Assuming counseling is required, the following results were found.

FROM REHABILITATION TO RECOVERY: A SELF-HELP EXPERIENCE TO REGAIN QUALITY OF LIFE AFTER VIOLENCE
ОД РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДО ОПОРАВУВАЊЕ: ИСКУСТВАТА НА САМОПОМОШ ЗА ВРАЌАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТ ПОСЛЕ НАСИЛСТВОТО Франческа ЕСПОСИТО 1 Мануела ТОМАИ 2 Валентина НАНИНИ 2 Луција ГИАРДИНИЕРИ 2 Педро АЛЕКСАНДРЕ КОСТА 1 1 ИСПА – Универзитетски институт,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/327-2018/2018-3-4-articles/3083-from-rehabilitation-to-recovery-a-self-help-experience-to-regain-quality-of-life-after-violence
SYNTACTIC DEFICIT IN CHILDREN WITH SPECIFIC LANGUAGE IMPAIRMENT IN SLOVENE LANGUAGE
СИНТАКСИЧЕН ДЕФИЦИТ КАЈ ДЕЦА СО СПЕЦИФИЧНО ЈАЗИЧНО НАРУШУВАЊЕ ВО СЛОВЕНЕЧКИОТ ЈАЗИК Маринка ГРОБЛЕР Советодавен центар за деца, адолесценти и родители Љубљана, Словенија SYNTACTIC DEFICIT IN CHILDREN WITH SPECIFIC LANGUAGE IMPAIRMENT IN SLOVENE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/158-2006/2006-1-2-abstracts/1907-syntactic-deficit-in-cidldren-with-specific-language-impairment-in-slovene-language
SYNTACTIC DEFICIT IN CHIDLDREN WITH SPECIFIC LANGUAGE IMPAIRMENT IN SLOVENE LANGUAGE main article
СИНТАКСИЧЕН ДЕФИЦИТ КАЈ ДЕЦА СО СПЕЦИФИЧНО ЈАЗИЧНО НАРУШУВАЊЕ ВО СЛОВЕНЕЧКИОТ ЈАЗИК Marinka GROBLER Советодавен центар за деца, адолесценти и родители Љубљана, Словенија SYNTACTIC DEFICIT IN CHIDLDREN WITH SPECIFIC LANGUAGE IMPAIRMENT IN SLOVENE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/215-2006/2006-1-2-articles/1908-syntactic-deficit-in-cidldren-with-specific-language-impairment-in-slovene-language-main-article
ЗНАЧЕЊЕТО НА МИТОХОНДРИЈАЛНИТЕ ЗАБОЛУВАЊА ВО ДЕФЕКТОЛОГИЈАТА
Владимир ТРАЈКОВСКИ ЗНАЧЕЊЕТО НА МИТОХОНДРИЈАЛНИТЕ ЗАБОЛУВАЊА ВО ДЕФЕКТОЛОГИЈАТА Вовед Митохондриите се органели чија што улога е во енергетското снабдување на клетката. Нивниот број во клетките варира од неколку стотини до неколку илјади, во зависност...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/248-1999/1999-3-4-articles/2302-2009-08-16-20-42-45
SYSTEMATIC LONGITUDINAL FOLLOWING OF THE GROWTH AND THE PROGRESS OF CHILDREN FROM COMMUNITY OF STRUGA, SUCCEEDING THEM FROM THEIR BIRTH UP TO THE AGE OF EIGHTY YEARS
type="text/css">ext2%0A%09%7Bmargin%3A0in%3B%0A%09margin-bottom%3A.0001pt%3B%0A%09text-align%3Acenter%3B%0A%09mso-pagination%3Awidow-orphan%3B%0A%09font-size%3A10.0pt%3B%0A%09font-family%3AArial%3B%0A%09mso-fareast-font-family%3A%22Times%20New%20Roman%22%...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/278-1997/1997-2-abstracts/2427-systematic-longitudinal-following-of-the-growth-and-the-progress-of-children-from-community-of-struga-succeeding-them-from-their-birth-up-to-the-age-of-eighty-years
AN EARLY DETECTION OF MENTALLY RETARDED CHILDREN
m:val="undOvr"/>SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>QFormat="true" Name="Intense Quote"/>Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>UnhideWhenUsed="false" Name="Dark...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/270-1997/1997-4-abstracts/2528-an-early-detection-of-mentally-retarded-children
CASE STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF A VIDEO STORY-BASED INTERVENTI­ON WITH SELF-MODELING TREATMENT PACKAGE TO REDUCE STEREOTYPICAL SPITTING BEHAVIOR IN A YOUNG GIRL WITH AUTISM abstract
ИСТРАЖУВАЊЕ НА ИМ­ПЛЕ­МЕН­ТА­ЦИ­ЈА­ТА НА ИНТЕРВЕНЦИЈАТА ЗАСНОВАНА НА ВИДЕО­ЗАПИСИ ОД ПАКЕТОТ ТРЕТМАНИ СО САМОМОДЕЛИРАЊЕ, СО ЦЕЛ ДА СЕ НА­МАЛИ СТЕРЕОТИПНОТО ОД­НЕ­СУ­ВА­ЊЕ НА ПЛУКАЊЕ КАЈ ЕДНА МЛАДА ДЕ­ВОЈ­КА СО АУТИЗАМ Синди...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/98-2012/2012-3-4-abstracts/2705-case-study-on-the-implementation-of-a-video-story-based-interventison-with-self-modeling-treatment-package-to-reduce-stereotypical-spitting-behavior-in-a-young-girl-with-autism-abstract
