Assuming development is required, the following results were found.

FIRST MACEDONIAN CONFERENCE REGARDING THE PRADER-WILLI SYNDROME
ПРВА МАКЕДОНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА PRADER - WILLI-СИНДРОМ Ана ПЕТКОВСКА Студент на постдипломски студии Институт за дефектологија Филозофски факултет Примено:07.12.2011 Прифатено: 24.12.2011 UDK: 616-056.7(062)(049.3) FIRST MACEDONIAN CONFERENCE REGARDING...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/105-2012/2012-1-2-news/2687-first-macedonian-conference-regarding-the-prader-willi-syndrome
INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PROFESSIONAL CONFERENCE: "INCLUSIVE EDUCATION-STATUS AND CHALLENGES"
МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА: ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕ - СОСТОЈБА И ПРЕДИЗВИЦИ Горан ПЕТРУШЕВ Сојуз на дефектолози на Р.Македонија Примено: 01.08.2012 Прифатено: 05.08.2012 UDK: 376:061.3(497.7)(063) INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PROFESSIONAL...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/100-2012/2012-3-4-news/2711-international-scientific-professional-conference-qinclusive-education-status-and-challengesq
INTERNATIONAL CONFERENCE: “MODERN ASPECTS OF SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION OF PERSONS WITH DISABILITIES”
МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА СОВРЕМЕНИ АСПЕКТИ НА СПЕЦИЈАЛНАТА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО ИНВАЛИДНОСТ Ирена НОВАЧЕСКА Студент на постдипломски студии Филозофски факултет Институт за дефектологијa Скопје, Р. Македонија INTERNATIONAL CONFERENCE:...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/83-2014/2014-1-2-news/2767-international-conference-modern-aspects-of-special-education-and-rehabilitation-of-persons-with-disabilities
SELF-REGULATION IN CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITY
.contentpaneopen{ width:100% !important; } САМОРЕГУЛАЦИЈАТА НА ДЕЦА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ Харис МЕМИШЕВИЌ 1,2 1 Универзитет во Херцеговина, Мостар, Босна и Херцеговина 2 Центар за едукација и рехабилитација Меденица, Сараево, Босна и Херцеговина...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/290-2015/2015-3-4-abstracts/2925-self-regulation-in-children-with-intellectual-disability-abstract
CLINICAL SIGNIFICANCE OF IMMUNE IMBALANCE AND AUTOIMMUNITY IN NERVOUS SYSTEM DISORDERS (NSDs)
.contentpaneopen{ width:100% !important; } КЛИНИЧКОТО ЗНАЧЕЊЕ НА ИМУНОЛОШКИОТ ДИСБАЛАНС И АВТОИМУНИТЕТОТ КАЈ НАРУШУВАЊА НА НЕРВНИОТ СИСТЕМ (ННС) Вијендра К. СИНГ Биотехнолошки решенија за невроимунитет Белингам, САД CLINICAL SIGNIFICANCE OF IMMUNE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/291-2015/2015-3-4-articles/2939-clinical-significance-of-immune-imbalance-and-autoimmunity-in-nervous-system-disorders-nsds
MULTIDIMETIONAL OUTCOME AND LONG-TERM EVALUATION OF NON-AVOIDANCE STUTTERUNG THERAPY
.contentpaneopen{ width:100% !important; } МУЛТИДИМЕНЗИОНАЛЕН ИСХОД И ДОЛГОРОЧНА ЕВАЛУАЦИЈА НА ТЕРАПИЈАТА ЗА НЕИЗБЕГНУВАЊЕ НА ПЕЛТЕЧЕЊЕТО Евалуација со Интернационалната класификација на функционирањето, попреченоста и здравјето (ICF) Добринка...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/285-2015/2015-1-2-articles/2910-multidimetional-outcome-and-long-term-evaluation-of-non-avoidance-stuttering-therapy
"THE OTHER" IN THE LIGHT OF INTEGRATION AND INCLUSION IN THE ISRAELI EDUCATIONAL SYSTEM AND SOCIETY: A "SIGNIFICANT OTHER" INDEED?
