Assuming autism is required, the following results were found.

PEER TUTORING INTERVENTIONS FOR STUDENT WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS: A META – SYNTHESIS abstract
ВРСНИЧКО ТУТОРСТВО КАКО ИНТЕРВЕНЦИЈА ЗА УЧЕНИЦИ СО АУТИСТИЧЕН СПЕКТАР НА НАРУШУВАЊЕ: МЕТАСИНТЕЗА Британи Л. ХОТ 1 Хафад М. АЛРЕШИД 2 Харвета Р. ХЕНРИ 1 1 Универзитет „A&M“ во Тексас 2 Универзитет во Орегон, САД PEER TUTORING INTERVENTIONS FOR STUDENT...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/81-2014/2014-1-2-abstracts/2766-peer-tutoring-interventions-for-student-with-autism-spectrum-disorders-a-meta-synthesis
EXPLORATORY STUDY: STRESS, COPING AND SUPPORT AMONG PARENTS OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ИСТРАЖУВАЧКА СТУДИЈА: СТРЕС, НАЧИНИ НА СПРАВУВАЊЕ СО СТРЕСОТ И ПОДДРШКА НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СО АУТИСТИЧЕН СПЕКТАР НА НАРУШУВАЊА Мери НОЛЧЕВА 1 Владимир ТРАЈКОВСКИ 2 1 Невработен дефектолог, Скопје,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/290-2015/2015-3-4-abstracts/2929-exploratory-study-stress-coping-and-support-among-parents-of-children-with-autism-spectrum-disorders-abstract
ELEVATION OF SERUM C-REACTIVE PROTEIN AND S100 PROTEINS FOR SYSTEMIC INFLAMMATION IN AUTISTIC CHILDREN abstract
ПОДИГАЊЕ НА C-РЕАКТИВЕН ПРОТЕИН НА СЕРУМОТ И S100 ПРОТЕИНИ ЗА СИСТЕМСКОТО ВОСПАЛЕНИЕ КАЈ ДЕЦАТА СО АУТИЗАМ Вијендра К. СИНГ Институт за Биологија, Државен Универзитет во Јута, Логан, САД ELEVATION OF SERUM C-REACTIVE PROTEIN AND S100 PROTEINS FOR...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/160-2005/2005-3-4-abstracts/1946-elevation-of-serum-c-reactive-protein-and-s100-proteins-for-systemic-inflammation-in-autistic-children-abstract
EARLY DIAGNOSIS OF PERVASIVE DEVELOPMENTAL DISORDERS
Јелица ЕРЦЕГ-ЏУРАЧИЌ РАНА ДИЈАГНОЗА НА ПЕРВАЗИВНИ РАЗВОЈНИ РАСТРОЈСТВА Первазивните развојни растројства беа издвоени како посебна категорија во “Класификацијата на менталните и бихејвиоралните растројства ИЦД-10” од страна на Светската здравствена...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/273-1997/1997-3-articles/2451-2009-08-24-22-49-14
SOCIAL CARE SUPPORT SERVICES IN ENGLAND FOR CHILDREN AND ADULTS WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS AND THEIR FAMILIES
СЛУЖБИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ВО АНГЛИЈА ЗА ДЕЦА И ВОЗРАСНИ КОИ СЕ ЗАБОЛЕНИ ОД РАЗНОВИДНИ ФОРМИ НА АУТИЗАМ И НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА Дејвид ПРИС Универзитет во Бирмингам, Велика Британија/Совет на областа Нортамптоншир, Велика Британија SOCIAL CARE SUPPORT...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/155-2008/2008-3-4-abstracts/1803-prac03081a
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 4, Issue 3-4, 2000
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 4,Issue 3-4,2000
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/188-2000/2000-3-4-info/2130-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-4-issue-3-4-2000
COST-ESSEA PROJECT
COST-ESSEA ПРОЕКТ Нада ПОП ЈОРДАНОВА Македонска академија на науки те и уметностите Скопје, Република Македонија COST-ESSEA PROJECTstyle="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> Nada POP JORDANOVA Macedonian Academy of Science and Arts...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/95-2013/2013-1-2-news/2728-cost-essea-project
