
DEVELOPMENTAL LEVEL OF THINKING OPERATIONS AT CHILDREN WITH SPEECH IMPAIRMENTS
НИВОТО НА РАЗВОЈОТ НА МИСЛОВНИТЕ ОПЕРАЦИИ КАЈ ДЕЦАТА СО ГОВОРНИ ТЕШКОТИ И Силвана ФИЛИПОВА 1 Ана ПОПОВСКА 1 Даринка ШОСТЕР 2 Лаура ЃУРЧИНОВСКА 3 Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Скопје 1 Факултет за едукацију и рехабилитацију - Београд,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/155-2008/2008-3-4-abstracts/1799-viewsopinionsabastract
FAMILY RESOURCES: PERCEIVED SOCIAL SUPPORT AND PARENTS ADJUSTMENT
РЕСУРСИ ЗА СЕМЕЈСТВОТО: ЗАБЕЛЕЖАНАТА СОЦИЈАЛНА ПОДДРШКА И ПРИЛАГОДУВАЊЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ Патриција ВЕЛОТИ Оддел за клиничка и динамичка психологија - Универзитет во Рим “La Sapienza”, Италија FAMILY RESOURCES: PERCEIVED SOCIAL SUPPORT AND PARENTS...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/170-2008/2008-3-4-articles/1801-family-resources-perceived-social-support-and-parents-adjustment
AD/HD: POSSIBLE DIAGNOSIS AND TREATMENT
НВ/ХН : МОЖНА ДИЈАГНОЗА И ТРЕТМАН Карл РАЈХАЛТ 1 НУДЛАНД М. 2 ФУС К. 2 КНИВСБЕРГ А. М . 1 Оддел за педијатриско истражување, Универзитет во Осло, Rikшospitalet 1 училиште Madlavol, Stavanger 2 Државен центар за читање, образование и истражување,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/155-2008/2008-3-4-abstracts/1806-world0308a
AD/HD: POSSIBLE DIAGNOSIS AND TREATMENT
НВ/ХН : МОЖНА ДИЈАГНОЗА И ТРЕТМАН Карл РАЈХАЛТ 1 НУДЛАНД М. 2 ФУС К. 2 КНИВСБЕРГ А. М . 1 Оддел за педијатриско истражување, Универзитет во Осло, Rikшospitalet 1 училиште Madlavol, Stavanger 2 Државен центар за читање, образование и истражување,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/170-2008/2008-3-4-articles/1807-adhd-possible-diagnosis-and-treatment
DEVELOPMENTAL FOLLOW-UP OF HIGH RISK INFANTS UNTIL THE AGE OF THREE
СЛЕДЕЊЕ НА РАЗВОЈОТ КАЈ ДЕЦА РОДЕНИ СО ВИСОК ФАКТОР НА РИЗИК ДО КРАЈОТ НА ТРЕТАТА ГОДИНА ОД ЖИВОТОТ Валентина ДУКОВСКА ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести - Скопје DEVELOPMENTAL FOLLOW-UP OF HIGH RISK INFANTS UNTIL THE AGE OF THREE Valentina...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/173-2008/2008-3-4-thesis-abstracts/1808-developmental-follow-up-of-high-risk-infants-until-the-age-of-three
DEVELOPMENTAL FOLLOW-UP OF HIGH RISK INFANTS UNTIL THE AGE OF THREE
СЛЕДЕЊЕ НА РАЗВОЈОТ КАЈ ДЕЦА РОДЕНИ СО ВИСОК ФАКТОР НА РИЗИК ДО КРАЈОТ НА ТРЕТАТА ГОДИНА ОД ЖИВОТОТ Валентина ДУКОВСКА ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести - Скопје DEVELOPMENTAL FOLLOW-UP OF HIGH RISK INFANTS UNTIL THE AGE OF THREE Valentina...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/173-2008/2008-3-4-thesis-abstracts/1809-defended0308a
THE ASSESSMENT OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF SPATIAL ORIENTATION IN CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENTS
ПРОЦЕНКА НА НИВОТО НА РАЗВИЕНОСТ НА ПРОСТОРНАТА ОРИЕНТАЦИЈА КАЈ СЛЕПИТЕ ДЕЦА Бранка ЈАБЛАН , Весна ЖИГИЌ , Драгана СТАНИМИРОВИЌ Факултет за специјална едукација и рехабилитација, Белград, Србија THE ASSESSMENT OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF SPATIAL...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/201-2008/2008-1-2-articles/1818-sepsci200812
