Assuming autism is required, the following results were found.

Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 10, Issue 3-4, 2009
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 10,Issue 3-4,2009
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/135-2009/2009-3-4-info/2561-journal-of-special-education-and-rehabilitationvolume-10issue-3-42009
EVALUATION OF EDUCATIONAL ABILITIES IN CHILDREN WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITIES, FIRST GRADE STUDENTS, FROM SPECIAL PRIMARY SCHOLS
ИСПИТУВАЊЕ НА ЕДУКАТИВНИТЕ СПОСОБНОСТИ КАЈ ПРВАЧИЊАТА СО ЛЕСНА ПСИХИЧКА ПОПРЕЧЕНОСТ ОД ПОСЕБНИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Весна КОСТИЌ-ИВАНОВИЌ Посебно основно училиште „Д-р Златан Сремац“-Скопје Примено: 24. 08. 2009 Прифатено: 14. 09. 2009 UDK:...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/133-2009/2009-3-4-articles/2574-evaluation-of-educational-abilities-in-children-with-mild-intellectual-disabilities-first-grade-students-from-special-primary-schols
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 11, Issue 1-2, 2010
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 11,Issue 1-2,2010
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/128-2010/2010-1-2-info/2587-journal-of-special-education-and-rehabilitationvolume-11issue-1-22010
JSER Guidelines for Reviewers
PDF JSER Guidelines for Reviewers 1. About JSER JSER is the leading open-access special educational and medical journal, providing an innovative and influential venue for research and comment on the major challenges to human health protection...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/guidelines-jser
60 YEARS OF EDUCATION, REHABILITATION AND EMPLOYMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
60 ГОДИНИ ВОСПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЈА И ВРАБОТУВАЊЕ НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Ангелка ВЕЛКОСКА Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Филозофски факултет Институт за дефектологија 60 YEARS OF EDUCATION, REHABILITATION AND...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/122-2010/2010-3-4-news/2621-60-years-of-education-rehabilitation-and-employment-of-persons-with-disabilities-in-the-republic-of-macedonia
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 14, Issue 1-2, 2013
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 14,Issue 1-2,2013
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/94-2013/2013-1-2-info/2629-journal-of-special-education-and-rehabilitationvolume-14issue-1-22013
INCIDENCE OF STUTTERING IN SCHOOL-AGE CHILDREN WITH DOWN SYNDROME - Abstract
ЗАЧЕСТЕНОСТ НА ПЕЛТЕЧЕЊЕТО КАЈ ДЕЦАТА НА УЧИЛИШНА ВОЗРАСТ СО DOWN-ОВ СИНДРОМ Невзета САЛИХОВИЌ 1 , Селма ХАСАНБАШИЌ 2 , Лејла БЕГИЌ 1 1 Универзитет во Тузла, Факултет за об­ра­зо­ва­ние и рехабилитација 2 Институт за посебно образование и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/103-2012/2012-1-2-abstracts/2675-incidence-of-stuttering-in-school-age-children-with-down-syndrome-abstract
EARLY INTERVENTION: PREVENTION AND CHALLENGES IN THE EARLY CHILDHOOD
РАНА ИНТЕРВЕНЦИЈА - ПРЕВЕНТИВА И ПРЕДИЗВИЦИ ВО РАНОТО ДЕТСТВО Христина МИТРЕВА Студент на постдипломски студии Филозофски факултет, Институт за дефектологија Примено: 29.10.2011 Прифатено: 13.11.2011 UDK: 159.922.76(062)(049.3) EARLY INTERVENTION:...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/105-2012/2012-1-2-news/2684-early-intervention-prevention-and-challenges-in-the-early-childhood
EXPERIENCE AND CHALLENGES WHILE WORKING WITH PERSONS WITH DISABILITY – GRADUALLY CREATING SPACE FOR PUBLIC DISCUSSION REGARDING THE SEXUAL NEEDS OF EVERY HEALTHY AND EVERY INDIVIDUAL WITH DISABILITY, AS AN ACT OF SELF-PLEASURE
ИСКУСТВА И ПРЕДИЗВИЦИ ВО РАБОТАТА СО ЛИЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ - ЧЕКОР ПО ЧЕКОР ВО ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРОСТОР ЗА ЈАВНА ДИСКУСИЈА ВО ОДНОС НА СЕКСУАЛНИТЕ ПОТРЕБИ КАКО ЧИН НА ЗАДОВОЛСТВО КАЈ СЕКОЈА ЗДРАВА НО И ХЕНДИКEПИРАНА ИНДИВИДУА Христина МИТРЕВА Студент на...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/105-2012/2012-1-2-news/2686-experience-and-challenges-while-working-with-persons-with-disability-gradually-creating-space-for-public-discussion-regarding-the-sexual-needs-of-every-healthy-and-every-individual-with-disability-as-an-act-of-self-pleasure
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 14, Issue 3-4, 2013
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 14, Issue 3-4, 2013
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/90-2013/2013-3-4-info/2736-journal-of-special-education-and-rehabilitationvolume-14issue-3-42013
PARENT’S SATISFACTION WITH SOME FEATURES OF EARLY CARE PROVISIONS FOR CHILDREN WITH DIFFERENT LEVELS OF INTELLECTUAL DISABILITIES abstrat
