Assuming counseling is required, the following results were found.

MSSA MEMBERS AT A CONFERENCE FOR AUTISM IN POLAND
ЧЛЕНОВИ НА МНЗА НА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА АУТИЗАМ ВО ПОЛСКА Василка ГАЛЕВСКА Студент на последипломски студии на Институтот за дефектологија, Филозофски факултет MSSA MEMBERS AT A CONFERENCE FOR AUTISM IN POLAND Vasilka GALEVSKA Student of post-graduated...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/171-2008/2008-3-4-news/1816-mssa-members-at-a-conference-for-autism-in-poland
THE SYNTACTICAL ABILITY OF A YOUNG GIRL WITH WILLIAMS SYNDROME
СИНТАКСИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ДЕВОЈЧЕ СО ВИЛИЈАМСОВ СИНДРОМ Диана АРАПОВИЌ 1 , Вишна ПРАЊИЌ 2 Едукациски и рехабилитациски факултет 1 Школа за медицински сестри-Виноград 2 Загреб, Хрватска THE SYNTACTICAL ABILITY OF A YOUNG GIRL WITH WILLIAMS SYNDROME...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/201-2008/2008-1-2-articles/1834-the-syntactical-ability-of-a-young-girl-with-williams-syndrome
INDIVIDUAL EDUCATION PROGRAMS
ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ Даниела ИЛИ Ќ –СТОШОВИ Ќ Снежана НИКОЛИ Ќ Универзитет во Белград, Факултет за специјална едукација и рехабилитација, Белград, Србија INDIVIDUAL EDUCATION PROGRAMS Danijela ILICH-STOSHOVI КЈ, Snezhana NIKOLI КЈ Belgrade...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/215-2006/2006-1-2-articles/1910-individual-education-programs
THE ROLE OF SPECIAL TEACHER IN SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION DIAGNOSIS
УЛОГАТА НА ДЕФЕКТОЛОГОТ ВО ДЕФЕКТОЛОШКАТА ДИЈАГНОСТИКА Лидија БАЈЛОЗОВА Сојуз на дефектолози на Рапублика Македонија THE ROLE OF SPECIAL TEACHER IN SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION DIAGNOSIS Lidija BAJLOZOVA Association of Special Educators and...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/226-2004/2004-3-4-articles/2019-the-role-of-special-teacher-in-special-education-and-rehabilitation-diagnosis
SURVEY OF ESTABLISHING INSTITUTIONAL SYSTEM FOR CARE, EDUCATION AND REHABILITATION OF DISABLED PEOPLE IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA IN THE PERIOD 1946-1996
ПРЕГЛЕД ВО СОЗДАВАЊЕТО НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИОТ СИСТЕМ ЗА ЗАШТИТА, ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ 1946-1996 SURVEY OF ESTABLISHING INSTITUTIONAL SYSTEM FOR CARE, EDUCATION AND REHABILITATION OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/229-2004/2004-3-4-reviews/2036-survey-of-establishing-institutional-system-for-care-education-and-rehabilitation-of-disabled-people-in-the-republic-of-macedonia-in-the-period-1946-1996
THE MEANING OF GENOMIC IMPRINTING IN HUMAN GENETIC AND DEFECTOLOGY
div.MsoHeading7 {mso-style-next:Normal; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-align:justify; mso-pagination:widow-orphan; page-break-after:avoid; mso-outline-level:7; font-size:10.0pt; font-family:Pulshelvetika7;...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/234-2000/2000-3-4-abstracts/2116-the-meaning-of-genomic-imprinting-in-human-genetic-and-defectology
THE BENEFIT OF EARLY EXPOSURE TO SIGN LANGUAGE
ПРИДОБИВКИТЕ ОД РАНО ИЗЛОЖУВАЊЕ НА ЗНАКОВНИОТ ЈАЗИК * Љубица ПРИБАНИЌ Марина МИЛКОВИЌ Универзитет во Загреб, Хрватска Едукациско рехабилитациски факултет Оддел за слушни оштетувања THE BENEFIT OF EARLY EXPOSURE TO SIGN LANGUAGE * Ljubica PRIBANIKJ...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/133-2009/2009-3-4-articles/2566-the-benefit-of-early-exposure-to-sign-language
STUTTERING THERAPY FOR A CHILD AT INTERMEDIATE STUTTERING LEVEL