„ДРУГИОТ“ ВО СВЕТЛОТО НА ИН ТЕГ РА ЦИ ЈАТА И ИНКЛУЗИЈАТА ВО ИЗ РАЕЛ СКИОТ ЕДУКАТИВЕН СИСТЕМ И ВО ИЗРАЕЛСКОТО ОПШТЕСТВО: НА ВИС ТИНА „ЗНАЧАЕН ДРУГ“? Зафи ТИМОР Факултет за едукација, Колеџ за едукација, технологија и уметност „Кибуцим“, Тел Авив, Израел...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/86-2013/2013-3-4-articles/2774-qthe-otherq-in-the-light-of-integration-and-inclusion-in-the-israeli-educational-system-and-society-a-qsignificant-otherq-indeed-full-text
COMPARISONS OF SELF-EFFICACY AND HOPE AMONG STUDENTS WITH AND WITHOUT LEARNING DISABILITIES
СПОРЕДБА НА САМОЕФИКАСНОСТА И НАДЕЖТА МЕЃУ УЧЕНИЦИТЕ СО ПОТЕШКОТИИ ВО УЧЕЊЕТО И УЧЕНИ­ЦИТЕ БЕЗ ПОТЕШКОТИИ ВО УЧЕЊЕТО Мохамад ХОЏАТИ 1 Мохамад АБАЗИ 2 1 Оддел за едукација, Сахнех Бренч, Универзитет „Исламик Азад“, Сахнех, Керманшах, Иран 2 Одделза...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/93-2013/2013-1-2-articles/2725-comparisons-of-self-efficacy-and-hope-among-students-with-and-without-learning-disabilities
HYPERLEXIA AND DYSLEXIA IN AUTISM: HITTING A MOVING TARGET
ХИПЕРЛЕКСИЈА И ДИСЛЕКСИЈА КАЈ АУТИЗМОТ: ГАЃАЊЕ НА ПОДВИЖНА ЦЕЛ Емили Л.ВИЛИЈАМС 1 , Мануел Ф. КАЗАНОВА 2 1 Одделение за анатомски науки и невро-биологија, Универзитет во Луисвил, Медицински факултет, Луисвил, Кентаки, САД 2 Одделение за психијатрија и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/99-2012/2012-3-4-articles/2698-hyperlexia-and-dyslexia-in-autism-hitting-a-moving-target
CONTINUOUS EVALUATION OF THE LITERACY AND LEARNING MEDIA OF STUDENTS WITH VISUAL IMPAIRMENT
КОНТИНУИРАНА ПРОЦЕНКА НА НАЧИНОТ НА ОПИСМЕНУВАЊЕ И УЧЕЊЕ КАЈ УЧЕНИЦИТЕ СО ОШТЕТЕН ВИД Рената T. ПАНДУРEВИЌ ,¹ Даниела Б. ДИМИТРОВА-РАДОЈИЧИЌ² 1 Дипломиран дефектолог, Куманово 2 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Филозофски факултет -...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/99-2012/2012-3-4-articles/2696-continuous-evaluation-of-the-literacy-and-learning-media-of-students-with-visual-impairment
ACHIEVEMENT AND INTEGRATION OF STUDENTS WITH AND WITHOUT SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) IN THE FIFTH GRADE
ДОСТИГНУВАЊE И ИНКЛУЗИЈА НА УЧЕНИЦИТЕ СО И БЕЗ ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ (ПОП) ВО ПЕТТО ОДДЕЛЕНИЕ Маркус ГЕБХАРД, Сузан ШВАБ, Матијас КРАМЕР, Клицпера Барбара ГЕСТЕЈГЕР Универзитет во Грац Сектор за образование Единица за посебно образование...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/99-2012/2012-3-4-articles/2694-achievement-and-integration-of-students-with-and-without-special-educational-needs-sen-in-the-fifth-grade
HEARING AND VISUAL IMPAIRMENTS AS RISK FACTORS FOR LATE-LIFE DEPRESSION
НАГЛУВОСТА И ОШТЕТУВАЊЕТО НА ВИДОТ КАКО ФАКТОРИ НА РИЗИК ЗА ПОЈАВА НА ДОЦНА ДЕПРЕСИЈА Роза Насте КРСТЕСКА Психијатриска болница Скопје , Оддел за психогеријатрија, Скопје, Македонија HEARING AND VISUAL IMPAIRMENTS AS RISK FACTORS FOR LATE-LIFE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/104-2012/2012-1-2-articles/2678-hearing-and-visual-impairments-as-risk-factors-for-late-life-depression
EXECUTIVE FUNCTIONS EVALUATION THROUGH EVOKED POTENTIALS AMONG CHILDREN WITH OBSESSIVE-COMPULSIVE DISORDER - Full Text
ПРОЦЕНКА НА ЕГЗЕКУТИВНИТЕ ФУНКЦИИ ПРЕКУ ЕВОЦИРАНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ КАЈ ДЕЦА СО ОПСЕСИВНО-КОМПУЛСИВНО РАСТРОЈСТВО Татјана ЗОРЧЕЦnormal"> Нада ПОП-ЈОРДАНОВА ЈЗУ Универзитетска к линика за детски болести , Скопјеheight:8.2pt" valign="top" width="29"> Executive...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/115-2011/2011-1-2-articles/2650-executive-functions-evaluation-through-evoked-potentials-among-children-with-obsessive-compulsive-disorder-full-text
Bibliography
