Assuming development is required, the following results were found.

Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 10, Issue 1-2, 2009
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 10,Issue 1-2,2009
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/152-2009/2009-1-2-info/2543-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-10-issue-1-2-2009
SEX EDUCATION OF PERSONS WITH DISABILITIES abstract
ПОЛОВА ЕДУКАЦИЈА НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ Оливера РАШИЌ Владимир ТРАЈКОВСКИ Филозофски факултет Институт за дефектологија SEX EDUCATION OF PERSONS WITH DISABILITIES Olivera RASHIKJ Vladimir TRAJKOVSKI Faculty of Philosophy - Institute of Special...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/149-2009/2009-1-2-abstracts/2546-sex-education-of-persons-with-disabilities-abstract
SELFEVALUATION OF COMPETENCES OF THE SPECIAL EDUCATORS AND REHABILITATORS IN THE SPECIAL INSTITUTION
САМОЕВАЛУАЦИЈА НА КОМПЕНТЕНЦИИТЕ НА ДЕФЕКТОЛОЗИТЕ ОД ПОСЕБНИТЕ УСТАНОВИ Наташа М. ЧИЧЕВСКА-ЈОВАНОВА Даниела Б. ДИМИТРОВА-РАДОЈИЧИЌ Филозофски факултет Институт за дефектологија SELFEVALUATION OF COMPETENCES OF THE SPECIAL EDUCATORS AND REHABILITATORS...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/150-2009/2009-1-2-articles/2548-selfevaluation-of-competences-of-the-special-educators-and-rehabilitators-in-the-special-institution
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 10, Issue 3-4, 2009
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 10,Issue 3-4,2009
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/135-2009/2009-3-4-info/2561-journal-of-special-education-and-rehabilitationvolume-10issue-3-42009
PSYCHOLOGICAL EVALUATION AND TREATMENT OF A CHILD WITH HYPERKINETIC DISORDER – CASE REPORT abstract
ПСИХОЛОШКА ЕВАЛУАЦИЈА И ТРЕТМАН НА ДЕТЕ СО ХИПЕРКИНЕТИЧКО НАРУШУВАЊЕ – ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ Татјана КРСТИЌ 1 Оља ДУКИЌ 2 Институт за здравствена заштита на децата и младите на Војводина, Нови Сад, Србија Клиника за детска хабилитација и рехабилитација 1...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/132-2009/2009-3-4-abstracts/2580-psychological-evaluation-and-treatment-of-a-child-with-hyperkinetic-disorder-case-report-abstract
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 11, Issue 1-2, 2010
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 11,Issue 1-2,2010
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/128-2010/2010-1-2-info/2587-journal-of-special-education-and-rehabilitationvolume-11issue-1-22010
JSER Guidelines for Reviewers
PDF JSER Guidelines for Reviewers 1. About JSER JSER is the leading open-access special educational and medical journal, providing an innovative and influential venue for research and comment on the major challenges to human health protection...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/guidelines-jser
SUBJECTIVE DISTRESS CAUSED BY CO-SPEAKERS’ REACTIONS – REDUCTION DURING STATIONARY GROUP TREATMENT-
СТЕПЕНОТ НА СУБЈЕКТИВНОТО ТРПЕНИЕ НА РЕАКЦИЈАТА ОД СОГОВОРНИКОТ – РЕДУКЦИЈА НА ГРУПНИОТ СТАЦИОНАРЕН ТРЕТМАН Јелена ТАДИЌ 1 , Даринка ШОСТЕР 2,1 , Нада ДОБРОТА ДАВИДОВИ Ќ 2,1 , Надица ЈОВАНОВИЌ СИМИЌ 2 Институт за психофизиолошки нарушувања и говорна...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/126-2010/2010-1-2-articles/2593-subjective-distress-caused-by-co-speakers-reactions-reduction-during-stationary-group-treatment
