Assuming autism is required, the following results were found.

Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 15, Issue 1-2, 2014
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 15, Issue 1-2, 2014
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/89-2014/2014-1-2-info/2755-journal-of-special-education-and-rehabilitationvolume-15issue-1-22014
THE PARENTAL PREDICTORS OF CHILD’S ATTACHMENT SECURITY AND THE MODERATION ROLE OF CHILD’S DISABILITY: REFRAMING PARENTING PROGRAMS FOR FAMILIES WITH CHILDREN AFFECTED BY NEUROLOGICAL ILLNESS
РОДИТЕЛСКИТЕ ИНДИКАТОРИ НА СИГУРНОСНАТА ПРИВРЗАНОСТ НА ДЕТЕТО И УМЕРЕНАТА УЛОГА НА ТЕЛЕСНИТЕ НАРУШУВАЊА КОИ ГИ ИМА ДЕТЕТО: ПРЕФОРМУЛИРАЊЕ НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА СЕМЕЈСТВА ВО КОИ ДЕЦАТА СЕ АФЕКТИРАНИ ОД НЕВРОЛОШКА БОЛЕСТ 1 Андреа КАПУТО, 2 Габриела...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/317-2018/2018-1-articles/3047-the-parental-predictors-of-childs-attachment-security-and-the-moderation-role-of-child-s-disability-reframing-parenting-programs-for-families-with-children-affected-by-neurological-illness
THE IMPACT OF ASD ON MACEDONIAN FAMILIES AND THEIR EXPERIENCE OF PARENT EDUCATION
ВЛИЈАНИЕТО НА АУТИСТИЧНИОТ СПЕКТАР А НАРУШУВАЊЕ ВРЗ МАКЕДОНСКИТЕ СЕМЕЈСТВА И НИВНИТЕ ИСКУСТВА ЗА ЕДУКАЦИЈА НА РОДИТЕЛИТЕ Јасмина ТРОШАНСКА1 Владимир ТРАЈКОВСКИ1, 2 Филип ЈУРТОСКИ1 Давид РОС ПРИС3, 2 THE IMPACT OF ASD ON MACEDONIAN FAMILIES AND THEIR...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/329-2018/2018-3-4-abstracts/3076-the-impact-of-asd-on-macedonian-families-and-their-experience-of-parent-education
Editorial Office
Editorial Office Editor-in-Chief: Olivera Rashikj-Canevska Technical Secretary: Maja Filipovska Electron ic Publishing: Magdalena Miloshevska Lector for Macedonian : Makedonka Bubevska Translator to and from English language Filip Jurtoski Editorial...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/editorial-office
AUTISTIC CHILDREN PROTECTION SCHEME
Драган ЛУКИЌ СР Југославија Системот на заштитата на децата со аутизам Дефиниција на проблемот Аутизмот е клиничка слика на развојното растројство што покажува психотичен квалитет. Порано сметан за детска психоза поради тоа што ја зафаќа целата...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/261-1998/1998-2-3-articles/2202-2009-08-11-20-04-34
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 9, Issue 3-4, 2008
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 9,Issue 3-4,2008 Contents [ PDF ] Preface by the Editorial Board Special education-professional and scientific issues Medical treatment...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/172-2008/2008-3-4-info/1792-current-issue
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 4, Issue 1-2, 2000
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 4,Issue 1-2,2000
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/189-2000/2000-1-2-info/2075-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-4-issue-1-2-2000
Библиографија
Библиографија Лакоски А .: Психогенетика , Киро Дандаро, Скопје, 1998. Петров Р .: Третман на тешко ментално ретардирани лица . ГТУП СПЕКТАР АС, Неготино, 1999. Гоцевски Т., Ортаковски В., Георгиева Л .: Разрешување и трансформација на конфликтите ....
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/190-1999/1999-3-4-info/2319-2009-08-19-00-25-10
TRIBUNE ON THE INTERNATIONAL DAYOF PEOPLE WITH DOWN SYNDROME
ТРИБИНА ПО ПОВОД СВЕТСКИОТ ДЕН НА ЛИЦАТА СО DOWN СИНДРОМ Ана ПЕТКОВСКА Студент на постдипломски студии Институт за дефектологија, Филозофски факултет, Скопје TRIBUNE ON THE INTERNATIONAL DAY OF PEOPLE WITH DOWN SYNDROME Ana PETKOVSKA Master degree...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/87-2013/2013-3-4-news/2748-tribune-on-the-international-dayof-people-with-down-syndrome
BIBLIOGRAPHY
БИБЛИОГРАФИЈА BIBLIOGRAPHY Ана ПЕТКОВСКА Ana PETKOVSKA Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Филозофскифакултет Институтзадефектологија UDK: 016:376 “Ss Cyril and Methodius” University Faculty of Philosophy Instituteof Special...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/90-2013/2013-3-4-info/2775-bibliography-2013-3-4
THE IMPORTANCE OF STRUCTURED TEXT TALKS FOR STUDENTS’ READING COMPREHENSION
.contentpaneopen{ width:100% !important; } СТРУКТУИРАНИ ДИСКУСИИ ЗА ТЕКСТ И НИВНОТО ЗНАЧЕЊЕ ЗА ЧИТАЊЕТО СО РАЗБИРАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ИНТЕРВЕНТНА СТУДИЈА ВО ПОСЕБНИТЕ УЧИЛИШТА Моника РЕJЧЕНБЕРГ Институт за дефектологија, Универзитет во Гетеборг, Шведска...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/241-2014/2014-3-4-articles/2863-the-importance-of-structured-text-talks-for-students-reading-comprehension-full-text
