Assuming family is required, and local is required, and socialization is required, and of is required, and children is required, and with is required, and developmental is required, and difficulties is required, and in is required, and the is required, and community is required, the following results were found.

Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 1, Issue 1,1997
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 1, Issue 1,1997
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/198-1997/1997-1-info/2387-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-1-issue-11997
SOCIALIZATION OF CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DIFFICULTIES IN THE FAMILY AND LOCAL COMMUNITY
Младица КОТЕВСКА, Ваљдета ВУКЕЉ, Катица КИЧКОВА СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА ДЕЦАТА СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХИЧКИОТ РАЗВОЈ УЛОГАТА НА СЕМЕЈСТВОТО И ЛОКАЛНАТА ЗАЕДНИЦА Во зависност од тоа дали хендикепот настанал во детството или пак кај возрасните лица што се во работен...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/281-1997/1997-1-articles/2355-2009-08-22-16-55-48
BEHAVIORAL DISORDERS IN ADOLESCENTS WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITY
РАСТРОЈСТВА ВО ОДНЕСУВАЊЕТО КАЈ АДОЛЕСЦЕНТИТЕ СО ЛЕСНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ Зоран КИТКАЊ 1 Емилија ГЕОРГИЕВА 2 1 Филозофски факултет, Институт за дефектологија, Скопје 2 Посебно основно училиште „Иднина“ – Скопје BEHAVIORAL DISORDERS IN...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/86-2013/2013-3-4-articles/2738-special-education-professional-and-scinentific-issues
THE BARRIERS TO INCLUSIVE EDU­CA­TION: MAPPING 10 YEARS OF SERBI­AN TEACHERS’ ARRITUDES TO­WARD INCLUSIVE EDUCATION
БАРИЕРИ ЗА ИНКЛУЗИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ: ПРЕГЛЕД НА СТАВОВИТЕ НА СРПСКИТЕ НАСТАВНИЦИ ЗА ИНКЛУЗИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ИЗМИНАТИТЕ 10 ГОДИНИ Вера РАЈОВИЌ, Оља ЈОВАНОВИЌ Центар за образование на наставници, Фи­ло­зоф­ски факултет, Универзитет во Белград THE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/86-2013/2013-3-4-articles/2744-the-barriers-to-inclusive-eduscastion-mapping-10-years-of-serbisan-teachers-arritudes-tosward-inclusive-education
"THE OTHER" IN THE LIGHT OF INTEGRATION AND INCLUSION IN THE ISRAELI EDUCATIONAL SYSTEM AND SOCIETY: A "SIGNIFICANT OTHER" INDEED?
„ДРУГИОТ“ ВО СВЕТЛОТО НА ИН ТЕГ РА ЦИ ЈАТА И ИНКЛУЗИЈАТА ВО ИЗ РАЕЛ СКИОТ ЕДУКАТИВЕН СИСТЕМ И ВО ИЗРАЕЛСКОТО ОПШТЕСТВО: НА ВИС ТИНА „ЗНАЧАЕН ДРУГ“? Зафи ТИМОР Факултет за едукација, Колеџ за едукација, технологија и уметност „Кибуцим“, Тел Авив, Израел...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/86-2013/2013-3-4-articles/2774-qthe-otherq-in-the-light-of-integration-and-inclusion-in-the-israeli-educational-system-and-society-a-qsignificant-otherq-indeed-full-text
DEVELOPMENT OF A QUALITY OF LIFE APPROACH: ISSUES ACROSS THE LIFESPAN
РАЗВИВАЊЕ НА ПРИСТАПОТ НА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВЕЕЊЕ : ПРОБЛЕМИ ВО ТЕКОТ НА ЖИВОТНИОТ ВЕК DEVELOPMENT OF A QUALITY OF LIFE APPROACH: ISSUES ACROSS THE LIFESPAN Рој И. БРАУН Универзитет во Калгари, Канада и Универзитетот Флиндерс, Австралија, Универзитет во...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/104-2012/2012-1-2-articles/2682-development-of-a-quality-of-life-approach-issues-across-the-lifespan
SOCIALIZATION OF CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DIFFICULTIES IN THE FAMILY AND LOCAL COMMUNITY
649.2pt; margin:70.9pt 42.55pt 17.0pt 48.2pt; mso-header-margin:42.55pt; mso-footer-margin:0in; mso-page-numbers:158; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> Mladica KOTEVSKA, Valjdeta VUKELJ, Katica KICKOVA SOCIALIZATION OF CHILDREN...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/282-1997/1997-1-abstracts/2384-socialization-of-children-with-developmental-difficulties-in-the-family-and-local-community

Results 1 - 7 of 7

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in