Assuming autism is required, the following results were found.

PERCEIVED SUBJECTIVE WELLBEING OF PARENTS OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS
СУБЈЕКТИВНО НАБЉУДУВАНА БЛАГОСОСТОЈБА КАЈ РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ Реа ФУЛГОСИ - МАСЊАК 1 , Миа МАСЊАК 2 Вања ЛАКОВНИК 3 1 Универзитет во Загреб, Едукациско рехабилитациски факултет, Загреб, Хрватска 2 проф. психолог, Загреб, Хрватска 3...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/104-2012/2012-1-2-articles/2680-perceived-subjective-wellbeing-of-parents-of-children-with-special-needs
HOMEWORK ACCURACY TO INCREASE THE ACADEMIC REPERTOIRE OF YOUNG CHILDREN WITH AUTISM
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ТОЧНОСТА НА ДОМАШНИТЕ ЗАДАЧИ СО ЦЕЛ ДА СЕ ЗГОЛЕМИ УЧИЛИШНИОТ РЕПЕРТОАР НА ДЕЦАТА СО АУТИЗАМ Лина ГИЛИЌ Универзитет „Св. Џон“ Њујорк, САД HOMEWORK ACCURACY TO INCREASE THE ACADEMIC REPERTOIRE OF YOUNG CHILDREN...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/297-2016/2016-1-2-abstracts/2953-homework-accuracy-to-increase-the-academic-repertoire-of-young-children-with-autism-abstract
ГАБИЧКИТЕ КАКО МОЖЕН ЕТИОЛОШКИ ФАКТОР НА АУТИЗМОТ
Мила СЕЛАКОВИЌ ГАБИЧКИТЕ КАКО МОЖЕН ЕТИОЛОШКИ ФАКТОР НА АУТИЗМОТ Можна поврзаност на габичкита Candida albicans со аутизмот, или со другите развојни нарушувања, како што се, на пример проблемите во учењето, неправилниот развој на говорот, нарушувањето...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/235-2000/2000-3-4-articles/2097-2009-08-08-17-20-52
EYE-GAZE DIGITAL GAMES IMPROVE MOTIVATIONAL AND ATTENTIONAL ABILITIES IN RETT SYNDROME
ДИГИТАЛНИТЕ ИГРИ КОИ СЕ УПРАВУВААТ СО ПОГЛЕД ГИ ПОДОБРУВААТ МОТИВАЦИСКИТЕ СПОСОБНОСТИ И СПОСОБНОСТА ЗА ЗАДРЖУВАЊЕ НА ВНИМАНИЕТО КАЈ РЕТ-ОВИОТ СИНДРОМ Роса Ангела ФАБИО 1 Тиндара КАПРИ 1 Андреа НУЦИТА 2 Гинакарло ИАНИЗОТО 1 Насрин МОХАМАДАСАНИ 2 1...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/327-2018/2018-3-4-articles/3084-eye-gaze-digital-games-improve-motivational-and-attentional-abilities-in-rett-syndrome
ФОРМИРАНО МАКЕДОНСКО НАУЧНО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА АУТИЗАМ
Владимир ТРАЈКОВСКИ ФОРМИРАНО МАКЕДОНСКО НАУЧНО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА АУТИЗАМ На 22 Мај 2000 година во просториите на Институтот за имунологија при Медицинскиот факултет во Скопје се одржа основачкото собрание на Македонското научно здружение за аутизам со...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/243-2000/2000-1-2-news/2072-2009-08-06-23-21-38
Bibliography
.contentpaneopen{ width:100% !important; } БИБЛИОГРАФИЈА Филип ЈУРТОСКИ Дефектолошка теорија и практика, Институт за дефектологија, Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ , Скопје, Република Македонија UDK: 016:376 BIBLIOGRAPHY Filip...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/295-2016/2016-1-2-info/2957-bibliography
AUTISM AND TUBEROUS SCLEROSIS
div.MsoHeader {margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 3.0in right 6.0in; font-size:10.0pt; font-family:"MAC C Swiss"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/234-2000/2000-3-4-abstracts/2118-autism-and-tuberous-sclerosis