.contentpaneopen{ width:100% !important; } БИБЛИОГРАФИЈА Филип ЈУРТОСКИ Дефектолошка теорија и практика, Институт за дефектологија, Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ , Скопје, Република Македонија UDK: 016:376 BIBLIOGRAPHY Filip...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/295-2016/2016-1-2-info/2957-bibliography
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 16, Issue 1-2, 2015
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 16, Issue 1-2, 2015
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/286-2015/2015-1-2-info/2891-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-16-issue-1-2-2015
PRAGMATIC ABILITIES OF PUPILS WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITIES
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ПРАГМАТИЧНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ СО ЛЕСНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ Матеја ШИЛЦ 1 Мајда ШМИДТ 2 Стане КОШИР 3 1 Основно училиште „Густава Шилиха“ Марибор, Словенија 2 Педагошки факултет УМ, Марибор,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/307-2017/2017-1-2-abstracts/3001-pragmatic-abilities-of-pupils-with-mild-intellectual-disabilities-abstract
ADEQUACY OF AVAILABLE INSTRUCTIONAL MATERIALS FOR ACADEMIC ACHIEVEMENT OF STUDENTS IN CHEMISTRY IN SECONDARY SCHOOLS: IMPLICATIONS FOR SPECIAL NEEDS EDUCATION
СООДВЕТНОСТ НА ДОСТАПНИТЕ ИНСТРУКЦИСКИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА АКАДЕМСКИ УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ХЕМИЈА ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА: ИМПЛИКАЦИИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО НА ЛИЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ Обијо НГОЗИ ОБИАГЕЛИ Инјама УЗОЧУКВУ ЏЕЈМС Оддел за едукациски фондации,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/317-2018/2018-1-articles/3051-adequacy-of-available-instructional-materials-for-academic-achievement-of-students-in-chemistry-in-secondary-schools-implications-for-special-needs-education
SEXUAL ISSUES OF THE PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITY (PWID): RESEARCHES IN JORDAN
СЕКСУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ЛИЦАТА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ: ИСТРАЖУВАЊЕ ВО ЈОРДАН Родаина Кадер АЛ-ТАРАВЕН Факултет за едукациски науки Му’тах Универзитет Карак – Јордан Примено: 16.05.2018 Прифатено: 01.10.2018 УДК 37.011.33:613.88-056.34(569.5) SEXUAL...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/327-2018/2018-3-4-articles/3086-sexual-issues-of-the-persons-with-intellectual-disability-pwid-researches-in-jordan
НЕВРОХИРУРШКАТА СПЕЦИЈАЛНОСТ КАКО ЕДНА ОД ОСНОВНИТЕ ДЕТЕРМИНАНТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈАТА, ЛЕКУВАЊЕТО И РЕХАБИЛИТАЦИЈАТА НА ЛИЦАТА СО ПРЕЧКИ ВО РАЗВОЈОТ
Владимир МИРЧЕВСКИ, Мирко МИРЧЕВСКИ НЕВРОХИРУРШКАТА СПЕЦИЈАЛНОСТ КАКО ЕДНА ОД ОСНОВНИТЕ ДЕТЕРМИНАНТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈАТА, ЛЕКУВАЊЕТО И РЕХАБИЛИТАЦИЈАТА НА ЛИЦАТА СО ПРЕЧКИ ВО РАЗВОЈОТ Вовед Хендикепираните лица односно лицата со пречки во развојот како што...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/245-2000/2000-1-2-articles/2060-2009-08-05-00-33-19
НИВО НА ДОЖИВУВАЊЕ НА ТЕЛЕСНА ЦЕЛОСТ КАЈ РАЗВОЈНИТЕ ДИСПРАКСИЧНИ И ДИСГНОСТИЧКИ РАСТРОЈСТВА
Драгослав КОПАЧЕВ, Владимир ТРАЈКОВСКИ НИВО НА ДОЖИВУВАЊЕ НА ТЕЛЕСНА ЦЕЛОСТ КАЈ РАЗВОЈНИТЕ ДИСПРАКСИЧНИ И ДИСГНОСТИЧКИ РАСТРОЈСТВА Вовед Во богатата невролошка, психијатриска и психолошка литература наидуваме на разни називи и дефиниции што го...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/245-2000/2000-1-2-articles/2088-2009-08-07-16-09-32

Results 221 - 240 of 510

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in