VOCATIONAL MEETING: PROGRAMS FOR INTERNATIONALIZATION OF UNIVERSITY’S STUDIES AND ITS POSITIVE EFFECTS ON THE QUALITY OF THE EDUCATION
СТРУЧЕН СОБИР: ПРОГРАМИ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТСКИТЕ СТУДИИ И НИВНИТЕ ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВРЗ КВАЛИТЕТОТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО Ангелка ВЕЛКОСКА Филозофски факултет Институтот за дефектологија VOCATIONAL MEETING: PROGRAMS FOR INTERNATIONALIZATION...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/127-2010/2010-1-2-news/2606-vocational-meeting-programs-for-internationalization-of-universitys-studies-and-its-positive-effects-on-the-quality-of-the-education
SENSITIVE COMMUNICATION AND INTERACTION SKILLS FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATION NEEDS USING THE PRINCIPLE’S OF THE ICDP PROGRAM
СЕНЗИТИВНА КОМУНИКАЦИЈА И ИНТЕРАКЦИЈА СО ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ НИЗ ПРИНЦИПИТЕ НА ICDP ПРОГРАМАТА Нергис РАМО АКЃУН Здружение на граѓани за промоција и пристап на информатичка технологија за лица со хендикеп „Отворете ги прозорците“...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/129-2010/2010-1-2-thesis-abstracts/2607-sensitive-communication-and-interaction-skills-for-children-with-special-education-needs-using-the-principles-of-the-icdp-program
EDUCATIONAL WORK IN BOARDING SCHOOLS
ДОМСКА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНА РАБОТА Ристо Петров Лаура П. Ѓурчиновска Наташа Станојковска - Трајковска Нергис Рамо Александра КАРОВСКА Филозофски факултет Институт за дефектологија EDUCATIONAL WORK IN BOARDING SCHOOLS Risto Petrov Laura P. Gjurchinovska...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/130-2010/2010-1-2-reviews/2609-educational-work-in-boarding-schools
THE EFFECTS OF EQUINE-ASSISTED THERAPY IN IMPROVING THE PSYCHO-SOCIAL FUNCTIONING OF CHILDREN WITH AUTISM (Full text)
ЕФЕКТИТЕ ОД ТЕРАПИЈАТА СО ПОМОШ НА КОЊИ ВО ПОДОБРУВАЊЕТО НА ПСИХО-СОЦИЈАЛНАТА СПОСОБНОСТ КАЈ ДЕЦАТА СО АУТИЗАМ Харис МЕМИШЕВИЌ Саудин ХОЏИЌ Центар за образование и рехабилитација „Mједеница“ THE EFFECTS OF EQUINE-ASSISTED THERAPY IN IMPROVING THE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/121-2010/2010-3-4-articles/2617-the-effects-of-equine-assisted-therapy-in-improving-the-psycho-social-functioning-of-children-with-autism-full-text
80 YEARS OF BIRTH AND 65 YEARS OF HUMANITARIAN PEDAGOGICAL AND SCIENTIFIC ACTIVITY OF PROF. DR. LJUPCHO AJDINSKI
80 ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО И 65 ГОДИНИ ОД ХУМАНАТА ПЕДАГОШКА И НАУЧНА ДЕЈНОСТ НА ПРОФ. Д-Р ЉУПЧО АЈДИНСКИ Ангелка ВЕЛКОСКА Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Филозофски факултет Институт за дефектологија 80 YEARS OF BIRTH AND 65 YEARS OF HUMANITARIAN...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/122-2010/2010-3-4-news/2619-80-years-of-birth-and-65-years-of-humanitarian-pedagogical-and-scientific-activity-of-prof-dr-ljupcho-ajdinski
60 YEARS OF EDUCATION, REHABILITATION AND EMPLOYMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
60 ГОДИНИ ВОСПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЈА И ВРАБОТУВАЊЕ НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Ангелка ВЕЛКОСКА Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Филозофски факултет Институт за дефектологија 60 YEARS OF EDUCATION, REHABILITATION AND...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/122-2010/2010-3-4-news/2621-60-years-of-education-rehabilitation-and-employment-of-persons-with-disabilities-in-the-republic-of-macedonia