ТРЕТМАН НА ПЕЛТЕЧЕЊЕТО КАЈ ДЕТЕ НА СРЕДНО НИВО НА ПЕЛТЕЧЕЊЕ Невзета САЛИХОВИЌ , Лејла ЈУНУЗОВИЌ-ЗУНИЌ , Мирела ДУРАНОВИЌ , Амела ИБРАХИМАГИЌ , Леила БЕГАНОВИЌ Дефектолошки факултет Универзитет во Тузла, БиХ STUTTERING THERAPY FOR A CHILD AT...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/133-2009/2009-3-4-articles/2569-stuttering-therapy-for-a-child-at-intermediate-stuttering-level
A STUDY VISIT TO CROATIA 06.06.2009 – 09.06.2010
СТУДИСКА ПОСЕТА ВО ХРВАТСКА 6-9. VI 2010 Розалија ДАВКОВСКА Филозофски факултет Институт за дефектологија A STUDY VISIT TO CROATIA 06.06.2009 – 09.06.2010 Rozalija DAVKOVSKA Institute of Special Education and Rehabilitation Faculty of Philosophy...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/122-2010/2010-3-4-news/2622-a-study-visit-to-croatia-06062009-09062010
A CASE STUDY OF A CHINESE ‘HIKIKOMORIAN’ IN CANADA – THEORIZING THE PROCESS OF HIKIKOMORIZATION abstract
СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ НА КИНЕСКА АКУТНА СОЦИЈАЛНА ИЗОЛИРАНОСТ ( HIKIKOMORIAN ) ВО КАНАДА – ПОСТАВУВАЊЕ НА ТЕОРИЈА ЗА ПРОЦЕСОТ НА АКУТНА СОЦИЈАЛНА ИЗОЛАЦИЈА ( HIKIKOMORI )0in 5.4pt" valign="top" width="23"> A CASE STUDY OF A CHINESE ‘ HIKIKOMORIAN ’ IN...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/98-2012/2012-3-4-abstracts/2707-a-case-study-of-a-chinese-hikikomorian-in-canada-theorizing-the-process-of-hikikomorization-abstract
INCLUSIVE EDUCATION SUPPORTING CHILDREN WITH BEHAVIORAL PROBLEMS AND THEIR REFERENCE PERSONS IN LOWER PRIMARY SCHOOL (GRADES 1-3) abstract
ПОДДРШКА НА ИНКЛУЗИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕЦА СО ПРОБЛЕМИ ВО ОДНЕСУВАЊЕТО И НА НИВНИТЕ РЕФЕРЕНТНИ ЛИЦА ВО ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА ВО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ (1-3 ОДД.) Улрике БЕКЕР Универзитет во Потсдам, Факултет за хуманистички науки Германија INCLUSIVE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/81-2014/2014-1-2-abstracts/2758-inclusive-education-supporting-children-with-behavioral-problems-and-their-reference-persons-in-lower-primary-school-grades-1-3-abstract
EXPLORATORY STUDY: STRESS, COPING AND SUPPORT AMONG PARENTS OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ИСТРАЖУВАЧКА СТУДИЈА: СТРЕС, НАЧИНИ НА СПРАВУВАЊЕ СО СТРЕСОТ И ПОДДРШКА НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СО АУТИСТИЧЕН СПЕКТАР НА НАРУШУВАЊА Мери НОЛЧЕВА 1 Владимир ТРАЈКОВСКИ 2 1 Невработен дефектолог, Скопје,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/291-2015/2015-3-4-articles/2940-exploratory-study-stress-coping-and-support-among-parents-of-children-with-autism-spectrum-disorders
PSYCHOSOCIAL INFLUENCE OF HEARING IMPAIRMENT ON THE INTERPERSONAL BEHAVIOR OF YOUTHS WITH HEARING IMPAIRMENT IN OYO STATE, NIGERIA
ПСИХОСОЦИЈАЛНОТО ВЛИЈАНИЕ НА ОШТЕТУВАЊЕТО НА СЛУХОТ ВРЗ ИНТЕРПЕРСОНАЛНИТЕ ОДНОСИ НА МЛАДИТЕ СО ОШТЕТЕН СЛУХ ВО ДРЖАВАТА ОЈО, НИГЕРИЈА Осисанија АЈО 1 , Адениј Сам ОЛУФЕМИ 2 ,Tahoma, sans-serif;"> Удо Годвин ГРЕГОРИ 1 1 Оддел за специјална едукација при...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/93-2013/2013-1-2-articles/2719-psychosocial-influence-of-hearing-impairment-on-the-interpersonal-behavior-of-youths-with-hearing-impairment-in-oyo-state-nigeria
CASE STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF A VIDEO STORY-BASED INTERVENTI­ON WITH SELF-MODELING TREATMENT PACKAGE TO REDUCE STEREOTYPICAL SPITTING BEHAVIOR IN A YOUNG GIRL WITH AUTISM
СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ НА КИНЕСКА АКУТНА СОЦИЈАЛНА ИЗОЛИРАНОСТ (HIKIKOMORIAN) ВО КАНАДА – ПОСТАВУВАЊЕ НА ТЕОРИЈА ЗА ПРОЦЕСОТ НА АКУТНА СОЦИЈАЛНА ИЗОЛАЦИЈА (HIKIKOMORI) CASE STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF A VIDEO STORY-BASED INTERVENTI­ON WITH SELF-MODELING...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/99-2012/2012-3-4-articles/2704-case-study-on-the-implementation-of-a-video-story-based-interventison-with-self-modeling-treatment-package-to-reduce-stereotypical-spitting-behavior-in-a-young-girl-with-autism