RISK FACTORS AND EARLY DEVELOPMENT OF CHILDREN BORN WITH AN ASSISTED FERTILIZATION
РИЗИК ФАКТОРИ И РАН РАЗВОЈ КАЈ ДЕЦА РОДЕНИ СО АСИСТИРАНО ОПЛОДУВАЊЕ Милена МИЛИЧЕВИЌ 1 ,0cm;margin-left:-5.65pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"> Среќко ПОТИЌ 1 , Веселин МЕДЕНИЦА 1 , Марија ЦАКИЌ 25.4pt" valign="top" width="284"> RISK FACTORS...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/110-2011/2011-3-4-articles/2657-risk-factors-and-early-development-of-children-born-with-an-assisted-fertilization
NEWS ABOUT THE VISIT OF ASS. PROFESSOR BLAKE HANSEN PH.D., CONDUCTED RESEARCH, PARENTS TRAINING, TWO LECTURES HELD IN COOPERATION WITH MSSA
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ПОСЕТА НА ДОЦ. Д-Р БЛЕЈК ХАНСЕН: СПРОВЕДЕНО ИСТРАЖУВАЊЕ, ОБУКИ ЗА РОДИТЕЛИ, ОДРЖАНИ ДВЕ ПРЕДАВАЊА ВО СОРАБОТКА СО МНЗА Филип ЈУРТОСКИ Македонско научно здружение за аутизам Институт за дефектологија,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/302-2016/2016-3-4-news/2976-news-about-the-visit-of-ass-professor-blake-hansen-ph-d-conducted-research-parents-training-two-lectures-held-in-cooperation-with-mssa
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 16, Issue 3-4, 2015
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 16, Issue 3-4, 2015
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/289-2015/2015-3-4-info/2920-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-16-issue-3-4-2015
JSER LIST of REVIEWERS
JSER BOARD of REVIEWERS We would like to thank these persons for their help in reviewing for Journal of Special Education and Rehabilitation (JSER) . We believe this is a complete list of people who have advised us before March 06, 2018 , but please...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/jser-list-of-reviewers
NEWS FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF THE MACEDONIAN SCIENTIFIC SOCIETY FOR AUTISM
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ОДРЖАНО РЕДОВНОТО ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА МАКЕДОНСКОТО НАУЧНО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА АУТИЗАМ Филип ЈУРТОСКИ Секретар на Македонско научно здружение за аутизам Скопје, Република Македонија NEWS FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/298-2016/2016-1-2-news/2955-news-for-the-annual-general-meeting-of-the-macedonian-scientific-society-for-autism
Symposium with the topic: “AUTISM SPECTRUM DISORDERS – DIAGNOSTICS, EARLY INTERVENTION AND PREVENTION”
СИМПОЗИУМ НА ТЕМА: „РАСТРОЈСТВА ОД АУТИСТИЧНИОТ СПЕКТАР – ДИЈАГНОСТИКА, РАНА ИНТЕРВЕНЦИЈА И ПРЕВЕНЦИЈА“0cm;margin-left:-5.65pt;margin-bottom:.0001pt"> Ангела ЧИНГОСКА Филозофски факултет Институт за дефектологија студент од IV...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/111-2011/2011-3-4-news/2665-symposium-with-the-topic-autism-spectrum-disorders-diagnostics-early-intervention-and-prevention
ACHIEVEMENT AND INTEGRATION OF STUDENTS WITH AND WITHOUT SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) IN THE FIFTH GRADE
ДОСТИГНУВАЊE И ИНКЛУЗИЈА НА УЧЕНИЦИТЕ СО И БЕЗ ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ (ПОП) ВО ПЕТТО ОДДЕЛЕНИЕ Маркус ГЕБХАРД, Сузан ШВАБ, Матијас КРАМЕР, Клицпера Барбара ГЕСТЕЈГЕР Универзитет во Грац Сектор за образование Единица за посебно образование...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/99-2012/2012-3-4-articles/2694-achievement-and-integration-of-students-with-and-without-special-educational-needs-sen-in-the-fifth-grade
Former Editors-in-Chief
Former Editors-in-Chief Vladimir Trajkovski, MD, PhD - EDITOR IN CHIEF - November 2008 - September 2017 Institute of Special Education and Rehabilitation, Faculty of Philosophy, University "Ss Kiril and Metodij", Skopje, Republic of Macedonia....
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/former-editors-in-chief
EXPERIENCES FROM THE EDUCATIONAL SYSTEM – NARRATIVES OF PARENTS WITH CHILDREN WITH DISABILITIES IN CROATIA
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ИСКУСТВА ОД ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМ – НАРАТИВИ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ВО ХРВАТСКА Наталија ЛИСАК Даниела БРАТКОВИЌ Тена АНИЌ Универзитет во Загреб, Факултет за едукациски и рехабилитациски науки,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/311-2017/2017-3-4-articles/3036-experiences-from-the-educational-system-narratives-of-parents-with-children-with-disabilities-in-croatia

Results 81 - 100 of 201

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in