THE EFFECT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE TRAINING ON BEHAVIOR PROBLEMS OF BOYS WITH EXTERNALIZED BEHAVIOR DISORDER IN ELEMENTARY SCHOOLS
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ЕФЕКТОТ ОД ОБУКАТА ЗА ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА НА БИХЕЈВИОРАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА МОМЧИЊАТА СО ЕКСТЕРНАЛИЗИРАНИ БИХЕЈВИОРАЛНИ НАРУШУВАЊА ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА Косар Могхадам ПУР Наргес АДИБСЕРЕШКИ Масоме...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/241-2014/2014-3-4-articles/2864-the-effect-of-emotional-intelligence-training-on-behavior-problems-of-boys-with-externalized-behavior-disorder-in-elementary-school-full-text
INCLUSION OF CHILDREN WITH INTELLECTUAL AND MULTIPLE DISABILITIES: A COMMUNITY-BASED REHABILITATION APPROACH, INDIA
ИНКЛУЗИЈА НА ДЕЦАТА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И КОМБИНИРАНИ ПРЕЧКИ: ПРИОД НА РЕХАБИЛИТАЦИЈАТА ЗАСНОВАНА ВО ЗАЕДНИЦАТА, ИНДИЈА Рам ЛАКХАН Одделение за посебни потребиstyle="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> Општинска училишна...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/93-2013/2013-1-2-articles/2782-inclusion-of-children-with-intellectual-and-multiple-disabilities-a-community-based-rehabilitation-approach-india-full-text
A CASE STUDY OF A CHINESE ‘HIKIKOMORIAN’ IN CANADA – THEORIZING THE PROCESS OF HIKIKOMORIZATION
СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ НА КИНЕСКА АКУТНА СОЦИЈАЛНА ИЗОЛИРАНОСТ ( HIKIKOMORIAN ) ВО КАНАДА – ПОСТАВУВАЊЕ НА ТЕОРИЈА ЗА ПРОЦЕСОТ НА АКУТНА СОЦИЈАЛНА ИЗОЛАЦИЈА ( HIKIKOMORI )valign="top" width="23"> A CASE STUDY OF A CHINESE ‘ HIKIKOMORIAN ’ IN CANADA –...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/99-2012/2012-3-4-articles/2706-a-case-study-of-a-chinese-hikikomorian-in-canada-theorizing-the-process-of-hikikomorization
REFLECTIONS ON BEHAVIORAL CRISES PREVENTION AND INTERVENTION IN SPECIAL EDUCATION SCHOOLS IN THE UNITED STATES - Full Text
ПРЕГЛЕД НА ЗАШТИТАТА ОД КРИЗА ВО ОДНЕСУВАЊЕТО И ИНТЕРВЕНЦИЈАТА ВО УЧИЛИШТАТА ЗА ПОСЕБНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИstyle="font-size:9.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family: "Tahoma","sans-serif";mso-fareast-font-family:"ヒラギノ角ゴ Pro...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/115-2011/2011-1-2-articles/2637-reflections-on-behavioral-crises-prevention-and-intervention-in-special-education-schools-in-the-united-states-full-text
JSER LIST of REVIEWERS
JSER BOARD of REVIEWERS We would like to thank these persons for their help in reviewing for Journal of Special Education and Rehabilitation (JSER) . We believe this is a complete list of people who have advised us before March 06, 2018 , but please...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/jser-list-of-reviewers
SEXUAL ISSUES OF THE PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITY (PWID): RESEARCHES IN JORDAN
СЕКСУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ЛИЦАТА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ: ИСТРАЖУВАЊЕ ВО ЈОРДАН Родаина Кадер АЛ-ТАРАВЕН Факултет за едукациски науки Му’тах Универзитет Карак – Јордан Примено: 16.05.2018 Прифатено: 01.10.2018 УДК 37.011.33:613.88-056.34(569.5) SEXUAL...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/327-2018/2018-3-4-articles/3086-sexual-issues-of-the-persons-with-intellectual-disability-pwid-researches-in-jordan
ACTING OF THE MEDICAL GENETIC ADVISORY CENTER IN THE EARLY DETECTION AND PREVENTION OF PERSONS WITH PSHYCHOPHYSICAL DISORDERS IN THEIR DEVELOPMENT
