Assuming development is required, the following results were found.

FIRST INTERNATIONAL STUDENT SYMPOSIUM-FASPERIJADA
ПРВ МЕЃУНАРОДЕН СОБИР НА СТУДЕНТИ – ФАСПЕРИЈАДА Ангелка ВЕЛКОСКАRoman","serif""> Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Филозофски факултет Институт за дефектологијаstyle="font-size: 9pt; "> Примено: 30.05.2011 Прифатено : 13.06.2011 UDK:...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/111-2011/2011-3-4-news/2664-first-international-student-symposium-fasperijada
PERCEIVED SUBJECTIVE WELLBEING OF PARENTS OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS - Abstract
СУБЈЕКТИВНО НАБЉУДУВАНА БЛАГОСОСТОЈБА КАЈ РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ Реа ФУЛГОСИ - МАСЊАК 1 , Миа МАСЊАК 2 Вања ЛАКОВНИК 3 1 Универзитет во Загреб, Едукациско рехабилитациски факултет, Загреб, Хрватска 2 проф. психолог, Загреб, Хрватска 3...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/103-2012/2012-1-2-abstracts/2679-perceived-subjective-wellbeing-of-parents-of-children-with-special-needs-abstract
EARLY INTERVENTION: PREVENTION AND CHALLENGES IN THE EARLY CHILDHOOD
РАНА ИНТЕРВЕНЦИЈА - ПРЕВЕНТИВА И ПРЕДИЗВИЦИ ВО РАНОТО ДЕТСТВО Христина МИТРЕВА Студент на постдипломски студии Филозофски факултет, Институт за дефектологија Примено: 29.10.2011 Прифатено: 13.11.2011 UDK: 159.922.76(062)(049.3) EARLY INTERVENTION:...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/105-2012/2012-1-2-news/2684-early-intervention-prevention-and-challenges-in-the-early-childhood
FOURTH INTERNATIONAL CONGRESS OF THE STUDENTS FROM THE EDUCATIONAL REHABILITATION ZAGREB 11 TO 13 MAY 2012
IV МЕЃУНАРОДЕН КОНГРЕС НА СТУДЕНТИТЕ ОД ЕДУКАЦИСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА, ЗАГРЕБ, 11 - 13 МАЈ 2012 ГОДИНА Наташа СТАНОЈКОВСКА-ТРАЈКОВСКА Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Филозофски факултет Институт за дефектологија Примено:10.07.2012 Прифатено: 21.07.2012...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/100-2012/2012-3-4-news/2709-fourth-international-congress-of-the-students-from-the-educational-rehabilitation-zagreb-11-to-13-may-2012
DEVIANT BEHAVIOR IN ADOLESCENTS WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITY
ДЕВИЈАНТНО ОДНЕСУВАЊЕ КАЈ АДОЛЕСЦЕНТИТЕ СО ЛЕСНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ Емилија ГЕОРГИЕВА Посебно основно училиште „Иднина“ - Скопје Емилија Георгиева го одбрани својот магистерски труд на 29.05.2012 година на Институтот за дефектологија при...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/102-2012/2012-3-4-thesis-abstracts/2712-deviant-behavior-in-adolescents-with-mild-intellectual-disability
THE BARRIERS TO INCLUSIVE EDU­CA­TION: MAPPING 10 YEARS OF SERBI­AN TEACHERS’ ARRITUDES TO­WARD INCLUSIVE EDUCATION abstract
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ЗАДОВОЛСТВОТО НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА РАНИТЕ МЕРКИ НА ГРИЖА ЗА ДЕЦАТАСО РАЗЛИЧНИ НИВОА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНО НАРУШУВАЊЕ Вера РАЈОВИЌ, Оља ЈОВАНОВИЌ Центар за образование на наставници, Фи­ло­зоф­ски факултет, Универзитет...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/85-2013/2013-3-4-abstracts/2745-the-barriers-to-inclusive-eduscastion-mapping-10-years-of-serbisan-teachers-arritudes-tosward-inclusive-education-abstract
TRIBUNE ON THE INTERNATIONAL DAYOF PEOPLE WITH DOWN SYNDROME
ТРИБИНА ПО ПОВОД СВЕТСКИОТ ДЕН НА ЛИЦАТА СО DOWN СИНДРОМ Ана ПЕТКОВСКА Студент на постдипломски студии Институт за дефектологија, Филозофски факултет, Скопје TRIBUNE ON THE INTERNATIONAL DAY OF PEOPLE WITH DOWN SYNDROME Ana PETKOVSKA Master degree...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/87-2013/2013-3-4-news/2748-tribune-on-the-international-dayof-people-with-down-syndrome