DEVELOPMENT OF A QUALITY OF LIFE APPROACH: ISSUES ACROSS THE LIFESPAN
РАЗВИВАЊЕ НА ПРИСТАПОТ НА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВЕЕЊЕ : ПРОБЛЕМИ ВО ТЕКОТ НА ЖИВОТНИОТ ВЕК DEVELOPMENT OF A QUALITY OF LIFE APPROACH: ISSUES ACROSS THE LIFESPAN Рој И. БРАУН Универзитет во Калгари, Канада и Универзитетот Флиндерс, Австралија, Универзитет во...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/104-2012/2012-1-2-articles/2682-development-of-a-quality-of-life-approach-issues-across-the-lifespan
RELATION BETWEEN QUALITY OF LIFE, CHOICE MAKING, AND FUTURE EXPECTATIONS IN ADULTS WITH INTELLECTUAL DISABILITY
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ЗАВИСНОСТА МЕЃУ КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТОТ, МОЖНОСТИТЕ ЗА ПРАВЕЊЕ ИЗБОР И ОЧЕКУВАЊАТА ЗА ИДНИНАТА КАЈ ВОЗРАСНИТЕ ЛИЦА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ Весна КОСТИЌ-ИВАНОВИЌ 1 Наташа ЧИЧЕВСКА-ЈОВАНОВА 2 1 ПОУ „Д-р...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/300-2016/2016-3-4-articles/2987-relation-between-quality-of-life-choice-making-and-future-expectations-in-adults-with-intellectual-disability
PREVALENCE AND CAUSES OF BLINDNESS AMONG MACEDONIAN ADULT POPULATION
.contentpaneopen{ width:100% !important; } РАСПРОСТРАНЕТОСТ И ПРИЧИНИ ЗА СЛЕПИЛО КАЈ МАКЕДОНСКОТО ВОЗРАСНО НАСЕЛЕНИЕ Даниела ДИМИТРОВА - РАДОЈИЧИЌ Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филозофски факултет,Институт за дефектологија Скопје, Р. Македонија...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/306-2017/2017-1-2-articles/3009-prevalence-and-causes-of-blindness-among-macedonian-adult-population
THE FACTORS OF OCCUPATIONAL CHOICE OF PERSONS WITH CHRONIC SPINAL CORD INJURY IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈААТ ВРЗ ИЗБОРОТ НА ПРОФЕСИЈА КАЈ ЛИЦАТА СО ХРОНИЧНА ПОВРЕДА НА РБЕТНИОТ СТОЛБ ВО РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА Аленка ФИДЛЕР 1 Мајда ШМИДТ 2 1 Факултет за уметност УМ, Марибор, Словенија 2 Педагошки...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/311-2017/2017-3-4-articles/3031-the-factors-of-occupational-choice-of-persons-with-chronic-spinal-cord-injury-in-the-republic-of-slovenia
EXPERIENCES FROM THE EDUCATIONAL SYSTEM – NARRATIVES OF PARENTS WITH CHILDREN WITH DISABILITIES IN CROATIA
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ИСКУСТВА ОД ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМ – НАРАТИВИ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ВО ХРВАТСКА Наталија ЛИСАК Даниела БРАТКОВИЌ Тена АНИЌ Универзитет во Загреб, Факултет за едукациски и рехабилитациски науки,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/311-2017/2017-3-4-articles/3036-experiences-from-the-educational-system-narratives-of-parents-with-children-with-disabilities-in-croatia
THE PARENTAL PREDICTORS OF CHILD’S ATTACHMENT SECURITY AND THE MODERATION ROLE OF CHILD’S DISABILITY: REFRAMING PARENTING PROGRAMS FOR FAMILIES WITH CHILDREN AFFECTED BY NEUROLOGICAL ILLNESS
РОДИТЕЛСКИТЕ ИНДИКАТОРИ НА СИГУРНОСНАТА ПРИВРЗАНОСТ НА ДЕТЕТО И УМЕРЕНАТА УЛОГА НА ТЕЛЕСНИТЕ НАРУШУВАЊА КОИ ГИ ИМА ДЕТЕТО: ПРЕФОРМУЛИРАЊЕ НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА СЕМЕЈСТВА ВО КОИ ДЕЦАТА СЕ АФЕКТИРАНИ ОД НЕВРОЛОШКА БОЛЕСТ 1 Андреа КАПУТО, 2 Габриела...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/317-2018/2018-1-articles/3047-the-parental-predictors-of-childs-attachment-security-and-the-moderation-role-of-child-s-disability-reframing-parenting-programs-for-families-with-children-affected-by-neurological-illness

Results 1 - 20 of 41

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in