Assuming development is required, the following results were found.

THE CONDITIONS, PROBLEMS AND DEVE­LOP­MENT OF EDUCATION AND EMPLOYMENT OF PEOPLE WITH DISA­BILITIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA abstract
СОСТОЈБА, ПРОБЛЕМИ И РАЗВОЈ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО И ВРАБОТУВАЊЕТО НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Љупчо АЈДИНСКИ Член на Национално координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност во РМstyle="font-family: 'MAC C Times';"> THE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/156-2007/2007-1-2-abstracts/1876-the-conditions-problems-and-deveslopsment-of-education-and-employment-of-people-with-disasbilities-in-the-republic-of-macedonia-abstract
CONDITIONS OF PEOPLE WITH DISABILITIES EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
СОСТОЈБА СО ВРАБОТУВАЊЕТО НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 Љупчо ЕФРЕМОВ Секретар на Националното координативно тело за еднави права на лицата со инвалидност во РМ CONDITIONS OF PEOPLE WITH DISABILITIES EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/208-2007/2007-1-2-articles/1879-conditions-of-people-with-disabilities-employment-in-the-republic-of-macedonia
SOME ADDITIONS TO THE HISTORY OF SURDOLOGY IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
НЕКОЛКУ ПРИЛОЗИ ЗА ИСТОРИЈАТА НА СУРДОЛОГИЈАТА ВО МАКЕДОНИЈА Љубомир САВИЌ SOME ADDITIONS TO THE HISTORY OF SURDOLOGY IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA Ljubomir SAVIKJ 1. Најрани траги 1. Earliest traces Историска вистина е дека отсекогаш кај народот имало...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/212-2006/2006-3-4-articles/1891-some-additions-to-the-history-of-surdology-in-the-republic-of-macedonia
SEXUAL ABUSE OF PEOPLE WITH MENTAL RETARDATION
СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА НА ЛИЦАТА СО МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА Оливера РАШИЌ 1 Владимир ТРАЈКОВСКИ 2 Студент на постдипломски студии-демонстратор 1 Филозофски факултет Институт за дефектологија 2 SEXUAL ABUSE OF PEOPLE WITH MENTAL RETARDATION Olivera RASHICH...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/212-2006/2006-3-4-articles/1899-sexual-abuse-of-people-with-mental-retardation
SYNTACTIC DEFICIT IN CHILDREN WITH SPECIFIC LANGUAGE IMPAIRMENT IN SLOVENE LANGUAGE
СИНТАКСИЧЕН ДЕФИЦИТ КАЈ ДЕЦА СО СПЕЦИФИЧНО ЈАЗИЧНО НАРУШУВАЊЕ ВО СЛОВЕНЕЧКИОТ ЈАЗИК Маринка ГРОБЛЕР Советодавен центар за деца, адолесценти и родители Љубљана, Словенија SYNTACTIC DEFICIT IN CHILDREN WITH SPECIFIC LANGUAGE IMPAIRMENT IN SLOVENE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/158-2006/2006-1-2-abstracts/1907-syntactic-deficit-in-cidldren-with-specific-language-impairment-in-slovene-language
SYNTACTIC DEFICIT IN CHIDLDREN WITH SPECIFIC LANGUAGE IMPAIRMENT IN SLOVENE LANGUAGE main article
СИНТАКСИЧЕН ДЕФИЦИТ КАЈ ДЕЦА СО СПЕЦИФИЧНО ЈАЗИЧНО НАРУШУВАЊЕ ВО СЛОВЕНЕЧКИОТ ЈАЗИК Marinka GROBLER Советодавен центар за деца, адолесценти и родители Љубљана, Словенија SYNTACTIC DEFICIT IN CHIDLDREN WITH SPECIFIC LANGUAGE IMPAIRMENT IN SLOVENE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/215-2006/2006-1-2-articles/1908-syntactic-deficit-in-cidldren-with-specific-language-impairment-in-slovene-language-main-article
THE STATUS OF THE EMPLOYED PEOPLE WITH MENTAL RETARDATION IN THE PROTECTIVE COMPANIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA ACCORDING TO THE CONTEMPORARY LEGISLATION
СТАТУСОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ ЛИЦА СО МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА ВО ЗАШТИТНИТЕ ДРУШТВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СОГЛАСНО ПОСТОЕЧКАТА ЛЕГИСЛАТИВА Магдалена ДИМКОВА 1 Ристо ПЕТРОВ 2 Невработен дефектолог 1 Редовен професор на Филозофски факултет Институт за...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/215-2006/2006-1-2-articles/1912-the-status-of-the-employed-people-with-mental-retardation-in-the-protective-companies-in-the-republic-of-macedonia-according-to-the-contemporary-legislation
ROLE OF MOBILE SPECIAL EDUCATOR AND MOTOR-DISABLED CHILDREN IN REGULAR PRIMARY SCHOOL abstract
УЛОГАТА НА ДЕФЕКТОЛОГ И ДЕЦАТА СО МОТОРНИ ПРЕЧ КИ ВО РЕДОВНИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Сузана КРАЈНЦ ЈОЛДИЌ Завод за оспособување на инвалидна младина Камник, Нови трг 43/а, 1241 Камник, Словенија ROLE OF MOBILE SPECIAL EDUCATOR AND MOTOR-DISABLED CHILDREN IN...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/158-2006/2006-1-2-abstracts/1915-role-of-mobile-special-educator-and-motor-disabled-children-in-regular-primary-school-abstract
ABNORMALITIES OF THE GYRAL WINDOW IN AUTISM: A MACROSCOPIC CORRELATE TO A PUTATIVE MINICOLUMNOPATHY
АБНОРМАЛНОСТ НА ГИРАЛНИОТ ПРОЗОРЕЦ КАЈ АУТИЗМОТ : МИКРОСКОПСКИ КОРЕЛАТ НА ПРЕТПОСТАВЕНА МИНИКОЛУМНОПАТИЈА МануелФ . КАЗАНОВА 1 , Али ФАРАГ 2 , Ајман ЕЛ-БАЗ 2 , Меган МОТ 1 , Хосам ХАСАН 2 , Рахид ФАХМИ 2 , Ендрју Е. СВИТАЛА 1 1 Оддел за психијатрија и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/215-2006/2006-1-2-articles/1921-abnormalities-of-the-gyral-window-in-autism-a-macroscopic-correlate-to-a-putative-minicolumnopathy
EXAMINATION OF THE INDIVIDUALIZATION FORM OF THE MACEDONIJAN LANGUAGE TEACHING IN THE PRIMARY SCHOOLS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA FOR STUDENTS WITH PSYCHIC DEVELOPMENTAL DISABILITIES abstract
ИСПИТУВАЊЕ НА ОБЛИКОТ НА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВАТА ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕНИЦИ СО ПРЕЧКИ ВОПСИХИЧКИОТ РАЗВОЈ Анита Б. ТРАЈКОСКА Посебни паралелки ОУ „Св. Климент Охридски“-Прилеп EXAMINATION OF THE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/217-2006/2006-1-2-thesis-abstracts/1924-examination-of-the-individualization-form-of-the-macedonijan-language-teaching-in-the-primary-schools-in-the-republic-of-macedonia-for-students-with-psychic-developmental-disabilities
EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF AUTISM IN REPUBLIC OF MACEDONIA abstract
ЕПИДЕМИОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА АУТИЗМОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Владимир ТРАЈКОВСКИ 1 Кристин ВАСИЛЕВСКА 2 Љупчо АЈДИНСКИ 1 Мирко СПИРОСКИ 3 Филозофски факултет Институт за дефектологија, 1 Медицински факултет Институт за епидемиологија и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/160-2005/2005-3-4-abstracts/1929-epidemiological-characteristics-of-autism-in-republic-of-macedonia-abstract
EFFECTS OF DEVELOPMENTAL–COMPENSATORY PROGRAMME IN ACTIVITIES WITH CHILDREN WITH SEVERE MENTAL RETARDATION abstract
ЕФЕКТИ ОД РАЗВОЈНО-КОМПЕНЗАТОРНАТА ПРОГРАМА ВО РАБОТАТА СО ДЕЦА СО ТЕШКА МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА Горан АЈДИНСКИ 1 Татјана ТАКАШМАНОВА 2 Ристо ПЕТРОВ 1 Драгослав КОПАЧЕВ 1 Филозофски факултет Институт за дефектологија 1 Институт за психологија 2 EFFECTS OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/160-2005/2005-3-4-abstracts/1935-effects-of-developmentalcompensatory-programme-in-activities-with-children-with-severe-mental-retardation-abstract
DESCRIPTION OF CHILD WITH ALALIA abstract