OVERPROTECTION AND ADOLESCENTS WITH PHYISICAL DISABILITIES abstract
ПРЕТЕРАНАТА ЗАШТИТА И АДОЛЕСЦЕН­ТИТЕ СО ФИЗИЧКА ПОПРЕЧЕНОСТ Симона Р. ОЖЕК Завод за оспособување на инвалидна младина Камник, Словенија OVERPROTECTION AND ADOLESCENTS WITH PHYISICAL DISABILITIES Simona R. OZHEK Centre for Education and Rehabilitation...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/154-2008/2008-1-2-abstracts/1829-overprotection-and-adolescents-with-phyisical-disabilities-abstract
PHYSICAL DISABILITY AND DRAMA ACTIVITY ABSTRACT
ДРАМСКАТА АКТИВНОСТ КАЈ АДОЛЕС­ЦЕНТИТЕ СО ФИЗИЧКА ПОПРЕЧЕНОСТ Сузана КРАЊЦ ЈОЛДИЌ Завод за оспособување на инвалидна младина Камник, Словенија PHYSICAL DISABILITY AND DRAMA ACTIVITY Suzana KRAJNC JOLDIKJ Centre for Education and Rehabilitation of...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/154-2008/2008-1-2-abstracts/1830-physical-disability-and-drama-activity
THE SYNTACTICAL ABILITY OF A YOUNG GIRL WITH WILLIAMS SYNDROME
СИНТАКСИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ДЕВОЈЧЕ СО ВИЛИЈАМСОВ СИНДРОМ Диана АРАПОВИЌ 1 , Вишна ПРАЊИЌ 2 Едукациски и рехабилитациски факултет 1 Школа за медицински сестри-Виноград 2 Загреб, Хрватска THE SYNTACTICAL ABILITY OF A YOUNG GIRL WITH WILLIAMS SYNDROME...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/201-2008/2008-1-2-articles/1834-the-syntactical-ability-of-a-young-girl-with-williams-syndrome
PROCESS OF DEINSTITUTIONALIZATION OF PEOPLE WITH DISABILITY IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
ПРОЦЕС НА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Слободанка ЛАЗОВА-ЗДРАВКОВСКА Член на Национално-координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност во РМ PROCESS OF DEINSTITUTIONALIZATION OF PEOPLE WITH...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/204-2007/2007-3-4-articles/1853-process-of-deinstitutionalization-of-people-with-disability-in-the-republic-of-macedonia
NATIONAL STRATEGY FOR EQUAL RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA WITH COMMENTS ON ITS REALIZATION abstract
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ИЗЕДНАЧУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО КОМЕНТАР ЗА НЕЈЗИНОТО СПРОВЕДУВАЊЕ Боге ЧАДИНОВСКИ Член на Националното коордативното тело за еднакви права на лицата со инвалидност во РМ NATIONAL...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/157-2007/2007-3-4-abstracts/1862-national-strategy-for-equal-rights-of-people-with-disabilities-in-the-republic-of-macedonia-with-comments-on-its-realization-abstract
MEDICAL BASES OF DISABILITY
Приказ на книга МЕДИЦИНСКИ ОСНОВИ НА ИНВАЛИДНОСТА Владимир Е. Трајковски Ристо ЉАПЧЕВ Редовен професор во пензија, невропсихијатар, субспецијалист по клиничка неврофизиологија A review of a book MEDICAL BASES OF DISABILITY Vladimir Е. Trajkovski Risto...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/207-2007/2007-3-4-reviews/1865-medical-bases-of-disability
ROLE OF THE COMPUTERIZED SPEECH LAB (CSL) AND MULTI-DIMENSIONAL VOICE PROGRAM (MDVP) IN VOICE DISORDERS’ INSTRUMENTAL DIAGNOSTICS
