Assuming development is required, the following results were found.

INCIDENCE OF STUTTERING IN SCHOOL-AGE CHILDREN WITH DOWN SYNDROME
ЗАЧЕСТЕНОСТ НА ПЕЛТЕЧЕЊЕТО КАЈ ДЕЦАТА НА УЧИЛИШНА ВОЗРАСТ СО DOWN-ОВ СИНДРОМ Невзета САЛИХОВИЌ 1 , Селма ХАСАНБАШИЌ 2 , Лејла БЕГИЌ 1 1 Универзитет во Тузла, Факултет за об­ра­зо­ва­ние и рехабилитација 2 Институт за посебно образование и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/104-2012/2012-1-2-articles/2676-incidence-of-stuttering-in-school-age-children-with-down-syndrome
PERCEIVED SUBJECTIVE WELLBEING OF PARENTS OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS
СУБЈЕКТИВНО НАБЉУДУВАНА БЛАГОСОСТОЈБА КАЈ РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ Реа ФУЛГОСИ - МАСЊАК 1 , Миа МАСЊАК 2 Вања ЛАКОВНИК 3 1 Универзитет во Загреб, Едукациско рехабилитациски факултет, Загреб, Хрватска 2 проф. психолог, Загреб, Хрватска 3...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/104-2012/2012-1-2-articles/2680-perceived-subjective-wellbeing-of-parents-of-children-with-special-needs
SELF-REGULATION STRATEGIES OF ORAL COMMUNICATION IN CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENT
САМО-РЕГУЛАТИВНИ СТРАТЕГИИ ЗА ОРАЛНА КОМУНИКАЦИЈА КАЈ ДЕЦАТА СО ОШТЕТЕН СЛУХ Алоис ГЕРГУТ Лоредана ПАДУРАРУstyle="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman","serif""> SELF-REGULATION STRATEGIES OF ORAL COMMUNICATION IN CHILDREN WITH...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/110-2011/2011-3-4-articles/2669-self-regulation-strategies-of-oral-communication-in-children-with-hearing-impairment
SENZITIVE COMUNICATION WITH CHILDREN WITH MODERATE INTELLECTUAL DISABILITY TROUGH THE EMOTIONAL-EXPRESIVE PRINCIPLES OF THE ICDP PROGRAME
СЕНЗИТИВНА КОМУНИКАЦИЈА СО ДЕЦА СО УМЕРЕНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ ПРЕКУ ЕМОТИВНО-ЕКСПРЕСИВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА ICDP ПРОГРАМАТАstyle="margin-top:0cm;margin-right:-4.8pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:-5.65pt;margin-bottom:.0001pt"> SENZITIVE COMUNICATION...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/110-2011/2011-3-4-articles/2655-senzitive-comunication-with-children-with-moderate-intellectual-disability-trough-the-emotional-expresive-principles-of-the-icdp-programe
EVIDENCE-BASED ASSESSMENT OF VOICE DISORDERS: A THEORETICAL OVERVIEW AND MODEL - Full Text
ДИЈАГНОСТИКА БАЗИРАНА ВРЗ ДОКАЗИ ПРИ НАРУШУВАЊА НА ГЛАСОТ: ТЕОРЕТСКИ ПРЕГЛЕД И МОДЕЛstyle="mso-bidi-font-weight:normal"> EVIDENCE-BASED ASSESSMENT OF VOICE DISORDERS: A THEORETICAL OVERVIEW AND MODEL Добринка ГЕОРГИЕВА 1 Ана...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/115-2011/2011-1-2-articles/2634-evidence-based-assessment-of-voice-disorders-a-theoretical-overview-and-model-full-text
INCLUSIVE CULTURE IN PRE-SCHOOL INSTITUTIONS - Full Text
ИНКЛУЗИВНАТА КУЛТУРА ВО ПРЕДУЧИЛИШНИТЕ УСТАНОВИ Ирена НОВАЧЕВСКА 10cm;margin-left:-5.65pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"> Илинка ДИМЧЕВСКА 1 Сашка ПАВЛОВСКА 1 Наташа ЧИЧЕВСКА-ЈОВАНОВА 2 Даниела ДИМИТРОВА-РАДОЈИЧИЌ 2mso-ansi-language:MK">...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/115-2011/2011-1-2-articles/2648-inclusive-culture-in-pre-school-institutions-full-text
PHONOLOGICAL SKILLS AMONG CHILDREN WITH READING DISABILITIES - Full Text
