Assuming autism is required, the following results were found.

IMUNODIAGNOSTIC AND IMMUNOTHERAPY OF AUTISM
Vladimir TRAJKOVSKI Mirko SPIROSKI IMUNODIAGNOSTIC AND IMMUNOTHERAPY OF AUTISM Infantile autism is one of the most disabling illnesses of neurological, emotional and intellectual development. The cause of autism remains unknown. However, recent...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/246-2000/2000-1-2-abstracts/2053-imunodiagnostic-and-immunotherapy-of-autism
THE EFFECTS OF EQUINE-ASSISTED THERAPY IN IMPROVING THE PSYCHO-SOCIAL FUNCTIONING OF CHILDREN WITH AUTISM
ЕФЕКТИТЕ ОД ТЕРАПИЈАТА СО ПОМОШ НА КОЊИ ВО ПОДОБРУВАЊЕТО НА ПСИХО-СОЦИЈАЛНАТА СПОСОБНОСТ КАЈ ДЕЦАТА СО АУТИЗАМ Харис МЕМИШЕВИЌ Саудин ХОЏИЌ Центар за образование и рехабилитација „Mједеница“ THE EFFECTS OF EQUINE-ASSISTED THERAPY IN IMPROVING THE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/120-2010/2010-3-4-abstracts/2616-the-effects-of-equine-assisted-therapy-in-improving-the-psycho-social-functioning-of-children-with-autism
CELEBRATING THE WORLD AUTISM DAY
ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА СВЕТСКИОТ ДЕН НА АУТИЗМОТstyle="mso-bidi-font-weight: normal"> CELEBRATING THE WORLD AUTISM DAY Оливера РАШИЌlang="EN-CA" style="font-size:8.0pt;mso-bidi-font-size:9.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"; mso-ansi-language:EN-CA">...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/116-2011/2011-1-2-news/2645-celebrating-the-world-autism-day
THIRD TRANSNATIONAL MEETING WITHIN THE ESIPP PROJECT
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ТРЕТ ТРАНСНАЦИОНАЛЕН СОСТАНОК ВО РАМКИТЕ НА ESIPP-ПРОЕКТОТ Јасмина ТРОШАНСКА Македонско научно здружение за аутизам Институт за дефектологија, Филозофски факултет Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/302-2016/2016-3-4-news/2977-third-transnational-meeting-within-the-esipp-project
SERUM ANALYSIS OF AMYLOID BETA-PROTEIN 1-40 IN HEALTHY SUBJECTS, AUTISTIC CHILDREN AND ALZHEIMER’S PATIENTS
АНАЛИЗА НА СЕРУМОТ НА АМИЛОИД-БЕТА ПРОТЕИН 1-40 КАЈ ЗДРАВИ СУБЈЕКТИ, ДЕЦА СО АУТИЗАМ И ПАЦИЕНТИ СО АЛЦХАЈМЕРОВА БОЛЕСТ Вијендра К. СИНГ Оддел за биологија, Државен универзитет на Јута, (САД) SERUM ANALYSIS OF AMYLOID BETA-PROTEIN 1-40 IN HEALTHY...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/201-2008/2008-1-2-articles/1827-serum-analysis-of-amyloid-beta-protein-1-40-in-healthy-subjects-autistic-children-and-alzheimers-patients
news01-01-208
МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА АУТИЗМОТ Оливера РАШИЌ Универзитет „Св. Кирил и Методиј” Филозофски факултет Институт за дефектологија INTERNATIONAL DAY OF AUTISM Olivera RASHIKJcolor: rgb(153, 51, 102);"> University "St. Cyril and Methodius" Faculty of Philosophy...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/202-2008/2008-1-2-news/1822-news01-01-208
АУТИЗМОТ НА ИНТЕРНЕТ
Владимир ТРАЈКОВСКИ АУТИЗМОТ НА ИНТЕРНЕТ Вовед Кон крајот на XX век се забележува огромен напредок во развојот на компјутерската техника и технологија. Информатиката како наука ни овозможува да ги запознаеме сите новини во примената на информативната...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/235-2000/2000-3-4-articles/2132-2009-08-09-09-36-14
Bibliography