MULTIPLIER EVENT AND TRANSNATIONAL MEETING #6 AS A PART OF THE ESIPP PROJECT
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ВТОРА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА И ШЕСТИ ТРАНСНАЦИОНАЛЕН СОСТАНОК ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ ESIPP Ана ШИКАЛЕСКА Македонско научно здружение за аутизам, Институт за дефектологија, Филозофски факултет Скопје,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/313-2017/2017-3-4-news/3024-multiplier-event-and-transnational-meeting-6-as-a-part-of-the-esipp-project
CASE STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF A VIDEO STORY-BASED INTERVENTI­ON WITH SELF-MODELING TREATMENT PACKAGE TO REDUCE STEREOTYPICAL SPITTING BEHAVIOR IN A YOUNG GIRL WITH AUTISM abstract
ИСТРАЖУВАЊЕ НА ИМ­ПЛЕ­МЕН­ТА­ЦИ­ЈА­ТА НА ИНТЕРВЕНЦИЈАТА ЗАСНОВАНА НА ВИДЕО­ЗАПИСИ ОД ПАКЕТОТ ТРЕТМАНИ СО САМОМОДЕЛИРАЊЕ, СО ЦЕЛ ДА СЕ НА­МАЛИ СТЕРЕОТИПНОТО ОД­НЕ­СУ­ВА­ЊЕ НА ПЛУКАЊЕ КАЈ ЕДНА МЛАДА ДЕ­ВОЈ­КА СО АУТИЗАМ Синди...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/98-2012/2012-3-4-abstracts/2705-case-study-on-the-implementation-of-a-video-story-based-interventison-with-self-modeling-treatment-package-to-reduce-stereotypical-spitting-behavior-in-a-young-girl-with-autism-abstract
ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDERS IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS: CHARACTERISTICS AND REASONS FOR VITAMIN-MINERAL INTERVENTION
НАРУШУВАЊЕ НА ВНИМАНИЕТО И ХИПЕРАКТИВНОСТ КАЈ ДЕЦА СО АУТИСТИЧЕН СПЕКТАР НА НАРУШУВАЊА: КАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИЧИНИ ЗА ВИТАМИНСКО-МИНЕРАЛНА ИНТЕРВЕНЦИЈА ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDERS IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS: CHARACTERISTICS...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/324-2018/2018-1-abstracts/3046-attention-deficit-hyperactivity-disorders-in-children-with-autism-spectrum-disorders-characteristics-and-reasons-for-vitamin-mineral-intervention
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 6 Issue 1-2, 2005
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 6,Issue 1-2,2005 Contents [ Full-Text PDF ] Special education-professional and scientific issues Medical treatment Psychological and pedagogical survey Views-Opinions-Dilemmashref="#social"...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/179-2005/2005-1-2-info/1979-abstractjournal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-6-issue-1-2-2005
A STUDY VISIT TO CROATIA 06.06.2009 – 09.06.2010
СТУДИСКА ПОСЕТА ВО ХРВАТСКА 6-9. VI 2010 Розалија ДАВКОВСКА Филозофски факултет Институт за дефектологија A STUDY VISIT TO CROATIA 06.06.2009 – 09.06.2010 Rozalija DAVKOVSKA Institute of Special Education and Rehabilitation Faculty of Philosophy...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/122-2010/2010-3-4-news/2622-a-study-visit-to-croatia-06062009-09062010
LECTURE FOR REATTACH: INTRODUCTION OF A NEW SCHEMA THERAPY BY PAULA WEERKAMP - BARTHOLOMEUS
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ПРЕДАВАЊЕ ЗА ПОВТОРНО ПОВРЗУВАЊЕ ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА НОВ ВИД ШЕМАТСКА ТЕРАПИЈА ОД PAULA WEERKAMP – BARTHOLOMEUS Филип ЈУРТОСКИ Македонско научно здружение за аутизам Скопје, Р. Македонија LECTURE FOR REATTACH:...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/292-2015/2015-3-4-news/2935-lecture-for-reattach-introduction-of-a-new-schema-therapy-by-paula-weerkamp-bartholomeus