YEASTS AS A POSSIBLE ETIOLOGICAL FACTOR OF AUTISM
Swiss"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} p.MsoTitle, li.MsoTitle, div.MsoTitle {margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt;...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/234-2000/2000-3-4-abstracts/2120-yeasts-as-a-possible-etiological-factor-of-autism
ACTIVITIES OF AUTISM-EUROPE
АКТИВНОСТИ НА АУТИЗАМ-ЕВРОПА Оливера РАШИЌ Филозофски факултет Институт за дефектологија ACTIVITIES OF AUTISM-EUROPE Olivera RASHIKJ Faculty of Philosophy Institute of Special Education and Rehabilitation Примено: 18. 04. 2009 Прифатено: 30. 04. 2009...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/151-2009/2009-1-2-news/2556-activities-of-autism-europe
ACKNOWLEDGING THE WORLD DAY OF AUTISM – APRIL THE 2ND SKOPJE, REPUBLIC OF MACEDONIA
ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА СВЕТСКИОТ ДЕН НА АУТИЗМОТ – 2 АПРИЛ ВО СКОПЈЕ, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Ана ПЕТКОВСКА Студент на последипломски студии Институт за дефектологија Филозофски факултет Примено: 06.06.2012 Прифатено: 20.06.2012 UDK: 616.89 (497.711)...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/100-2012/2012-3-4-news/2708-acknowledging-the-world-day-of-autism-april-the-2nd-skopje-republic-of-macedonia
CONFERENCE: HELPING AND SUPPORTING PARENTS WITH CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER
.contentpaneopen{ width:100% !important; } КОНФЕРЕНЦИЈА: ПОМОШ И ПОДДРШКА НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА СО АУТИСТИЧЕН СПЕКТАР НА НАРУШУВАЊЕ Филип ЈУРТОСКИ Македонско научно здружение за аутизам, Институт за дефектологија Филозофски факултет Скопје, Република...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/313-2017/2017-3-4-news/3022-conference-helping-and-supporting-parents-with-children-with-autism-spectrum-disorder
ДЕЦАТА СО АУТИЗАМ И ПОТРЕБАТА ОД ОРГАНИЗАЦИЈА НА НИВНИОТ ТРЕТМАН ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Љупчо АЈДИНСКИ ДЕЦАТА СО АУТИЗАМ И ПОТРЕБАТА ОД ОРГАНИЗАЦИЈА НА НИВНИОТ ТРЕТМАН ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Воведни информации за првичните активности за организирање на третманот Во Република Македонија постои повеќе од 50 години организирана заштита и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/248-1999/1999-3-4-articles/2308-2009-08-16-21-22-58
Bibiliography
.contentpaneopen{ width:100% !important; } БИБЛИОГРАФИЈА Филип ЈУРТОСКИ Дефектолошка теорија и практика, Институт за дефектологија, Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, РепубликаМакедонија BIBLIOGRAPHY Filip JURTOSKI Journal...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/310-2017/2017-3-4-info/3020-bibliography
CHILDREN WITH AUTISM AND HOW TO ORGANIZE THEIR TREATMENT IN REPUBLIC OF MACEDONIA
Roman";} h3 {mso-style-next:Normal; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; mso-pagination:widow-orphan; page-break-after:avoid; mso-outline-level:3; font-size:10.0pt; font-family:"MAC C Swiss"; font-weight:normal; font-style:italic;...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/249-1999/1999-3-4-abstracts/2327-children-with-autism-and-how-to-organize-their-treatment-in-republic-of-macedonia