.contentpaneopen{ width:100% !important; } БИБЛИОГРАФИЈА Филип ЈУРТОСКИ Дефектолошка теорија и практика, Институт за дефектологија, Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, РепубликаМакедонија BIBLIOGRAPHY Filip JURTOSKI Journal...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/299-2016/2016-3-4-info/2980-bibliography
CELEBRATED 2 APRIL - WORLD`S AUTISM DAY IN MACEDONIA
ВО МАКЕДОНИЈА ОДБЕЛЕЖАН 2 АПРИЛ - СВЕТСКИОТ ДЕН НА АУТИЗМОТ Бисера МЛАДЕНОВСКА Студент на последипломски студии Филозофски факултет, Институт за дефектологија CELEBRATED 2 APRIL - WORLD`S AUTISM DAY IN MACEDONIA Bisera MLADENOVSKA Faculty of...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/87-2013/2013-3-4-news/2749-celebrated-2-april-worlds-autism-day-in-macedonia
15 YEARS FROM THE FORMING OF THE MACEDONIAN SCIENTIFIC SOCIETY FOR AUTISM
.contentpaneopen{ width:100% !important; } 15 ГОДИНИ ОД ФОРМИРАЊЕТО НА МАКЕДОНСКОТО НАУЧНО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА АУТИЗАМ Филип ЈУРТОСКИ Македонско научно здружение за аутизам Скопје, Р. Македонија 15 YEARS FROM THE FORMING OF THE MACEDONIAN SCIENTIFIC SOCIETY...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/292-2015/2015-3-4-news/2934-15-years-from-the-forming-of-the-macedonian-scientific-society-for-autism
THE MACEDONIAN SCIENTIFIC SOCIETY FOR AUTISM ON FIRST MEETING AT THE UNIVERSITY OF NORTHAMPTON IN ENGLAND, AS PART OF THE PROJECT "EQUALITY AND SOCIAL INCLUSION THROUGH POSITIVE PARENTING"
.contentpaneopen{ width:100% !important; } МАКЕДОНСКОТО НАУЧНО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА АУТИЗАМ НА ПРВА РАБОТНА СРЕДБА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „НОРТХЕМПТОН“ ВО АНГЛИЈА, ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ „ЕДНАКВОСТ И СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА ПРЕКУ ПОЗИТИВНО РОДИТЕЛСТВО“ Јасмина ТРОШАНСКА...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/292-2015/2015-3-4-news/2936-the-macedonian-scientific-society-for-autism-on-first-meeting-at-the-university-of-northampton-in-england-as-part-of-the-project-equality-and-social-inclusion-through-positive-parenting
GENETIC ASPECTS OF AUTISM
Анастас ЛАКОСКИ ГЕНЕТСКИ АСПЕКТИ НА АУТИЗМОТ Увод Во првиот труд што се однесува на аутизмот кој уште во 1943 година го објавил Канер (1), аутизмот се опишува како вродено и наследно заболување. Канер посочува на абнормалности во детството на пробантот...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/277-1997/1997-2-articles/2396-2009-08-23-03-04-38
BIBLIOGRAPHY
БИБЛИОГРАФИЈА BIBLIOGRAPHY Ана ПЕТКОВСКА Ana PETKOVSKA Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Филозофски факултет Институт за дефектологија UDK: 016:376 “Ss Cyril and Methodius” University Faculty of Philosophy Institute of Special Education and...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/89-2014/2014-1-2-info/1811-bibliography
DR. VLADIMIR TRAJKOVSKI: “AUTISM”
Љупчо Ајдински Ljupcho AJDINSKI Д-Р ВЛАДИМИР ТРАЈКОВСКИ: “ АУТИЗАМ ” DR. VLADIMIR TRAJKOVSKI: “AUTISM” Аутизмот како мошне сложен, семеен и општествен проблем, отсекогаш го поттикнува интересот кај голем број стручњаци и научници од целиот свет, а...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/233-2004/2004-1-2-reviews/2007-dr-vladimir-trajkovski-autism
CLINICAL SIGNIFICANCE OF IMMUNE IMBALANCE AND AUTOIMMUNITY IN NERVOUS SYSTEM DISORDERS (NSDs)