INCLUSIVE CULTURE IN PRE-SCHOOL INSTITUTIONS - Abstract
ИНКЛУЗИВНАТА КУЛТУРА ВО ПРЕДУЧИЛИШНИТЕ УСТАНОВИ Ирена НОВАЧЕВСКА 1style="mso-bidi-font-style:normal"> Илинка ДИМЧЕВСКА 1 Сашка ПАВЛОВСКА 1 Наташа ЧИЧЕВСКА-ЈОВАНОВА 2 Даниела ДИМИТРОВА-РАДОЈИЧИЌ 2style="margin-top:0cm;margin-right:-4.8pt;margin-bottom:...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/114-2011/2011-1-2-abstracts/2630-inclusive-culture-in-pre-school-institutions
REFLECTIONS ON BEHAVIORAL CRISES PREVENTION AND INTERVENTION IN SPECIAL EDUCATION SCHOOLS IN THE UNITED STATES - Abstract
ПРЕГЛЕД НА ЗАШТИТАТА ОД КРИЗА ВО ОДНЕСУВАЊЕТО И ИНТЕРВЕНЦИЈАТА ВО УЧИЛИШТАТА ЗА ПОСЕБНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИstyle="font-size:9.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family: "Tahoma","sans-serif";mso-fareast-font-family:"ヒラギノ角ゴ Pro...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/114-2011/2011-1-2-abstracts/2636-reflections-on-behavioral-crises-prevention-and-intervention-in-special-education-schools-in-the-united-states-abstract
“ENHANCING THE ACCESSIBILITY OF HIGHER EDUCATION FOR THE DISABLED” – CONFERENCE IN OHRID
„ ПОДОБРУВАЊЕ НА ПРИСТАПНОСТА НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЛИЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ “ – КОНФЕРЕНЦИЈА ВО ОХРИД0cm;margin-left:-5.65pt;margin-bottom:.0001pt;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"> Мануела КРЧАНОСКА Универзитет ,, Св. Кирил и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/116-2011/2011-1-2-news/2643-enhancing-the-accessibility-of-higher-education-for-the-disabled-conference-in-ohrid
SENZITIVE COMUNICATION WITH CHILDREN WITH MODERATE INTELLECTUAL DISABILITY TROUGH THE EMOTIONAL-EXPRESIVE PRINCIPLES OF THE ICDP PROGRAME - Abstract
СЕНЗИТИВНА КОМУНИКАЦИЈА СО ДЕЦА СО УМЕРЕНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ ПРЕКУ ЕМОТИВНО-ЕКСПРЕСИВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА ICDP ПРОГРАМАТАstyle="width:18.45pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="25"> SENZITIVE COMUNICATION WITH CHILDREN WITH MODERATE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/109-2011/2011-3-4-abstracts/2654-senzitive-comunication-with-children-with-moderate-intellectual-disability-trough-the-emotional-expresive-principles-of-the-icdp-programe-abstract
THE VALUE SYSTEM IN DEAF POLISH ADOLESCENTS - Abstract
СИСТЕМ НА ВРЕДНОСТИ КАЈ ГЛУВИТЕ ПОЛСКИ АДОЛЕСЦЕНТИ Јоана КОСЕВСКАstyle="font-family: Tahoma; "> Педагошки универзитет Оддел за психологија, Краков, Полскаtext-autospace:none"> THE VALUE SYSTEM IN DEAF POLISH ADOLESCENTS Joanna KOSSEWSKA Pedagogical...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/109-2011/2011-3-4-abstracts/2660-the-value-system-in-deaf-polish-adolescents-abstract
THE IMPORTANCE OF GROUP THERAPY USED IN THE TREATMENT OF STUTTERING - Abstract
ЗНАЧЕЊЕТО НА ГРУПНАТА ТЕРАПИЈА ВО ТРЕТМАНОТ НА ПЕЛТЕЧЕЊЕТО Даринка ШОСТЕР 1 Нада ДОБРОТАДАВИДОВИЌ 1,2 Силвана ФИЛИПОВА 3,4 Билјана ЛОЗАНОВСКА 5 1 Завод за психофизиолошки пореметувања и го­ворна патологија ,,Проф. др. Цветко Брајо­виќ“ – Београд,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/109-2011/2011-3-4-abstracts/2662-the-importance-of-group-therapy-used-in-the-treatment-of-stuttering-abstract

Results 101 - 120 of 510

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in