УЛОГАТА НА КОМПЈУТЕРИЗИРАНАТА ГОВОРНА ЛАБОРАТОРИЈА (COMPUTERIZED SPEECH LAB) И MDVP (МУЛТИ-ДИМЕНЗИОНАЛНА ГЛАСОВНА ПРОГРАМА) ВО ДИЈАГНОСТИКАТА НА НАРУШУВАЊАТА НА ГЛАСОТ Добринка ГЕОРГИЕВА 1 Ана СТЕФАНОВСКА 2 Центар по Логопедија и говорно-аудитивна...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/204-2007/2007-3-4-articles/1867-role-of-the-computerized-speech-lab-csl-and-multi-dimensional-voice-program-mdvp-in-voice-disorders-instrumental-diagnostics
ANALYSIS OF THE WRITING PROCESS IN CHILDREN WITH IMPEDIMENTS IN READING AND WRITING
АНАЛИЗА НА ПРОЦЕСОТ НА ПИШУВАЊЕ КАЈ ДЕЦАТА СО ТЕШКОТИИ ВО ЧИТАЊЕТО И ПИШУВАЊЕТО Билјана НАУМОВСКА Медицински центар „Трифун Пановски“-оддел за ментално здравје-Битола ANALYSIS OF THE WRITING PROCESS IN CHILDREN WITH IMPEDIMENTS IN READING AND WRITING...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/206-2007/2007-3-4-thesis-abstracts/1869-analysis-of-the-writing-process-in-children-with-impediments-in-reading-and-writing
MICROLINGUISTIC ANALYSIS OF NARRATIVE PRODUCED BY 10-YEARS OLD CHILDREN WITH SPECIFIC LANGUAGE IMPAIRMENT
МИКРОЛИНГВИСТИЧКА АНАЛИЗА НА НАРАЦИЈА НАПРАВЕНА ОД 10-ГОДИШНИ ДЕЦА СО СПЕЦИФИЧНО ЈАЗИЧНО ОШТЕТУВАЊЕ Мари н ка ГРОБЛЕР, Диана АРАПОВИ Ќ Советодавен центар за деца, млади и родители Љубљана ,Словенија MICROLINGUISTIC ANALYSIS OF NARRATIVE PRODUCED BY...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/208-2007/2007-1-2-articles/1873-microlinguistic-analysis-of-narrative-produced-by-10-years-old-children-with-specific-language-impairment
THE PROCESS OF SEPARATION AND INDIVIDUATION AS THE RISK FACTOR IN PSYCHOSOCIAL DEVELOPMENT OF PERSONS WITH PHYSICAL DISABILITIES abstract
ПРОЦЕСОТ НА ОДДЕЛУВАЊЕ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА КАКО ФАКТОР НА РИЗИК ВО ПСИХОСОЦИЈАЛНИОТ РАЗВОЈ НА ЛИЦАТА СО ФИЗИЧКА ПОПРЕЧЕНОСТ Симона Р. ОЖЕК Центар за едукација и рехабилитација на физички хендикепирани деца и младинци Камник, Словенија THE PROCESS OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/156-2007/2007-1-2-abstracts/1878-the-process-of-separation-and-individuation-as-the-risk-factor-in-psychosocial-development-of-persons-with-physical-disabilities-abstract
ASSESSMENT AND REHABILITATION OF FUNCTIONAL VISION IN LOW VISION CHILDREN
ПРОЦЕНКА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ФУНКЦИОНАЛНИОТ ВИД КАЈ СЛАБОВИДНИТЕ ДЕЦА Даниела ДИМИТРОВА - РАДОЈЧИЌ Филозофски факултет Институт за дефектологијаRoman';"> ASSESSMENT AND REHABILITATION OF FUNCTIONAL VISION IN LOW VISION CHILDREN Daniela DIMITROVA -...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/210-2007/2007-1-2-thesis-abstracts/1889-assessment-and-rehabilitation-of-functional-vision-in-low-vision-children
SEXUAL ABUSE OF PEOPLE WITH MENTAL RETARDATION abstract
СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА НА ЛИЦАТА СО МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА Оливера РАШИЌ 1 Владимир ТРАЈКОВСКИ 2 Студент на постдипломски студии-демонстратор 1 Филозофски факултет Институт за дефектологија 2 SEXUAL ABUSE OF PEOPLE WITH MENTAL RETARDATION Olivera RASHICH...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/159-2006/2006-3-4-abstracts/1898-sexual-abuse-of-people-with-mental-retardation-abstract

Results 1 - 20 of 642

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in