ФОНОЛОШКИ ВЕШТИНИ КАЈ ДЕЦАТА СО ПРЕЧКИ ВО ЧИТАЊЕ ТО Маринела ДУРАНОВИЌstyle="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Tahoma","sans-serif";mso-ansi-language:MK"> Невзета САЛИХОВИЌ Амела ИБРАХИМАГИЌ Емина ТИЊИЌ Факултет за едукација и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/115-2011/2011-1-2-articles/2639-phonological-skills-among-children-with-reading-disabilities-full-text
CELABRATION OF 3RD OF DECEMBER, INTERNATIONAL DAY OF PERSONS WITH DISABILITIES
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 3 ДЕКЕМВРИ - МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ Маја ФИЛИПОВСКА Институт за дефектологија, Филозофски факултет Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, Република Македонија CELABRATION...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/298-2016/2016-1-2-news/2954-celabration-of-3rd-of-december-international-day-of-persons-with-disabilities
VOICE QUALITY BEFORE AND AFTER THYROIDECTOMY
.contentpaneopen{ width:100% !important; } КВАЛИТЕТОТ НА ГЛАСОТ ПРЕД И ПО ТИРОИДЕКТОМИЈА НА ТИРОИДНАТА ЖЛЕЗДА Дора ЦВЕЛБАР Ана БОНЕТИ 1 Борис ШИМУЊАК 2 1 Универзитет во Загреб, Факултет за дефектологија, Катедра за патологија на говор и јазик, Загреб,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/296-2016/2016-1-2-articles/2963-voice-quality-before-and-after-thyroidectomy
UNDERSTANDING CONATIVE REGULATION SYSTEMS – AN EXAMINATION OF THE DIFFERENCES BETWEEN OFFENDERS AND NON-OFFENDERS
.contentpaneopen{ width:100% !important; } РАЗБИРАЊЕ НА КОНАТИВНИТЕ РЕГУЛАТОРСКИ СИСТЕМИ – ИСПИТУВАЊЕ НА РАЗЛИКИТЕ МЕЃУ ПРЕСТАПНИЦИТЕ И НЕПРЕСТАПНИЦИТЕ Сања ЃУРЃЕВИЌ 1 Жилијета КРИВОКАПИЌ 2 Роса ШАПИЌ 3 Сретен ВИЌЕНТИЌ 4 1 Дефектолошки факултет,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/296-2016/2016-1-2-articles/2964-understanding-conative-regulation-systems-an-examination-of-the-differences-between-offenders-and-non-offenders
HELD CONFERENCE: CONTEMPORARY THEORETICAL AND PRACTICAL TRENDS IN SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМА СОВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ НА ДЕФЕКТОЛОШКАТА ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА Оливера РАШИЌ-ЦАНЕВСКА Институт за дефектологија, Филозофски факултет Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, Република...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/302-2016/2016-3-4-news/2978-held-conference-contemporary-theoretical-and-practical-trends-in-special-education-and-rehabilitation
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 17, Issue 3-4, 2016
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 17, Issue 3-4, 2016
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/current-issue/299-2016/2016-3-4-info/2967-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-17-issue-3-4-2016
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 15, Issue 1-2, 2014
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 15, Issue 1-2, 2014
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/89-2014/2014-1-2-info/2755-journal-of-special-education-and-rehabilitationvolume-15issue-1-22014
CELEBRATION OF DECEMBER 3RD, INTERNATIONAL DAY OF PERSONS WITH DISABILITIES
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ПРОСЛАВА ПО ПОВОД 3. ДЕКЕМВРИ, МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ Маја ФИЛИПОВСКА Институт за дефектологија Филозофски факултет Скопје, Република Македонија CELEBRATION OF DECEMBER 3 RD , INTERNATIONAL...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/308-2017/2017-1-2-news/3006-celebration-of-december-3rd-international-day-of-persons-with-disabilities