Bibliography
BIBLIOGRAPHY Filip JURTOSKI Journal of Special Education and Rehabilitation, Institute of Special Education and Rehabilitation, Faculty of Philosophy, University “Ss. Cyril and Methodius”, Skopje, Republic of Macedonia Bedard, Tanya; Lowry, R. Brian;...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/316-2018/2018-1-info/3062-bibliography
HYPERLEXIA AND DYSLEXIA IN AUTISM: HITTING A MOVING TARGET abstract
ХИПЕРЛЕКСИЈА И ДИСЛЕКСИЈА КАЈ АУТИЗМОТ: ГАЃАЊЕ НА ПОДВИЖНА ЦЕЛ Емили Л.ВИЛИЈАМС 1 , Мануел Ф. КАЗАНОВА 2Roman","serif"; mso-ansi-language:MK"> 1 Одделение за анатомски науки и невро-биологија, Универзитет во Луисвил, Медицински факултет, Луисвил,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/98-2012/2012-3-4-abstracts/2699-hyperlexia-and-dyslexia-in-autism-hitting-a-moving-target-abstract
DIAGNOSIS AND THERAPY OF MOTOR DISTURBANCES IN CHILDREN WITH AUTISM abstract
ДИЈАГНОЗА И ТЕРАПИЈА НА МОТОРНОТО НАРУШУВАЊЕ КАЈ ДЕЦАТА СО АУТИЗАМ Нели ВАСИЛЕВАRoman","serif""> Универзитет „Св. Климент Охридски“, Софија, Бугарија DIAGNOSIS AND THERAPY OF MOTOR DISTURBANCES IN CHILDREN WITH AUTISM"> Neli VASILEVA University "St....
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/98-2012/2012-3-4-abstracts/2701-diagnosis-and-therapy-of-motor-disturbances-in-children-with-autism-abstract
COOPERATION BETWEEN MACEDONIAN SCIENTIFIC SOCIETY FOR AUTISM AND ROTARY CLUB SKOPJE - CYRIL AND METHODIUS
СОРАБОТКА МЕЃУ МАКЕДОНСКО TO НАУЧНО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА АУТИЗАМ И РОТАРИ КЛУБОТ СКОПЈЕ – „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ Ана ПЕТКОВСКА Студент на постдипломски студии Институт за дефектологија Филозофски факултетsans-serif;"> COOPERATION BETWEEN MACEDONIAN SCIENTIFIC...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/95-2013/2013-1-2-news/2729-cooperation-between-macedonian-scientific-society-for-autism-and-rotary-club-skopje-cyril-and-methodius
ИДЕНТИФИКУВАЊЕ НА АУТИЗМОТ КАЈ СЛЕПИТЕ И СЛАБОВИДНИТЕ ДЕЦА
Ана ВЕЉАНОВСКА ИДЕНТИФИКУВАЊЕ НА АУТИЗМОТ КАЈ СЛЕПИТЕ И СЛАБОВИДНИТЕ ДЕЦА Често во работата со слепи и слабовидни деца наставниците наидуваат на ученици што имаат проблеми во учењето иако користат стратегии наменети единствено за овие ученици....
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/245-2000/2000-1-2-articles/2068-2009-08-05-22-37-28
SERUM ANALYSIS OF AMYLOID BETA-PROTEIN 1-40 IN HEALTHY SUBJECTS, AUTISTIC CHILDREN AND ALZHEIMER’S PATIENTS abstract
АНАЛИЗА НА СЕРУМОТ НА АМИЛОИД-БЕТА ПРОТЕИН 1-40 КАЈ ЗДРАВИ СУБЈЕКТИ, ДЕЦА СО АУТИЗАМ И ПАЦИЕНТИ СО АЛЦХАЈМЕРОВА БОЛЕСТ Вијендра К. СИНГ Оддел за биологија, Државен универзитет на Јута, (САД) SERUM ANALYSIS OF AMYLOID BETA-PROTEIN 1-40 IN HEALTHY...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/154-2008/2008-1-2-abstracts/1826-abstract
AD/HD: POSSIBLE DIAGNOSIS AND TREATMENT
НВ/ХН : МОЖНА ДИЈАГНОЗА И ТРЕТМАН Карл РАЈХАЛТ 1 НУДЛАНД М. 2 ФУС К. 2 КНИВСБЕРГ А. М . 1 Оддел за педијатриско истражување, Универзитет во Осло, Rikшospitalet 1 училиште Madlavol, Stavanger 2 Државен центар за читање, образование и истражување,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/170-2008/2008-3-4-articles/1807-adhd-possible-diagnosis-and-treatment

Results 101 - 120 of 201

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in