PREPARATION OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE: “MODERN ASPECTS OF SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION OF PERSONS WITH DISABILITIES”
ПОДГОТОВКА НА МЕЃУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА „СОВ Р ЕМЕНИ АСПЕКТИ НА СПЕЦИЈАЛНАТА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ “ Маја ФИЛИПОВСКА Mагистер по специјална едукација и рехабилитација PREPARATION OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE: “MODERN...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/87-2013/2013-3-4-news/2750-preparation-of-the-international-conference-modern-aspects-of-special-education-and-rehabilitation-of-persons-with-disabilities
EDITORIAL OFFICE PREFACE
ПРЕДГОВОР НА РЕДАКЦИЈАТА Почитувани читатели, Во последниот период ја засиливме контролата на плагијаторството. Покрај користењето на про­грамата TBLAST,со помош на нашиот електронски издавач DeGruyter ја воведовме и про­грамата iThenticate, програма...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/89-2014/2014-1-2-info/2754-editorial-office-preface
PEER TUTORING INTERVENTIONS FOR STUDENT WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS: A META – SYNTHESIS abstract
ВРСНИЧКО ТУТОРСТВО КАКО ИНТЕРВЕНЦИЈА ЗА УЧЕНИЦИ СО АУТИСТИЧЕН СПЕКТАР НА НАРУШУВАЊЕ: МЕТАСИНТЕЗА Британи Л. ХОТ 1 Хафад М. АЛРЕШИД 2 Харвета Р. ХЕНРИ 1 1 Универзитет „A&M“ во Тексас 2 Универзитет во Орегон, САД PEER TUTORING INTERVENTIONS FOR STUDENT...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/81-2014/2014-1-2-abstracts/2766-peer-tutoring-interventions-for-student-with-autism-spectrum-disorders-a-meta-synthesis
RISK FACTORS FOR THE EMERGENCE OF BEHAVIORAL DISORDER AND THE NEED FOR PREVENTION AND EARLY INTERVENTION
ФАКТОРИ НА РИЗИК ЗА ПОЈАВА НА НАРУШУВАЊЕ ВО ОДНЕСУВАЊЕТО И ПОТРЕБАТА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И РАНА ИНТЕРВЕНЦИЈА Ирена НОВАЧЕСКА Филозофски факултет, Институт за дефектологија, Скопје, Р. Македонија RISK FACTORS FOR THE EMERGENCE OF BEHAVIORAL DISORDER AND THE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/88-2014/2014-1-2-thesis-abstract/2768-risk-factors-for-the-emergence-of-behavioral-disorder-and-the-need-for-prevention-and-early-intervention
CELEBRATION OF 3 DECEMBER - INTERNATIONAL DAY OF PEOPLE WITH DISABILITIES
ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 3 ДЕКЕМВРИ - МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ Маја ФИЛИПОВСКА Магистер по специјална едукација и рехабилитација Скопје, Р. Македонија CELEBRATION OF 3 DECEMBER - INTERNATIONAL DAY OF PEOPLE WITH DISABILITIES Maja FILIPOVSKA...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/83-2014/2014-1-2-news/2769-celebration-of-3-december-international-day-of-people-with-disabilities
BIBLIOGRAPHY
БИБЛИОГРАФИЈА BIBLIOGRAPHY Ана ПЕТКОВСКА Ana PETKOVSKA Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Филозофскифакултет Институтзадефектологија UDK: 016:376 “Ss Cyril and Methodius” University Faculty of Philosophy Instituteof Special...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/90-2013/2013-3-4-info/2775-bibliography-2013-3-4
Bibliography
.contentpaneopen{ width:100% !important; } БИБЛИОГРАФИЈА Ана ПЕТКОВСКА Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Филозофски факултет Институт за дефектологија Скопје, Р. Македонија UDK: 016:376 BIBLIOGRAPHY Ana PETKOVSKA “Ss Cyril and Methodius” University...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/289-2015/2015-3-4-info/2926-bibliography-3-4-2015
LECTURE FOR REATTACH: INTRODUCTION OF A NEW SCHEMA THERAPY BY PAULA WEERKAMP - BARTHOLOMEUS