Мирјана ЌАЕВА-ПЕЈКОВСКА, Боро АПОСТОЛОСКИ Димитар ЕФИНСКИ, Снежана НИКОЛОВА УЛОГАТА НА МЕДИКО-ГЕНЕТСКОТО СОВЕТУВАЛИШТЕ СО ЦИТОГЕНЕТСКАТА ЛАБОРАТОРИЈА ВО РАНАТА ДЕТЕКЦИЈА И ПРЕВЕНЦИЈА НА ЛИЦА СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХОФИЗИЧКИОТ РАЗВОЈ Вовед Генетското...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/281-1997/1997-1-articles/2338-2009-08-22-14-06-58
TRANSITIONS OF THE CHILDREN WITH DISABILITIES FROM THE EARLY INTER­VEN­TION SERVICES IN THE REGULAR SCHOOLS
ТРАНЗИЦИИ НА ДЕЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ОД СЕРВИСИТЕ ЗА РАНА ИНТЕРВЕНЦИЈА ВО РЕДОВНИТЕ ИНКЛУЗИВНИ УЧИЛИШТА Александра КАРОВСКА 1 , Зора ЈА Ч ОВА 2 Постдипломец на Институт за дефектологија 1 Професор на Филозофски факултет Институт за дефектологија 2...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/212-2006/2006-3-4-articles/1894-transitions-of-the-children-with-disabilities-from-the-early-intersvenstion-services-in-the-regular-schools
NATIONS RELIEF AND WORK AGENCY SCHOOLS IN JORDAN
ПРОЦЕНКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНТЕГРАЦИЈАТА НА УЧЕНИЦИТЕ СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ВО РАМКИТЕ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ И РАБОТНИТЕ АГЕНЦИСКИ УЧИЛИШТА ВО ЈОРДАН Хијам КАТАНАНИ Ал-Балка Применет Универзитет, Солт, Јордан PROJECT EVALUATION OF THE INTEGRATION OF STUDENTS...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/317-2018/2018-1-articles/3057-nations-relief-and-work-agency-schools-in-jordan
PROJECT EVALUATION OF THE INTEGRATION OF STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS IN THE UNITED
ПРОЦЕНКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНТЕГРАЦИЈАТА НА УЧЕНИЦИТЕ СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ВО РАМКИТЕ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ И РАБОТНИТЕ АГЕНЦИСКИ УЧИЛИШТА ВО ЈОРДАН Хијам КАТАНАНИ Ал-Балка Применет Универзитет, Солт, Јордан PROJECT EVALUATION OF THE INTEGRATION OF STUDENTS...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/317-2018/2018-1-articles/3055-project-evaluation-of-the-integration-of-students-with-special-needs-in-the-united
RELATIONSHIP BETWEEN LIFE BUILDING SKILLS AND SOCIAL ADJUSTMENT OF STUDENTS WITH HEARING IMPAIRMENT: IMPLICATIONS FOR COUNSELING
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ОДНОСОТ ПОМЕЃУ ВЕШТИНИТЕ ЗА ЖИВОТ И СОЦИЈАЛНОТО ПРИСПОСОБУВАЊЕ КАЈ СТУДЕНТИ СО ОШТЕТУВАЊЕ НА СЛУХОТ: ИМПЛИКАЦИИ ЗА СОВЕТУВАЊЕ Самуел О. АДЕНИЈИ Стела Ц. АНИМАМА Сектор за образовни фондации Универзитет Лагос,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/312-2017/2017-3-4-abstracts/3029-relationship-between-life-building-skills-and-social-adjustment-of-students-with-hearing-impairment-implications-for-counseling-abstarct
RELATIONSHIP BETWEEN LIFE BUILDING SKILLS AND SOCIAL ADJUSTMENT OF STUDENTS WITH HEARING IMPAIRMENT: IMPLICATIONS FOR COUNSELING
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ОДНОСОТ ПОМЕЃУ ВЕШТИНИТЕ ЗА ЖИВОТ И СОЦИЈАЛНОТО ПРИСПОСОБУВАЊЕ КАЈ СТУДЕНТИ СО ОШТЕТУВАЊЕ НА СЛУХОТ: ИМПЛИКАЦИИ ЗА СОВЕТУВАЊЕ Самуел О. АДЕНИЈИ Стела Ц. АНИМАМА Сектор за образовни фондации Универзитет Лагос,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/311-2017/2017-3-4-articles/3032-relationship-between-life-building-skills-and-social-adjustment-of-students-with-hearing-impairment-implications-for-counseling
EARLY INTERVENTION OF CHILDREN WITH DISABILITIES
РАНАТА ИНТЕРВЕНЦИЈА НА ДЕЦАТА СО ПРЕЧКИ ВО РАЗВОЈОТ Зора ЈАЧОВА Даниела ДИМИТРОВА-РАДОЈИЧИЌ Наташа ЧИЧЕВСКА-ЈОВАНОВА Филозофски факултет Институт за дефектологија EARLY INTERVENTION OF CHILDREN WITH DISABILITIES Zora JACHOVA Daniela...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/230-2004/2004-1-2-articles/1991-early-intervention-of-children-with-disabilities

Results 21 - 40 of 41

Follow Us



FacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in