.contentpaneopen{ width:100% !important; } КЛИНИЧКОТО ЗНАЧЕЊЕ НА ИМУНОЛОШКИОТ ДИСБАЛАНС И АВТОИМУНИТЕТОТ КАЈ НАРУШУВАЊА НА НЕРВНИОТ СИСТЕМ (ННС) Вијендра К. СИНГ Биотехнолошки решенија за невроимунитет Белингам, САД CLINICAL SIGNIFICANCE OF IMMUNE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/291-2015/2015-3-4-articles/2939-clinical-significance-of-immune-imbalance-and-autoimmunity-in-nervous-system-disorders-nsds
AUTISM AND PERVASIVE DEVELOPMENT DISORDERS
АУТИЗАМ И ПЕРВАЗИВНИ РАЗВОЈНИ НАРУШУВАЊА Владимир Е. Трајковски0cm;margin-left:-5.65pt;margin-bottom:.0001pt"> AUTISM AND PERVASIVE DEVELOPMENT DISORDERS Vladimir E. Trajkovski Ана ПЕТКОВСКАСтудент на последипломски студии Институт за дефектологија...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/110-2011/2011-3-4-articles/2667-autism-and-pervasive-development-disorders
HOMEWORK ACCURACY TO INCREASE THE ACADEMIC REPERTOIRE OF YOUNG CHILDREN WITH AUTISM
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ТОЧНОСТА НА ДОМАШНИТЕ ЗАДАЧИ СО ЦЕЛ ДА СЕ ЗГОЛЕМИ УЧИЛИШНИОТ РЕПЕРТОАР НА ДЕЦАТА СО АУТИЗАМ Лина ГИЛИЌ Универзитет „Св. Џон“ Њујорк, САД HOMEWORK ACCURACY TO INCREASE THE ACADEMIC REPERTOIRE OF YOUNG CHILDREN...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/296-2016/2016-1-2-articles/2965-homework-accuracy-to-increase-the-academic-repertoire-of-young-children-with-autism
TREATMENT OF CHILDREN WITH AUTISM WITHIN THE GROUP OF CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION
ТРЕТМАН НА ДЕЦА СО АУТИЗАМ ВО ГРУПА СО ДЕЦА СО МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА Верица ПЕТРОВА 1 , Ристо ПЕТРОВ 2 Завод за рехабилитација на деца и младинци-Скопје 1 Филозофски факултет Институт за дефектологија 2 TREATMENT OF CHILDREN WITH AUTISM WITHIN THE GROUP...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/221-2005/2005-1-2-articles/1967-treatment-of-children-with-autism-within-the-group-of-children-with-mental-retardation
ELEVATION OF SERUM C-REACTIVE PROTEIN AND S100 PROTEINS FOR SYSTEMIC INFLAMMATION IN AUTISTIC CHILDREN
ПОДИГАЊЕ НА C-РЕАКТИВЕН ПРОТЕИН НА СЕРУМОТ И S100 ПРОТЕИНИ ЗА СИСТЕМСКОТО ВОСПАЛЕНИЕ КАЈ ДЕЦАТА СО АУТИЗАМ Вијендра К. СИНГ Институт за Биологија, Државен Универзитет во Јута, Логан, САД ELEVATION OF SERUM C-REACTIVE PROTEIN AND S100 PROTEINS FOR...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/218-2005/2005-3-4-articles/1947-elevation-of-serum-c-reactive-protein-and-s100-proteins-for-systemic-inflammation-in-autistic-children
ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDERS IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS: CHARACTERISTICS AND REASONS FOR VITAMIN-MINERAL INTERVENTION
НАРУШУВАЊЕ НА ВНИМАНИЕТО И ХИПЕРАКТИВНОСТ КАЈ ДЕЦА СО АУТИСТИЧЕН СПЕКТАР НА НАРУШУВАЊА: КАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИЧИНИ ЗА ВИТАМИНСКО-МИНЕРАЛНА ИНТЕРВЕНЦИЈА ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDERS IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS: CHARACTERISTICS...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/317-2018/2018-1-articles/3041-attention-deficit-hyperactivity-disorders-in-children-with-autism-spectrum-disorders-characteristics-and-reasons-for-vitamin-mineral-intervention

Results 161 - 180 of 201

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in