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ПРЕДАВАЊЕ ЗА ПОВТОРНО ПОВРЗУВАЊЕ ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА НОВ ВИД ШЕМАТСКА ТЕРАПИЈА ОД PAULA WEERKAMP – BARTHOLOMEUS Филип ЈУРТОСКИ Македонско научно здружение за аутизам Скопје, Р. Македонија LECTURE FOR REATTACH:...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/292-2015/2015-3-4-news/2935-lecture-for-reattach-introduction-of-a-new-schema-therapy-by-paula-weerkamp-bartholomeus
THE MACEDONIAN SCIENTIFIC SOCIETY FOR AUTISM ON FIRST MEETING AT THE UNIVERSITY OF NORTHAMPTON IN ENGLAND, AS PART OF THE PROJECT "EQUALITY AND SOCIAL INCLUSION THROUGH POSITIVE PARENTING"
.contentpaneopen{ width:100% !important; } МАКЕДОНСКОТО НАУЧНО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА АУТИЗАМ НА ПРВА РАБОТНА СРЕДБА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „НОРТХЕМПТОН“ ВО АНГЛИЈА, ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ „ЕДНАКВОСТ И СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА ПРЕКУ ПОЗИТИВНО РОДИТЕЛСТВО“ Јасмина ТРОШАНСКА...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/292-2015/2015-3-4-news/2936-the-macedonian-scientific-society-for-autism-on-first-meeting-at-the-university-of-northampton-in-england-as-part-of-the-project-equality-and-social-inclusion-through-positive-parenting
PEER TUTORING INTERVENTIONS FOR STUDENT WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS: A META – SYNTHESIS
ВРСНИЧКО ТУТОРСТВО КАКО ИНТЕРВЕНЦИЈА ЗА УЧЕНИЦИ СО АУТИСТИЧЕН СПЕКТАР НА НАРУШУВАЊЕ: МЕТАСИНТЕЗА Британи Л. ХОТ 1 Хафад М. АЛРЕШИД 2 Харвета Р. ХЕНРИ 1 1 Универзитет „A&M“ во Тексас 2 Универзитет во Орегон, САД PEER TUTORING INTERVENTIONS FOR STUDENT...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/82-2014/2014-1-2-articles/2773-peer-tutoring-interventions-for-student-with-autism-spectrum-disorders-a-meta-synthesis-full-text
USHER SYNDROME IN EDUCATIONAL SETTINGS:INDIGENOUS IDENTIFICATION STRATEGIES DEVELOPED IN INDIA
УШЕРОВИОТ СИНДРОМ ВО ОБ РА ЗОВ Н A Т A СРЕДИНА: ИЗВОРНИ СТРА ТЕ ГИИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА РАЗ ВИЕ НИ ВО ИНДИЈА Гнанатикам Викторија НАОМИ Чандран ХЕМАМБИГАЈ Институт за домашна наука и високо образование за жени „Авинашилингам“ Универзитет „Којмбаторе“,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/86-2013/2013-3-4-articles/2747-usher-syndrome-in-educational-settingsindigenous-identification-strategies-developed-in-india
MEASURING SELF-ESTEEM OF DEAF/HARD OF HEARING COLLEGE STUDENTS
МЕРЕЊЕ НА САМОПОЧИТТА КАЈ ГЛУВИТЕ/НАГЛУВИТЕ СТУДЕНТИ Јин ЖЕНГ Институт за образовни науки, Редовен универзитет Џенгџоу , Кина Оддел за психологија, Национален универзитет Гјеонгсанг , Корејаvalign="top" width="25"> MEASURING SELF-ESTEEM OF DEAF/HARD OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/93-2013/2013-1-2-articles/2723-measuring-self-esteem-of-deafhard-of-hearing-college-students
CASE STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF A VIDEO STORY-BASED INTERVENTI­ON WITH SELF-MODELING TREATMENT PACKAGE TO REDUCE STEREOTYPICAL SPITTING BEHAVIOR IN A YOUNG GIRL WITH AUTISM
СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ НА КИНЕСКА АКУТНА СОЦИЈАЛНА ИЗОЛИРАНОСТ (HIKIKOMORIAN) ВО КАНАДА – ПОСТАВУВАЊЕ НА ТЕОРИЈА ЗА ПРОЦЕСОТ НА АКУТНА СОЦИЈАЛНА ИЗОЛАЦИЈА (HIKIKOMORI) CASE STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF A VIDEO STORY-BASED INTERVENTI­ON WITH SELF-MODELING...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/99-2012/2012-3-4-articles/2704-case-study-on-the-implementation-of-a-video-story-based-interventison-with-self-modeling-treatment-package-to-reduce-stereotypical-spitting-behavior-in-a-young-girl-with-autism

Results 121 - 140 of 510

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in