PREVALENCE AND CAUSES OF BLINDNESS AMONG MACEDONIAN ADULT POPULATION
.contentpaneopen{ width:100% !important; } РАСПРОСТРАНЕТОСТ И ПРИЧИНИ ЗА СЛЕПИЛО КАЈ МАКЕДОНСКОТО ВОЗРАСНО НАСЕЛЕНИЕ Даниела ДИМИТРОВА - РАДОЈИЧИЌ Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филозофски факултет,Институт за дефектологија Скопје, Р. Македонија...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/306-2017/2017-1-2-articles/3009-prevalence-and-causes-of-blindness-among-macedonian-adult-population
Editorial & Publishing Policies
/>/>Name="Medium Shading 2 Accent 1" />Shading 1 Accent 2" />SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" />Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" />Accent 5"...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/editorial-and-publishing
HOSTING THE FOURTH PARRENT TRAINING THROUGH THE PROJECT FOR POSITIVE PARENTING - ESIPP
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ОДРЖАНА ЧЕТВРТА ОБУКА ЗА РОДИТЕЛИ ПРЕКУ ПРОЕКТОТ ЗА ПОЗИТИВНО РОДИТЕЛСТВО ESIPP Филип ЈУРТОСКИ Македонско научно здружение за аутизам, Институт за дефектологија Филозофски факултет Скопје, Република Македонија...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/313-2017/2017-3-4-news/3023-hosting-the-fourth-parrent-training-through-the-project-for-positive-parenting-esipp
NATIONS RELIEF AND WORK AGENCY SCHOOLS IN JORDAN
ПРОЦЕНКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНТЕГРАЦИЈАТА НА УЧЕНИЦИТЕ СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ВО РАМКИТЕ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ И РАБОТНИТЕ АГЕНЦИСКИ УЧИЛИШТА ВО ЈОРДАН Хијам КАТАНАНИ Ал-Балка Применет Универзитет, Солт, Јордан PROJECT EVALUATION OF THE INTEGRATION OF STUDENTS...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/324-2018/2018-1-abstracts/3058-nations-relief-and-work-agency-schools-in-jordan
PROJECT EVALUATION OF THE INTEGRATION OF STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS IN THE UNITED
ПРОЦЕНКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНТЕГРАЦИЈАТА НА УЧЕНИЦИТЕ СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ВО РАМКИТЕ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ И РАБОТНИТЕ АГЕНЦИСКИ УЧИЛИШТА ВО ЈОРДАН Хијам КАТАНАНИ Ал-Балка Применет Универзитет, Солт, Јордан PROJECT EVALUATION OF THE INTEGRATION OF STUDENTS...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/324-2018/2018-1-abstracts/3056-project-evaluation-of-the-integration-of-students-with-special-needs-in-the-united
ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDERS IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS: CHARACTERISTICS AND REASONS FOR VITAMIN-MINERAL INTERVENTION
НАРУШУВАЊЕ НА ВНИМАНИЕТО И ХИПЕРАКТИВНОСТ КАЈ ДЕЦА СО АУТИСТИЧЕН СПЕКТАР НА НАРУШУВАЊА: КАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИЧИНИ ЗА ВИТАМИНСКО-МИНЕРАЛНА ИНТЕРВЕНЦИЈА ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDERS IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS: CHARACTERISTICS...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/317-2018/2018-1-articles/3041-attention-deficit-hyperactivity-disorders-in-children-with-autism-spectrum-disorders-characteristics-and-reasons-for-vitamin-mineral-intervention

Results 141 - 160 of 510

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in