ЗАДОВОЛСТВОТО НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА РАНИТЕ МЕРКИ НА ГРИЖА ЗА ДЕЦАТАСО РАЗЛИЧНИ НИВОА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНО НАРУШУВАЊЕ Љиљана ПИНТАРИЌ-МЛИНАР 1 Даниела БРАТКОВИЌ 1 Даниела МАМИЌ 2 1 Факултет за едукација и рехабилитација, Универзитет во Загреб 2 Центар за...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/85-2013/2013-3-4-abstracts/2739-parents-satisfaction-with-some-features-of-early-care-provisions-for-children-with-different-levels-of-intellectual-disabilities-abstract
EDITORIAL OFFICE PREFACE
ПРЕДГОВОР НА РЕДАКЦИЈАТА Почитувани читатели, Во последниот период ја засиливме контролата на плагијаторството. Покрај користењето на про­грамата TBLAST,со помош на нашиот електронски издавач DeGruyter ја воведовме и про­грамата iThenticate, програма...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/89-2014/2014-1-2-info/2754-editorial-office-preface
INTERNATIONAL CONFERENCE: “MODERN ASPECTS OF SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION OF PERSONS WITH DISABILITIES”
МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА СОВРЕМЕНИ АСПЕКТИ НА СПЕЦИЈАЛНАТА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО ИНВАЛИДНОСТ Ирена НОВАЧЕСКА Студент на постдипломски студии Филозофски факултет Институт за дефектологијa Скопје, Р. Македонија INTERNATIONAL CONFERENCE:...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/83-2014/2014-1-2-news/2767-international-conference-modern-aspects-of-special-education-and-rehabilitation-of-persons-with-disabilities
EDITORIAL OFFICE PREFACE
ПРЕДГОВОР НА РЕДАКЦИЈАТА Драги читатели, На еден месец пред прославувањето на 20-годишниот јубилеј на Институтот за де­фек­то­ло­ги­ја,ко­ле­гите забрзано ги спроведуваат последните подготовки. Како што беше веќе наведено во ми­на­тиот...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/90-2013/2013-3-4-info/2776-editorial-office-preface-2013-3-4
CLINICAL SIGNIFICANCE OF IMMUNE IMBALANCE AND AUTOIMMUNITY IN NERVOUS SYSTEM DISORDERS (NSDs)
.contentpaneopen{ width:100% !important; } КЛИНИЧКОТО ЗНАЧЕЊЕ НА ИМУНОЛОШКИОТ ДИСБАЛАНС И АВТОИМУНИТЕТОТ КАЈ НАРУШУВАЊА НА НЕРВНИОТ СИСТЕМ (ННС) Вијендра К. СИНГ Биотехнолошки решенија за невроимунитет Белингам, САД CLINICAL SIGNIFICANCE OF IMMUNE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/290-2015/2015-3-4-abstracts/2930-clinical-significance-of-immune-imbalance-and-autoimmunity-in-nervous-system-disorders-nsds-abstract
REVIEW OF SPECIAL EDUCATION PROGRAMS IN JORDAN: CURRENT PRACTICES, CHALLENGES, AND PROSPECTS
ol li p{ padding-left:20px; margin-top:0px; } ol > li:before { content: attr(data-letter) '.'; display: inline-block; margin-right: 10px; text-align: left; } ul { list-style-type: none; } ul > li:before { content: "–"; position: absolute; margin-left:...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/241-2014/2014-3-4-articles/2866-review-of-special-education-programs-in-jordan-current-practices-challenges-and-prospects-full-text
THE SOCIAL PRACTICE OF READINGAND WRITING INSTRUCTIONIN SCHOOLSFOR INTELLECTUALLY DISABLED
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ОПШТЕСТВЕНА ПРАКТИКА ЗА НАСТАВАТА ПО ЧИТАЊЕ И ПИШУВАЊЕ ВО УЧИЛИШТАТА ЗА УЧЕНИЦИ СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ Моника РЕЈЧЕНБЕРГ 1 Кент ЛОВГРЕН 2 1 Оддел за едукација и специјална едукација, Универзитет во...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/86-2013/2013-3-4-articles/2740-the-social-practice-of-readingand-writing-instructionin-schoolsfor-intellectually-disabled
INCIDENCE OF STUTTERING IN SCHOOL-AGE CHILDREN WITH DOWN SYNDROME
ЗАЧЕСТЕНОСТ НА ПЕЛТЕЧЕЊЕТО КАЈ ДЕЦАТА НА УЧИЛИШНА ВОЗРАСТ СО DOWN-ОВ СИНДРОМ Невзета САЛИХОВИЌ 1 , Селма ХАСАНБАШИЌ 2 , Лејла БЕГИЌ 1 1 Универзитет во Тузла, Факултет за об­ра­зо­ва­ние и рехабилитација 2 Институт за посебно образование и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/104-2012/2012-1-2-articles/2676-incidence-of-stuttering-in-school-age-children-with-down-syndrome
EXECUTIVE FUNCTIONS EVALUATION THROUGH EVOKED POTENTIALS AMONG CHILDREN WITH OBSESSIVE-COMPULSIVE DISORDER - Full Text
ПРОЦЕНКА НА ЕГЗЕКУТИВНИТЕ ФУНКЦИИ ПРЕКУ ЕВОЦИРАНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ КАЈ ДЕЦА СО ОПСЕСИВНО-КОМПУЛСИВНО РАСТРОЈСТВО Татјана ЗОРЧЕЦnormal"> Нада ПОП-ЈОРДАНОВА ЈЗУ Универзитетска к линика за детски болести , Скопјеheight:8.2pt" valign="top" width="29"> Executive...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/115-2011/2011-1-2-articles/2650-executive-functions-evaluation-through-evoked-potentials-among-children-with-obsessive-compulsive-disorder-full-text
CELABRATION OF 3RD OF DECEMBER, INTERNATIONAL DAY OF PERSONS WITH DISABILITIES
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 3 ДЕКЕМВРИ - МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ Маја ФИЛИПОВСКА Институт за дефектологија, Филозофски факултет Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, Република Македонија CELABRATION...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/298-2016/2016-1-2-news/2954-celabration-of-3rd-of-december-international-day-of-persons-with-disabilities

Results 21 - 40 of 201

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in