ПРОЦЕНА НА КОМУНИКАТИВНОТО ОДНЕСУВАЊЕ КАКО ОСНОВА ЗА ДИЈАГНОСТИКАТА И ПЛАНИРАЊЕТО НА ТРЕТМАНОТ НА НАРУШУВАЊЕТО НА КОМУНИКАЦИЈАТА КАЈ ДЕЦАТА СО АУТИЗАМ
Надица ЈОВАНОВИЌ-СИМИЌ, Славица ГОЛУБОВИЌ ПРОЦЕНА НА КОМУНИКАТИВНОТО ОДНЕСУВАЊЕ КАКО ОСНОВА ЗА ДИЈАГНОСТИКАТА И ПЛАНИРАЊЕТО НА ТРЕТМАНОТ НА НАРУШУВАЊЕТО НА КОМУНИКАЦИЈАТА КАЈ ДЕЦАТА СО АУТИЗАМ Процената на комуникативното однесување е од клучно значење...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/235-2000/2000-3-4-articles/2100-2009-08-08-17-30-13
TREATMENT OF CHILDREN WITH AUTISM WITHIN THE GROUP OF CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION abstract
ТРЕТМАН НА ДЕЦА СО АУТИЗАМ ВО ГРУПА СО ДЕЦА СО МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА Верица ПЕТРОВА 1 Ристо ПЕТРОВ 2 Завод за рехабилитација на деца и младинци-Скопје 1 Филозофски факултет Институт за дефектологија 2 TREATMENT OF CHILDREN WITH AUTISM WITHIN THE GROUP...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/161-2005/2005-1-2-abstracts/1966-treatment-of-children-with-autism-within-the-group-of-children-with-mental-retardation-abstract
IDENTIFYING AUTISM IN CHILDREN WITH BLINDNESS AND VISUAL IMPAIRMENTS
Ana Veljanovska IDENTIFYING AUTISM IN CHILDREN WITH BLINDNESS AND VISUAL IMPAIRMENTS Often in working with children with blindness or visual impairments we are enchanting children with some specific stereotypic behaviors, identified as " blindizms”....
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/246-2000/2000-1-2-abstracts/2084-identifying-autism-in-children-with-blindness-and-visual-impairments
EVALUTION OF THE COMMUNICATIVE BEHAVIOUR AS A BASE FOR DIAGNOSIS AND TREATMENT PLANNING OF COMMUNICATIONAL IMPAIRMENTS WITH CHILDREN WITH AUTISM
Nadica JOVANOVIC-SIMIC, Slavica GOLUBOVIC EVALUTION OF THE COMMUNICATIVE BEHAVIOUR AS A BASE FOR DIAGNOSIS AND TREATMENT PLANNING OF COMMUNICATIONAL IMPAIRMENTS WITH CHILDREN WITH AUTISM Communicational impairments in the framework of the autism...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/234-2000/2000-3-4-abstracts/2124-evalution-of-the-communicative-behaviour-as-a-base-for-diagnosis-and-treatment-planning-of-communicational-impairments-with-children-with-autism
AUTISM ON THE INTERNET
Swiss"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} h1 {mso-style-next:Normal; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; mso-pagination:widow-orphan; page-break-after:avoid; mso-outline-level:1;...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/234-2000/2000-3-4-abstracts/2125-autism-on-the-internet
THEQUALITY OF RELATIONSHIP BETWEEN SIBLINGS IN FAMILIES WITH AN AUTISTIC CHILD
КВАЛИТЕТОТ НА ОДНОСОТ МЕЃУ БРА ­ ЌАТА И СЕСТРИТЕ ВО СЕ ­ МЕЈ ­ СТВА ­ ТА КОИ ИМААТ ДЕТЕ СО АУТИЗАМ Милена ИЛИЌ ПЕШИЌ Филозофски факултет, Институт за дефектологија – Скопје Милена Илиќ Пешиќ го одбрани својот ма­гис­тер­ски труд на 10.06.2013 година на...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/91-2013/2013-3-4-thesis-abstracts/2752-thequality-of-relationship-between-siblings-in-families-with-an-autistic-child

Results 121 - 140 of 201

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in