ПРИКАЗ НА СЛУ Ч АЈ НА ДЕТЕ СО АЛАЛИЈА Маре СТОЈМЕНОВСКА Силвана ФИЛИПОВА Специјален Завод-Демир Капија DESCRIPTION OF CHILD WITH ALALIA Mare STOJMENOVSKA Silvana FILIPOVA Special Institute-Demir Kapija Резиме Abstract Алалијата е состојба на потполна...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/160-2005/2005-3-4-abstracts/1938-description-of-child-with-alalia-abstract
WISE MORALS FOR GOOD LIVING abstract
МУДРИ ПОУКИ ЗА ДОБРО ЖИВЕЕЊЕ WISE MORALS FOR GOOD LIVING Кон книгата “ Одбрани мудрости - Водич низ бурите и ветровите на животот ", составиле Марија Ајдинска и Величко Андреевски , Скопје 2005 Towards the book “ Chosen Wisdoms - a guide through the...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/224-2005/2005-3-4-reviews/1943-wise-morals-for-good-living-abstract
PHYSIOLOGY AND FUNCTIONAL ANATOMY
Приказ на книга ФИЗИОЛОГИЈА СО ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЈА Владимир E. Трајковски Горан АЈДИНСКИ Филозофски факултет Институт задефектологија A review of a book PHYSIOLOGY AND FUNCTIONAL ANATOMY Vladimir E. Trajkovski Goran AJDINSKI Faculty of Philosophy...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/211-2007/2007-1-2-reviews/1950-physiology-and-functional-anatomy
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 6 Issue 1-2, 2006
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 7,Issue 1-2,2006 Contents [ Full-Text PDF ] Special education-professional and scientific issues Medical treatment Psychological and pedagogical survey Social and adultaspects From practice to...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/177-2006/2006-1-2-info/1954-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-6-issue-1-2-2006
IMMUNOLOGYCAL APPROACH TO THE DIAGNOSIS OF AUTISM
ИМУНОЛОШКИ ПРИСТАП ВО ДИЈАГНОСТИКАТА НА АУТИЗМОТ Мирко Ж. СПИРОСКИ Медицински факултет Институт за имунобиологија и хумана генетика Скопје, Македонија IMMUNOLOGYCAL APPROACH TO THE DIAGNOSIS OF AUTISM Mirko Zh. SPIROSKI Faculty of Medicine Institute of...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/221-2005/2005-1-2-articles/1958-immunologycal-approach-to-the-diagnosis-of-autism
AN OPEN AND BRAVE HEART
ОТВОРЕНО И ХРАБРО СРЦЕ Кирил ТЕМКОВ Филозофски факултет Институт за филозофија Скопје, Македонија AN OPEN AND BRAVE HEART Kiril TEMKOV Faculty of Philosophy Institute of Philosophy Skopje, Macedonia Од многуте сили кај човекот, срцето е најголема...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/225-2005/2005-1-2-reviews/1970-an-open-and-brave-heart
SEMANTIC VERBAL FLUENCY OF THE BILINGUAL CHILDREN WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITY
СЕМАНТИЧКА ВЕРБАЛНА ФЛУЕНТНОСТ НА БИЛИНГВАЛНИ ДЕЦА СО ЛЕСНА МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА Ненад П. ГЛУМБИЌ 1 Ане М. БОЖИНОВИЌ 2 Дефектолошкиот факултет, Белград 1 ШОСО "Свети Сава - Умка, Белград 2 Србија SEMANTIC VERBAL FLUENCY OF THE BILINGUAL CHILDREN WITH...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/221-2005/2005-1-2-articles/1976-semantic-verbal-fluency-of-the-bilingual-children-with-mild-intellectual-disability
FIRST CONGRESS WITH AN INTERNATIONAL PARTICIPATION FOR THE SURDOLOGY STUDENTS “LET US OVERCOME THE QUIETNESS TOGETHER”
ПРВ КОНГРЕС СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО ЗА СТУДЕНТИТЕ ПО СУРДОЛОГИЈА - „ ДА ЈА ПОБЕДИМЕ ТИШИНАТА ЗАЕДНО “ FIRST CONGRESS WITH AN INTERNATIONAL PARTICIPATION FOR THE SURDOLOGY STUDENTS “LET US OVERCOME THE QUIETNESS TOGETHER” Александра КАРОВСКА Филозофски...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/202-2008/2008-1-2-news/1977-first-congress-with-an-international-participation-for-the-surdology-students-let-us-overcome-the-quietness-together

Results 21 - 40 of 510

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in